Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi Hình vdtech dòng bv


BÖÔÙC 4 : Sau khi link maøn hình seõ veà trang web cuûa dyndns. Nhaäp Password vöøa ñaêng kyù vôùi dyndns.comtải về 4.7 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2018
Kích4.7 Mb.
#42214
1   2   3   4   5

BÖÔÙC 4 : Sau khi link maøn hình seõ veà trang web cuûa dyndns.

Nhaäp Password vöøa ñaêng kyù vôùi dyndns.com ñeå login vaøo Account vaø coù giao dieän sau:Click vaøo muïc Add Host Service ñeå taïo Host ( teân mieàn )
camera

Sau khi ñieàn ñaày ñuû thoâng tin – Click nuùt Add to Cart ñeå taïo host vaø teân mieàn.

Sau ñoù seõ xuaát hieän giao dieän sau ñeå kieåm tra teân mieàn– Click vaøo nuùt Proceed to checkout. .
camera.dyndn.tvs.tv

Vaø tieáp tuïc Click Activate Services ñeå xaùc nhaän vaø kích hoaït teân mieàn.camera.dyndns.tvs.tv

Vaø khi xuaát hieän trang sau thì teân mieàn cuûa baïn ñaõ coù theå söû duïng.

camera.dyndns.tvs.tv


Böôùc 5 : Caáu hình DDNS cho Ñaàu Ghi Hình
Vaøo Main Menu treân ñaàu ghi => System => Netservice = > Click vaøo muïc DDNS

( Tham Khảo thêm tại mục 2.4.4 Netservice trang 28 )DDNS Type : Choïn ñuoâi dyndns

Enable : Click choïn daáu check V

Domain Name : Goõ teân mieàn vöøa taïo vaøo. VD : camera.dyndns.tv

User Name : Goõ teân ñaêng nhaäp ñaàu ghi. VD: admin

Password : Goõ pass ( neáu coù )
Böôùc 6: Caáu hình DNS cho Router ( Modem )
Môû trình duyeät Internet Explorer ñaùnh vaøo ñòa chæ http://192.168.1.1

Goõ vaøo User vaø Pass : admin ñeå ñaêng nhaäp vaøo Modem

Taïi Giao dieän cuûa Modem ta tìm vaø choïn muïc Dynamic DNS ( do moãi Modem muïc treân seõ ôû caùc vò trí khaùc nhau )

Click ñaùnh daáu choïn taïi muïc Enable Dynamic DNS Setup

Vaø ñieàn teân mieàn vöøa taïo vaøo Domain Name => OK
Accounts :
Index

Domain Name

Active

1.

 camera.dyndns.tv

 v


Tieáp theo ta choïn muïc NAT => Port Redirection seõ xuaát hieän giao dieän ñeå NAT port

 • Service name: Ñaët teân tuyø yù.

 • Protocol: Choïn TCP

 • Public port: 80

 • Private port: 80

 • Private IP : Ñaët IP ñaàu ghi

 • Ñaùnh daáu check “V” vaøo Active

Laøm töông töï ñeå NAT tieáp caùc Port: 34567 vaø Port mobile : 34599

Choïn OK ñeå löu laïi caùc döõ lieäu.
Baây giôø ta coù theå ra ngoaøi vaø ñaêng nhaäp töø maùy ôû maïng khaùc ñeå xem Camera quan saùt qua teân mieàn vöøa taïo treân trình duyeät Internet.
Neáu Internet Explorer caàn Active X => choïn add on laø xem ñöôïc.

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM XEM TRÊN MÁY VI TÍNH
BÖÔÙC 1: Chaïy caøi ñaët phaàm meàm General_CMS_Eng_V1.0.0.8.T.20100813.exe treân dóa Driver vaøo maùy vi tính.
BÖÔÙC 2: Chaïy phaàn meàm sau khi caøi vaøo maùy vaø tieán haønh thieát laäp ñòa chæ ñeå xem.
Click OK.
Click muïc System
Gõ vào tên bất kỳ (mà bạn cần đặt để quản lý ) vào Zone

Click vào Add Device để cung cấp địa chỉ d Tại Device Name : đặt tên bất kỳClick dấu check “V” vào Domain

Đánh địa chỉ tên miền .

VD: Camera.dyndns.org


Port : 34567 ( mặc định )

User : admin

Pass : theo cài đặt trên DVR • Click OK để hoàn tất
Xem Lại trên Phần Mềm :
Ta chọn vào nút Record => Xuất hiện giao diện PlayBack sau:

Trên giao diện ta chọn Remote PlayBack ở góc trái màn hình. Ta chọn mục :
Device : Click chọn thiết bị để xem lại ( VD : user1 )

Channel : Click chọn Camera cần xem lại ( VD : Cam 1 )

Type : Click chọn All
Sau đó ta Click chọn Search để tìm tất cả các file được lưu hoặc tìm theo thời gian bằng cách chọn thời gian ở mục BeginEnd.
+ Bấm chọn mục Monitor ở góc dưới phải màn hình để trở lại giao diện quan sát chính.

PHẦN 4: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM XEM TRÊN ĐIỆN THOẠI 1. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM XEM TRÊN iPhone :
 1. Hệ thống yêu cầu:


- iPhone hay iPod 2.0 trở lên. Dung lượng bộ nhớ > 800KB. Phần mềm iTune.


 1. Cài đặt iTune :
 1. Download & Install ( iTune ) vào máy vi tính ( www.apple.com )
 1. Cài đặt iTune : Đăng Ký ID và PW ( lưu Ý: nhớ ID và PW để sử dụng cho Iphone. )

Sử dụng số thẻ trên Credit Card, Visa card để đăng ký ( nhưng không bị trừ tài khoản )


Security code là mã số phía sau thẻ . Potal code : có thể đăng ký tùy ý. Và cài đặt iTune


 1. Cài đặt Chương trình :
 1. Mở iPhone và nhấp vào App Store.
 1. Theo thanh tìm kiếm, gõ " Meye " và click nút tìm kiếm

( Download the Mobile Viewing Application for free ),

Tên tập tin cài đặt là Meye.
3) Nhấp vào biểu tượng Meye, ứng dụng bắt đầu cài đặt trên iPhone của bạn.


 1. Gỡ bỏ cài đặt:


Dưới menu chính iPhone của bạn, Ấn và giữ biểu tượng Meye trong vài giây, bạn sẽ thấy nút Delete, nhấn Delete để bỏ cài đặt các Meye.


 1. Menu chính :

Hình 1 Menu Chính


Biểu tượng

Chức năng

Mô tảPlay

 Kết nối đến các camera.Full Screen

Hiển thị toàn màn hìnhSnap Shot

Chụp hình từ CameraSettings

Thiết lập các cài đặt cổng của bạn IP_và và thông tin tài khoản của bạnNext group

Các nhóm kênh kế tiếp

(1~4,5~8,9~12,13~16) 


 1. Kết nối với Camera của bạn


Một khi ứng dụng được cài đặt trên điện thoại của bạn, bạn có thể đăng nhập và truy cập hệ thống của bạn.

Để sử dụng xem di động:

  1. Từ iPhone của bạn, nhấp vào biểu tượng Meye.  1. Click vào Settings. Tên người dùng nhập vào admin;

Mật khẩu : admin.


 1. Theo thông tin Server, nhập địa chỉ IP của hệ thống. 1. Cổng Port, nhập số cổng của hệ thống ( Port: 34599 ).


Chú ý: Bạn chỉ có thể xem một kênh cùng một lúc.


 1. Click Back. Và bấm vào Play, Chế độ xem trên điện thoại di động sẽ kết nối tự động.
 1. Sử dụng nút Channel để chuyển đổi chế độ xem giữa cácCamera.Nếu bạn gặp vấn đề kết nối, xin vui lòng kiểm tra cấu hình mạng không dây trên điện thoại của bạn.


 1. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM XEM TRÊN ĐI ỆN THOẠI SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH :
  1. Hệ Điều Hành Symbian :
 • Nối cáp điện thoại với máy vi tính và copy một trong hai file sau vào điện thoại


MEye_5th.sisx ; MEye_3rd.sisx
Tiến hành cài đặt trên máy, xuất hiện giao diện phần mềm, ta điền :
Địa Chỉ Tên MiềnPortUser NamePassword


  1. Hệ Điều Hành Window Mobile :
 • Nối cáp điện thoại với máy vi tính và copy file sau vào điện thoại


amplayersetup.CAB
Tiến hành cài đặt trên máy, xuất hiện giao diện phần mềm, ta điền :
Địa Chỉ Tên Miền – Port – User Name – Password


  1. Hệ Điều Hành Android :
 • Nối cáp điện thoại với máy vi tính và copy file sau vào điện thoại


MEYE_Android.apk
Tiến hành cài đặt trên máy, xuất hiện giao diện phần mềm, ta điền :
Địa Chỉ Tên Miền – Port – User Name – Password


  1. Trên Điện Thoại BlackBerry :
 • Nối cáp điện thoại với máy vi tính và copy file sau vào điện thoại


MEYE_RIM.rar
Tiến hành cài đặt trên máy, xuất hiện giao diện phần mềm, ta điền :
Địa Chỉ Tên Miền – Port – User Name – Password


CAÂU HOÛI THÖÔØNG GAËP VAØ BAÛO TRÌ

5.1 FAQ ( câu hỏi thường gặp )

1. Đầu Ghi không thể khởi động được bình thường .


Lý do có thể là như sau :
1 , Nguồn cung cấp không chính xác

2 , Dây chuyển đổi nguổn điện cung cấp không kết nối tốt .

3 , Công tắt nguồn bị hư .

4 , Chương trình cập nhật sai .

5 , Các ổ đĩa cứng bị hư hỏng.

6 , Bảng điều khiển ở mặt trước bị hư hỏng .

7 , Các bo mạch chủ của DVR bị hư hại .
2 . DVR tự động khởi động hoặc ngừng hoạt động sau khi khởi động vài phút .

Lý do có thể là như sau :


1 , Các điện áp đầu vào không ổn định hoặc quá thấp .

2 , Các đĩa cứng bị hư hỏng.

3 , Nguồn cung cấp cho Adaptor DVR là thấp

4 , Tín hiệu video ngỏ ra không ổn định

5 , Moâi tröôøng DVR hoạt động không tốt là do tình trạng tản nhiệt kém hay bụi quá nhiều .

6 , Các phần cứng của DVR bị hư hại .

3 . Hệ thống không thể phát hiện ổ cứng .
1 , Không cung cấp nguồn điện cho ổ cứng .

2 , Các loại cáp của ồ cứng bị hỏng .

3 , Ổ cứng bị hư hỏng .

4 , Cổng SATA của bo mạch chủ bị hỏng .


4 . Không có hình ở ngỏ ra trong kênh đơn , nhiều kênh khác nhau và tất cả các kênh .
Lý do có thể là như sau :

1 , Chương trình không phù hợp . Xin vui lòng cập nhật lại chương trình .

2 , Độ sáng hình ảnh là tất cả về 0. Xin vui lòng khôi phục lại mặc định .

3 , Không có tín hiệu đầu vào video hoặc tính hiệu quá yếu .

4 , Các bảo vệ màn hình được thiết lập

5 , Các phần cứng của DVR bị hư hại .

5 . Vấn đề hình ảnh thời gian thực như màu sắc hình ảnh hoặc độ sáng bị biến dạng .
1 , Khi sử dụng các đầu ra BNC, tuỳ chọn chế độ NTSC hoặc chế độ PAL là sai và hình ảnh sẽ trở thành màu đen và trắng .

2 , Đầu ghi không khớp với trở kháng màn hình .

3 , Khoảng cách truyền tải video là quá xa hoặc suy giaûm tín hieäu treân đường dây truyền tải video là quá lớn .

4 , Các thiết lập màu sắc và độ sáng của DVR khoâng ñuùng


6 . Không thể tìm thấy các tập tin video ở chế độ phát lại tại đầu ghi.

Lý do có thể là như sau:


1 , Các track dữ liệu của đĩa cứng bị hư

2 , OÅ cứng bị hư hỏng.

3 , Cập nhật các chương trình khác nhau với các file chương trình gốc .

4 , Các tập tin video để tìm kiếm bị aån hình

5 , Không ghi .
7 . Hình ảnh DVR không rõ ràng .
Lý do có thể là như sau :

1 , Các chất lượng hình ảnh quá xấu .

2 , Các chương trình đọc sai, Khởi động lại DVR.

3 , Các track dữ liệu của đĩa cứng bị hư .

4 , Đĩa cứng bị hư hỏng .

5 , Các phần cứng của DVR bị hư hại .


8 . Không có tín hiệu âm thanh trong của sổ giám sát .
Lý do có thể là như sau :

1 , Chuông không hoạt động

2 , Ñöôøng daây aâm thanh bò hö .

3 , Các phần cứng của DVR bị hư


9 . Có tín hiệu âm thanh trong của sổ giám sát nhưng không có tín hiệu âm thanh trong tình trạng phát lại .
Lý do có thể là như sau :
1 , Vấn đề thiết lập : Các tuỳ chọn âm thanh không được chọn .

2 , Các kênh video không kết nối theo qui định .


10 . Sai thời gian .
Lý do có thể là như sau ;
1 , Thiết lập sai .

2 , Hết pin hoặc điện áp quá thấp .

3 , Hư phần dao động .
11 . DVR không thể kiểm soát các PTZ .
Lý do có thể là như sau :
1 , Xem laïi camera PTZ.

2 , Thiết lập , kết nối hoặc cài đặt các bộ giải mã PTZ là không đúng .

3 , Các kết nối không đúng .

4 , Các thiết lập PTZ của DVR là không đúng .

5 , Các giao thức của các bộ giải mã PTZ và DVR không phuø hôïp .

6 , Các địa chỉ của bộ giải mã PTZ và DVR không phuø hôïp.

7 , Khi nhiều bộ giải mã được kết nối , tại cổng A(+) B(-) của bộ giải mã phải kết nối điện trở 120Ω để giảm sự hoài tieáp, nếu không điều khiển PTZ maát ổn định .

8 , Khoảng cách là quá xa .


12 , Phát hiện chuyển động không làm việc .

Lý do có thể là như sau :


1 , Phạm vi thời gian thieát laäp không đúng .

2 , Vuøng phaùt hieän chuyeån ñoäng thieát laäp khoâng ñuùng .

3 , Chænh ñoä nhaäy quaù thaáp .

4 , Bò haïn cheá một số phiên bản phần cứng .


13 , Không thể đăng nhập thông qua wed hoặc CMS .
Lý do có thể như sau
1 , Máy vi tinh cài windows 98 hoặc windows me.

Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật Windows 2000sp4 hoặc phiên bản cao hơn hoặc cài phần mềm cho phiên bản thấp .

2 , Chöa kích hoaït Active X .

3 , Các phiên bản không vượt quá dx8.1. Cập nhật driver card màn hình .

4 , Mất kết nối mạng .

5 , Thiết lập mạng có vấn đề .

6 , Sai mật khẩu hoặc tên người dùng .

7 , Phần mềm CMS không phù hợp phiên bản chương trình của DVR.

14 . Hình ảnh không rõ ràng , không xem được file video phát lại hoặc không có hình khi xem qua mạng .

Lý do có thể là như sau :


1 , Mạng không ổn định .

2 , Các máy sử dụng có cấu hình hạn chế.

3 , Chọn các chế độ play - in - team trong thiết lập mạng của DVR.

4 , Chế độ ẩn hình được cài đặt .

5 , Người sử dụng không có quyeàn haïn giám sát .

6 , Những hình ảnh xem trực tiếp qua DVR chính nó không rõ ràng .


15 . Kết nối mạng là không ổn định .
1 , Mạng không ổn định .

2 , Xung đột địa chỉ IP .

3 , Xung đột địa chỉ MAC .

4 , Các card mạng của DVR khoâng toát


16 . Một số vấn đề backup USB hoặc sao chép đĩa CD.
1 , Các máy ghi lại và đĩa cứng được chia sẻ dòng dữ liệu giống nhau .

2 , Dữ liệu là quá nhiều. Hãy dừng ghi và sao lưu .

3 , Dữ liệu vượt quá dung lượng thiết bị backup .

4 , Các thiết bị backup là không tương thích .

5 , Các thiết bị backup bị hư hỏng .
17 . Bàn phím không thể điều khiển được DVR.
1 , Các cổng nối tiếp của DVR không đặt đúng .

2 , Địa chỉ không chính xác .

3 , Khoảng cách là quá xa .
18 . Báo động có thể không hoạt động được .
1 , Thieát laäp của báo động đó không đúng .

2 , Đầu ra báo động được bật bằng tay .

3 , Thieát bò đầu vào bị hư hỏng hoặc các kết nối không đúng .

4 , Có một số vấn đề của phiên bản chương trình hiện tại ,

xin vui lòng cập nhật lại chương trình
19 , Báo động không hoạt động .

1 , Thieát laäp báo động đó là không đúng .

2 , Sự kết nối thieát bò báo động không đúng .

3 , Các tín hiệu đầu vào báo động không đúng .


20 , Điều khiển từ xa không hoạt động .


1 , Các địa chỉ điều khiển từ xa không chính xác

2 , Khoảng cách remote quá xa hoặc góc quá lớn .

3 , Pin yeáu .

4 , Remote hay bảng điều khiển phía trước đầu ghi bị hư hỏng .


21 . Thời gian lưu trữ là không đủ
1 , Dung lượng ổ cứng là không đủ .

2 , Các đĩa cứng bị hư hỏng .


22 . Các tập tin tải về không thể xem được .
1 , Không hổ trợ chương trình media player

2 , Không có phần mềm DX 8.1 hoặc phiên bản cao hơn .

3 , Không có tập tin DivX 503Bundle. exe và ffdshow-2004 1012. exe phải cài đặt trong hệ thống của Windows XP.
23 . Không có mật mã vào mạng và mật mã vào menu thiết lập đầu ghi .
Xin vui lòng liên hệ với các đại lí gần nhất hoặc gọi cho nhà cung cấp . Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ theo loại máy và phiên bản chương trình .

BAÛO TRÌ
1 , Thường xuyên vệ sinh boards mạch chính , cổng kết nối , quạt , hộp máy …

2 , Nối tiếp đất cho DVR nhằm ngăn chặn rò rỉ điện hoặc gây nhiễu cho tín hiệu video và audio.

3 , Không rút dây tín hiệu , cổng RS- 232 và cổng RS-485 hoặc nguồn cung cấp .

4 , Đừng tắt nguồn Trực tiếp . Hãy sử dụng chức năng Turn – Off trong menu của DVR để điều khiển tắt (3 giây hoặc lâu hơn ) , để bảo vệ Ổ cứng .

5 , Chổ đặt DVR phải tránh xa các nguồn nhiệt .

6 , Chổ đặt DVR phải thông thoáng và giải nhiệt tốt .

Xin vui lòng kiểm tra hệ thống và duy trì thường xuyên.
______________________________________________________
PHỤ LỤC 1 . ĐIỀU KHIỂN REMOTE.


STT

TÊN

CHỨC NĂNG

1

Nút MULT

Nút chức năng hiển thị nhiều cửa sổ

2

Số hiển thị kênh

Hiển thị kênh khi chuyển đổi số

3

Esc

Có chức năng thoát menu trở về hình hiện tại

4

Nút

Có chức năng điều khiển hướng

5

Nút kiểm soát ghi

Có chức năng kiểm soát khi playback

6

Chế độ ghi

Cùng chức năng như “chế độ Record”

7

ADD

Số ID của đầu vào để kiểm soát

8

FN

Chức năng trợ giúptải về 4.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương