ĐẠi họC ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.09 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích1.09 Mb.
#1371
1   2   3   4

Figure 2.2. Language in the systemic functional perspective 13

Figure 3.2. Language meta-functions 30Mẫu 23: Danh mục các phụ lục

Số hiệu phụ lục Tên phụ lục Trang

Appendix A Information sheet 75

Appendix B Conscent form 77Mẫu 24: Trang bìa và trang phụ bìa quyến tóm tắt bằng tiếng Việt

Trang bìa Trang phụ bìa


THE UNIVERSITY OF DA NANG

UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES

(Times New Roman, in hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 11)
HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN ÁN

(Times New Roman, in hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 11)

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

(Times New Roman, in hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 13)

Chuyên ngành:

Mã số:

(Times New Roman, in thường, đậm, đứng, cỡ chữ 11)

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ…..
(ghi ngành của học vị được công nhận)

(Times New Roman, in hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 11)

Đà Nẵng, năm..

(Times New Roman, in thường, đậm, đứng, cỡ chữ 11)

Công trình được hoàn thành tại

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ -ĐHĐN

(Times New Roman, in thường, đứng, cỡ chữ 11)
Người hướng dẫn khoa học: ..............................................

(ghi rõ học hàm, học vị)(Times New Roman, in thường, đứng, cỡ chữ 11)
Phản biện 1: ........................................................................

Phản biện 2: .........................................................................

Phản biện 3: .........................................................................

(Times New Roman, in thường, đứng, cỡ chữ 11)
Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án tốt nghiệp tiến sĩ (ghi ngành của học vị được công nhận) họp tại trường Đại học Ngoại ngữ -Đại học Đà Nẵng vào ngày …...… tháng …...… năm

(Times New Roman, in thường, đứng, cỡ chữ 11)

Có thể tìm hiểu luận án tại:

- Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng

- Thư viện trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

- Thư viện quốc gia Việt Nam.

(Times New Roman, in thường, đứng, cỡ chữ 11)


Mẫu 25: Trang bìa quyển tóm tắt bằng tiếng Anh đối với chuyên ngành tiến sĩ Ngôn ngữ Anh

THE UNIVERSITY OF DANANGUNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIESNGUYỄN THỊ NHỚ

A DISCOURSE ANALYSIS OF ENGLISH

ANSWERS USED IN SHANGRI-LA DIALOGUE

Major: ENGLISH LINGUISTICS

Code: 62.22.02.01

DOCTORAL THESIS

IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

(A SUMMARY)

Da Nang, 2016

Mẫu 26: Trang phụ bìa quyển tóm tắt bằng tiếng Anh đối với chuyên ngành tiến sĩ Ngôn ngữ Anh

This thesis has been completed at University of Foreign Language Studies,

The University of Da Nang

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Văn A
Examiner 1:
Examiner 2:
Examiner 3:

The thesis was orally defended at the Examining Committee

Major: English Linguistics

Time: 14th June 2016

Venue: University of Foreign Language Studies -The University of Danang

This thesis is available for the purpose of reference at:- Library of University of Foreign Language Studies, The University of Da Nang.

- The Information Resources Center, The University of Da Nang

- National Library of Viet Nam

PHỤ LỤC 5: HƯỚNG DẪN CÁCH TRÍCH DẪN VÀ TRÌNH BÀY TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TRÍCH DẪN TRONG BÀI VIẾT (in-text citations)

- Những tài liệu nào được trích dẫn trong bài viết đều phải liệt kê ở mục References/Tài liệu tham khảo và ngược lại.

- Đối với tác giả người nước ngoài, chỉ dùng họ của tác giả. Đối với tác giả người Việt, dùng cả họ tên đầy đủ và có dấu.

Trích dẫn những đoạn ngắn (short quotations): Nếu trích dẫn trực tiếp ít hơn 40 từ thì phải đặt chúng trong dấu ngoặc kép “ ” và có các cách trình bày:

+ As Smith (2008) concludes, “there is significant evidence to suggest that the earth is round” (p.123), hoặc

+ As Smith (2008: 123) concludes, “there is significant evidence to suggest that the earth is round”

+ More recently, scientists have found “significant evidence to suggest that the earth is round” (Smith, 2008, p.123)Trích dẫn những đoạn dài (long quotations): Nếu trích dẫn từ 40 từ trở lên thì cả đoạn được định dạng 5 spaces từ lề trái, cỡ chữ 11 và được trình bày như sau:

To ensure that lifelong learning is exercised by every individual, a timely policy is needed to guide the learning activities sufficiently and effectively. By the same token, Riordan (2004, p.50) asserted:

It is commonly recognized today that the knowledge and skills endowment of a country’s labor force, rather than its physical capital, determines its economic and social progress, and its ability to compete in the world economy. Promoting innovation, productivity, and competitiveness of individuals, enterprises, and countries therefore underlies contemporary learning and training policies and provision.

Trích dẫn ý trong bài viết:

Đối với trích dẫn có một tác giả:

+ According to Joyner (1998), highly satisfied faculty will generally be innovative and motivated to establish and maintain an environment conductive to learning.

+ Joyner (1998) found/showed that highly satisfied faculty will generally be innovative and motivated to establish and maintain an environment conductive to learning.

+ Highly satisfied faculty will generally be innovative and motivated to establish and maintain an environment conductive to learning (Joyner, 1998).Đối với trích dẫn có hai và ba tác giả:

+ According to Joyner and Price (1998), highly satisfied faculty will generally be innovative and motivated to establish and maintain an environment conductive to learning.

+ Joyner and Price (1998) found/showed that highly satisfied faculty will generally be innovative and motivated to establish and maintain an environment conductive to learning.

+ Highly satisfied faculty will generally be innovative and motivated to establish and maintain an environment conductive to learning (Joyner & Price, 1998).Đối với trích dẫn trên ba tác giả:

+ According to Joyner et al. (1998), highly satisfied faculty will generally be innovative and motivated to establish and maintain an environment conductive to learning.

+ Joyner et al. (1998) found/showed that highly satisfied faculty will generally be innovative and motivated to establish and maintain an environment conductive to learning.

+ Highly satisfied faculty will generally be innovative and motivated to establish and maintain an environment conductive to learning (Joyner et al., 1998).Trích dẫn nhiều tác giả cho 1 nội dung: nếu có nhiều tác giả cùng thể hiện chung một quan điểm, nội dung thì trích dẫn các tác giả theo thứ tự ưu tiên a, b, c.

+ Highly satisfied faculty will generally be innovative and motivated to establish and maintain an environment conductive to learning (Ali & Murakami, 2003; Joyner et al., 1998; Powell, 2007; Summerji, Jones & Smith, 2005).

Lưu ý:

+ Nếu tác giả có nhiều ấn phẩm được trích dẫn thì trình bày như sau: (Smith, 2004, 2008)+ Nếu tác giả có nhiều ấn phẩm trong cùng 1 năm được trích dẫn thì trình bày như sau: (Smith & Jones, 2004a, 2004b, 2004c).

Trích dẫn tài liệu thứ cấp: người khác đã trích của tác giả A và mình đọc bài của người khác nhưng muốn trích ý của tác giả A đó thì trình bày như sau:

According to Schultz (as cited in Brown, 2012), the ignoring of human capital in the field of economics is a serious mistake.

Lưu ý: số năm trong trích dẫn là số năm của tác giả Brown, chứ không phải của tác giả Schultz. Tất nhiên, có nhiều cách diễn đạt ngoài cụm từ “according to…”.

2. CÁCH LIỆT KÊ TÀI LIỆU THAM KHẢO (REFERENCES)

- Những tài liệu nào liệt kê ở mục này đều đã được trích dẫn trong bài viết và ngược lại. Nếu không được trích dẫn, tài liệu không được liệt kê.

- Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự abc, bắt đầu bằng HỌ tác giả. Sau đó đến tên lót và tên của tác giả. Tên lót và tên của tác giả người nước ngoài được viết tắt; tên lót và tên của người Việt thì viết đầy đủ, có dấu.

2.1. Sách nguyên tác (Books)

Alderfer, C. P. (1972). Existence, relatedness, and growth. New York: Free Press.

Alderfer, C. P., & Jones, A. L. (2000). Existence, relatedness, and growth (5th ed.). New York: Free Press.

Cao Xuân Hạo (1999). Câu trong Tiếng Việt. Nhà xuất bản Giáo dục.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Rones, D. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (2006). Multivariate data analysis. New Jersey: Prentice Hall.

2.2. Sách được biên tập lại (edited books): sách gồm các bài viết của nhiều tác giả được chính các tác giả đó hoặc/và người khác biên tập lại)

Creswell, J. W., & Hanson, W. (2003). Advanced mixed method research designs. In A. L. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook on mixed methods in the behavioral and social sciences (pp. 209-240). Thousand Oaks, CA: Sage.2.3. Bài báo khoa học (journal articles)

(Tên bài báo in thẳng, tên tạp chí và số quyển/tập in nghiêng)

Johnsrud, L. K., & Rosser, V. J. (2002). Faculty members’ morale and their intention to leave: A multilevel explanation. Journal of Higher Education, 73(4), 518-542.

Carey, K. B., Scott-Sheldon, L. A. J., Carey, M. P., & DeMartini, K. S. (2007). Individual-level interventions to reduce college student drinking: A meta-analytic review. Addictive Behaviors, 32(11), 2469-2494. doi:10.1016/j.addbeh.2007.05.004

Nguyễn Văn Long. (2009). Thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy ngoại ngữ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 30, tr 128-142.

2.4. Tạp chí/báo điện tử (electronic magazines or newspaper articles)

Lanktree, C. L., & Brier, J. K. (2007, August 28). New Crime Legislation Criminal. Nowwherevill Times. Retrieved May 24, 2016 from http:// nowwherevilltimes.ca2.5.Trích dẫn những bài viết được đăng trong các hội thảo, hội nghị (Unpublished paper presented at meetings, conferences,…)

Lanktree, C. L., & Brier, J. K. (2007). Early data on the Trauma Symptom Checklist for Children. Paper presented at the conference of the American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA.2.6. Trích dẫn những bài viết được đăng trong các luận văn, luận án (Unpublished doctoral dissertation and master’s thesis)

Garskof, M. S. (2004). Motivating teachers with nonfinancial incentive: The relationships of compensatory time, job, and the need to achieve to the job satisfaction of high school teachers in New York City. Unpublished doctoral dissertation, New York University.

Trương Thị Ánh Tuyết. (2003). A Study on Cross-Cultural Pragmatic Failure of Invitation in English versus Vietnamese. Master thesis, The University of Da Nang.

Để tìm hiểu thêm cách liệt kê và trích dẫn tài liệu tham khảo, xem tại trang http://www.apastyle.org/.

tải về 1.09 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương