ĐẠi cưƠng triết họC ẤN ĐỘtải về 26.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích26.17 Kb.

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM
KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO


ĐỀ CƯƠNG KINH LĂNG GIÀ
Thích Đồng Trí

 1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Kinh Lăng Già thuộc hệ Kinh Tạng Sanskrit của Bắc Truyền. Kinh này có vài trò cực kỳ quan trọng trong lãnh vực tâm lý triết học và thế giới tâm linh siêu thoát đối với các kinh điển của Phật giáo Đại thừa và liên hệ mật thiết với giáo nghĩa các Kinh Luận Đại Thừa khác. Chính các vị Tổ Sư trong hệ truyền thừa chính thức Ấn Hoa đã chứng nghiệm và để cao Kinh Lăng Già.

Kinh Lăng Già với lối giảng giải vô cùng vi tế thâm sâu, Đức Phật đã phá tà hiển chánh: trừ những nghi ngờ, vọng tưởng, thủ chấp, trói buộc, trình bày nhiều phát kiến độc đáo và hệ thống hóa đầy đủ rõ ràng về tâm, ý, thức, các pháp, thế giới, ngôn ngữ, nhị biên, vô sinh, Thánh Quả, Thánh Trí, Như Lai tịch tịnh, nguyên nhân trầm luân sanh tử và đạo lộ giải thoát, Niết bàn.
II. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC (45 tiết)
1. Tổng quan về Kinh Lăng Già 2 tiết

2. Tương tác giữa Tâm – Ý – Thức – Cảnh 2 tiết

3. Thức và Trí 2 tiết

4. Trừ vọng tưởng, mê lầm, Ngã – Pháp chấp 2 tiết

5. Thường – Vô Thường 2 tiết

6. Sinh – Vô Sinh, Động – Tĩnh – Biến Hóa 2 tiết

7. Vượt nhị biên đối đãi 2 tiết

8. Phá các loại tà chấp của ngoại đạo 2 tiết

9. Trừ phiền não, chướng ngại 2 tiết

10. Bản chất và tác dụng của A Lại Da & Như Lai Tạng 2 tiết

11. Ăn Chay - Ăn Thịt 2 tiết

12. Thiền định ngoại đạo và thiền định Phật giáo 2 tiết

13. Bốn Thánh Quả - Bồ Tát – Như Lai 2 tiết

14. Tự chứng tự nội – chứng trí sở hạnh xứ của Phật 2 tiết

15. Tịch Tịnh – Niết Bàn 2 tiết

16. Ngôn ngữ diễn đạt và chân lý 2 tiết

17. Nhân Sinh Quan và Thế Giới Quan trong Kinh Lăng Già 2 tiết

18. Áp dụng Kinh Lăng Già cho bản thân và thế giới hiện đại 2 tiết

19. Liên hệ giữa Kinh Lăng Già và các Kinh Luận khác 2 tiết

20. Thuyết trình của đại diện 3 Tổ Nhóm 6 tiết21. Giải đáp bài kiểm tra – Tổng kết 2 tiết


 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh (楞伽阿跋多羅寶經) gồm bốn quyển do Ngài Gunabhadra (Câu-na-bạt-đà-la) dịch vào khoảng 443 TL).

 2. Nhập Lăng Già Kinh (入楞伽經 ), mười quyển do Ngài Bodhiruci (Bồ-đề-lưu-chi) dịch khoảng 513 T.L

 3. Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh (大乘入楞伽經), bảy quyển, do Ngài Sikshànanda (Thực-xoa-nan-đà) dịch vào khoảng 704 T.L.

 4. Thích Thanh Từ dịch, Kinh Lăng Già tâm ấn, NXB Tôn Giáo, Hanoi, 2001

 5. Sư Bà Diệu Không d Kinh Lăng Già tâm ấn, dịch bản sớ giải của ngài Hàm Thị (1970).
  D. T Suzuki – Nghiên cứu kinh Lăng Già Tuệ Sỹ dịch

 6. Nghiên cứu kinh Lăng Già, D.T. Suzuki, Thích Chơn Thiện và Trần Tuấn Mẫn dịch, GHPGVN, Ban GDTN, TP. Hồ Chí Minh, 1992. 

 7. D. T Suzuki - Kinh Lăng Già,  Thích Chơn Thiện & Trần Tuấn Mẫn dịch

 8. Thích Nữ Trí Hải dịch -Kinh Đại thừa Nhập Lăng Già, Chùa Tịnh Luật xuất bản PL. 2546

 9. Kinh Lăng Già, Dịch giả : HT.Duy Lực, Nhà xuất bản : Nhà Xuất Bản Tôn Giáo. 1994

 10. Trần trọng Kim- Lăng Ca kinh tức kinh Lăng già- Tân Việt XB 1964

 11. Thích Kiên Định- Lược sử văn học Sanskrit & Hán tạng Phật giáo NXB Thuận Huế 2008

 12. D.T Suzuki – Thiền và kinh Lăng Già, Trúc Thiên dịch
  Thành Duy thức luận, Thích Thiện Siêu dịch, VNCPHVN, TP. Hồ Chí Minh, 1996.

 13. Nhất Hạnh, Giảng luận Duy biểu học, Lá Bối, 1996

 14. Duy thức tam thập tụng, Thích Thiện Hoa dịch (trong Duy thức học), THPGTP Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 1992. Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương