HưỚng dẫn tổ chuyên môNtải về 68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.11.2017
Kích68 Kb.
#779

UBND HUYỆN KIM SƠN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 276 /PGDĐT

V/v triển khai ngân hàng Đề,

sinh hoạt chuyên môn Tiếng Anh cấp TH năm học 2014-2015CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kim Sơn, ngày 08 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH trong toàn huyện


Căn cứ kế hoạch số 44 /KH-PGDĐT ngày 24/9/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Sơn về kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015;

Căn cứ QĐ số 1000 /QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2014của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Tổ Giáo viên cốt cán môn Tiếng Anh Tiểu học cấp tỉnh;

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường TH chỉ đạo tốt việc thực hiện các nội dung sau:


  1. Triển khai ngân hàng Đề năm học 2014-2015

1. Nội dung:

Hiệu trưởng các trường chỉ đạo giáo viên Tiếng Anh thực hiện làm Đề theo đúng nội dung công văn Số 3032 / BGDĐT – GDTH ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Bộ GDĐT, giáo viên dạy khối lớp nào làm Đề khối lớp đó, Đề làm ghi rõ chương trình 4 tiết hoặc 2 tiết.2. Thời gian nộp:

- Bộ Đề học kỳ I: trước ngày 15 tháng 3 năm 2014;

- Bộ Đề học kỳ 2: trước ngày 15 tháng 3 năm 2015.


  1. Sinh hoạt chuyên môn Tiếng Anh năm học 2014-2015

- Năm học 2014-2015, các thành viên trong Tổ Tiếng Anh cốt cán cấp tỉnh của Phòng GDĐT sẽ dự giờ, thăm lớp các trường TH trong toàn huyện.

- Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường TH chỉ đạo giáo viên Tiếng Anh chuẩn bị giờ dạy, tham gia sinh hoạt chuyên môn theo đúng lịch.
Thời gian

Nội dung công việc

Địa Điểm – Đối tượng thực hiện

Thời gian

Nội dung công việc

Địa Điểm – Đối tượng thực hiện

9-2014

- Rà soát các điều kiện, thiết bị dạy học tiếng Anh;

- Phát động phong trào, hướng dẫn thể lệ thi IOE 2014- 2015;Các trường TH - Tất cả các GVTA
( Giáo viên Tiếng Anh)

14h- 29/ 10/ 2014

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường, dự giờ thăm lớp 2 tiết:

1.Tiếng Anh lớp 3 – GV dạy: Phạm Thị Hằng- GVTA Tiểu học Kim Định.

2. Tiếng Anh lớp 4- GV dạy: Nguyễn Thị Huyền- GVTA Tiểu học Hùng Tiến.

- Rút kinh nghiệm 2 tiết dạy, phát động phong traò làm biển hàng cây biết nói bằng tiếng Anh; nắm tình hình thi các vòng IOE.


- Trường: Tiểu học Kim Định

- Tổ GVCCTA cấp tỉnh

- Toàn bộ GVTA tiểu khu 1


14h -26/ 11/ 2014
- Sinh hoạt chuyên môn liên trường, dự giờ thăm lớp 2 tiết:

1. Tiếng Anh lớp 5 – GV dạy: Đỗ Thị Thanh Dung- GVTA Tiểu học Lưu Phương.

2. Tiếng Anh lớp 3 - GV dạy: Vũ Thị Hiền- GVTA Tiểu học Phát Diệm.

- Rút kinh nghiệm 2 tiết dạy, Nắm tình hình thi IOE cấp trường.- Trường: Tiểu học Lưu Phương

- Tổ GVCCTA cấp tỉnh

- Toàn bộ GVTA tiểu khu 2


14h-24/ 12/ 2014

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường, dự giờ thăm lớp 2 tiết/ tiểu khu:

1. Tiểu khu 1– GV dạy: Đặng Thị Nhài- GVTA Tiểu học Hồi Ninh; Đậu Ngọc Điển- GVTA Tiểu học Chất Bình.

2. Tiểu khu 2 - GV dạy: Trần Thị Dung GVTA Tiểu học Thượng Kiệm; Trần Thị Hồng Lan- GVTA Tiểu học Kim Chính.

1. Tiểu khu 3– GV dạy: Trịnh Thị Thủy- GVTA Tiểu học Định Hóa; Tr- GVTA Phạm Thị Minh Hằng- Tiêu học Yên Lộc

2. Tiểu khu 4 - GV dạy: Nguyễn Đức Chuyển- GVTA Tiểu học Bình Minh; Đỗ Khắc Thường- GVTA Tiểu học Kim Trung.

- Rút kinh nghiệm 2 tiết dạy, Nắm tình hình thi IOE; kiểm tra đánh giá thống nhất cách thức đánh giá theo hướng dẫn;
- Trường: Tiểu học Chất Bình (Toàn bộ GVTA tiểu khu 1)

- Trường: Tiểu học Thượng Kiệm (Toàn bộ GVTA tiểu khu 2)

- Trường: Tiểu học Định Hóa (Toàn bộ GVTA tiểu khu 3)
- Tiểu học Bình Minh (Toàn bộ GVTA tiểu khu 4)


01/ 2015

- Phát huy phong trào thi IOE ;

- Nắm tình hình thi IOE cấp Huyện.

- Kiểm tra đánh giá thống nhất cách thức đánh giá theo hướng dẫn;


Các trường TH - Tất cả các GVTA14h- 25/ 02/ 2015

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường, dự giờ thăm lớp 2 tiết/ tiểu khu:

1. Tiểu khu 1– GV dạy: Vũ Thị Hồng- GVTA Tiểu học Ân Hòa; Đinh Thị Phương- GVTA Tiểu học Như Hòa.

2. Tiểu khu 2 - GV dạy: Đỗ Văn Huy- Tiểu học Đồng Hướng; Nguyễn Thị Hương- GVTA Tiểu học Quang Thiện.

1. Tiểu khu 3 : GV dạy: Phạm Thị Hà- GVTA Tiểu học Kim Mỹ A; Nguyễn Thị Thoa- GVTA Tiểu học Kim Mỹ B.

2. Tiểu khu 4 - GV dạy: Phạm Thị Hà- GVTA Tiểu học Kim Mỹ A; Đỗ Khắc Thường- GVTA Tiểu học Kim Trung

- Rút kinh nghiệm 2 tiết dạy.

- Nắm tình hình thi IOE cấp tỉnh;

- Chuẩn bị bồi dưỡng HS tham gia tài năng tiếng Anh.- Trường: Tiểu học Ân Hòa (Toàn bộ GVTA tiểu khu 1)

- Trường: Tiểu học Đồng Hướng (Toàn bộ GVTA tiểu khu 2)

- Trường: Tiểu học Kim Mỹ A (Toàn bộ GVTA tiểu khu 3)
- Tiểu Kim Hải (Toàn bộ GVTA tiểu khu 4)


14h- 25/ 3/ 2015

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường, dự giờ thăm lớp 2 tiết:

1. Tiếng Anh lớp 4 – GV dạy: Phạm Quốc Huy- GVTA Tiểu học Lai Thành A.

2. Tiếng Anh lớp 3 - GV dạy: Trần Thị Ngọc - GVTA Tiểu học Lai Thành B.

- Rút kinh nghiệm 2 tiết dạy, Nắm tình hình thi IOE cấp tỉnh;

- Tham gia lựa chọn HS tham gia tài năng tiếng Anh vào tháng 4.


- Trường: Tiểu học Lai Thành A

- Tổ GVCCTA cấp tỉnh

- Toàn bộ GVTA tiểu khu 3


14h- 22/ 4/ 2015

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường, dự giờ thăm lớp 2 tiết:

1. Tiếng Anh lớp 4 – GV dạy: Đinh Thị Phương Anh - GVTA Tiểu học Cồn Thoi.

2. Tiếng Anh lớp 3 - GV dạy: Nguyễn Thị Thu Thủy - GVTA Tiểu học Kim Đông.

- Rút kinh nghiệm 2 tiết dạy, Nắm tình hình thi IOE .

- Tổng kết rút kinh nghiệm cuộc thi tài năng tiếng Anh.

- Chuẩn bị các điều kiện kiểm tra đánh giá cuối năm.- Trường: Tiểu học Cồn Thoi.

- Tổ GVCCTA cấp tỉnh

- Toàn bộ GVTA tiểu khu 4III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường chỉ đạo giáo viên Tiếng Anh hoàn thành Đề theo đúng thời gian qui định, chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt chuyên môn, tiết dạy. Các trường nộp Bộ đề theo địa chỉ: tranvantap207@gmail.com.vn./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Lãnh đạo PGDĐT (để chỉ đạo);

- Lưu: VT.KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


Hà Thị Phươngtải về 68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương