HưỚng dẫn hình thứC, KẾt cấu luận văn và TÓm tắt luận văn thạc sĩ kinh tếtải về 57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích57 Kb.
#452


HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC, KẾT CẤU LUẬN VĂN VÀ TÓM TẮT

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

–––––––––––––– 1. Luận văn và tóm tắt luận văn là cơ sở để hội đồng đánh giá chất lượng luận văn thạc sĩ. Luận văn và tóm tắt luận văn phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài. Luận văn và tóm tắt luận văn phải đóng thành quyển theo quy định.

 2. Hình thức của luận văn:

  1. Luận văn được in trên một mặt giấy khổ A4 (210x297mm);

  2. Số trang của luận văn từ 70 trang đến 80 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13-14, paragraph 1.3-1.5 lines, lề trên 3.5cm, lề dưới 3cm, lề trái 3.5cm, lề phải 2cm. Số trang của luận văn đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy, từ 1 đến hết (bắt đầu từ phần Mở đầu). Thứ tự trang của các thông tin trước phần Mở đầu (lời cam đoan, mục lục, danh mục các từ viết tắt, danh mục bảng biểu, hình vẽ…) đánh số trang theo kí hiệu bằng chữ i (i, ii, iii, iv,…). Nếu có bảng, biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.

  3. Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số, với số thứ nhất chỉ số chương. Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất 2 tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.

 3. Cấu trúc luận văn và tóm tắt luận văn

  1. Luận văn được trình bày theo trình tự sau:

 1. Trang bìa (Mẫu 1).

 2. Trang bìa phụ (Mẫu 2).

 3. Lời cam đoan.

 4. Mục lục (làm mục lục các nội dung của Luận văn, chi tiết đến 3 chữ số).

 5. Danh mục các chữ viết tắt (lập danh mục các từ viết tắt theo thứ tự ABC).

 6. Danh mục bảng biểu, hình vẽ (lập danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ theo trình tự xuất hiện trong Luận văn).

 7. Mở đầu: trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài luận văn ở trong và ngoài nước; tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu; mục tiêu; phương pháp nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu; kết cấu luận văn.

 8. Các Chương 1, 2, 3,…: trình bày kết quả nghiên cứu đạt được của luận văn. Khuyến khích thực hiện đề tài luận văn bằng các phương pháp đánh giá định lượng trên cơ sở thông tin sơ cấp thu thập được từ phiếu khảo sát điều tra, phỏng vấn và phân tích đánh giá bằng các chương trình, phần mềm tin học và kinh tế lượng.

Lưu ý: Số chương của luận văn do Người hướng dẫn khoa học và Học viên quyết định căn cứ vào tên đề tài, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.

 1. Kết luận: kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện; những định hướng nghiên cứu có thể tiếp tục trong tương lai nhằm phát triển và hoàn thiện đề tài nghiên cứu.

 2. Tài liệu tham khảo: sắp xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp,...). Các tài liệu nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC theo họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước (tác giả là người nước ngoài xếp thứ tự theo họ; tác giả là người Việt Nam xếp thứ tự theo tên), hoặc tên tổ chức phát hành theo thứ tự abc; tài liệu tiếng Việt đưa lên trước, theo mẫu sau:

Tiếng Việt

1. Nguyễn Văn A (2009), Giáo trình quản trị tài chính, Nhà xuất bản Thống kê.

2. Bộ Công thương (2010), Báo cáo tổng kết 5 năm…., Hà Nội.

3. Nguyễn Hữu Lam (2007), Quản lý tri thức - Một xu hướng của quản trị kinh doanh hiện đại. Http://saga.vn/Kynangquanly/Lythuyetquantri/6869.saga. Truy cập ngày 28/10/2008.Tiếng Anh

4. Timothy J.Gallagher & Jozeph D. Andrew (2003), Financial Management - Principles & Practice, Prentice Hall.

11. Phụ lục: đưa vào phần phụ lục các nội dung chi tiết hoặc bổ trợ thêm cho nội dung nghiên cứu của luận văn do tác giả thực hiện như: mẫu phiếu điều tra, bảng tổng hợp kết quả điều tra,… Số trang của Phụ lục không được nhiều hơn số trang phần chính của luận văn.


  1. Tóm tắt luận văn

Tóm tắt luận văn được trình bày theo trình tự của luận văn, phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận văn. Tóm tắt luận văn (in cả 2 mặt, khổ 140x210 mm) không quá 20 trang, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 11-12, paragraph 1.1-1.3 lines. Lề trên, dưới, trái, phải đều là 2cm.
Mẫu 1. Trang bìa của luận văn (bìa cứng, in chữ nhũ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

-------------------------Họ và tên tác giả luận văn

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
Luận văn thạc sĩ kinh tế

Hà Nội, Năm…..

Mẫu 2. Trang bìa phụ của luận vănBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

-------------------------
Họ và tên tác giả luận văn


TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

Chuyên ngành: …………

Mã số: …………………..

Luận văn thạc sĩ kinh tế


Người hướng dẫn khoa học:

……………………………


Hà Nội, Năm…..


tải về 57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương