HưỚng dẫN Ôn tập kinh trung bộ giữa học kỳ IItải về 18.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.12.2017
Kích18.84 Kb.
#4637

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KINH TRUNG BỘ GIỮA HỌC KỲ II

Tỳ-kheo Giác Hoàng

Vì thời lượng học tại lớp có giới hạn, nên học viên khoa Đào tạo từ xa K. IV theo cách hướng dẫn sau đây để việc học và thi có kết quả:

1) Hai bài trắc nghiệm của khóa trước đã được đưa trên mạng của Học viện, Tăng Ni học viên nên làm thử.

2) Đề thi giữa kỳ và cuối kỳ của học kỳ này sẽ theo mô hình một nửa số điểm (25/50) là trắc nghiệm (50 câu) và nửa số điểm còn lại là tự luận (25/50).Thời gian làm bài là 90 phút. Các bài phải học kỹ để làm bài: Giới thiệu tổng quan, Kinh Ví dụ con rắn (22), Đại kinh Xóm ngựa (39), Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala (61), Kinh Angulimala (86) và tham khảo thêm 2 bản kinh: Đại kinh Giáo giới La-hầu-la (62) và Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la (147).

Sau đây là một số đề đã cho các khóa trước để Tăng Ni, học viên cư sĩ tham khảo:

Học viên hãy trả lời 3 trong 4 câu sau, câu 1 và 2 là bắt buộc.


 1. Trình bày lộ trình tu học của một vị Hữu học trong bài kinh Hữu học.

 2. Trình bày tóm tắt quá trình tầm đạo và đắc quả của Đức Phật. Học viên đã học được điều gì qua bài kinh Vương tử Bồ Đề.

 3. Quan điểm của Đức Thế Tôn như thế nào về các vấn đề siêu hình?

 4. Học viên đã học được điều gì qua bài kinh Angulimala.

Đề khác: Học viên làm 3 trong 4 câu sau:

 1. Thế nào là “Chánh kiến” trong bài Kinh Chánh kiến.

 2. Hãy trình bày 4 pháp quán niệm trong Kinh Tứ Niệm Xứ.

 3. Trình bày con đường đức Phật đã hành trì trong Đại Kinh Sư Tử Hống. Con đường nào đưa đến sự đoạn tận khổ đau?

 4. Học viên học được điều gì qua bài kinh Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò?

Hoặc đề khác: Trình bày các phương pháp đoạn trừ lậu hoặc trong bài kinh “Nhất Thiết Lậu Hoặc” trong Trung Bộ kinh. Ứng dụng những nguyên tắc trong bài kinh này để chuyển hóa phiền não và đoạn trừ lậu hoặc trong hoàn cảnh thực tế của học viên.

Nội dung cần triển khai: 1. Giới thiệu tổng quan về kinh Trung Bộ.

 2. Tóm tắt bài kinh và nêu tầm quan trọng của bài kinh trong tiến trình đoạn trừ phiền não.

 3. Nêu cách ứng dụng cụ thể các nguyên tắc trên để chuyển hóa niềm đau nỗi khổ trong cuộc sống.

 4. Cảm nhận khi học bài kinh trên.

ĐỀ VIẾT TIỂU LUẬN

Chọn một trong hai đề sau:

1) Học viên chọn 2 bài kinh tâm đắc trong Trung Bộ Kinh để đối chiếu. Nêu ứng dụng hai bài kinh đó trong cuộc sống hoặc trong nghề nghiệp của mình.

2) Học viện chọn một bài kinh trong Trung Bộ Kinh với một bản kinh tương đương trong Trung A-hàm để đối chiếu và nêu bài học ứng dụng.Lưu ý: Học sinh không làm trùng với đề các Tăng Ni, học viên khóa trước (đính kèm dưới đây đề của học viên K. III đã làm).

Đề tiểu luận môn KINH TRUNG BỘ

HK3 KHÓA III (Tháng 03/2015)

1. Đối chiếu Kinh Ví Dụ Con Rắn trong Trung Bộ Kinh với Kinh A Lê Tra trong Trung A Hàm. Nêu ứng dụng bản thân trong quá trình tu học tìm hiểu lý tưởng tu học.

2. Kinh An Trú Tầm/ Kinh Tăng Thượng Tâm Kinh.

3. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc/ Kinh Lậu Tận.

4. Tìm hiểu về nghiệp trong giáo lý nguyên thủy: Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt & Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt.

5. So sánh Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt & Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt.

6. Kinh Ái Sanh (trong Trung Bộ Kinh & Trung A Hàm).

7. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt/ Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc.

8. Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò/ Kinh Kosampiya.

9. Kinh Ví Dụ Con Rắn/ Kinh Xóm Ngựa.

10. Kinh Các Pháp/ Kinh Ví Dụ Con Rắn.

11. Kinh Thánh Cầu/ Kinh La Ma.

12.Kinh Ví Dụ Tấm Vải/ Kinh Tư Lượng.

13. Kinh Chánh Tri Kiến/ Kinh Ví Dụ Con Rắn.

14. Tiểu Kinh Phương Quảng/ Pháp Lạc Tỷ Kheo Ni.

15. Kinh Ví Dụ Tấm Vải/ Thủy Tịnh Phạm Chí Kinh.

16. Kinh Thừa Tự Pháp/ Kinh Cầu Pháp.

17. Kinh Không Uế Nhiễm/ Kinh Tư Lượng.

18. Kinh Giáo Giới La Hầu La ở Am Ba La/ Kinh La Vân.

19. Kinh Ước Nguyện (trong Trung Bộ Kinh & Trung A Hàm).

20. Kinh Tứ Niệm Xứ/ Kinh Phân Biệt Về Sự Thật.

21. Kinh Tùy Phiền Não/ Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò.

22. Kinh Anh Vũ/ Tiểu Kinh Phân Biệt Nghiệp.

23. Tiểu Kinh Phân Biệt Nghiệp/ Kinh Phân Biệt Cúng Dường.

24. Kinh Thánh Cầu/ Kinh Bồ Đề Vương Tử.

25. Qua hai bài Kinh Giáo Giới La Hầu La của Đức Phật, suy nghĩ về vấn đề giáo dục thế hệ trẻ ngày nay.

26. Kinh Niệm Xứ (trong Trung Bộ Kinh & Trung A Hàm).

27. Kinh Các Pháp/ Kinh Khu Rừng Sừng Bò.

28. Nghiên cứu nguyên tắc giáo dục con cái trong 2 bản Kinh Giáo Giới La Hầu La.

29. Ứng dụng bài Kinh Tất Cả Lậu Hoặc và Kinh Tứ Niệm Xứ trong cuộc sống.

30. Kinh Pháp Môn Căn Bản/ Tưởng Kinh.

31. Kinh Làng Sama/ Châu-na Kinh.

32. Quán thân trong Tứ Niệm Xứ và Thân Hành Niệm.

33. Tưởng Kinh/ Kinh Căn Bản Pháp Môn. Bài học ứng dụng cho bản thân

34. Các pháp tác thành Sa-môn hạnh trong bài Đại Kinh Xóm Ngựa và Tiểu Kinh Xóm Ngựa.

35. Đại Kinh Xóm Ngựa/ Kinh Hữu Học.

36. Kinh Các Lậu Hoặc/ Kinh Lõi Cây.

37. Con đường đến giác ngộ của các bậc Thánh qua Kinh Tứ Niệm Xú và Đại Kinh Xóm Ngựa.

38. Kinh Trạm Xe/ Kinh Thất Xa.

39. Ví Dụ Con Rắn/ Tứ Niệm Xứ

40. Tiểu Kinh Khổ Uẩn/ Kinh Khổ Ấm.

41. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt/ Kinh Anh Vũ.

42. Kinh Hữu Học/ Kinh Tất Cả Lậu Hoặc.

43. Kinh Không Uế Nhiễm/ Đại Kinh Xóm Ngựa.

44. Kinh Ratthapala/ Kinh Lại-tra-hòa-la

45. Kinh Upali/ Kinh Bà Lợi46. Kinh Assalayân/ Kinh Esukari

47. Kinh Tùy Phiền Não/ Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò.

tải về 18.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương