ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học ngoại ngữtải về 54.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.12.2017
Kích54.5 Kb.
#4486

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Số: 652 /QĐ-ĐHNNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2015QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập các Tiểu ban chuyên môn thuộc Hội đồng Khoa học - Đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà NộiHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính Phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc Ban hành Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-ĐHNN ngày 09/3/2015 của Trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập các Tiểu ban chuyên môn thuộc Hội đồng Khoa học - Đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các Tiểu ban chuyên môn có trách nhiệm tư vấn cho Hội đồng Khoa học và Đào tạo Sau đại học các vấn đề công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học có liên quan đến chuyên môn của từng Tiểu ban.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này bị bãi bỏ.

Điều 4. Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 4;
- Lưu: HCTH, TCCB.GS. Nguyễn Hòa


DANH SÁCH CÁC TIỂU BAN CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Quyết định số 652 /QĐ-ĐHNN, ngày 9 tháng 4 năm 2015 của Hiệu Trưởng Trường ĐHNN- ĐHQGHN)
I. Tiểu ban Ngôn ngữ Anh

1. Ông Huỳnh Anh Tuấn, tiến sĩ, Trưởng Khoa Sau đại học, Trưởng Tiểu ban.

2. Bà Đỗ Thị Thanh Hà, tiến sĩ, Trưởng Khoa NN&VHCNNTA, Thư ký.

3. Ông Lê Hùng Tiến, PGS.TS, GVC Trung tâm NN&QTH, Ủy viên.

4. Ông Đỗ Minh Hoàng, tiến sĩ, Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế, Ủy viên.

II. Tiểu ban Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh

1. Ông Lê Văn Canh, PGS.TS, GVC Trung tâm NCGDNN&ĐBCL, Trưởng Tiểu ban.

2. Bà Vũ Thị Thanh Nhã, tiến sĩ, Trưởng Khoa Tiếng Anh, Thư ký.

3. Bà Trần Hoài Phương, tiến sĩ, Trưởng Khoa Sư phạm tiếng Anh, Ủy viên.

4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Ủy viên.

III. Tiểu ban Ngôn ngữ Nga

1. Ông Nguyễn Quý Mão, PGS.TS, giảng viên chính Khoa NN&VH Nga, Trưởng Tiểu ban.

2. Bà Trịnh Thị Phan Anh, tiến sĩ, Phó Trưởng Khoa NN&VH Nga, Thư ký.

3. Bà Đinh Thị Thu Huyền, tiến sĩ, Trưởng Khoa NN&VH Nga, Ủy viên.IV. Tiểu ban Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Nga

1. Ông Đặng Ngọc Đức, tiến sĩ, Trưởng Phòng Thanh tra & Pháp chế, Trưởng Tiểu ban.

2. Bà Vũ Thị Chín, PGS.TS, GVC Khoa NN&VH Nga, Thư ký.

3. Ông Đỗ Đình Tống, giáo sư, nguyên GVCC Khoa NN&VH Nga, Ủy viên.

4. Ông Vũ Quốc Thái, tiến sĩ, Phó Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN, Ủy viên

V. Tiểu ban Ngôn ngữ Pháp

1. Ông Trịnh Đức Thái, PGS. TS, Trưởng Khoa NN&VH Pháp, Trưởng Tiểu ban.

2. Ông Đinh Hồng Vân, PGS.TS, Phó Trưởng Khoa NN&VH Pháp, Thư ký.

3. Ông Đỗ Quang Việt, tiến sĩ, GVC Khoa NN&VH Pháp, Ủy viên.VI. Tiểu ban Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Pháp

1. Ông Nguyễn Lân Trung, PGS.TS, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Tiểu ban.

2. Bà Nguyễn Ngọc Lưu Ly, PGS.TS, Phó Trưởng Khoa NN&VH Pháp, Thư ký.

3. Ông Trần Đình Bình, PGS.TS, giảng viên chính khoa NN & VH Pháp, Ủy viên.VII. Tiểu ban Ngôn ngữ Trung Quốc

1. Bà Nguyễn Hoàng Anh, PGS.TS, GVC Khoa NN&VH Trung Quốc, Trưởng Tiểu ban.

2. Ông Cầm Tú Tài, PGS.TS, Phó Trưởng Khoa Sau đại học, Thư ký.

3. Ông Hoa Ngọc Sơn, tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc tế, Ủy viên.VIII. Tiểu ban Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Trung Quốc

1. Ông Phạm Ngọc Hàm, PGS.TS, GVC Khoa NN&VH Trung Quốc, Trưởng Tiểu ban.

2. Ông Phạm Đức Trung, tiến sĩ, giảng viên Khoa NN & VH Trung Quốc, Thư ký.

3. Bà Hà Lê Kim Anh, tiến sĩ, Trưởng Phòng Đào tạo, Ủy viên.IX. Tiểu ban Ngôn ngữ Nhật Bản

1. Bà Ngô Minh Thủy, PGS.TS, Phó Hiệu Trưởng, Trưởng Tiểu ban.

2. Bà Trần Kiều Huế, tiến sĩ, GV Khoa NN&VH Phương Đông, Thư ký.

3. Bà Đỗ Hoàng Ngân, tiến sĩ, Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Ủy viên.X. Tiểu ban Ngôn ngữ Đức

1. Ông Lê Hoài Ân, tiến sĩ, Trưởng Khoa NN&VH Phương Tây, Trưởng Tiểu ban.2. Bà Lê Tuyết Nga, tiến sĩ, giảng viên chính Khoa NN & VH Phương Tây, Thư ký.

3. Ông Vũ Kim Bảng, PGS.TS, Viện Ngôn ngữ học - Viện KHXHVN, Ủy viên.

tải về 54.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương