ĐẠi họC ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


Yêu cầu về trình bày tóm tắt luận ántải về 1.09 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích1.09 Mb.
#1371
1   2   3   4

4.6.2. Yêu cầu về trình bày tóm tắt luận án

Tóm tắt luận án phải trình bày bằng tiếng nước ngoài trên khổ giấy (khổ A5). Tóm tắt luận án phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không tẩy xoá. Số của bảng biểu, hình vẽ, đồ thị phải có cùng số như trong luận án.

Tóm tắt luận án được trình bày nhiều nhất trong 24 trang in trên hai mặt giấy cho mỗi loại ngôn ngữ; font chữ Times New Roman, cỡ chữ 11 theo hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ. Chế độ dãn dòng là Exactly 17pt. Lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải đều là 2 cm. Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.

Cuối bản tóm tắt luận án là danh mục các công trình của tác giả đã công bố liên quan đến đề tài luận án với đầy đủ thông tin về tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, số trang của bài báo trên tạp chí. Danh mục này có thể in trên trang bìa 3 của tóm tắt luận án.Mẫu bìa ((Mẫu 24, 26 - phụ lục 4) và phụ bìa (Mẫu 25, 27 - phụ lục 4)

4.7. CÁC YÊU CẦU KHÁC ĐỐI VỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ

a) Luận án tiến sĩ phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ.

b) Nếu luận án là công trình khoa học hoặc một phần công trình khoa học của một tập thể trong đó tác giả đóng góp phần chính thì phải xuất trình với trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN các văn bản của các thành viên trong tập thể đó đồng ý cho phép NCS sử dụng công trình này trong luận án để bảo vệ lấy bằng tiến sĩ.

c) Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu (bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) đã công bố của người khác, hoặc của đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ và rõ ràng.

d) Khi sử dụng tài liệu của người khác, hoặc của đồng tác giả mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì luận án sẽ bị xử lý như sau:


  • Nếu NCS đang chuẩn bị bảo vệ cấp cơ sở, luận án không được duyệt để bảo vệ cấp cơ sở. NCS buộc phải chỉnh sửa thích hợp, sau khi chỉnh sửa luận án phải được người phản biện duyệt và chấp nhận cho bảo vệ cấp cơ sở.

  • Nếu NCS đang chuẩn bị bảo vệ cấp Trường:

+ Trường hợp NCS đã được Hội đồng bảo vệ cấp cơ sở nhắc nhở có ghi trong biên bản nhưng NCS vẫn không chỉnh sửa, NCS bị đình chỉ đào tạo và trả về đơn vị chủ quản;

+ Trường hợp NCS không được Hội đồng bảo vệ cấp cơ sở nhắc nhở, NCS cũng buộc phải chỉnh sửa thích hợp, sau khi chỉnh sửa luận án phải được phản biện độc lập duyệt và chấp nhận cho bảo vệ cấp Trường.  • Nếu việc không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu chỉ được phát hiện ra sau khi đã bảo vệ cấp Trường thành công, được giải quyết theo một trong hai hướng: hủy bỏ kết quả bảo vệ cấp Trường và tiến hành lại từ đầu quy trình bảo vệ cấp Trường giống như sau khi bảo vệ thành công cấp cơ sở hoặc hủy bỏ vĩnh viễn kết quả bảo vệ cấp Trường, NCS bị đình chỉ đào tạo và trả về đơn vị chủ quản.

e) Nội dung chủ yếu và các kết quả nghiên cứu của luận án phải được báo cáo tại các Hội nghị khoa học toàn quốc hàng năm của ngành khoa học, được công bố ít nhất trong hai bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành có phản biện độc lập. Các tạp chí khoa học trong nước thuộc nhóm các tạp chí chuyên ngành được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đánh giá điểm công trình đến 1 điểm, đồng thời thuộc danh mục các tạp chí khoa học mà ĐHĐN quy định cho mỗi chuyên ngành đào tạo;

f) Khuyến khích NCS đăng bài trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, các tạp chí do Viện Thông tin khoa học quốc tế ISI liệt kê tại địa chỉ http:/scientific.thomson.com/isi/ hoặc được các kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế do một Nhà xuất bản quốc tế uy tín ấn hành. NCS viết và bảo vệ luận án bằng tiếng Anh.
Nơi nhận:

- BGH;


- Các Khoa, Phòng liên quan;

- Giảng viên tham gia giảng dạy NCS;

- NCS từ khóa 30 trở về sau;

- Website;- Lưu: VT, P. ĐT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. NGUYỄN VĂN LONG

(Đã ký và đóng dấu)

PHỤ LỤC

(Kèm theo Hướng dẫn về hình thức trình bày đề cương nghiên cứu, tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ và luận án tiến sĩ)
PHỤ LỤC 1: BIỂU MẪU TRÌNH BÀY ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

LUẬN ÁN THẠC SĨ
Mẫu 1: Bìa chính (Trang bìa Tiếng Việt)


ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

(In hoa, đứng, không đậm, cỡ chữ 15, font chữ Times New Roman)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

(In hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 15, font chữ Times New Roman)


HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

(In hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

(In hoa, đứng, đậm, cỡ chữ từ 18- 20, font chữ Times New Roman)

ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

(In hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)

Đà Nẵng, năm…

(In thường, đứng, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Times New Roman)Mẫu 2: Bìa phụ (Trang bìa Tiếng Việt)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

(In hoa, đứng, không đậm, cỡ chữ 15, font chữ Times New Roman)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

(In hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 15, font chữ Times New Roman)


HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

(In hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

(In hoa, đứng, đậm, cỡ chữ từ 18- 20, font chữ Times New Roman)

ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

(In hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)

Đà Nẵng, năm…

(In thường, đứng, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Times New Roman)Mẫu 3: Bìa chính (dành cho chuyên ngành tiến sĩ Ngôn ngữ Anh)

(Cỡ chữ giống như mẫu trang bìa tiếng Việt)


THE UNIVERSITY OF DANANG

UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIESNGUYỄN VĂN A

A CONTRASTIVE STUDY OF METAPHOR

IN ENGLISH VERSUS VIETNAMESE

RESEARCH PROPOSAL

DOCTORAL THESIS

Da Nang, 2016Mẫu 4: Bìa phụ (dành cho chuyên ngành thạc sĩ Ngôn ngữ Anh)

(Cỡ chữ giống như mẫu bìa phụ tiếng Việt)

THE UNIVERSITY OF DANANG

UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIESNGUYỄN VĂN A

A CONTRASTIVE STUDY OF METAPHOR

IN ENGLISH VERSUS VIETNAMESE

Major: ENGLISH LINGUISTICS

Code: 62.22.02.01


RESEARCH PROPOSAL

DOCTORAL THESIS

SUPERVISOR:

Da Nang, 2016


PHỤ LỤC 2: BIỂU MẪU TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

Mẫu 5: Bìa chính (Trang bìa Tiếng Việt)


ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

(In hoa, đứng, không đậm, cỡ chữ 15, font chữ Times New Roman)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

(In hoa, đứng, đậm cỡ chữ 15, font chữ Times New Roman)


HỌ VÀ TÊN NGHIÊN CỨU SINH

(In hoa, đứng, đậm cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

(In hoa, đứng, đậm cỡ chữ từ 18- 20, font chữ Times New Roman)

TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VỀ

VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN

(In hoa, đứng, đậm cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)

Đà Nẵng, năm…

(In thường, đứng, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Times New Roman)Mẫu 6: Bìa phụ (Trang bìa Tiếng Việt)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

(In hoa, đứng, không đậm cỡ chữ 15, font chữ Times New Roman)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

(In hoa, đứng, đậm cỡ chữ 15, font chữ Times New Roman)HỌ VÀ TÊN NGHIÊN CỨU SINH

(In hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

(In hoa, đứng, đậm cỡ chữ từ 18-20, font chữ Times New Roman)
Chuyên ngành:

Mã số:

(In thường, đứng, đậm cỡ cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)

TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VỀ

VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN

(In hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 16)

NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

(In hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)


Đà Nẵng, năm…

(In thường, đứng, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Times New Roman)Mẫu 7: Bìa chính (dành cho chuyên ngành tiến sĩ Ngôn ngữ Anh)

(Cỡ chữ giống như mẫu trang bìa tiếng Việt)


THE UNIVERSITY OF DANANG

UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIESNGUYỄN VĂN A

A CONTRASTIVE ANALYSIS OF HEDGES IN ENGLISH VERSUS VIETNAMESE

LITERATURE REVIEW

Da Nang, 2016Mẫu 8: Bìa phụ (dành cho chuyên ngành tiến sĩ Ngôn ngữ Anh)

(Cỡ chữ giống như mẫu trang bìa tiếng Việt)


THE UNIVERSITY OF DANANG

UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIESNGUYỄN VĂN A

A CONTRASTIVE ANALYSIS OF HEDGES IN ENGLISH VERSUS VIETNAMESE

Major: ENGLISH LINGUISTICS

Code: 62.22.02.01

LITERATURE REVIEW

SUPERVISOR:

Da Nang, 2016


PHỤ LỤC 3: BIỂU MẪU TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

Mẫu 9: Bìa chính (Trang bìa Tiếng Việt)


ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

(In hoa, không đậm, đứng, cỡ chữ 15, font chữ Times New Roman)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

(In hoa, đậm, đứng, chữ 15, font chữ Times New Roman)HỌ VÀ TÊN NGHIÊN CỨU SINH

(In hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)

TÊN CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

(In hoa, đậm, đứng, cỡ chữ từ 18- 20, font chữ Times New Roman)

CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

(In hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)

Đà Nẵng, năm…

(In thường, đậm, đứng, cỡ chữ 14, font chữ Times New Roman)


Mẫu 10: Bìa phụ (Trang bìa Tiếng Việt)


ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

(In hoa, không đậm, đứng, cỡ chữ 15, font chữ Times New Roman)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

((In hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 15, font chữ Times New Roman)HỌ VÀ TÊN NGHIÊN CỨU SINH

(In hoa, đứng, đậm cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)
TÊN CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

(In hoa, đứng, đậm cỡ chữ từ 18-20, font chữ Times New Roman)

Chuyên ngành:

Mã số:

(In thường, đứng, đậm cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)

CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

(In hoa, đứng, đậm, cỡ 16, font chữ Times New Roman)

NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

(In hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)

Đà Nẵng, năm…

(In thường cỡ chữ 14, font chữ Times New Roman)Mẫu 11: Bìa chính (dành cho chuyên ngành tiến sĩ Ngôn ngữ Anh)

(

THE UNIVERSITY OF DANANGUNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIESNGUYỄN VĂN A

A CONTRASTIVE ANALYSIS OF HEDGES IN ENGLISH VERSUS VIETNAMESE

DOCTORAL ASSIGNMENT 1

Da Nang, 2016
Cỡ chữ giống như mẫu trang bìa tiếng Việt)


Mẫu 12: Bìa phụ (dành cho chuyên ngành tiến sĩ Ngôn ngữ Anh)

(Cỡ chữ giống như mẫu trang bìa tiếng Việt)


THE UNIVERSITY OF DANANG

UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIESNGUYỄN VĂN A

A CONTRASTIVE ANALYSIS OF HEDGES IN ENGLISH VS. VIETNAMESE

Major: ENGLISH LINGUISTICS

Code: 62.22.02.01

DOCTORAL ASSIGNMENT 1

SUPERVISOR:

Da Nang, 2016


PHỤ LỤC 4: BIỂU MẪU TRÌNH BÀY LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Mẫu 13: Bìa chính (Trang bìa Tiếng Việt)


ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

(In hoa, không đậm, đứng, cỡ chữ 15, font chữ Times New Roman)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

(In hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 15, font chữ Times New Roman)


HỌ VÀ TÊN NGHIÊN CỨU SINH

(In hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

(In hoa, đậm, đứng, cỡ chữ từ 18- 20, font chữ Times New Roman)

LUẬN ÁN TIẾN SĨ…

(ghi ngành của học vị được công nhận)
(In hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 16)

Đà Nẵng, năm…

(In thường, đậm, đứng, cỡ chữ 14, font chữ Times New Roman)Mẫu 14 : Bìa phụ (Trang bìa Tiếng Việt)


ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

(In hoa, đứng, không đậm, cỡ chữ 15, font chữ Times New Roman)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

(In hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 15, font chữ Times New Roman)HỌ VÀ TÊN NGHIÊN CỨU SINH

(In hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

(In hoa, đứng, đậm, cỡ chữ từ 18-20, font chữ Times New Roman)

Chuyên ngành:

Mã số:

(In thường, đứng, đậm, cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)

LUẬN ÁN TIẾN SĨ…

((ghi ngành của học vị được công nhận)


(In hoa, đậm, đứng, cỡ chữ 16)

NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

(In hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 16, font chữ Times New Roman)

Đà Nẵng, năm…

(In thường, đứng, đậm, cỡ chữ 14, font chữ Times New Roman)Mẫu 15: Bìa chính (dành cho chuyên ngành tiến sĩ Ngôn ngữ Anh)

(Cỡ chữ giống như mẫu trang bìa tiếng Việt)

THE UNIVERSITY OF DANANG

UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIESNGUYỄN VĂN A

A CONTRASTIVE ANALYSIS OF HEDGES IN ENGLISH VERSUS VIETNAMESE

DOCTORAL THESIS

IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Da Nang, 2016Mẫu 16: Bìa phụ (dành cho chuyên ngành tiến sĩ Ngôn ngữ Anh)

(Cỡ chữ giống như mẫu trang bìa tiếng Việt)


THE UNIVERSITY OF DANANG

UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIESNGUYỄN VĂN A

A CONTRASTIVE ANALYSIS OF HEDGES IN ENGLISH VERSUS VIETNAMESE

Major: ENGLISH LINGUISTICS

Code: 62.22.02.01


DOCTORAL THESIS IN SOCIAL SCIENCES

AND HUMANITIES


SUPERVISOR: Assoc.Prof.Dr. Lê Văn C

Da Nang, 2016


Mẫu 17: Phần gáy: Họ và tên của nghiên cứu sinh (chữ in hoa)

Luận án tiến sĩ chuyên ngành…..

Năm

Mẫu tiếng Anh phần gáy đối với chuyên ngành tiến sĩ Ngôn ngữ Anh

(In dọc, cỡ chữ 14)


TRẦN VĂN A Doctoral Thesis in Social Sciences and Humanities NĂM 2016


Mẫu 18: Lời cam đoan


LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tác giả luận án ký và ghi rõ họ tên
Tiếng Anh đối với chuyên ngành Ngôn ngữ Anh:
STATEMENT OF AUTHORSHIP

Except where reference is made in the text of the thesis, this thesis contains no material published elsewhere or extracted in whole or in part from a thesis by which I have qualified for or been awarded another degree or diploma.

No other person’s work has been used without due acknowledgements in the thesis.

This thesis has not been submitted for the award of any degree or diploma in any other tertiary institution.

Da Nang, November 2014

Nguyen Thi A
Mẫu 19. Mục lục

MỤC LỤC

Trang


Lời cam đoan i

Tóm tắt ii

Mục lục iii

Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt(nếu có) . iv

Danh mục các bảng biểu (nếu có) v

Danh mục các hình vẽ, đồ thị (nếu có) . vi

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU/INTRODUCTION 1

1.1. Lý do chọn đề tài (hay Tính cấp thiết của đề tài)/Rationale

1.2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu/Aims and objectives

1.3. Câu hỏi nghiên cứu/Research questions

1.4. Phạm vi nghiên cứu/Scope of the study

1.5. Ý nghĩa của đề tài/Significance of the study

1.6. Bố cục của đề tài/Organization of the study

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

LITERATURE REVIEW AND THEORETICAL BACKGROUND

2.1. Tổng quan nghiên cứu (Literature Review)

2.1.1. ....

2.1.2. ...

2.1.2.1…

2.1.2.2…


2.2. Cơ sở lý luận (Theoretical Background)

2.2.1....

2.2.2....

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (RESEARCH METHODS)

3.1. Phương pháp luận/Phương pháp tiếp cận (Methodology)

3.2. Thiết kế nghiên cứu (Research Design)

3.2.1…


3.2.2….

3.3. Độ tin cậy/Độ nhất quán và độ chính xác (Reliability and Validity)CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN (FINDINGS AND DISCUSSION)

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN (CONCLUSION)

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

TÀI LIỆU THAM KHẢO/REFERENCES

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN ÁN (bản sao)

PHỤ LỤC/APPENDIX/APPENDICES

Ghi chú: các trang lời cam đoan; mục lục; danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt; danh mục các bảng biểu; danh mục các hình vẽ, đồ thị được đánh số trang theo thứ tự i, ii, iii, iv...
Mẫu 20: Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT


Chữ viết tắt Giải thích

Trang

Trang

EHBs English historical biographies

MC Main character

VHBs Vietnamese historical biographies

\


Mẫu 21: Danh mục các bảng biểu
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Số bảng biểu

Tên bảng

Trang

Table 2.2. Language in the systemic functional perspective 13

Table 3.2. Language meta-functions 20Mẫu 22: Danh mục các hình vẽ, đồ thị

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Số hình

Tên hình

Trang


tải về 1.09 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương