ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Thị Hoa ngôn ngữ VĂn học việt nam nửA ĐẦu thế KỶ XX: ngôn ngữ VĂn xuôi mới qua một số TÁc phẩm văn học chữ quốc ngữtải về 214 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích214 Kb.
#906

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
Nguyễn Thị Hoa


NGÔN NGỮ VĂN HỌC VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX: NGÔN NGỮ VĂN XUÔI MỚI QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC CHỮ QUỐC NGỮ

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Mã số: 62 22 34 01


TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC


Hà Nội - 2015

Công trình được hoàn thành tại: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Đinh Văn Đức

PGS.TS Hà Văn Đức

Phản biện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Phản biện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Phản biện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng cấp cơ sở chấm luận án tiến sĩ họp tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . vào hồi giờ ngày tháng năm 20...

Có thể tìm hiểu luận án tại:

- Thư viện Quốc gia Việt Nam

- Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Đầu thế kỷ XX đánh dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc của đất nước, bảo tồn văn hóa. Nền văn học Việt Nam, trong đó có văn xuôi cũng diễn ra những biến đổi hết sức sâu sắc, toàn diện và vô cùng mau lẹ, với nhiều giá trị khác nhau, theo một lộ trình không đơn giản và bằng phẳng, nhưng nhìn bao quát vẫn là một hành trình theo hướng hiện đại hóa ngày càng sâu rộng và triệt để.

Sự hình thành và phát triển của văn xuôi mới là hiện tượng đặc biệt quan trọng trong nền văn chương của dân tộc ta, mở ra một trang sử mới trong tiến trình văn học Việt Nam, khi nó thay thế dần văn vần truyền thống và giữ vai trò chính trong nền văn học hiện đại nước nhà. Các thể loại ngôn ngữ mới trở nên phong phú và dần dần thay thế các thể loại cũ.

Ngôn ngữ là yếu tố thứ nhất của văn học, là chất liệu của văn chương “văn học là nghệ thuật của ngôn từ”. Do đó, nghiên cứu văn học nói chung và văn xuôi nói riêng nhất thiết không thể bỏ qua bình diện ngôn ngữ văn học. Do đó, chúng tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu trong luận án của mình là: “Ngôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX: Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữ.2. Mục đích nghiên cứu

Luận án xin bàn luận thêm về sự phát triển của ngôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, tập trung chủ yếu giai đoạn 1932 - 1945: diện mạo, đặc điểm, tiến trình vận động và biến đổi của ngôn ngữ văn xuôi mới qua việc khảo sát một số tác phẩm văn học bằng chữ quốc ngữ (tiểu thuyết, truyện ngắn) của Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nam Cao.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng

Đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ văn xuôi qua một số tác phẩm văn xuôi chữ quốc ngữ (tiểu thuyết và truyện ngắn) giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX (1932 - 1945) như:

- Đặc điểm của văn xuôi mới

- Tổ chức và kết cấu của diễn ngôn văn xuôi mới

- Ngôn ngữ trần thuật và ngôn ngữ hội thoại

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Do khả năng và thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ khảo sát một số tác phẩm văn xuôi chữ quốc ngữ (tiểu thuyết và truyện ngắn) được xuất bản công khai giai đoạn 1932 - 1945. Các tác phẩm văn xuôi chữ quốc ngữ được lưu hành ở nước ngoài không thuộc phạm vi nghiên cứu của luận án này.4. Phương pháp nghiên cứu

Với đề tài này, chúng tôi sử dụng các phương pháp chủ yếu sau: Phương pháp văn học sử, Phương pháp nghiên cứu thi pháp thể loại, phương pháp phân tích văn học, phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp so sánh đối chiếu, phương pháp nghiên cứu liên ngành.5. Đóng góp của luận án

5.1. Ý nghĩa khoa học:

- Bước đầu đưa ra những nhận định có ý nghĩa khoa học và cái nhìn tổng quát nhất về quá trình hình thành và phát triển của ngôn ngữ văn xuôi trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX, tập trung chủ yếu giai đoạn 1932 - 1945, trên các bình diện: sự đổi mới kết cấu của tổ chức diễn ngôn văn xuôi mới, ngôn ngữ trần thuật và ngôn ngữ hội thoại;

- Kế thừa kết quả nghiên cứu của những người đi trước, một lần nữa luận án khẳng định giá trị của ngôn ngữ báo chí truyền thông và dịch thuật đối với sự phát triển của văn xuôi Việt Nam trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX; Hướng nghiên cứu ngôn ngữ văn xuôi mới không phải đơn thuần theo hướng văn chương mà còn dưới góc độ ngôn ngữ học.

5.2. Ý nghĩa thực tiễn

- Vận dụng kết quả nghiên cứu của luận án nhằm đưa ra những đề xuất, định hướng trong việc nghiên cứu và tiếp nhận ngôn ngữ văn xuôi chữ quốc ngữ;

- Với tư cách là một công trình nghiên cứu khoa học, kết quả của luận án sẽ là tư liệu quan trọng cho những người nghiên cứu sau này và các sinh viên đang học ngành văn học và ngành ngôn ngữ.

6. Cấu trúc của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Những tác nhân ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển ngôn ngữ văn học nửa đầu thế kỷ XX

Chương 3: Kết cấu của tổ chức diễn ngôn văn xuôi mới đầu thế kỷ XX

Chương 4: Ngôn ngữ trần thuật và ngôn ngữ hội thoại.


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1. Ở Trong nước

1. Văn xuôi quốc ngữ giai đoạn 1932 - 1945 với nhiều thành tựu về đổi mới nội dung tư tưởng, phương thức biểu hiện là mảnh đất màu mỡ để các nhà nghiên cứu bàn đến. Những công trình nghiên cứu có thể kể đến như: Bàn về tiểu thuyết của Phạm Quỳnh, Việt Nam văn học sử yếu của Dương Quảng Hàm, Lược khảo về sự tiến hóa của quốc văn trong lối viết tiểu thuyết của Trúc Hà…

Từ góc nhìn thi pháp và thể loại có thể kể đến những công trình nghiên cứu: Theo giòng của Thạch Lam, Khảo về tiểu thuyết, Vũ Bằng, Việt Nam văn học sử giản ước tân biên của Phạm Thế Ngũ, Bảng lược đồ văn học Việt Nam của Thanh Lãng (quyển hạ).

2. Về vấn đề nghiên cứu ngôn ngữ văn xuôi chữ quốc ngữ giai đoạn 1932 - 1945 thì hầu như chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện về tất cả các phương diện của ngôn ngữ văn xuôi chữ quốc ngữ giai đoạn này, nếu có thì chỉ nghiên cứu một vài phương diện ngôn ngữ, ở một hoặc một vài tác giả, có thể kể đến như: Văn học Việt Nam thế kỷ XX - Những vấn đề lịch sử và lý luận do Phan Cự Đệ chủ biên, Tiểu thuyết Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa đầu thế kỷ của Bích Thu…

3. Ngoài ra có rất nhiều luận văn, luận án nghiên cứu về văn xuôi quốc ngữ và ngôn ngữ truyện ngắn và tiểu thuyết giai đoạn 1932 - 1945: Ba phong cách truyện ngắn trong văn học Việt Nam thời kỳ đầu những năm 1930 - 1945: Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam và Nam Cao (1992) của Trần Ngọc Dung; Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ XX đến 1945 (Diện mạo và đặc điểm) (1998) của Bùi Văn Lợi …

1.1.2. Ở nước ngoài

Theo như chúng tôi được biết thì những công trình nghiên cứu liên quan đến văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX nói chung và ngôn ngữ văn xuôi mới nói riêng chưa có nhiều, có thể kể đến các công trình nghiên cứu của GS Kawaguchi Kenichi như Thạch Lam - Tác phẩm và quan niệm Văn học (1996), Nhân vật trong Tiểu thuyết của Nhất Linh - Suy nghĩ về 3 tác phẩm (1999)... Ở Mỹ có công trình nghiên cứu “Các công trình văn học quốc ngữ miền Nam” của Huỳnh Ái Tông hay ở Canada có công trình “Lục Châu học” của Nguyễn Văn Trung, trong đó chương II nghiên cứu: Diễn tiến truyện văn xuôi quốc ngữ.1.2. Đánh giá chung

  1. Ở trong nước, các nhà nghiên cứu đi trước đã có nhiều đóng góp trong việc dựng lại diện mạo văn học nửa đầu thế kỷ và cho ta một cái nhìn tương đối đầy đủ và khái quát nhưng chủ yếu mang tính định hướng.

  2. Ở nước ngoài, rất ít các công trình nghiên cứu về Nhất Linh, Khái Hưng và Thạch Lam, Ngô Tất Tố, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan và nếu có, cũng chỉ giới thiệu sơ lược và đánh giá rất chung chung những đóng góp của họ trong quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam.

  3. Luận án của chúng tôi sẽ góp thêm một tư liệu về nghiên cứu ngôn ngữ văn xuôi mới giai đoạn 1932 – 1945 và bước đầu nghiên cứu ngôn ngữ văn xuôi mới. Từ đó đưa ra những nhận xét, bình luận, đánh giá về ngôn ngữ văn xuôi mới giai đoạn 1932 - 1945.

1.3. Giới thuyết các khái niệm: “văn xuôi và văn xuôi mới”, “diễn ngôn”, “ngôn ngữ văn xuôi mới”, “ngôn ngữ trần thuật”, “ngôn ngữ hội thoại”

1.3.1. Văn xuôi và văn xuôi mới

Văn xuôi là một khái niệm có nội hàm rộng, có nhiều thể loại: văn diễn giảng, văn lịch sử, văn nghị luận và văn tự tự. Văn xuôi văn học có tiểu thuyết, truyện ngắn, tùy bút, ký… Luận án này chỉ khảo sát và nghiên cứu hai loại hình cơ bản của văn xuôi: tiểu thuyết và truyện ngắn.

Văn xuôi mới là lối văn được viết trên chữ quốc ngữ, biểu đạt mệnh đề, có quy tắc ngắt dấu câu. Khác với thời kỳ trước đó, chúng ta chỉ dùng lối viết văn vận trên chữ Hán, chữ Nôm.

1.3.2. Diễn ngôn

Diễn ngôn (còn gọi là ngôn bản; Anh: discourse, Pháp: discours, Nga: diskurs) là thuật ngữ mới của lý luận phương Tây, có tính liên ngành, đa nghĩa và đang đóng vai trò nổi bật hiện nay. Diễn ngôn văn học thể hiện tính chủ quan của nhà văn, ý thức, sáng tạo và quyền lực.

Cách hiểu mạch lạc trong văn học là rộng nhất, do đó cũng khó nắm bắt cụ thể nhất. Ranh giới giữa “mạch lạc” và “liên kết” rất mơ hồ. Diễn ngôn có thể có mạch lạc mà không cần đến liên kết, còn một diễn ngôn có liên kết mà không có mạch lạc thì dù sao cũng khó trở thành một diễn ngôn đích thực.1.3.3. Ngôn ngữ văn xuôi mới

Ngôn ngữ văn xuôi kiểu mới bằng chữ quốc ngữ theo kiểu châu Âu xuất hiện khá sớm, nhưng không được quảng bá rộng, chỉ sử dụng trong các văn bản Giáo hội Thiên chúa giáo. Lối văn này là bước đi tiên phong của lối văn diễn đạt mệnh đề. Văn viết dùng dấu chấm câu, giữa hai dấu chấm có nhiều vế, có vế chính, vế phụ, các vế được nối với nhau bằng liên từ, cấu trúc câu còn khá phức tạp, cú pháp chưa chặt chẽ nên các ý còn lộn xộn, trùng lặp.1.3.4. Ngôn ngữ trần thuật

Ngôn ngữ trần thuật là ngôn ngữ của người kể chuyện, kể lại diễn biến của câu chuyện theo một cách thức nào đó. Ngôn ngữ trần thuật trong tác phẩm văn học vừa là phương tiện biểu đạt nội dung vừa là sự phản ánh ngôn ngữ đời sống. Nó thể hiện trí tuệ, sự sáng tạo và cá tính của nhà văn. Qua việc tìm hiểu ngôn ngữ trần thuật chúng ta có thể tìm thấy dấu ấn cá nhân của từng nhà văn qua từng tác phẩm văn học.

1.3.5. Ngôn ngữ hội thoại

Hội thoại là hoạt động giao tiếp phổ biến và cơ bản nhất của con người, trong đó, nhân vật tự nói với mình (đơn thoại hoặc độc thoại nội tâm), đối thoại giữa từng cặp nhân vật và đối thoại giữa nhiều nhân vật với nhau. Ngôn ngữ hội thoại là lời nói của các nhân vật trong hội thoại.
CHƯƠNG 2. NHỮNG TÁC NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ VĂN HỌC NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX

2.1. Nhân tố chính trị, xã hội

2.1.1. Thực dân Pháp đô hộ trên toàn xứ Đông Dương, đưa Việt Nam vào quỹ đạo Âu hóa

Việc thực dân Pháp đô hộ Việt Nam, với tất cả những mặt ưu và nhược của nó, đã biến xã hội Việt Nam dần dần trở nên hiện đại hóa với sự hình thành và phát triển của đô thị Việt Nam theo mô hình phương Tây và xuất hiện nhiều tầng lớp xã hội mới.2.1.2. Sự hình thành và phát triển của đô thị Việt Nam theo mô hình phương Tây

Việc đô thị hiện đại ra đời, kéo theo đó là sự hình thành các tầng lớp mới trong xã hội đã đặt nền tảng cho quá trình hiện đại hóa Việt Nam, trong đó tư tưởng, ý thức cá nhân và hiện đại hóa văn học chỉ là những hệ quả tất yếu tiếp theo.2.2. Nhân tố văn hóa, văn học và tư tưởng

2.2.1. Sự tiếp xúc văn hóa Pháp - Việt

Động lực chính thúc đẩy sự hình thành văn xuôi quốc ngữ ở buổi đầu, đó là ý thức dân tộc và sự tiếp xúc văn hóa, văn học phương Tây. Sự tiếp xúc với văn hóa Pháp và Pháp học đã có những ảnh hưởng sâu xa và có những tác động trực diện đến diện mạo ngôn ngữ và văn chương Việt Nam.2.2.2. Chữ Quốc ngữ và sự hình thành một nền quốc văn mới

Những nhà làm cách mạng văn tự mới đầu thế kỷ XX đã tạo ra những ảnh hưởng cực kỳ to lớn cho hậu thế và cho chính ngay thời kỳ đó: Một là đã mở đầu cho một ngành mới là báo chí. Hai là mở đầu cho một nghề mới là in ấn - nghề trọng yếu cho xã hội hiện đại. Ba là khởi nguồn cho các loại hình văn học khác nhau. Với tất cả những lý do trên, sự xuất hiện và phổ biến của chữ quốc ngữ đã tạo nền tảng quan trọng, là tiền đề trực tiếp cho nền quốc văn mới hình thành. Văn học hiện đại Việt Nam chính thức bắt đầu từ đây và phát triển cực kỳ phồn thịnh, đạt tới đỉnh cao trong giai đoạn 1932 - 1945.2.2.3. Ý thức cá nhân trong quan hệ: nhà văn - cuộc sống - tác phẩm - công chúng và trong nền kinh tế thị trường

Điểm đáng nói đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là sự tách rời hay loại bỏ quyền kiểm soát của đế quyền và những công dân - thị dân mới đã ý thức được giờ đây họ không còn là một bộ phận, một phần tử của nước nhà bị lệ thuộc vào vua, vào cha và bị ràng buộc bởi “tam cương, ngũ thường”, “tam tòng tứ đức”. Ý thức cá nhân “phát huy cái bản ngã”, cái tôi “tự do” bắt đầu hình thành.

Đặc biệt cần nói thêm ở đây, nền kinh tế thị trường cũng đã làm xuất hiện cái tôi cá nhân. Lối sống coi trọng vật chất, hàng hóa, tiền bạc đã phá vỡ các quan hệ luân thường, đạo lý. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở các đô thị mới mọc lên đã biến con người trở thành những cá nhân.

2.2.4. Sự ra đời và phát triển báo chí tiếng Việt - điểm quyết định cho sự hình thành và phát triển của ngôn ngữ văn xuôi mới

Sự lớn mạnh không ngừng của báo chí Việt Nam giai đoạn này đồng hành với sự lớn mạnh của văn học hiện đại, được nghề in ấn hỗ trợ đắc lực, quả thực chính là bước thúc đẩy mạnh mẽ cho văn học Việt Nam đạt đỉnh cao ở thời kỳ 1932 - 1945. Ở nước ta, ngôn ngữ văn học hiện đại ra đời trước hết bằng con đường của ngôn ngữ báo chí. Ngôn ngữ thông tấn và ngôn ngữ bình luận là bước đi thứ nhất của ngôn ngữ văn xuôi tự sự sau này.2.2.5. Dịch thuật phát triển tạo nên bước phát triển vượt bậc cho ngôn ngữ văn xuôi mới

Nguồn dịch thuật từ Trung Quốc, phương Tây (Pháp) đã tác động mạnh mẽ đến tiến trình hình thành và phát triển của văn xuôi quốc ngữ Việt Nam. Chính những tác phẩm văn học dịch này đã góp phần hình thành nên một bộ phận công chúng mới thích thưởng thức văn học chữ quốc ngữ và nuôi dưỡng, làm giàu vốn từ vựng chữ quốc ngữ.


CHƯƠNG 3. SỰ ĐỔI MỚI VỀ KẾT CẤU TỔ CHỨC DIỄN NGÔN VĂN XUÔI MỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX

3.1. Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ văn xuôi Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

3.1.1. Đặc điểm của ngôn ngữ văn xuôi trước thế kỷ XX

Ngôn ngữ trong văn xuôi tự sự thời trung đại mang tính công thức, ước lệ, chất hiện thực ít được chú ý. Lời văn hài hòa, đăng đối, nhịp nhàng mang đặc điểm của câu văn biền ngẫu. Ngôn ngữ nhân vật hầu như chưa có, phần nhiều là lời của tác giả nói. Vì thế nhân vật thiếu màu sắc cá nhân, nhân vật đại diện cho một nhóm người và mang những đặc điểm chung của cộng đồng.3.1.2. Đặc điểm ngôn ngữ văn xuôi từ năm 1900 đến năm 1932

Ngôn ngữ văn xuôi mới giai đoạn này chưa có những đổi mới rõ rệt. Văn xuôi mới này vẫn còn nặng lối văn biền ngẫu, có cấu trúc đăng đối, diễn đạt cầu kỳ, kiểu cách như trong Tân Thư, lạm dụng vốn từ ngữ Hán Việt. Ngôn từ sử dụng còn ở dạng tự nhiên, thô ráp, chưa được chọn lọc, trau chuốt, câu văn dài, không mạch lạc làm giảm đi yếu tố sinh động, hiện thực trong tả cảnh, tả tình.3.1.3. Đặc điểm ngôn ngữ văn xuôi từ năm 1932 đến năm 1945

Giai đoạn 1932 -1945 là giai đoạn đỉnh cao về đổi mới ngôn ngữ như không dùng lối văn biền ngẫu, câu dài mà dùng câu mệnh đề với nhiều hư từ. Câu văn do vậy cố khuôn hình cố định, có tính độc lập cao nhưng không nhất thiết phải đầy đủ các thành phần ngữ pháp. Văn phong nhờ thế mà trở nên năng động, uyển chuyển, giàu chất sống và xóa bớt khoảng cách với chuỗi lời nói từ nhiên hàng ngày.3.2. Kết cấu tổ chức diễn ngôn văn xuôi mới

3.2.1. Hình thái cốt truyện chịu ảnh hưởng của phương Tây

Cốt truyện là trung tâm của tác phẩm, là một hệ thống cụ thể những sự kiện, biến cố, hành động trong tác phẩm tự sự và tác phẩm kịch thể hiện mối quan hệ qua lại giữa các tính cách trong một hoàn cảnh xã hội nhất định nhằm thể hiện chủ đề tư tưởng của tác phẩm.

Những năm ba mươi đầu thế kỷ XX, cốt truyện trong tác phẩm văn xuôi mới, tuy đã giảm đi rất nhiều sự kiện, hành động nhưng vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của lối kết cấu chương hồi, câu chuyện vẫn diễn biến theo trình tự thời gian. Từ năm 1932 trở đi, cốt truyện chương hồi đã dần dần mất hẳn và thay vào đó là ảnh hưởng cốt truyện của phương Tây.3.2.2. Phương thức triển khai tạo ra kịch tính

Văn xuôi đầu thế kỷ XX, đặc biệt giai đoạn 1932 - 1945 hầu hết vận dụng phương thức triển khai tạo ra kịch tính (bi kịch, hài kịch), tức là các sự kiện diễn ra không trùng khớp với thứ tự diễn tiến như trong cốt truyện. Đến giai đoạn 1932 - 1945 thì kiểu kết cấu tạo ra kịch tính này được đẩy lên đỉnh cao. Kịch tính ở đây biểu hiện ở việc xây dựng tình huống có vấn đề. Ngoài ra, kịch tính ở đây còn được tạo ra bởi kết cấu đối lập.3.2.3. Thoát ra khỏi kiểu kết cấu truyền thống, có hậu

Văn xuôi mới giai đoạn những năm ba mươi đầu thế kỷ XX chưa thoát khỏi kiểu kết cấu truyền thống nhưng đã có sự chuyển biến rõ rệt so với trước đó, đặc biệt là trong nghệ thuật xây dựng nhân vật. Đến giai đoạn 1932 - 1945 thì kết cấu truyền thống đã mất dần và mất hẳn. Mặc dù kết cấu truyền thống cũng có nhiều ưu điểm như cấu trúc chặt chẽ, mạch lạc, lôi cuốn, hấp dẫn độc giả nhưng trong xu hướng phát triển của xã hội nói chung và văn học nói riêng theo hướng hiện đại và để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của một tầng lớp công chúng mới.

3.2.4. Ngôi trần thuật

Phương thức trần thuật ở ngôi thứ nhất được sử dụng từ đầu thế kỷ như Lâm Kim Liêng (1910) của Trần Thiên Trung, Oan kia theo mãi (1922) của Lê Hoằng Mưu…Tuy nhiên, phải đến sau 1932 chúng ta mới thấy lại phương thức tự sự này trong những sáng tác của Thạch Lam, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan… và dĩ nhiên là ở một cấp độ mới. Điều này được thể hiện rõ trong bảng 1 dưới đây.Bảng 1: Bảng thống kê tỉ lệ % sử dụng ngôi trần thuật trong các truyện ngắnTT

Nhà văn

Ngôi thứ nhất

Ngôi thứ ba

Người kể chuyện - người chứng

Người kể chuyện tham gia vào cốt truyện

Người kể chuyện – ngôi thứ nhất

1

Thạch Lam

12.5 %

(5/40)

27.5 % (11/40)

40 %

(15/40)

60 % (24/40)

2

Nhất Linh

7.6 %

(1/13)

15.4 %

(2/13)

23 %

(3/13)

77 % (10/13)

3

Khái Hưng

12 % (3/26)

27 % (7/26)

39 %

(10/26)

61 %

(16/26)

4

Vũ Trọng Phụng

10.5 %

(2/19)

31.6 % (6/19)

42.1 %

(8/19)

57.9 % (11/19)

5

Nguyễn Công Hoan

13.3 %

(10/75)

12 % (9/75)

25.3 %

(19/75)

74.7 % (56/75)

6

Ngô Tất Tố

45.3 %

(24/53)

32 % (17/53)

77.3 %

(41/53)

22.7 % (12/53)

7

Nam Cao

7.9 %

(3/38)

18.4 % (7/38)

26.3 %

(10/38)

73.7 % (28/38)
3.2.5. Nhịp điệu trần thuật

Nhịp điệu trần thuật trong tiểu thuyết và truyện ngắn chữ quốc ngữ trước 1930 thường chậm và chùng. Bởi các tác giả giai đoạn này thường cố định một kiểu trần thuật vừa kể vừa tả, trong đó phần miêu tả bao gồm tả phong cảnh, môi trường, đặc điểm con người với hình dáng, diện mạo, trang phục…thường rất tỉ mỉ.

Đến giai đoạn 1932 - 1945 thì nhịp điệu kể chuyện đã có nhiều cách tân so với trước. Ngoài sự chi phối của cốt truyện, đối tượng phản ánh thì điểm nhìn của người kể chuyện, ngôi trần thuật, cú pháp, từ ngữ… đã góp phần không nhỏ trong sự thay đổi nhịp điệu trần thuật. Ngoài ra, thay vì những câu văn dài, đoạn văn dài, các nhà văn đã sử dụng nhiều câu văn ngắn, đoạn văn ngắn xen kẽ những câu dài, đoạn văn dàn trải tạo cho nhịp điệu trần thuật có lúc chậm, lúc nhanh, lúc gấp và những biến hóa bất ngờ.

3.2.6. Giọng điệu trần thuật

Giọng điệu kể chuyện còn dung dị. Với lối kể, lối tả chi tiết, với một ngôn ngữ bình dân dễ hiểu, ngắn gọn, gần với văn nói, giọng điệu kể chuyện ấy thể hiện một sự chân tình, một tấm lòng vì quần chúng lao động và nó thể hiện không chỉ trong một giai đoạn sáng tác mà trải dài gần 50 năm. Từ sau năm 1932 trở đi thì các hoạt động văn nghệ nói chung và văn chương nói riêng ở miền Bắc diễn ra một cách sôi động và có những bước thay đổi đáng kể thì giọng điệu trần thuật cũng có những thay đổi đáng kể.

Giọng điệu đa thanh với sự đan xen giữa ngôn ngữ nhân vật và ngôn ngữ trần thuật của người kể chuyện, có khi là lời bình của tác giả là đặc điểm chung trong sáng tác của tất cả các nhà văn giai đoạn 1932 - 1945. Tuy nhiên, ở mỗi nhà văn số lượng, kiểu loại giọng điệu khác nhau phụ thuộc vào đề tài, đối tượng và cảm xúc thẩm mỹ của từng nhà văn.

3.2.7. Đoạn văn mạch lạc, tổ chức chặt chẽ, tinh giản

Trước thế kỷ XX, câu văn xuôi còn đầy tính chất biền ngẫu, nhiều điển tích sáo ngữ, với lối ngữ pháp dài dòng với nhiều từ nối làm câu văn trở nên lủng củng, thiếu trôi chảy thì nay chúng ta đã gặp những câu văn xuôi ngắn, ít dùng liên từ với một lối văn phong đẹp, chặt chẽ, chính xác, dễ hiểu, mềm mại, uyển chuyển và diễn đạt được những tư tưởng, tình cảm của con người. Từ ngữ phong phú, đa dạng, không xơ cứng, gần gũi với người đọc, dùng để miêu tả, trần thuật, đối thoại xen kẽ với nhau một cách tự nhiên.

Đóng góp về mặt ngôn ngữ cho văn học giai đoạn 1932 - 1945 không nhắc đến các nhà văn hiện thực như Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nam Cao là một thiếu sót lớn. Ngôn ngữ trong sáng tác của các nhà văn hiện thực vô cùng phong phú, chắc khỏe và sắc sảo.

CHƯƠNG 4: NGÔN NGỮ TRẦN THUẬT VÀ NGÔN NGỮ HỘI THOẠI

4.1. Ngôn ngữ trần thuật

4.1.1. Ngôn ngữ người kể chuyện

Ngôn ngữ người kể chuyện là yếu tố cơ bản thể hiện phong cách nhà văn, truyền đạt cái nhìn, giọng điệu, cá tính của tác giả Ngôn ngữ người kể chuyện dưới hình thức lời người kể chuyện ngoài đặc điểm như trên còn mang thêm sắc thái, quan điểm bổ sung do lập trường, đặc điểm tâm lý, cá tính của nhân vật - người kể chuyện mang lại.4.1.2. Các kiểu ngôn ngữ người kể chuyện

4.1.2.1. Lời kể

Lời kể trong Tự lực văn đoàn bình dị, mượt mà, mềm mại, linh hoạt, giàu chất thơ, chất nhạc có chức năng tạo bối cảnh, tâm thế cho những cuộc thoại. Lời kể trong Tự lực văn đoàn thường là những câu ngắn, cú pháp mệnh đề với thủ pháp kể chuyện đối lập, láy lại. Lời kể của các nhà văn hiện thực giản dị, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày của con người thông qua nội dung hay đề tài của tác phẩm. Các nhà văn vẫn dùng những từ ngữ có tính khẩu ngữ, tiếng lóng, vừa gián tiếp bộc lộ tính cách nhân vật, vừa làm cho câu chuyện thêm sống động, chân thực và hóm hỉnh và những cú pháp rất mới.

So với giai đoạn trước đó, các nhà văn đã giảm hẳn những câu văn kể dài lê thê và ít dùng từ Hán Việt. Thay vào đó là dùng những từ ngữ có tính “khẩu ngữ” và những hình ảnh đối lập nhau.

4.1.2.2. Lời tả

So với các nhà văn hiện thực thì truyện ngắn của các nhà văn Tự lực văn đoàn có mật độ lời tả dày đặc hơn. Hầu hết các tác phẩm văn xuôi trong Tự lực văn đoàn đều có những trang tả cảnh rất đẹp, làm nổi bật lên phong vị trữ tình đậm nét.

Đối với chân dung của nhân vật, ngôn ngữ tả ở nhà văn hiện thực và lãng mạn cũng có những điểm khác biệt. Đối với Tự lực văn đoàn thì họ không miêu tả nhiều, mà chỉ dăm ba nét phác thảo gợi trí tưởng tượng ở người đọc. Các nhà văn hiện thực thường miêu tả chi tiết, tỉ mỉ cả những nhân vật chính diện và nhân vật phản diện.

4.1.2.3. Lời bình

Trong Tự lực văn đoàn, lời bình luận trữ tình được sử dụng với tần số cao, đặc biệt trong tác phẩm của Khái Hưng. Lời bình luận trữ tình cũng được các nhà văn hiện thực sử dụng song song với lời kể và lời tả. Nam Cao, Vũ Trọng Phụng là những nhà văn sử dụng rất nhiều lời bình luận trong sáng tác của mình.

Người kể chuyện với tư cách người phát ngôn của nhà văn có nhiệm vụ mang quan điểm, tư tưởng đến với người đọc. Do vậy, nhà văn thường dùng những lời bình luận trực tiếp để bày tỏ thái độ về một vấn đề hay một sự kiện nào đó trong cuộc sống.

4.1.2.4. Lời nửa trực tiếp

Ở các nhà văn hiện thực thì kiểu lời nửa trực tiếp này được sử dụng nhiều hơn ở các nhà văn lãng mạn trong Tự lực văn đoàn. Trong Tự lực văn đoàn thì Khái Hưng có sử dụng lời nửa trực tiếp khi bày tỏ nội tâm của nhân vật bà ba trong Thừa tự hay Thoa trong Gia đình… Lời nửa trực tiếp là phương thức trần thuật ưu trội ở Nam Cao. Điều đó tạo ra dấu ấn rất riêng và rất Nam Cao trong sáng tác của mình.4.2. Ngôn ngữ hội thoại

4.2.1. Ngôn ngữ nhân vật

Ngôn ngữ nhân vật chính là lời nói trực tiếp của nhân vật trong tác phẩm, được biểu đạt bằng các tín hiệu ngôn ngữ thông qua sự lựa chọn của nhà văn nhằm mục đích tái hiện sinh động lối sống, tính cách, trình độ văn hóa, phẩm chất, quyền lực …của nhân vật.

4.2.1.1. Ngôn ngữ nhân vật qua hệ thống từ xưng hô

Xưng hô có những khác biệt rất rõ ở những tác phẩm hiện thực và lãng mạn. Trong sáng tác của các nhà văn lãng mạn thì các nhân vật thường xưng hô với nhau bằng ngôn ngữ mang tính chừng mực với sắc thái biểu cảm nhẹ nhàng vừa phải. Vợ chồng xưng với nhau bằng cậu - mợ, mình - em, con cái gọi cha mẹ bằng Thầy - Me, hai người yêu nhau thì xưng hô bằng chàng - nàng, gọi cô xưng tôi, hoặc gần gũi hơn thì là anh với em…

Ngôn ngữ giao tiếp của các nhân vật trong sáng tác của các nhà văn hiện thực thường rất tự nhiên, chân thật, mang hơi thở cuộc sống của người lao động và nhân vật ở ngôi thứ ba số ít trong tác phẩm: hắn, y, thị, gã, mụ, anh cu…thậm chí ngay cả những nhân vật có tên hẳn hoi cũng có xu hướng bị thay thế bằng hắn hoặc y.

4.2.1.2. Ngôn ngữ nhân vật qua hệ thống từ ngữ dùng để kể, tả, bình luận

Hai đặc điểm chính của ngôn ngữ nhân vật mà các nhà văn hiện thực thường sử dụng trong sáng tác của mình đó là ngôn ngữ đậm đà sắc thái ngôn ngữ nông thôn Bắc Bộ Việt Nam và ngôn ngữ giàu tính thời sự và tính chiến đấu.

Ngôn ngữ nhân vật trong văn chương Tự lực văn đoàn là thứ ngôn ngữ lãng mạn với hệ thống từ ngữ đẹp, mực thước và tinh tế, không có từ nghịch dị, rất ít từ thông tục. Nét nổi bật trong từ ngữ của tiểu thuyết Tự lực văn đoàn, đó là hệ thống tính từ được xuất hiện một cách dày đặc và đa dạng, nhiều hơn hẳn so với các tác phẩm văn học hiện thực.

Ngôn ngữ nhân vật trong sáng tác của nhà văn hiện thực…là thứ ngôn ngữ bình dị, chân thực, gần gũi đời sống hàng ngày và ngôn ngữ riêng của từng tầng lớp trong xã hội, còn ngôn ngữ nhân vật trong Tự lực văn đoàn tuy chưa đạt đến độ chân thực như các nhà văn hiện thực nhưng cũng đã thoát khỏi lối biền ngẫu, điển tích, điển cố; tuy vẫn còn được trau chuốt nhưng hướng dần đến một thứ ngôn ngữ hàng ngày trong sáng, nhẹ nhà và tinh tế.4.2.2. Các kiểu hội thoại

4.2.2.1. Độc thoại

Ngôn ngữ độc thoại hay độc thoại nội tâm là thứ ngôn ngữ tham gia tích cực vào việc xây dựng tâm lý nhân vật. Thực chất, ngôn ngữ độc thoại nội tâm là sự chuyển hóa từ ngôn ngữ trần thuật của tác giả, qua khâu trung gian là lời nửa trực tiếp sang ngôn ngữ nhân vật hoặc lời kể của tác giả nhưng mang ý thức và suy nghĩ của nhân vật.

Độc thoại được sử dụng khá phổ biến và đồng đều trong truyện ngắn và tiểu thuyết ở cả nhà văn hiện thực và lãng mạn. Điều này được thể hiện rõ trong bảng 2 và bảng 3

Bảng 2: Thống kê tần số xuất hiện lời độc thoại trong truyện ngắn


TT

Tư liệu khảo sát

Số lượng trang truyện ngắn khảo sát

Tổng số lời độc thoại

Tần số xuất hiện lời độc thoại

(lượt/ trang)1

Truyện ngắn Thạch Lam

246

17

0.07

2

Truyện ngắn Nhất Linh

106

52

0.49

3

Truyện ngắn Khái Hưng

178

105

0.58

4

Truyện ngắn Nam Cao

323

74

0.23

5

Truyện ngắn Vũ Trọng Phụng

131

14

0.1

6

Truyện ngắn Ngô Tất Tố

193

15

0.07

7

Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan

561

22

0.04


Bảng 3: Thống kê tần số xuất hiện lời độc thoại trong tiểu thuyết

TT

Tư liệu khảo sát

Số lượng trang tiểu thuyết khảo sát

Tổng số lời độc thoại

Tần số xuất hiện lời độc thoại

(lượt/ trang)1

Bướm trắng - Nhất Linh

127

303

2.39

2

Nửa chừng xuân - Khái Hưng

232

39

0.17

3

Ngày mới

200

27

0.135

4

Sống mòn - Nam Cao

253

135

0.53

5

Giông tố - Vũ Trọng Phụng

349

19

0.054

6

Tắt đèn - Ngô Tất Tố

163

4

0.024

7

Bước đường cùng -Nguyễn Công Hoan

236

12

0.05

Trong sáng tác của các nhà văn giai đoạn 1932 - 1945 thì độc thoại là một hình thức phổ biến trong diễn ngôn hội thoại và đã đạt đến sự hoàn hảo về kỹ thuật và ngôn từ. Ngôn ngữ độc thoại của Tự lực văn đoàn được sử dụng với số lượng lớn và làm nên sự thành công cho các nhà văn trong việc khắc họa tính cách nhân vật. Đối với các nhà văn hiện thực, Nam Cao là người sử dụng nhiều nhất, thường xen lẫn với ngôn ngữ người kể chuyện tạo nên một thứ ngôn ngôn ngữ đặc sắc: khách quan, triết lý và chân thực.

4.2.2.2. Đối thoại

Song thoại là hình thức phổ biến trong các sáng tác giai đoạn 1932 - 1945 và thể hiện rõ nhất phong cách của các nhà văn. Tìm hiểu truyện ngắn, tiểu thuyết của các nhà văn giai đoạn này, chúng ta thấy xây dựng nhiều dạng kết cấu khác nhau (song thoại, tam thoại, đa thoại), nhưng chiếm tỉ lệ nhiều hơn cả vẫn là kết cấu song thoại.

Ngoài ra, khảo sát ở các sáng tác của các nhà văn giai đoạn này, chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều một hình thức hội thoại mà không phải độc thoại cũng không phải đối thoại, đó là biến lời đối thoại của nhân vật thành lời độc thoại theo lối cho họ nói mà không không cần ai trả lời (chỉ có lời trao, không có lời đáp) hoặc theo lối cho nhân vật nói thành tiếng, “lẩm bẩm”, ngẫm nghĩ một mình.

Lời đối thoại trong cả truyện ngắn và tiểu thuyết có mật độ tương đối dày và tương đương nhau ở cùng một tác giả. Điều này thể hiện rất rõ trong hai bảng 4 và 5 dưới đây:Bảng 4: Thống kê tần số xuất hiện lời đối thoại trong truyện ngắn

TT

Tư liệu khảo sát

Số lượng trang truyện ngắn khảo sát

Tổng số lời đối thoại

Tần số xuất hiện lời đối thoại

(lượt/ trang)1

Truyện ngắn Thạch Lam

246

715

2.90

2

Truyện ngắn Nhất Linh

106

362

3.41

3

Truyện ngắn Khái Hưng

178

861

4.83

4

Truyện ngắn Nam Cao

323

1260

3.90

5

Truyện ngắn Vũ Trọng Phụng

131

324

2.47

6

Truyện ngắn Ngô Tất Tố

193

228

1.18

7

Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan

561

2272

4.04


Bảng 5: Thống kê tần số xuất hiện lời đối thoại trong tiểu thuyết

TT

Tư liệu khảo sát

Số lượng trang tiểu thuyết khảo sát

Tổng số lời đối thoại

Tần số xuất hiện lời đối thoại

(lượt/ trang)1

Bướm trắng - Nhất Linh

127

781

6.14

2

Nửa chừng xuân - Khái Hưng

232

1684

7.25

3

Ngày mới - Thạch Lam

200

563

2.81

4

Sống mòn - Nam Cao

253

852

3.36

5

Giông tố - Vũ Trọng Phụng

349

1677

4.80

6

Tắt đèn - Ngô Tất Tố

163

560

3.43

7

Bước đường cùng -Nguyễn Công Hoan

236

1081

4.58

Lời đối thoại được các nhà văn sử dụng tương đối đồng đều và khá nhiều trong sáng tác của mình và lời thoại có những đặc trưng riêng tùy thuộc vào cốt truyện, đối tượng, ngữ cảnh… Ở mỗi nhà văn lại có cách khai thác triệt để ngôn ngữ đối thoại của nhân vật. Ngôn ngữ đối thoại không chỉ nhiều về số lượng mà còn đa dạng về kiểu loại. Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật dường như không bị ràng buộc bởi hàng rào điển tích, điển cố, vần luật bắt buộc, tổ chức câu văn tự do, từ ngữ phong phú, gần gũi với ngôn ngữ đời thường; đã phát huy khá nhiều các đặc tính của ngôn ngữ tự nhiên, làm nổi bật được vẻ đẹp, cá tính riêng của nhân vật, tạo dựng một độ ẩn ý nhất định trong các cuộc đối thoại.KẾT LUẬN

  1. Nền quốc văn mới khởi phát từ cuối thế kỷ XIX và phát triển đến độ chín muồi trong giai đoạn 1932 - 1945 với những tên tuổi sẽ còn sống mãi cùng lịch sử văn học dân tộc. Tuy nhiên, hiện đại hóa nền văn học dân tộc là một công việc lớn lao nhưng có vô vàn khó khăn và đầy thử thách đối với những văn gia. Luận án đã chỉ ra một số nhân tố cơ bản tác động tích cực đến sự hình thành nền quốc văn mới và ngôn ngữ văn xuôi mới, trong đó phải nhấn mạnh đến sự xuất hiện của ngôn ngữ báo chí truyền thống và hoạt động dịch thuật, văn hóa và văn học của phương Tây (chủ yếu là Pháp), tân thư của Trung Quốc.

  2. Văn xuôi chữ quốc ngữ giai đoạn 1932 - 1945 là giai đoạn đỉnh cao của thời kỳ hiện đại hóa nền văn chương Việt Nam đầu thế kỷ XX với những thành tựu rực rỡ. Tiếp bước công việc của những nhà nghiên cứu đi trước, tác giả luận án mong muốn góp thêm một công sức nhỏ bé của mình vào việc nghiên cứu ngôn ngữ văn xuôi quốc ngữ giai đoạn này. Thông qua việc khảo sát một số tác phẩm văn xuôi chữ quốc ngữ của những tác gia tiêu biểu giai đoạn này, tác giả luận án phác thảo toàn cảnh bức tranh văn xuôi chữ quốc ngữ từ đầu thế kỷ đến năm 1945; những nét đặc trưng và đổi mới của tiểu thuyết và truyện ngắn về tổ chức kết cấu diễn ngôn văn xuôi, ngôn ngữ trần thuật và ngôn ngữ hội thoại giai đoạn 1932 - 1945.

  3. Ngôn ngữ là chất liệu chính tạo nên một tác phẩm văn học. Tìm hiểu, phân tích, đánh giá, bình luận về ngôn ngữ nghệ thuật là một công việc rất cần thiết khi nghiên cứu một tác phẩm văn học. Ngôn ngữ trần thuật và ngôn ngữ hội thoại giai trong các sáng tác văn xuôi mới giai đoạn 1932 -1945 đã đạt đến độ hoàn hảo theo hướng hiện đại trên mọi phương diện và cấp độ sau mấy chục năm luyện tập, rèn rũa khá vất vả của nhiều nhà văn lớp trước… Ngôn ngữ Tự lực văn đoàn tuy chưa đạt đến độ cá thể hóa sắc nét như ngôn ngữ Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan trong việc khắc họa tính cách nhân vật nhưng ở những phần luận đề chống lễ giáo phong kiến của Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam trong những đoạn đối thoại và độc thoại lại rất thành công.

  4. Các nhà văn đã đem đến cho nền quốc văn mới một lối văn hoàn toàn mới lạ, hiện đại, cuốn hút, đó là một lối văn đoạn tuyệt với những điển tích sáo ngữ, những câu văn biền ngẫu, những câu văn với lối ngữ pháp dài dòng thay vào đó là những câu văn xuôi có cú pháp mệnh đề rất mới của phương Tây. Sự thay đổi cú pháp tiếng Việt không chỉ mang lại khả năng biểu đạt phong phú, sâu sắc hơn các vấn đề của đời sống xã hội và tâm hồn phức tạp của con người mà còn góp phần đặt nền móng cho sự ra đời của một thứ văn tiếng Việt hiện đại. Mặt khác, nếu không có báo chí quốc ngữ, không có các sáng tác văn xuôi quốc ngữ đầu thế kỷ XX thì sẽ không có cú pháp tiếng Việt bây giờ. Văn xuôi quốc ngữ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng một thứ văn tiếng Việt theo tư duy phương Tây như câu văn xuôi ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu, diễn đạt được mọi trạng thái cảm xúc, tư tưởng, tư duy của con người, hệ thống từ ngữ phong phú, hình ảnh so sánh đẹp, giàu tính biểu cảm, cách diễn đạt tinh tế những rung động nội tâm sâu kín hoặc những cảm xúc mơ hồ, mong manh - nét đặc sắc trong ngôn ngữ Tự lực văn đoàn. Hệ thống từ ngữ chân thực, bình dị, gần gũi với ngôn ngữ ngoài cuộc sống là đặc điểm thường thấy trong ngôn ngữ của các nhà văn hiện thực.


DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. Nguyễn Thị Hoa (2015), “Một vài nhận xét về ngôn ngữ trần thuật trong sáng tác của Ngô Tất Tố”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (52), tr.32 - 35.

2. Nguyễn Thị Hoa (2015), “Điểm qua một vài tác nhân ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển ngôn ngữ văn học nửa đầu thế kỷ XX”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Việt Nam học – Những phương diện văn hóa truyền thống, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, Tập 2, tr.820 - 826.

3. Nguyễn Thị Hoa (2015), “Một vài nhận xét về ngôn ngữ hội thoại trong sáng tác của Nguyễn Công Hoan”, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam (250) (chờ đăng).
Каталог: userfile -> User -> songtran -> files
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Phương Khánh CÁi huyềN Ảo trong tiểu thuyết toni morrison
files -> Từ truyền thống đẾn hiệN ĐẠi chuyên ngành: Lý luận văn học Mã số: 62 22 01 20
files -> Của nó TỪ 1991 ĐẾn nay chuyên ngành: Chính trị học Mã số: 62310201 TÓm tắt luậN Án tiến sĩ chính trị HỌC
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
files -> Nguyễn thị kim bình tổ chức và quản lý CÔng tác lưu trữ
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN
files -> Nguyễn khắc sâm tư TƯỞng của phan bội châu về TÔn giáO, TÍn ngưỠNG
files -> Ts. LƯU minh văn pgs. Ts. Phạm thái việT
files -> Phạm hoàng hưng vấN ĐỀ thừa kế TÀi sản trong ngự thành bại thức mụC
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Thị Năm Hoàng truyện ngắn việt nam sau 1975 nhìn từ GÓC ĐỘ thể loạI

tải về 214 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương