ĐẠi học quốc gia hà NỘItải về 91.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích91.52 Kb.
#3822

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN


ĐẶNG THỊ THANH HOA
ĐẢM BẢO AN NINH CHÍNH TRỊ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

BIÊN GIỚI VIỆT – LÀO TỈNH ĐIỆN BIÊN HIỆN NAY

Chuyên ngành: Chính trị học

Mã số : 62 31 02 01

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC


HÀ NỘI - 2017

Công trình được hoàn thành tại:Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội
Người hướng dẫn khoa học:

1: PGS, TS Lâm Bá Nam

2: PGS, TS Vũ Hoàng Công

Phản biện 1:

Phản biện 2:

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng cấp cơ sở chấm luận án tiến sĩ họp tại: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

vào hồi giờ, ngày tháng năm 2017

Có thể tìm hiểu luận án tại:- Thư viện Quốc gia Việt Nam

- Trung tâm thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
1. Đặng Thị Thanh Hoa (2009), “Công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện đông người. Mấy vấn đề có tính kinh nghiệm”, Tạp chí Khoa học và giáo dục an ninh (3), tr.74-75.

2. Đặng Thị Thanh Hoa, Đỗ Đức Thăng (2012), “Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới ở địa bàn tỉnh Điện Biên”, Tạp chí Cảnh sát trật tự an toàn xã hội (7), tr.31-35.

3. Đặng Thị Thanh Hoa (2017), “Giải quyết vấn đề truyền đạo trái pháp luật ở vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (256), tr.41-50.

4. Đặng Thị Thanh Hoa (2017), “Tìm hiểu về đảm bảo an ninh vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh Điện Biên hiện nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng (3).MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài luận án

Tỉnh Điện Biên nói chung, vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên nói riêng là địa bàn đặc biệt quan trọng và xung yếu về an ninh chính trị. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn này có những diễn biến phức tạp. Nhất là từ khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu rơi vào khủng hoảng và sụp đổ, các thế lực thù địch đã gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam theo phương thức “diễn biến hòa bình” làm cho tình hình an ninh chính trị vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn. Đặc biệt, thời gian qua, dưới tác động của các yếu tố trong và ngoài nước, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kích động, chia rẽ dân tộc, gây mâu thuẫn, hận thù giữa người Kinh và đồng bào DTTS; giữa các DTTS trên địa bàn với nhau; đẩy mạnh các hoạt động kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, xu hướng ly khai, tự trị, gây rối, bạo loạn, nhen nhóm thành lập tổ chức phản động “Vương quốc Mông”; các hoạt động tuyên truyền phát triển đạo Tin lành trái pháp luật… gây mất ổn định chính trị nhằm chống Đảng, chống chính quyền nhân dân. Kéo theo đó là những tác động tiêu cực đến ANTT ở địa bàn như tình trạng tranh chấp, khiếu kiện; hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tàng trữ vũ khí trái phép, phá rừng làm nương rẫy; săn bắn động vật hoang dã trái phép và các tệ nạn xã hội…

Quán triệt những quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên, các cấp ủy đảng, chính quyền vùng DTTS biên giới Việt - Lào tỉnh Điện Biên đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng trong hệ thống chính trị triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác đảm bảo ANTT, nhất là an ninh chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ: Hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng lớn mạnh, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền được củng cố, giữ vững; an ninh chính trị nội bộ cơ bản ổn định, cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện; các hoạt động xâm hại an ninh chính trị kịp thời được phát hiện, ngăn chặn và xử lý… góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định trên địa bàn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc đảm bảo an ninh chính trị vẫn còn nhiều điểm hạn chế, nhất là trong điều kiện kinh tế - xã hội của nhân dân vùng DTTS (đa số là người DTTS) còn gặp nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí thấp, tỉ lệ người không biết chữ nhiều; bên cạnh đó, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn còn nhiều diễn biến phức tạp; hệ thống chính trị cơ sở một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ… là điều kiện để các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng hoạt động chống phá. Cả trước mắt cũng như lâu dài thấy rằng, tình hình an ninh chính trị vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn. Điều đó đặt ra vấn đề cần phải có một công trình nghiên cứu toàn diện về tình hình và thực trạng đảm bảo an ninh chính trị ở vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên, đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ những vấn đề đặt ra trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, đưa ra dự báo và đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn này thời gian tới.

Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, nghiên cứu sinh chọn nghiên cứu đề tài: “Đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên hiện nay” làm đề tài luận án tiến sĩ của mình là hoàn toàn cấp thiết trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu:

Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và đánh giá đúng thực trạng về đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên, luận án đưa ra dự báo và đề xuất giải pháp đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới Việt - Lào tỉnh Điện Biên thời gian tới.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án, từ đó xác định rõ những vấn đề mà luận án cần tiếp tục nghiên cứu.

- Luận giải những vấn đề lý luận về đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền như khái niệm, quan điểm, chủ thể, nội dung, các nhân tố tác động đến an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền.

- Khảo sát, đánh giá tình hình và thực trạng đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên; chỉ rõ những vấn đề đặt ra trong đảm bảo an ninh chính trị tại địa bàn này.

- Dự báo tình hình an ninh chính trị vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên về khả năng diễn biến tình hình và những thuận lợi, khó khăn trong đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

- Đưa ra hệ thống giải pháp đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên trong thời gian tới.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên.3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi về thời gian: Từ năm 2005 đến nay

- Phạm vi về không gian: Vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên thuộc địa bàn 23 xã – 305 bản của 03 huyện Điện Biên, Mường Nhé, Mường Chà của tỉnh Điện Biên.

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Cơ sở lý luận

Luận án được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống các quan điểm của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo; giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo; an ninh chính trị và đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền.4.2. Phương pháp nghiên cứu

Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản của khoa học chính trị học và khoa học liên ngành như phương pháp lôgic, phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp hệ thống, so sánh; phương pháp tọa đàm, hội thảo… Các phương pháp trên có thể được sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp với nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu của luận án.5. Đóng góp mới về khoa học của luận án

- Trên cơ sở những vấn đề lý luận về an ninh chính trị và đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền, luận án phân tích làm rõ thực trạng đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên, chỉ rõ những vấn đề đặt ra trong đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn này.

- Đưa ra dự báo và đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên thời gian tới.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

- Về lý luận:

Luận án góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền.

- Về thực tiễn:

+ Cung cấp luận cứ khoa học cho công tác công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong đảm bảo an ninh vùng DTTS.

+ Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho cán bộ, giảng viên và học viên các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu… ở Việt Nam về công tác đảm bảo an ninh nói chung, an ninh chính trị vùng DTTS nói riêng.7. Bố cục của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án cấu trúc gồm 4 chương:Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

1.1.1. Nhóm công trình nghiên cứu về đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số

1.1.2. Nhóm công trình nghiên cứu về đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào

1.1.3. Nhóm công trình nghiên cứu về đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên

1.2. Đánh giá khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố và những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết

- Những kết quả đạt được

Các công trình của các tác giả đã cung cấp một số tư liệu, thông tin, tri thức và cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu của đề tài, đồng thời góp phần quan trọng vào việc bổ sung, hoàn thiện lý luận về DTTS, vùng DTTS và đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS, vùng biên giới… Mặt khác, kết quả nghiên cứu của các công trình đó là những tài liệu tham khảo quan trọng, có ý nghĩa là cơ sở để tác giả kế thừa trong quá trình thực hiện đề tài luận án.- Những tồn tại, hạn chế

Mặc dù vấn đề đảm bảo an ninh nói chung, an ninh chính trị vùng DTTS nói riêng được nhiều học giả, các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, song, trong các công trình đã được công bố nêu trên vẫn còn một số vấn đề chưa được đề cập sâu sắc. Đặc biệt là lý luận về đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đât liền như khái niệm; chủ thể; nội dung đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền cũng như thực tiễn tình hình và đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên.- Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết

Một là, nghiên cứu, bổ sung làm rõ lý luận về đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới.

Hai là, khảo sát tình hình và thực trạng đảm bảo an ninh chính trị ở vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên; chỉ rõ những vấn đề đặt ra trong đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn này. Đây chính là những căn cứ quan trọng để xây dựng phương hướng, nội dung, giải pháp tăng cường đảm bảo an ninh trên địa bàn này trong thời gian tới.

Ba là, dự báo tình hình an ninh chính trị vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên thời gian tới, đặc biệt là những tác động từ tình hình trong nước và khu vực cũng như trên thế giới. Từ kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng, luận án đưa ra những dự báo khoa học và đề xuất hệ thống giải pháp đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên thời gian tới.

Chương 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẢM BẢO

AN NINH CHÍNH TRỊ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN CỦA VIỆT NAM

2.1. Một số khái niệm cơ bản

2.1.1. Dân tộc thiểu số và vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam

2.1.1.1. Khái niệm dân tộc thiểu số

“Dân tộc thiểu số là những dân tộc ngoài dân tộc Việt”.2.1.1.2. Khái niệm vùng dân tộc thiểu số

Vùng dân tộc thiểu số là nơi cư trú ổn định, tập trung của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số trong lãnh thổ quốc gia.

Từ khái niệm có thể rút ta các đặc điểm vùng DTTS ở Việt Nam như sau:

- Thứ nhất, vùng DTTS chủ yếu là miền núi, cao nguyên, biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng

- Thứ hai, vùng DTTS là địa bàn cư trú ổn định, tương đối tập trung của nhiều DTTS theo hình thức cư trú đan xen, không có lãnh thổ tộc người riêng biệt

- Thứ ba, vùng DTTS nói chung còn khó khăn, chậm phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội

- Thứ tư, nhiều vùng DTTS có những vấn đề phức tạp về nguồn gốc lịch sử tộc người và mối quan hệ dân tộc

- Thứ năm, vùng DTTS có tín ngưỡng tôn giáo đa dạng, đan xen

Các DTTS ở nước ta theo nhiều loại hình tín ngưỡng và các tôn giáo khác nhau

2.1.2. An ninh chính trị và đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền của Việt Nam

2.1.2.1. Các khái niệm liên quan đến biên giới quốc gia

- Khái niệm biên giới quốc gia

- Khu vực biên giới đất liền

2.1.2.2. Các khái niệm liên quan đến đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền

- An ninh quốc gia

- An ninh chính trị

2.1.2.3. Khái niệm đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền

2.2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số.

Vấn đề dân tộc, đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản và lâu dài của cách mạng Việt Nam

Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào các dân tộc; kiên quyết đấu tranh, xử lý những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm ANQG.

Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ nhiến lược “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng DTTS.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH ở vùng DTTS, trong đó, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt, có vai trò đặc biệt quan trọng.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động lợi dụng đồng bào DTTS để chống phá ta của các thế lực thù địch ở bên ngoài, đi đôi với giữ bên trong là chính, không để hình thành các lực lượng, tổ chức phản động ở vùng DTTS và khuynh hướng ly khai, tự trị dân tộc. Trong trấn áp, xử lý các phần tử thù địch người DTTS phải nhấn mạnh vấn đề khoan hồng, giáo dục, cảm hóa đối tượng, đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và đối ngoại.2.3. Chủ thể và nội dung đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền

2.3.1. Chủ thể và vai trò, trách nhiệm trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền

- Cấp uỷ Đảng các cấp vùng DTTS là lực lượng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; là người chịu trách nhiệm chính, cao nhất trên mọi phương diện liên quan đến ANTT trong đó có đảm bảo an ninh vùng DTTS khu vực biên giới đất liền.

- Chính quyền các cấp trực tiếp quản lý, điều hành công tác đảm bảo an ninh nói chung, an ninh chính trị nói riêng ở vùng DTTS

- Các tổ chức quần chúng (Mặt trận Tổ quốc và năm tổ chức chính trị - xã hội gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Công đoàn và Hội Cựu chiến binh) ở vùng DTTS khu vực biên giới đất liền

- Lực lượng quần chúng (nhân dân các dân tộc) ở vùng DTTS là chủ thể cơ bản, thường xuyên và có sức mạnh lớn nhất, họ có lợi ích gắn chặt với địa bàn DTTS và an ninh vùng DTTS, có quyền lợi và nghĩa vụ tham gia công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn mình sinh sống.

- Lực lượng vũ trang là những chủ thể đặc biệt

- Ngoài các chủ thể trên, các lực lượng như Hải quan, Kiểm lâm…

2.3.2. Nội dung đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền

- Đảm bảo vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền; đảm bảo hoạt động bình thường, không bị xâm hại của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở vùng DTTS biên giới đất liền

- Giữ vững ổn định chính trị và sự tin tưởng, nhất trí trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

- Xây dựng, củng cố các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang ở vùng DTTS biên giới đất liền trong sạch, vững mạnh, trung thành với lý tưởng cách mạng, đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, quản lý và bảo vệ an ninh nói chung ở vùng DTTS

- Bảo vệ sự an toàn nội bộ trong hệ thống chính trị vùng DTTS

- Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch.2.4. Những nhân tố tác động, ảnh hưởng đến đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền

2.4.1. Nhân tố khách quan

2.4.2. Nhân tố chủ quan
Tiểu kết chương 2

Trong Chương 2, trên cơ sở nghiên cứu lý luận, luận án đã xây dựng khái niệm DTTS và vùng DTTS, chỉ ra một số đặc điểm của vùng DTTS ở Việt Nam gồm các đặc điểm về vị trí địa lý địa bàn cư trú, về đặc điểm hình thức cư trú (sống đan xen); sự đa dạng của tín ngưỡng, tôn giáo và những khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS… Những đặc điểm đó có tác động không nhỏ đến đảm bảo an ninh nói chung, an ninh chính trị nói riêng ở vùng DTTS biên giới đất liền

Trong chương này, luận án đã đề cập những nhận thức lý luận cơ bản về đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền. Cụ thể, luận án xây dựng các khái niệm cơ bản có liên quan như: Biên giới quốc gia; khu vực biên giới trên đất liền; tuyến biên giới đất liền; an ninh quốc gia; an ninh chính trị; an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền và đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền. Luận án cũng chỉ rõ những quan điểm của Đảng, Nhà nước trong đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền; chỉ rõ chủ thể, trách nhiệm của chủ thể trong đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền. Đặc biệt, luận án chỉ rõ những nội dung cơ bản của đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền và những nhân tố tác động đến đảm bảo an ninh vùng DTTS biên giới đất liền. Đó là những yếu tố liên quan trực tiếp, có tính nhân quả đến sự ổn định và bền vững của tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Kết quả nghiên cứu ở chương 2 sẽ là những chỉ dẫn quan trọng làm căn cứ lý luận để khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền ở chương tiếp theo.Chương 3

ĐẢM BẢO AN NINH CHÍNH TRỊ

VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ BIÊN GIỚI VIỆT – LÀO

TỈNH ĐIỆN BIÊN - THỰC TRẠNG VÀ

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

3.1. Khái quát đặc điểm vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên

3.2. Tình hình an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên từ năm 2005 đến nay

3.2.1. Âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch

3.2.2. Hoạt động kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai, tự trị, gây rối, bạo loạn, nhen nhóm thành lập tổ chức phản động “Vương quốc Mông”

3.2.3. Hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo Tin Lành trái pháp luật trong vùng dân tộc thiểu số

3.2.4. Tình hình an ninh chính trị nội bộ vùng dân tộc thiểu s

3.3. Thực trạng đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên từ năm 2005 – nay

3.3.1. Quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng và nhân dân địa phương trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên

3.3.2. Hoạt động đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên từ 2005 đến nay

3.3.2.1. Xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở

3.3.2.2. Xây dựng và bố trí lực lượng chuyên trách làm nòng cốt trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt - Lào

Tính đến hết năm 2016, Công an tỉnh Điện Biên bố trí 203 đồng chí ở các đội An ninh Công an cấp huyện, bình quân mỗi đội an ninh biên chế từ 15 - 18 cán bộ, chiến sĩ (Biên chế đội an ninh 3 huyện biên giới gồm 48 đồng chí, trong đó Điện Biên: 18 đồng chí; Mường Chà: 16 đồng chí; Mường Nhé: 14 đồng chí. Trong đó, 16/48 đồng chí người DTTS)3.3.2.3. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng, tranh thủ người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số trong đảm bảo an ninh chính trị

- Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

- Vận động quần chúng

- Xây dựng, sử dụng người có uy tín, già làng, trưởng bản3.3.2.4. Đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo xâm phạm an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số

- Đấu tranh phòng, chống các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc

- Đấu tranh phòng, chống các hoạt động lợi dụng tôn giáo

3.4. Những vấn đề đặt ra trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên hiện nay

Trước hết, cần nhận thức rõ, đảm bảo an ninh chính trị nói chung, đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS nói riêng là đảm bảo ổn định chính trị, nền tảng tư tưởng, thể chế chính trị, đảm bảo quyền lãnh đạo của Đảng, sự an toàn nội bộ và việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại an ninh chính trị, không để xảy ra bạo loạn ở vùng DTTS. Trong đó, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng với chính quyền và xã hội giữ vai trò quyết định bởi “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố trực tiếp quyết định mọi thắng lợi của cách mạng”.

Thứ hai, một trong những vấn đề đang đe dọa và là nguy cơ đối với an ninh chính trị vùng DTTS nói chung, vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên nói riêng đó là sự yếu kém của hệ thống chính trị cơ sở; đặc biệt là sự yếu kém về trình độ, năng lực, suy thoái phẩm chất đạo đức của một bộ phận đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở và sự tụt hậu về kinh tế so với các vùng khác.

Thứ ba, lực lượng chuyên trách làm công tác đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS, nhất là lực lượng chuyên trách trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị vùng DTTS còn mỏng, trình độ pháp luật, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ còn hạn chế.

Thứ tư, việc chỉ đạo và quản lý vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn còn chưa được triệt để, còn tiềm ẩn nhiều nguy có bất ổn ảnh hưởng đến an ninh chính trị.

Thứ năm, công tác phối hợp trong đảm bảo an ninh chính trị chưa phát huy hiệu quả, việc phối hợp giữa các lực lượng còn nhiều bất cập. Chưa xây dựng được cơ chế phối hợp hoạt động thống nhất, rõ ràng giữa các lực lượng trong đảm bảo an ninh vùng DTTS.

Thứ sáu, việc nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS tỉnh Điện Biên của các lực lượng chức năng còn bị động.
Tiểu kết Chương 3

Trong Chương 3, luận án đã trình bày khái quát đặc điểm vùng DTT biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên. Đó là các đặc điểm về vị trí địa lý, dân cư, dân tộc, phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo và các đặc điểm kinh tế - xã hội ở vùng DTTS ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh nói chung, an ninh chính trị nói riêng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, luận án cũng khảo sát tình hình an ninh chính trị vùng DTTS biên giới Việt - Lào tỉnh Điện Biên. Kết quả khảo sát cho thấy: Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị ở vùng DTTS còn diễn biến phức tạp, nổi lên là hoạt động kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai, tự trị, gây rối, bạo loạn, nhen nhóm thành lập tổ chức phản động “Vương quốc Mông tự trị”; sự xâm nhập, phát triển của đạo Tin lành và hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật và tình hình an ninh chính trị nội bộ có những diễn biến mới. Sự phức tạp này cũng kéo theo sự phức tạp của tình hình an ninh nông thôn và an ninh biên giới với những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ quần chúng và tình hình xâm canh, xâm cư, di cư tự do… Cùng với đó, tình hình tội phạm xâm phạm TTATXH cũng diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe như cố ý gây thương tích; tội phạm trộm cắp tài sản; buôn lậu; ma túy…

Trong chương này, luận án tập trung khảo sát thực trạng đảm bảo an ninh chính trị ở vùng DTTS biên giới Việt-Lào tỉnh Điện Biên. Để làm sáng tỏ vấn đề trên, luận án đã làm rõ những quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương và các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở đó, tác giả chỉ rõ những vấn đề đặt ra trong đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn này thời gian tới. Đây là cơ sở để luận án đưa ra các dự báo khoa học và đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh trên địa bàn.Chương 4

DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO

AN NINH CHÍNH TRỊ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

BIÊN GIỚI VIỆT – LÀO TỈNH ĐIỆN BIÊN THỜI GIAN TỚI

4.1. Dự báo tình hình

4.1.1. Khả năng diễn biến tình hình an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên thời gian tới

- Tình hình thế giới và trong nước tác động đến an ninh chính trị vùng DTTS biên giới Việt - Lào tỉnh Điện Biên

Thi gian tới tình hình chính trị trên thế gii vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố đẫm máu còn xẩy ra. Mĩ và các nước đồng minh tiếp tục lợi dụng chiêu bài chống khủng bố và dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào nước khác, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó Việt Nam là một trọng điểm chống phá của chúng.

Trong nước, Đảng, Nhà nước ta tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng đất nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Cùng với sự phát triển chung của đất nước, tỉnh Điện Biên cũng sẽ từng bước đổi mới. Đời sống của đồng bào DTTS cũng sẽ từng bước được cải thiện và nâng cao. Tuy vậy, so với các vùng khác thì tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội vùng DTTS vẫn chưa thể bắt kịp với khu vực thành thị. Đời sống của đồng bào vùng DTTS vẫn sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Nhận thức của đồng bào chưa thể cải thiện nhanh chóng, nhất là nhận thức chính trị sẽ còn thấp. Những tư tưởng lệch lạc như dân tộc hẹp hòi, ly khai, tự trị cùng với các tập tục lạc hậu trong ma chay, cưới xin, nghiện hút vẫn chưa thể khắc phục triệt để ngay.

- Diễn biến tình hình an ninh chính trị vùng DTTS biên giới Việt - Lào tỉnh Điện Biên thời gian tới

+ Thời gian tới, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá, triệt để khai thác những mâu thuẫn, những phức tạp về an ninh chính trị để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, âm mưu “tôn giáo hóa vấn đề dân tộc” đối với vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên, nhất là vùng đồng bào dân tộc Thái và Mông

+ Hoạt động chứa đựng nhiều bất ổn nhất là truyền đạo Tin lành trái pháp luật. Các đối tượng truyền giáo trong và ngoài nước sẽ đẩy mạnh việc lôi kéo đồng bào DTTS nhất là dân tộc Mông theo đạo.

+ Hoạt động, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị ở vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên trong thời gian tới nữa là âm mưu thành lập tổ chức phản động “Vương quốc Mông” của các thế lực thù địch.

+ Địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh chính trị trong thời gian tới sẽ diễn ra chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc Mông. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược, quan trọng về an ninh, quốc phòng, tập trung đông đồng bào DTTS sẽ là mục tiêu hàng đầu của các thế lực thù địch.

- Một số nguy cơ đối với vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên

+ Nguy cơ tụt hậu ngày càng xa về kinh tế - xã hội so với các vùng khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên (và cả nước)

+ Nguy cơ các DTTS mất dần bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán đặc trưng

+ Nguy cơ tôn giáo hóa dân tộc

+ Nguy cơ các đối tượng hình thành các băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người xuyên quốc gia trong vùng DTTS

4.1.2. Những thuận lợi và khó khăn trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên thời gian tới

4.1.2.1. Thuận lợi

- Đại bộ phận đồng bào DTTS đều có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với quê hương, có truyền thống yêu nước, yêu chuộng cái hay, cái đẹp, cái tiến bộ; tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Công tác đảm bảo an ninh nói chung, an ninh chính trị nói riêng ở vùng DTTS trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nói chung; sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy Điện Biên và đặc biệt là cấp ủy, chính quyền vùng DTTS nói riêng.

- Đảng, Nhà nước đang triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội giành cho đồng bào DTTS, tạo tiền đề cơ bản cho vùng DTTS phát triển. Đời sống của quần chúng nhân dân các dân tộc từng bước được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai, thực hiện các nội dung công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Hệ thống chính trị ở cơ sở các huyện biên giới tỉnh Điện Biên trong thời gian tới sẽ tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn

- Cấp ủy, chính quyền các cấp vùng DTTS đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm tình hình.

4.1.2.2. Khó khăn

- Các huyện biên giới tỉnh Điện Biên có diện tích tự nhiên rộng, địa hình hiểm trở, bị chia cắt, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa; trên địa bàn có nhiều DTTS cùng sinh sống, phân bố dân cư không đều, dân cư đa phần từ các tỉnh khác di cư đến; kinh tế chủ yếu là tự cung, tự cấp…

- Kinh tế, xã hội chậm phát triển, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; trình độ dân trí thấp….

- Trong thời gian tới các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng nước ta.

- Hệ thống chính trị ở cơ sở mặc dù được củng cố, tăng tường nhưng về cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an ninh

- Địa bàn đối biên (giáp 2 tỉnh Bắc Lào) còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Đây là khu vực rừng núi hiểm trở, các đối tượng phản động trong dân tộc Mông và Lào thường lợi dụng để tập hợp lực lượng, tiến hành các hoạt động phỉ, chống phá tác động vào vùng DTTS.4.2. Giải pháp đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên thời gian tới

4.2.1. Giải pháp về tổ chức, xây dựng lực lượng

4.2.1.1. Cng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào vững mạnh, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn

- Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong Quyết định số 34/2006/QĐ-TTg ngày 8/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người DTTS

4.2.1.2. Tăng cường xây dựng, bố trí lực lượng nòng cốt, chuyên trách đảm bảo an ninh chính trị ở vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên

- Tiếp tục quan tâm xây dựng, bố trí lực lượng Công an chính quy cho Công an các huyện biên giới

+ Trước hết cần rà soát, bổ sung cán bộ công an đang công tác ở vùng DTTS, từ đó tính toán, bố trí lực lượng một cách hợp lý.

+ Lựa chọn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công tác ở vùng DTTS các huyện biên giới những kiến thức về dân tộc học, tôn giáo, tiếng dân tộc, ngoại ngữ; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội liên quan đến dân tộc, tôn giáo; kiến thức về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm ở vùng DTTS; đào tạo kỹ năng vận động, tổ chức quần chúng đồng bào dân tộc tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và năng lực thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ.

+ Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với các cấp, các ngành những chính sách, chế độ hợp lý cho cán bộ công an công tác ở vùng DTTS, nhất là đối với cán bộ người dân tộc, những cán bộ đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới để động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác.

- Tuyển chọn, đào tạo, sử dụng cán bộ Công an người DTTS

+ Rà soát, nghiên cứu và tham mưu cho cấp có thẩm quyền xây dựng cơ cấu cán bộ đảm bảo tỷ lệ hợp lý, hài hòa giữa cán bộ dân tộc Kinh và cán bộ DTTS.

+ Cần tiếp tục tham mưu cho các cấp có thẩm quyền có quy hoạch và kế hoạch xây dựng và đào tạo lâu dài

+ Thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho số cán bộ Công an là người DTTS hiện có, đảm bảo đoàn kết nội bộ, chú ý bảo vệ đội ngũ này trước sự tấn công, lôi kéo của địch, các phần tử xấu và các loại tội phạm.- Củng cố, bồi dưỡng lực lượng Công an xã

+ Thường xuyên rà soát, có quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách thiết thực đối với những cán bộ đương nhiệm và dự nguồn.

+ Tiếp tục phối hợp với trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I mở các lớp đào tạo Trung cấp cho lực lượng Công an xã, trong đó chú trọng ưu tiên ở các xã có đông đồng bào Mông

+ Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tập huấn nghiệp vụ cho trưởng, phó Công an xã, Công an viên

+ Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020”.

+ Quan tâm đầu tư trang bị công cụ, phương tiện, trang phục cho lực lượng Công an xã và Công an viên nhằm từng bước hiện đại hóa, chính quy cho lực lượng Công an xã, bản.4.2.2. Giải pháp về phát huy vai trò của các chủ thể trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên

4.2.2.1. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện đổi mới, chỉnh đốn Đảng

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền địa phương

4.2.2.2. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số

- Thứ nhất, tiếp tục kiện toàn về tổ chức bộ máy - nhân lực của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn

- Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn

- Thứ ba, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội

- Thứ tư, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

4.2.2.3. Chỉ đạo thực hiện và giải quyết tốt vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên

- Đối với vấn đề dân tộc

+ Phải quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

+ Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

+ Đẩy mạnh đầu tư cho phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc

+ Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách

+ Tăng cường giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong đồng bào dân tộc.

- Đối với vấn đề tôn giáo

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục

+ Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào tôn giáo.

+ Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo.4.2.3. Giải pháp về quan hệ phối hợp trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên

4.2.3.1. Phối kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong hệ thống chính trị trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số

Một là, tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tập trung chỉ đạo cụ th hóa thành văn bản quy phạm pháp luật về mối quan hệ phối hợp giữa Mặt trận Tổ quc, các tổ chức thành viên

Hai là, cấp ủy, chính quyền cần chỉ đạo các lực lượng vũ trang các huyện biên giới chủ động trong việc phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch trong đảm bảo an ninh giữa Công an – Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng, triển khai các quy chế phối hợp đảm bảo an ninh vùng DTTS trên tất cả các lĩnh vực

Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Công an – Quân sự - Biên phòng trong tổ chức thực hiện Nghị định số 77/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng

Bốn là, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các lực lượng có liên quan đẩy mạnh công tác phát huy, tranh thủ vai trò của người có uy tín

Năm là, tham mưu điều chỉnh, đổi mới cơ chế phối hợp, phân công, phân cấp hợp lý trong đảm bảo an ninh vùng DTTS biên giới, nhất là trách nhiệm giữa các lực lượng Công an, Quân sự, Hải quan…

4.2.3.2. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trước hết là với các cơ quan, ban ngành của huyện Bạn (Lào) có chung đường biên giới trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số

- Phối hợp chặt chẽ giữa công tác bảo đảm an ninh nói chung, an ninh chính trị vùng đồng bào DTTS với công tác đối ngoại

- Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp huyện, tỉnh thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp với tình hình địa bàn.

- Lực lượng chức năng, đặc biệt là Công an các huyện biên giới tỉnh Điện Biên cần tiếp tục củng cố, duy trì việc tổ chức hội đàm thường niên, đột xuất với lực lượng An ninh các tỉnh, huyện đối biên.

- Cấp ủy, chính quyền hai bên (các huyện đối biên) cần thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh; thường xuyên nắm tình hình, trao đổi thông tin; chủ động cử các đoàn công tác sang làm việc, học tập kinh nghiệm, trao đổi ý kiến…

4.2.4. Giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào, tạo nền tảng vững chắc cho việc đảm bảo an ninh chính trị

- Về phát triển kinh tế

- Về phát triển văn hóa – xã hội

4.2.5. Kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh chính trị ở vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên

4.2.5.1. Tình huống 1: Phát hiện một bộ phận quần chúng nhân dân bị bọn phản động và các phần tử xấu mua chuộc, kích động dã kéo đến các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn để đòi yêu sách, phá rối an ninh, gây bạo loạn.

4.2.5.2. Tình huống 2: Các đối tượng phản động bên trong móc nối với phần tử thù địch bên ngoài (vùng Bắc Lào) tiến hành phá rối an ninh, gây bạo loạn ở một bản hoặc cụm bản vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt - Lào

4.2.5.3. Tình huống 3: Bọn phản động và phần tử xấu kích động, lôi kéo, tụ tập đông người tại một khu vực bản, cụm bản vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt - Lào nhằm phá rối an ninh, gây bạo loạn

4.2.5.4. Tình huống 4: Các đối tượng phản động trong tôn giáo lợi dụng thần quyền giáo lý, kích động đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo hoạt động chống phá Đảng, chính quyền, tổ chức xây dựng nhà thờ, nhà nguyện độc lập trái pháp luật

KẾT LUẬN

Đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS nói chung, vùng DTTS biên giới Việt – Lào nói riêng là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị với phương châm: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Chính phủ điều hành, nhân dân làm chủ, lực lượng vũ trang làm nòng cốt”. Đây là một bộ phận quan trọng của sự nghiệp bảo vệ an ninh vùng DTTS, rộng hơn là ANQG, mang đầy đủ tính chất phức tạp, gay go, quyết liệt, lâu dài; được tiến hành trên các vùng, khu vực có đông đồng bào DTTS cư trú, sinh sống thành cộng đồng, chủ yếu là miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS còn gắn bó chặt chẽ với cuộc vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách nhằm phát triển kinh tế, xã hội ở các vùng dân tộc, đồng thời liên quan trực tiếp đến chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn công tác đảm bảo an ninh nói chung, an ninh chính trị nói riêng ở vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên những năm qua, luận án đã góp phần làm sáng tỏ những nội dung sau:

1. Luận án đã đề cập những nhận thức lý luận cơ bản về đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền. Cụ thể, luận án xây dựng các khái niệm cơ bản có liên quan như: Biên giới quốc gia; khu vực biên giới trên đất liền; tuyến biên giới đất liền; an ninh quốc gia; an ninh chính trị; an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền và đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền; chỉ rõ những quan điểm của Đảng, Nhà nước; chủ thể, trách nhiệm của chủ thể trong đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền. Đặc biệt, luận án chỉ rõ những nội dung cơ bản của đảm bảo an ninh chính trị vùng DTTS biên giới đất liền và những nhân tố tác động đến đảm bảo an ninh vùng DTTS biên giới đất liền. Đó là những yếu tố liên quan trực tiếp, có tính nhân quả đến sự ổn định và bền vững của tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

2. Khảo sát tình và thực trạng đảm bảo an ninh chính trị ở vùng DTTS biên giới Việt-Lào tỉnh Điện Biên. Để làm sáng tỏ vấn đề trên, luận án đã làm rõ những quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương và các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở đó, tác giả chỉ rõ những vấn đề đặt ra trong đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn này thời gian tới. Đây là cơ sở để luận án đưa ra các dự báo khoa học và đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh trên địa bàn.

3. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên, luận án đã đưa ra dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên thời gian tới. Các giải pháp đề cập về tổ chức; về phát huy vai trò của các chủ thể; về mối quan hệ phối hợp; về phát triển kinh tế - xã hội và kịp thời phát hiện, xử lý có hiệu quả những tình huống phức tạp về an ninh chính trị ở vùng DTTS biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên.

Những giải pháp mà luận án đã đề cập mang tính hệ thống, đồng bộ, chuyên sâu; được phân tích, lý giải có cơ sở khoa học, có tính khả thi cao và phù hợp thực tiễn tình hình vùng DTTS tỉnh Điện Biên. Nếu được quan tâm ứng dụng sẽ có tác dụng rất thiết thực góp phần đảm bảo an ninh chính trị ở địa bàn này trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, do đây là vấn đề lớn, phức tạp, lần đầu tiên được nghiên cứu một cách có hệ thống, việc tiếp cận tổng thể các tư liệu còn có những hạn chế nhất định nên nội dung của luận án không tránh khỏi những hạn chế, khiếm khuyết. Kính mong nhận được sự góp ý của các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn và đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn./.
Каталог: userfile -> User -> songtran -> files
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Phương Khánh CÁi huyềN Ảo trong tiểu thuyết toni morrison
files -> Từ truyền thống đẾn hiệN ĐẠi chuyên ngành: Lý luận văn học Mã số: 62 22 01 20
files -> Của nó TỪ 1991 ĐẾn nay chuyên ngành: Chính trị học Mã số: 62310201 TÓm tắt luậN Án tiến sĩ chính trị HỌC
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
files -> Nguyễn thị kim bình tổ chức và quản lý CÔng tác lưu trữ
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
files -> Nguyễn khắc sâm tư TƯỞng của phan bội châu về TÔn giáO, TÍn ngưỠNG
files -> Ts. LƯU minh văn pgs. Ts. Phạm thái việT
files -> Phạm hoàng hưng vấN ĐỀ thừa kế TÀi sản trong ngự thành bại thức mụC
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Thị Năm Hoàng truyện ngắn việt nam sau 1975 nhìn từ GÓC ĐỘ thể loạI

tải về 91.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương