Hoc360. Net tài liệu học tập miễn phí thứ TỰ trong tập hợp các số nguyêNtải về 36.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.01.2019
Kích36.66 Kb.

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ


THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

1. Nhận biết:Câu 1: a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

16;-4;0;-6;8;14;-16.

b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần:

2;-2;4;-5;8;0;-14.Đáp án:

a) Các số nguyên đã cho xếp theo thứ tự tăng dần:

-16;-6;-4;0;8;14;16.

b) Các số nguyên đã cho xếp theo thứ tự giảm dần:

8;4;2;0;-2;-5;-14

Câu 2: Điền vào chỗ trống từ ‘nhỏ hơn’ hoặc ’lớn hơn’ :


 • Trong hai số nguyên âm,số nào có giá trị tuyệt đối … thì điểm biểu diễn số đó gần gốc hơn.

 • Trong hai số nguyên âm,số nào có điểm biểu diễn gần gốc hơn thì số đó ….

 • Trong hai số nguyên âm,số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì số đó...

Đáp án :

 • Trong hai số nguyên âm,số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì điểm biểu diễn số đó gần gốc hơn.

 • Trong hai số nguyên âm,số nào có điểm biểu diễn gần gốc hơn thì số đó lớn hơn

 • Trong hai số nguyên âm,số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì số đó lớn hơn.

Câu 3: . Điền dấu ‘+’ hoặc ‘-‘ vào chỗ trống để có kết quả đúng :

a) 0 <…2 b) …15 < 0

c) …10 < …6 d) …3 < …9

Đáp án : ( Chú ý : có thể có nhiều đáp án)

a) 0 < + 2 b) - 15 < 0

c) - 10 < - 6 d) - 3 < - 9

Câu 4 : Dãy số nào được viết theo thứ tự tăng dần.

A. 0 ; -3 ; -5, 7 ; -12 B. -3 ; -5 ; -12 ; 0 ; 7

C. -3 ; -5 ; -12 ; 7 ; 0 D. -12 ; -5, -3 ; 0 ; 7

Đáp án : DCâu 5 : Điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng.

Mọi số nguyên âm đều ……… bất kì số nguyên dương nào.

Đáp án : Nhỏ hơn

Câu 6 : So sánh ï2016ï và ï-2016ï ta có.

A. ï2016ï> ï-2016ï B. ï2016ï< ï-2016ï C. B. ï2016ï =ï-2016ï

Đáp án : C

2.Thông hiểu:Câu 1: a,Tìm số liền sau của các số nguyên : 4 ;-6 ; 0 ; -2

b, Tìm số liền trước của các số nguyên : -6 ; 2 ; 0 ; -16Đáp án

a, Số liền sau của các số nguyên : 4 ; -6 ; 0 ; -2 là 5 ;-5 ;1 ;-1.

b, Số liền trước của các số nguyên : -6 ; 2 ; 0 ; -16 là -7 ;;1 ;-1 ;-17

Câu 2: Số nào là số nguyên âm lớn nhất ? viết số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số ?

Đáp án

Số nguyên âm lớn nhất là : -1

Số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số là : – 10

Câu 3: Cho a là một số nguyên viết năm số nguyên liên tiếp trong đó có số nguyên a, biết rằng :

a) a là số thứ hai.

b) a là số thứ nhất.

Đáp án

a) a-1 ;a ; a+1 ; a+2 ; a+3 ( tăng dần)

a+1 ; a ; a-1; a-2 ; a-3 (giảm dần)


 1. a ; a+1 ; a+2 ; a+3 ; a+4

Câu 4: Cho tập hợp M = {6;-2;-6;8}

a, Viết tập hợp A gồm các phần tử của M và các số đối của chúng.

b, Viết tập hợp B gồm các phần tử của M và các giá trị tuyệt đối của chúng.

Đáp án:


 1. Số đối của các số 6;-2;-6;8 lần lượt là -6;2;6;-8

Vậy A={6;-2;-6;8;2;-8}

 1. Ta có =6, =2; =6; =8

Vậy B={6;-6;-2;2;8}

Câu 5 : Dãy số nào được viết theo thứ tự tăng dần.

A. 0 ; -3 ; -5, 7 ; -12 B. -3 ; -5 ; -12 ; 0 ; 7

C. -3 ; -5 ; -12 ; 7 ; 0 D. -12 ; -5, -3 ; 0 ; 7

Đáp án : DCâu 6 : Điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng.

Mọi số nguyên âm đều ……… bất kì số nguyên dương nào.

Đáp án : Nhỏ hơn

Câu 7 : So sánh ï2016ï và ï-2016ï ta có.

A. ï2016ï> ï-2016ï B. ï2016ï< ï-2016ï C. B. ï2016ï =ï-2016ï

Đáp án : C

3.Vận dụng:

Câu 1: Tìm x Z thỏa mãn

a) -4 < x < 0 b) -4 x < 3 c) -2 x 2Đáp án

a, x{-3;-2;-1} b ,x{-4;-3;-2;-1;0;1;2} c ,x{-2;-1;0;1;2}Câu 2: Tìm x nguyên, biết :

 1. – 3 < x < 3

 2. x < -2 và x < 0

Đáp án :

 1. x { -2 ;-1 ;0 ;1 ;2}

 2. x {…-7 ;-6 ;-5 ;-4 ;-3}

Câu 3: Tìm x nguyên, biết :

 1. | x | < 7

 2. |x | > 7

Đáp án :

 1. x {-6 ;+6 ;-5 ;+5 ;-4 ;+4 ;-3 ;+3 ;-2 ;+2 ;-1 ;+1 ; 0}

 2. x {-8 ;+8 ;-9 ;+9 ;-10 ;+10 ;-11 ;+11 ;…}

Câu 4: Tìm tất cả các số nguyên x sao cho

a, |x| = 7 b) x < - 5 và x > 5Đáp án:

a) x {-7,+7 } b) x

Tìm x Î Z biết.

Câu 5. a)ïxï= 2016 b) -2< x< 3

Đáp án : xÎ{-2016 ; 2016} Đáp án : xÎ{-1 ; 0 ; 1 ; 2}

c) x = ï-8ï+ ï-4ï d) x = ï400ï : ï-40ï

Đáp án : x = 12 Đáp án : x = 104.Vận dụng cao:

Câu 1: so sánh : a, b,

Đáp án:

a, =2008=2008

Do đó a, =

b),=48

=47

48 > 47 do đó >Câu 2: Tìm x biết :

 1. |x|+ |5|=|37|

 2. |-6|.|x|= |54|

Đáp án :

a) |x|+ |5|=|37|

|x|+ 5 = 37

|x| = 37- 5

|x|= 32

x {-32,+32 }b) |-6|.|x|= |54|

6. |x |= 54

|x |= 54 : 6

|x |= 9


x {-9,+9 }

Câu 3: . Tìm x,y,z nguyên, biết |x |+ |y |+ |z|= 0

Đáp án :

Vì x,y,z nguyên nên |x |∊ N, |y |∊ N, |z |∊ N

Vậy |x |+ |y |+ |z|≥ 0 (1)

Theo đề bài ta có : |x |+ |y |+ |z|= 0(2)

Từ (1) và (2) suy ra |x |+ |y |+ |z|= 0

Do đó x = y = z = 0

Viết tập hợp A các số nguyên x thỏa mãn.

Câu 4. -2 < x < 5 Đáp án : A = {-1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4}

Câu 5. -6 £ x £ -1 Đáp án : A = {-6 ; -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; -1}

Câu 6. ïxï< 3 Đáp án : A = {-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2}


Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương