Đại học Ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ văn (Language Teacher Training)tải về 421.5 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2017
Kích421.5 Kb.
#2127
1   2   3

9. Kế hoạch giảng dạy

TT

Tên học phần

Số TC

Giáo dục quốc phòng-An ninh (giảng dạy tập trung theo đợt)

Học kỳ I

18Tâm lý học

3Pháp luật đại cương

2Cơ sở văn hoá Việt Nam

2Ngoại ngữ 1

2Tin học

2Lịch sử văn minh thế giới

2Dẫn luận ngôn ngữ

2Mỹ học đại cương

2Giáo dục thể chất 1

1

Học kỳ II

17Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

2Ngoại ngữ 2

2Giáo dục học

3Văn học dân gian Việt Nam

3Phương pháp nghiên cứu khoa học

2Nguyên lý lý luận văn học

2Tự chọn 1

2Giáo dục thể chất 2

1

Học kỳ III

17Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

3Ngoại ngữ 3

3Văn học Việt Nam Trung đại I (thế kỷ X đến hết thế kỷ XVII)

3Văn học Trung Quốc

3Ngữ âm Tiếng Việt

2Tác phẩm văn học và thể loại văn học

2Giáo dục thể chất 3

1

Học kỳ IV

17Tư tưởng Hồ Chí Minh

2Văn học Việt Nam Trung đại II (từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX)

3Từ vựng - Ngữ nghĩa tiếng Việt

2Văn học Việt Nam hiện đại I (từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930)

2Văn học phương Tây 1

3Tiến trình văn học

2Lược khảo về chữ Hán, chữ Nôm

2Giáo dục thể chất 4

1

Học kỳ V

17Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3Văn học Việt Nam hiện đại II (từ 1930 đến 1945)

3Ngữ pháp tiếng Việt

3Văn học Ấn Độ - Nhật Bản

3Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn 1

3Kiến tập sư­ phạm

2

Học kỳ VI

18Phong cách học tiếng Việt

2Văn học Việt Nam hiện đại III (từ 1945 đến 1975)

3Văn bản tiếng Việt

2Văn học phương Tây 2

3Văn bản Hán Nôm

3Phát triển chương trình môn Ngữ văn ở trường phổ thông

2Tự chọn 2

2Thực tế chuyên môn

1

Học kỳ VII

18Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn 2

3Văn học Việt Nam hiện đại IV (từ 1975 đến nay)

2Văn học Nga

2Ngữ dụng học

2Thực hành dạy học

3Phát triển năng lực dạy học Ngữ văn

2Tự chọn 3

2Tự chọn 4

2

Học kỳ VIII

17Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành

2Đánh giá trong dạy học Ngữ văn

2Thực tập sư­ phạm

6Khóa luận TN hoặc các học phần thay thế KLTN

7

10. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần

10.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 5 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung môn học được ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về chương trình các môn lý luận trình độ đại học, cao đẳng cho sinh viên không chuyên Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Lý thuyết: 53 tiết Thực hành: 22 tiết

10.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 18/9/2008, về chương trình các môn lý luận trình độ đại học, cao đẳng cho sinh viên không chuyên Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.10.3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 18/9/2008, về chương trình các môn lý luận trình độ đại học, cao đẳng cho sinh viên không chuyên Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.10.4. Pháp luật đại cương 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, về quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật cũng như vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra học phần còn bao gồm những kiến thức về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và pháp chế xã hội chủ nghĩa.10.5. Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học, về bản chất của nghiên cứu khoa học cũng như cấu trúc logic của một công trình khoa học; các thao tác nghiên cứu khoa học, xây dựng, chứng minh và trình bày các luận điểm khoa học; phương pháp trình bày một báo cáo khoa học; viết được một công trình khoa học và bước đầu biết vận dụng kỹ năng nghiên cứu khoa học vào việc học tập ở đại học.

Lý thuyết 25 tiết Thực hành 05 tiết

10.6. Tâm lý học 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác- Lênin

Nội dung học phần bao gồm kiến thức khái quát về khoa học tâm lý; nguồn gốc, bản chất và các yếu tố tác động đến sự hình thành và biểu hiện của các hiện tượng tâm lý người; Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm cung cấp những kiến thức lý luận chung về sự phát triển tâm lý người theo các giai đoạn lứa tuổi, trong đó đi sâu vào đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh phổ thông; cơ sở tâm lý học của các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục và nhân cách người giáo viên ở trường phổ thông.

Lý thuyết 35 tiết Thực hành 10 tiết

10.7. Giáo dục học 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học

Nội dung môn học bao gồm những vấn đề cơ bản, đại cương về khoa học giáo dục, vai trò của giáo dục và các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách; mục đích, mục tiêu giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân và người giáo viên trung học và những kiến thức cơ bản về lý luận dạy học và lý luận giáo dục; các đặc điểm của quá trình dạy học và giáo dục ở trường phổ thông, vận dụng vào việc rèn kỹ năng tổ chức thực hiện hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp, hình thức, phương tiện dạy học cũng như triển khai, đánh giá, kết hợp các hoạt động giáo dục ở trường phổ thông.

Lý thuyết 35 tiết Thực hành 10 tiết

10.8. Quản lý hành chính nhà nước và QL ngành GD và ĐT 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.10.9. Lịch sử văn minh thế giới 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về sự ra đời và tiến trình phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử loài người như: văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Hoa, Đông Nam Á, Hy Lạp, La Mã và Phương Tây trên các lĩnh vực khoa học- kĩ thuật, văn hoá- nghệ thuật, tôn giáo…

Lý thuyết: 30 tiết Thực hành: 010.10. Mỹ học đại cương 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức về các phạm trù cơ bản của mỹ học như khách thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ, các mối quan hệ thẩm mỹ và sự thể hiện của mỹ học trong đời sống như văn học nghệ thuật... từ đó có nền tảng tri thức nhất định về mỹ học để có thể đi sâu học những môn chuyên ngành khác có liên quan.

Lý thuyết: 30 tiết Thực hành: 0

10.11. Tin học 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Tin học và máy tính điện tử, trang bị các kiến thức cơ bản về ứng dụng Tin học văn phòng. Rèn luyện kỹ năng quản lý, sử dụng máy tính, khai thác các ứng dụng Tin học văn phòng phục vụ học tập, giảng dạy và công tác trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Các nội dung chính: các kiến thức về tin học, máy tính điện tử, hệ điều hành; các kỹ thuật và kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng bảng tính điện tử,...

Lý thuyết: 15 tiết Thực hành: 15 tiết10.12. Ngoại ngữ 7 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, các kỹ năng giao tiếp thông dụng cùng với vốn từ vựng cần thiết cho giao tiếp. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp đối với những sinh viên đã hoàn tất chương trình ngoại ngữ 7 năm giáo dục phổ thông.10.13. Giáo dục thể chất 4 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung môn học được ban hành tại Thông tư số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.10.14. Giáo dục quốc phòng 165 tiết

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung môn học được ban hành tại Thông tư số 31/2012-TT-BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.10.15. Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức chung về văn hoá học và văn hoá Việt Nam, hệ thống các thành tố, những đặc trưng và quy luật phát triển của văn hoá Việt Nam, các vùng văn hoá Việt Nam; phương pháp tiếp cận tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề của văn hoá Việt Nam; rèn kỹ năng vận dụng kiến thức văn hoá học vào nghiên cứu văn chương.

Lý thuyết: 30 tiết Thực hành: 010.16. Dẫn luận ngôn ngữ 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng, bản thể của ngôn ngữ, nguồn gốc của ngôn ngữ, mối quan hệ ngôn ngữ - tư duy, về hệ thống và các cấp độ, đơn vị của ngôn ngữ; những tri thức căn bản, mở đầu về các chuyên ngành nghiên cứu ngôn ngữ học như: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng.

Lý thuyết: 30 tiết Thực hành: 0

10.17. Nguyên lý lý luận văn học 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức tổng quát, cơ bản về lý luận văn học (đặc trưng của văn học, quan hệ của văn học với hiện thực, chức năng và tính khuynh hướng của văn học, quá trình tiếp nhận văn học…); rèn kỹ năng vận dụng kiến thức lý luận văn học vào phân tích tác phẩm văn học cụ thể.

Lý thuyết: 30 tiết Thực hành: 0

10.18. Tác phẩm văn học và thể loại văn học 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý lý luận văn học

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức về tác phẩm văn học với các thành tố cơ bản như chủ đề, đề tài, nhân vật, tính cách, kết cấu, cốt truyện, giọng điệu, ngôn từ, thi pháp ...; những kiến thức lý luận về ba phương thức biểu đạt chính của văn học (tự sự, trữ tình, kịch), nguồn gốc, quá trình hình thành của các thể loại văn học qua các thời kì lịch sử; rèn kỹ năng vận dụng kiến thức lý luận văn học vào phân tích tác phẩm văn học cụ thể.

Lý thuyết: 30 tiết Thực hành: 0

10.19. Tiến trình văn học 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Tác phẩm văn học và thể loại văn học

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về tiến trình văn học, các trào lưu, trường phái, phương pháp sáng tác…

Lý thuyết: 30 tiết Thực hành: 0

10.20. Văn học dân gian Việt Nam 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức khái quát về văn học dân gian trong mối quan hệ với văn hoá, những đặc trưng và giá trị cơ bản của văn học dân gian; các thể loại chủ yếu, các vùng và các thời kì phát triển của văn học dân gian Việt Nam; rèn kỹ năng tiếp cận và phân tích các tác phẩm văn học dân gian.

Lý thuyết: 30 tiết Thực hành: 15 tiết

10.21. Văn học Việt Nam trung đại I (từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XVII) 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nôi dung môn học bao gồm những kiến thức khái quát về sự phát triển của văn học trung đại Việt Nam: các bộ phận văn học, các giai đoạn phát triển, những thể loại chính, những nội dung chính, những tư tưởng thẩm mĩ chủ đạo; các hiện tượng văn học, sự kiện văn học, các tác giả tiêu biểu của văn học Lý - Trần, văn học thế kỷ XV, văn học thế kỷ XVI và thế kỷ XVII; rèn luyện kỹ năng tiếp cận và phân tích tác phẩm văn học trung đại Việt Nam.

Lý thuyết: 45 tiết Thực hành: 0

10.22. Văn học Việt Nam trung đại II (từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX) 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Văn học Việt Nam trung đại I

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX: trào lưu nhân đạo chủ nghĩa, những thành tựu lớn ở cả sáng tác chữ Hán và chữ Nôm, thành tựu nghệ thuật rực rỡ ở thể loại văn học dân tộc viết bằng ngôn ngữ dân tộc, các tác giả, tác phẩm tiêu biểu; tiếp tục rèn luyện kỹ năng tiếp cận và phân tích tác phẩm văn học trung đại Việt Nam.

Lý thuyết: 45 tiết Thực hành: 0

10.23. Văn học Việt Nam hiện đại I (từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930) 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Văn học Việt Nam trung đại

Cung cấp những kiến thức cơ bản về hoàn cảnh lịch sử, đặc điểm văn học, các bộ phận và khuynh hướng văn học, các tác giả và tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến 1930, những thành tựu và hạn chế, những tri thức về sự phát triển của tiếng Việt và sự đóng góp to lớn của chữ quốc ngữ đối với nền văn học hiện đại Việt nam. Rèn kỹ năng phân tích và cảm nhận các tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam trong giai đoạn này.

Lý thuyết: 30 tiết Thực hành: 0

10.24. Văn học Việt Nam hiện đại II (từ 1930 đến 1945) 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Văn học Việt Nam hiện đại I

Cung cấp những kiến thức cơ bản về hoàn cảnh lịch sử, đặc điểm văn học, các bộ phận và khuynh hướng văn học, các tác giả và tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam giai đoạn từ 1930 đến 1945. Rèn kỹ năng phân tích và cảm nhận các tác giả, tác phẩm trong giai đoạn này.

Lý thuyết: 45 tiết Thực hành: 0

10.25. Văn học Việt Nam hiện đại III (từ 1945 đến 1975) 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Văn học Việt Nam hiện đại II

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975: Những đặc điểm và quy luật của tiến trình văn học, những thể loại chính, những thành tựu và hạn chế, những tác giả, tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975; tiếp tục rèn luyện kỹ năng tiếp cận và phân tích tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam.

Lý thuyết: 45 tiết Thực hành: 0

10.26. Văn học Việt Nam hiện đại IV (từ 1975 đến nay) 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Văn học Việt Nam hiện đại III

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam sau 1975: những xu hướng, phong cách, thể loại, những tác giả, tác phẩm tiêu biểu, những thành tựu và hạn chế của văn học Việt Nam trong giai đoạn đất nước hòa bình, thống nhất, những triển vọng phát triển.

Lý thuyết: 30 tiết Thực hành: 0

10.27. Văn học Trung Quốc 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về đặc điểm, tiến trình văn học Trung Quốc từ cổ đại đến hiện đại trên các phương diện đặc trưng thể loại, các mô típ nhân vật, những tác giả, tác phẩm tiêu biểu, những ảnh hưởng của văn học Trung Quốc đối với văn học Việt Nam; rèn kỹ năng phân tích, tìm hiểu văn học Trung Quốc.

Lý thuyết: 45 tiết Thực hành: 0tải về 421.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương