HưỚng dẫn trình bàY ĐỒ ÁNtải về 97.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích97.5 Kb.
#4780


MỘT SỐ QUI ĐỊNH CHUẨN TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN MÔN HỌC, BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

  • Tiểu luận môn học: là phần báo cáo môn học tùy vào giảng viên và mục tiêu môn học, yêu cầu sinh viên các hệ thuộc khối ngành kế toán-tài chính hoàn thành.

  • Báo cáo chuyên đề và khoá luận tốt nghiệp: là tên thường gọi của khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các ngành khối kinh tế

   • Báo cáo chuyên đề: là môn học chuyên ngành bắt buộc chung, được viết trên cơ sở phát triển báo cáo chuyên đề học phần.

   • Khóa luận tốt nghiệp: chỉ dành riêng cho những sinh viên hội đủ các điều kiện qui định và được bảo vệ trước hội đồng chấm phản biện tốt nghiệp.

  • Sau khi hoàn thành, sinh viên sẽ nộp ba cuốn và 1 đĩa CD có in nhãn đĩa: trường, khoa, chuyên ngành, lớp, tên đề tài, nhóm sinh viên thực hiện.

  • Tuyệt đối không sử dụng chữ viết tắt nếu sử dụng chữ viết tắt phải có bảng chữ viết tắt đính kèm

Để thống nhất cách trình bày báo cáo chuyên đề và khóa luận tốt nghiệp, Bộ môn tài chính ngân hàng đưa ra một số vấn đề khi viết được trình bày theo các trình tự như sau:

 1. Trang bìa (xem mẫu kèm theo) hình thức:

  • Tiểu luận: Bìa màu trắng có bìa nhựa, không có hình minh họa. Nếu số sinh viên thực hiện lớn hơn 4 thì tách thành 01 trang riêng, tên nhóm danh sách làm đề tài, sau trang bìa lót, chữ trình bày màu đen.

  • Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp: Bìa màu xanh dương có bìa nhựa, không có hình minh họa. Nếu số sinh viên thực hiện lớn hơn 4 thì tách thành 01 trang riêng, tên nhóm danh sách làm đề tài, sau trang bìa lót, chữ trình bày màu đen.

  • Khóa luận tốt nghiệp: bìa mạ vàng, màu đỏ.

 1. Trang bìa lót (trình bày giống trang bìa)

 2. Trang danh sách sinh viên riêng (nếu báo cáo chuyên đề nhóm sinh viên có số sinh viên lớn hơn 4)

 3. Trang lời cảm ơn (xem mẫu kèm theo)

 4. Trang nhận xét của doanh nghiệp

 5. Trang nhận xét của giáo viên hướng dẫn (xem mẫu kèm theo).

 6. Trang nhiệm vụ chuyên đề, khóa luận tốt nghiêp có đầy đủ chữ ký (xem mẫu kèm theo)

 7. Trang mục lục (xem mẫu kèm theo)

 8. Trang danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình,.. (xem mẫu kèm theo), sắp xếp theo thứ tự số trang.

[Chú thích trong phần nội dung: chú thích bảng ở trên, hình và sơ đồ ở dưới, đánh số theo chương, in nghiêng]

 1. Phụ lục: đưa vào sau trang cuối cùng của chương cuối cùng của báo cáo chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (xem mẫu kèm theo).

 2. Tài liệu tham khảo (để cuối quyển báo cáo)

Từ mục 5 đến mục 8 không đánh số trang mà đánh theo thứ tự i, ii, iii,…

Lưu ý: Nếu là làm tiểu luận môn học thì trình tự sắp xếp sẽ là 1, 2, 3, 6, 8 và 11. Và 4, 5, 7, 9, 10 chỉ áp dụng cho báo cáo chuyên đề tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp. Nghĩa là chỉ báo cáo chuyên đề và khóa luận tốt nghiệp mới làm đủ 10 mục trên.II. CẤU TRÚC CỦA BÁO CÁO TIỂU LUẬN, CHUYÊN ĐỀ, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: Gồm 3 chương

Tóm tắt tiểu luận, báo cáo chuyên đề hoặc khóa luận tốt nghiệp: trình bày tóm tắt vấn đề nghiên cứu, các hướng tiếp cận, cách giải quyết vấn đề và một số kết quả đạt được. Nội dung trình bày tối thiểu 25 trang đối với tiểu luận hoặc 50 trang đối với báo cáo chuyên đề, luận án tốt nghiệp nhưng không quá 70 trang (khổ A4) theo trình tự như sau:CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN

 • Trình bày cơ sở lí thuyết, lí luận về đề tài, những vấn đề tồn tại cần nghiên cứu giải quyết.

 • Nếu có dịch thuật 1 vài công trình nghiên cứu các tác giả nước ngoài hoặc trong nước liên quan đến đề tài.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG

 • Trình bày các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong báo cáo chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp.

 • Liệt kê công thức sử dụng đối với các đề tài phân tích báo cáo tài chính.

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

Trình bày những số liệu, kết quả đạt được và bàn luận, lý giải các kết quả trên. • Tóm tắt những kết quả đạt được, nhận xét, đề xuất hay kiến nghị.


III. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY ĐỊNH DẠNG CỦA BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ, LUẬN VĂN

 • CHƯƠNG (size 15, viết hoa, in đậm, canh giữa)

 • Các đề mục không được sử dụng các dấu ở cuối (dấu chấm, dấu hai chấm hay dấu chấm phẩy) (size 13, in đậm)

 • Không có header và footer

 • Định dạng trang A.4, canh lề: top = 2,0 cm, bottom = 2 cm, left = 3,0 cm, right = 2,0 cm

 • Định dạng số trang ở đầu và canh giữa (font Times New Roman, kích cỡ 11, center, bottom).

 • Font chữ Times New Ronan, kích cỡ 13, hệ soạn thảo văn bản Unicode, đầu mỗi paragraph sử dụng phím tab = 1,5 cm.

 • Dãn dòng (line spacing) đặt ở chế độ 1,5 lines

 • Paragraph: 1,5 line, before = 6pt, after = 6 pt (nếu enter xuống dòng, dạng liệt kê thì before = 0 pt, after = 0 pt)

 • Nội dung trong bảng không in đậm và khoảng cách dòng 1,5 line.

 • Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.

 • Số thứ tự của các chương, mục được đánh số bằng hệ thống số Ả-rập, không dùng số La mã. Các mục và tiểu mục được đánh số bằng các nhóm hai, ba hoặc bốn chữ số, cách nhau một dấu chấm: số thứ nhất chỉ số chương, chỉ số thứ hai chỉ số mục, số thứ ba và số thứ tư chỉ số tiểu mục (chỉ có 4 mức độ), hạn chế sử dụng dấu bullet tùy tiện, chỉ sử dụng dấu gạch “-“.

Ví dụ:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN (Canh giữa, Time NewRoman, 15, bold)

(Cách 1 tab, Time newRoman, 20)
1.1. Tổng quan về nợ công.

1.1.1. Nợ công Việt Nam

1.1.1.1. Giai đoạn từ 1995 đến 2000

-

-IV. HƯỚNG DẪN SẮP XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Tài liệu tham khảo phải được xếp theo thứ tự ABC của tên sách (không kể tiếng việt hay tiếng nước ngoài) và được xếp theo thứ tự sách rồi mới đến bài báo, tạp chí, internet.

 2. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả bằng tiếng Trung Quốc, Nhật,… (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

 3. Tài liệu tham khảo là sách, luận văn, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

  • Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)

  • Năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

  • Tên sách, luận văn, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

  • Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)

  • Nơi xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).

  • Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách … ghi đầy đủ các thông tin sau:

  • Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)

  • Năm công bố, (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

  • "Tên bài báo", (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

  • Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

  • Tập (không có dấu ngăn cách)

  • Sổ, (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) các số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

Ví dụ:

TÀI LIỆU THAM KHẢO (để cuối quyển báo cáo)

(Cách 1 tab, Time newRoman, 20)


 1. T.S Lê Phan Thị Diệu Thảo, Nguyễn Thảo Phương, Nợ công và những vấn đề cần bàn thêm, Nhà xuất bản Kinh Tế.

 2. Boulding, K.E. (1995), Economics analysis, Hamish Hamilton, London.

 3. Http://dantri.com.vn/c76/s76-402058/nhung-moc-chinh-cua-khung-hoang-no-chau-au.htm, “Những mốc chính của khủng hoảng nợ châu Âu”


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Bold, size 16)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI (Bold, size 16)

KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH (Bold, size 18)BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TỐT NGHIỆP)…..……..

(Bold, size 16)

………………………………………………………......................

………………………………………………………………………

...........................................................................................................

(Bold, size 18)

Giảng viên hướng dẫn: Gs-Ts. NGUYỄN VĂN AN (size 14, chữ hoa)

Sinh viên thực hiện : TRẦN THỊ HOA (size 14, chữ in hoa)

Lớp : ……… (size 14, chữ in hoa)

Khoá : .…........ (size 14, chữ in hoa)

Đồng Nai, Năm 2013 (Bold, size 14)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Bold, size 16)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI (Bold, size 16)

KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH (Bold, size 18)

(Ghi chú: Trang lót)BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPTỐT NGHIỆP)…….(Bold, size 16)

………………………………………………………......................

………………………………………………………………………

...........................................................................................................

(Bold, size 18)

Giảng viên hướng dẫn: Gs-Ts. NGUYỄN VĂN AN (size 14, chữ hoa)

Sinh viên thực hiện : TRẦN THỊ HOA (size 14, chữ in hoa)

Lớp : ……… (size 14, chữ in hoa)

Khoá : .…........(size 14, chữ in hoa)

Tp. Biên Hòa, Tháng …. Năm 2013 (Bold, size 14)
DANH SÁCH SINH VIÊN


 1. LÊ VĂN BÌNH

 2. TRẦN THỊ HOA

 3. NGUYỄN THỊ MINH

 4. NGUYỄN VĂN SƠN

 5. TRẦN THỊ THỦY

 6. NGUYỄN VĂN XUÂN

Ghi chú: Trang danh sách sinh viên riêng (nếu số sinh viên lớn hơn 4)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH

----- // -----


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

----- // -----(Ghi chú: Trang mẫu)

NHIỆM VỤ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Họ và tên sinh viên: VÕ NGỌC THANH VÂN

MSSV: 07727171

Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng

Lớp: 12DTC1
 1. Tên báo cáo chuyên đề tốt nghiệp (hoặc báo cáo chuyên đề môn học):

Tình Hình Nợ Công Ở Việt Nam Và Một Số Nước Đông Âu

 1. Nhiệm vụ của báo cáo chuyên đề:

  • Tổng quan về nợ công ở Việt Nam trong giai đoạn 1995 đến nay

  • Thực trạng:

 • Tái cấu trúc đầu tư công và nợ công ở Việt Nam: ngân sách nhà nước, tín dụng nhà nước, ODA, thu thuế, phí và lệ phí

 • Vai trò lợi ích và hạn chế của đầu tư công

 • Tình hình nợ công và cách thức quản lý nợ công

 • Khủng hoảng nợ công của khu vực sử dụng đồng EURO

 1. Ngày giao báo cáo chuyên đề: ngày … tháng …. năm 2013

 2. Ngày hoàn thành báo cáo chuyên đề: ngày …. tháng ….. năm 2013

 3. Họ tên giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Lệ Hiền

Trưởng bộ mônTp. Biên Hòa, ngày …. tháng …..năm 2013

Giáo viên hướng dẫn


Trần Thị Lệ HiềnTrưởng Khoa Kế Toán-Tài Chính
LỜI CẢM ƠN (size 15, bold)

(Cách 1 tab, Time newRoman, 20)

Size 13


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (size 15, bold)

(Cách 1 tab, Time newRoman, 20)

Size 13

Tp. Biên Hòa, ngày 20 tháng 10 năm 2013

Giáo viên hướng dẫn

Trần Thị Lệ Hiền


MỤC LỤC (size 15, bold)

(Cách 1 tab, Time newRoman, 20)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ………………………………………..…….………… 1

1.1. Tổng quan về nợ công…………………………………………………..……....... 1

1.1.1. Nợ công Việt Nam …………………………………………………………..… 2

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ (size 15, bold)

(Cách 1 tab, Time newRoman, 20)

Bảng 1.1: (size 13)…………………………………………………………………........

Bảng 1.2: ..........................................................................................................................

Sơ đồ 1.1:………………………………………………………………………………..Hình 1.1: ………………………………………………………………………………..

Ghi chú:

  • Xếp sau trang Mục lục

  • Chữ số thứ nhất chỉ tên chương

  • Chữ số thứ hai chỉ thứ tự bảng biểu, sơ đồ, hình,…trong mỗi chương

  • Ở cuối mỗi bảng biểu, sơ đồ, hình,…trong mỗi chương phải có ghi chú, giải thích, nêu rõ nguồn trích hoặc sao chụp,…
tải về 97.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương