Hoäi khkt xaây döÏng tptải về 388 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu26.09.2018
Kích388 Kb.
#34530
  1   2   3   4   5

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


SỞ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC


Số:3780/QĐ-SQHKT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định Quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư một phần liên Phường 12-13-14, Quận 6 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 (nội dung quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông) và Quyết định số 7415/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 (hạ tầng kỹ thuật)

GIÁM ĐỐC SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 168/2002/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2005 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2012/ CT-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2012 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư một phần liên Phường 12-13-14, Quận 6 (nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông);

Căn cứ Quyết định số 7415/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư một phần liên Phường 12-13-14, Quận 6 (hạ tầng kỹ thuật);

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 6 tại văn bản số 2760/UBND-QLĐT ngày 11/9/2014.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư một phần liên Phường 12-13-14, Quận 6 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) và Quyết định số 7415/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 (hạ tầng kỹ thuật).

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này, Ủy ban nhân dân Quận 6 có trách nhiệm tổ chức công bố công khai Quy định quản lý này theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định về quản lý quy hoạch đô thị trước đây tại khu vực quy hoạch (nếu có).

Điều 4. Ủy ban nhân dân Quận 6, các Sở ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân Phường 12, Phường 13, Phường 14, Quận 6 và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- UBND TP;

- VP UBND: PVP/ĐT;

- Phòng QHC; HTKT; KV1

- PGĐ. T.Toàn;

- Lưu: VT.

TF: 14710166(Phú)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Toàn


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014QUY ĐỊNH

Quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư một phần liên Phường 12-13-14, Quận 6 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 (nội dung quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông) và Quyết định số 7415/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 (hạ tầng kỹ thuật)
(Ban hành kèm theo Quyết định số _____QĐ-SQHKT ngày _____tháng _____năm _____ của Sở Quy hoạch – Kiến trúc)
CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện:


1. Quy định này quy định các công tác quản lý về các chỉ tiêu sử dụng đất tại từng ô phố, các thông số kỹ thuật và các yêu cầu quản lý về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nguyên tắc kiểm soát, quản lý về không gian, kiến trúc, cảnh quan, bảo vệ môi trường theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư một phần liên Phường 12-13-14, Quận 6 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 (nội dung quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông) và Quyết định số 7415/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 (hạ tầng kỹ thuật), làm cơ sở để quản lý xây dựng đô thị; lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; lập các thiết kế đô thị, các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trong phạm vi đồ án (các khu vực trung tâm, các khu vực cảnh quan, khu vực có tính chất đặc thù, các khu vực dọc các tuyến đường quan trọng có động lực phát triển, v.v… ).

2. Các chủ đầu tư các dự án phát triển đô thị, các Ban quản lý các khu vực phát triển đô thị, Ủy ban nhân dân Quận 6, các Sở, ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan có trách nhiệm tuân thủ nội dung Quy định này trong quá trình tổ chức thực hiện theo Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư một phần liên Phường 12-13-14, Quận 6.

Điều 2. Ranh giới, quy mô diện tích, tính chất, dân số khu vực lập quy hoạch:


tải về 388 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương