ĐẠi học quốc gia hà NỘItải về 71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích71 Kb.
#3281

MẪU BÌA LUẬN VĂN CÓ IN CHỮ NHŨ Khổ 210 x 297 mm

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

Họ và tên tác giả luận án


TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

LUẬN VĂN THẠC SĨ(ghi ngành của học vị được công nhận)

HÀ NỘI, năm


HÀ NỘI - năm


MẪU TRANG PHỤ BÌA LUẬN VĂN (title page)


VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIHọ và tên tác giả luận văn

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

Chuyên ngành:..................................................................................................

Mã số:.........................................................................................................................

LUẬN VĂN THẠC SĨ...........................................................................................................(ghi ngành của học vị được công nhận)

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌCHà Nội, năm

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Tóm tắt luận văn được trình bày nhiều nhất trong 24 trang in kích thước 140 mm x 210 mm (khổ giấy A4 gập đôi) trên 2 mặt giấy; sử dụng chữ Vntime hoặc Times New Roman cỡ chữ 11 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ. Chế độ giãn dòng là Exactly 17 pt. Lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải đều là 2 cm. Trang bìa 1 và 2 của tóm tắt luận văn theo mẫu số 3 và 4:


TRANG BÌA 1 TÓM TẮT LUẬN VĂN (khổ 140mm x 210 mm)VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
Họ và tên tác giả luận văn

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

Chuyên ngành:..................................................................................................................

Mã số:........................................................................................................................................
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ (chuyên ngành)..............

HÀ NỘI, năm


TRAMG BÌA 2 TÓM TẮT LUẬN VĂN (khổ 140mm x 210 mm

(Tãm t¾t luËn v¨n in hai mÆt kÓ c¶ b×a)

C«ng tr×nh ®­îc hoµn thµnh t¹i:...................................................................................................................................

Ng­êi h­íng dÉn khoa häc:

Ph¶n biÖn 1: ........................................:.........................................................

.................................................................................................

Ph¶n biÖn 2: .................................................................................................

.................................................................................................

LuËn văn sÏ ®­îc b¶o vÖ tr­íc Héi ®ång chÊm luËn th¹c sÜ häp t¹i: Häc viÖn Khoa häc x· héi................giê..............ngµy................th¸ng ............. n¨m..............

Cã thÓ t×m hiÓu luËn v¨n t¹i: Th­ viÖn Häc viÖn Khoa häc x· héi

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

LUẬN VĂN THẠC SĨ
1. Trình bày chung

- Đóng bìa cứng, in chữ nhũ (Mẫu 1)

- Trang phụ bìa (Mẫu 2)

2. Bố cục

- Trang bìa cứng

- Trang phụ bìa

- Mục lục

- Danh mục các chữ viết tắt

- Danh mục các bảng biểu

- Mở đầu

Chương 1(Không đánh chữ số La Mã)

1.1….


1.2….

Chương 2


2.1.…

2.2.…


Chương 3

3.1….


3.2….

- Kết luận

- Tài liệu tham khảo

- Phụ lục3. Soạn thảo văn bản

- Giấy A4, nội dung lượng từ 60 trang đến 80 trang

- Chữ VnTime (Roman) hoặc Times New Roman, cỡ 13 hoặc 14, dãn dòng 1,5 lines; mật độ chữ bình thường

- Lề trên: 3,5 cm; lề dưới: 3,0 cm; lề trái: 3,5 cm; lề phải: 2 cm

- Số trang đánh ở giữa, bên dưới, bắt đầu từ mục lục

- Nếu có hình hoặc bảng nằm ngang, đầu bảng/hình nằm về phía lề trái4. Viết tắt

- Chỉ viết tắt những từ hoặc cụm từ là danh từ, không dài quá và được sử dụng nhiều lần trong luận văn

- Viết tắt các từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế

- Nếu ít từ viết tắt, có thể viết toàn bộ cụm từ lần đầu với chữ viết tắt trong ngoặc đơn

- Nếu nhiều từ viết tắt, lập bảng các chữ viết tắt ở đầu luận văn, xếp theo thứ tự ABC của chữ viết tắt


Mẫu bảng chữ viết tắt:

AFTA: ASEAN Free Trade Area

Khu vực thương mại tự do ASEAN

5. Tài liệu tham khảo

- Xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu tiên, rồi đến các ngôn ngữ khác (Anh, Nga…)

- Xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự ABC

+ Tác giả người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ

+ Tác giả người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên

+ Tài liệu không có tác giả, coi tên cơ quan ban hành như tác giả và xếp theo chữ đầu của cơ quan đó (VD: Đảng Cộng sản Việt Nam xếp theo chữ Đ)

- Đánh số thứ tự liên tục cho toàn bộ tài liệu tham khảo mọi thứ tiếng

- Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là sách:

STT, Tên tác giả (năm công bố), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.


Mẫu:

5. Lưu Văn Lợi (1996), Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam 1945-1995, Tập I, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội- Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là bài viết trong tạp chí hay sách:

Tên tác giả (năm công bố), tên bài viết, tên tạp chí, tập, (số), các số trang đầu và cuối của bài viếtMẫu:

8. Nguyễn Xuân Thắng (2001), 25 năm quan hệ kinh tế Việt Nam-Thái Lan và triển vọng, Những vấn đề kinh tế thế giới, tập 72 (số 4), tr. 26-31(Tài liệu tiếng Anh số trang ghi là pg.)

- Đối với tài liệu online, ghi tên tác giả, tên bài, website và đường link, ngày cập nhật6. Trích dẫn tài liệu

Trích dẫn tài liệu dựa vào số thứ tự của tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo. Ghi số thứ tự đó cùng với số trang và đặt trong ngoặc vuôngMẫu: [24, tr. 59] (tức là tài liệu số thứ tự 24, trang 59)

7. Đánh số thứ tự bảng biểu

- Đánh theo số chương và thứ tự của bảng trong chương (VD: Bảng 2.3 là bảng thứ ba trong chương 2)

- Sau số bảng là tên của bảng (VD: Bảng 2.3: Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc)

- Chú ý ghi đầy đủ đơn vị tính (nếu có)

- Phải ghi nguồn của thông tin trong bảng. Cách ghi giống như trích dẫn tài liệu tham khảo và ghi ở bên dưới bảng.

8. Đánh số các chương, mục và tiểu mục

- Sử dụng số Arab, không dùng chữ số La Mã

- Không nên chia tiểu mục quá 4 chữ số

- Cần có tiêu đề cho các chương, mục và tiểu mục
Mẫu:

Chương 1

BỐI CẢNH QUỐC TẾ …

1.1. Bối cảnh thế giới

1.1.1.

1.1.2.

1.2. Bối cảnh khu vực

Chương 2
2.1. …2.2.


9. Phần mở đầu: Cần có các nội dung sau

- Mục đích, ý nghĩa của đề tài (Lý do lựa chọn đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn)

- Lịch sử nghiên cứu vấn đề (trong nước và ngoài nước)

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu- Phương pháp nghiên cứu (phương pháp, cơ sở lý luận, giả thuyết khoa học)

- Cấu trúc của luận văn (Nội dung chính của từng chương)

tải về 71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương