Hần I: giới thiệu vcsctải về 1.75 Mb.
trang1/31
Chuyển đổi dữ liệu08.03.2018
Kích1.75 Mb.
#13544
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


BỘ XÂY DỰNG

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNGBản dự thảoPHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG


Quyển 1/2
Đơn vị cổ phần hóa: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Trụ sở chính: 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (04) 38631122 Fax: (04) 38631216

Đại diện: Ông Lê Văn Khương – Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông Dương Văn Hồng – Tổng giám đốc

Hà Nội, tháng 10 năm 2015

MỤC LỤC

Thuật ngữ và viết tắt 4

PHẦN I: CĂN CỨ PHÁP LÝ CỔ PHẦN HÓA 6

1.Cơ sở pháp lý của việc cổ phần hóa 6

2.Ban chỉ đạo cổ phần hóa 8

3.Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa 9

4.Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2014 10

5.Đơn vị xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 10

6.Đơn vị tư vấn cổ phần hóa 10

PHẦN II. THÔNG TIN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA 11

I.THỰC TRẠNG CỦA TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG TẠI THỜI ĐIỀM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 11

1.Tóm lược chung về doanh nghiệp cổ phần hóa 11

1.1.Thông tin cơ bản về COMA 11

1.2.Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh 11

1.3.Lịch sử hình thành phát triển 13

1.4.Cơ cấu tổ chức của COMA trước cổ phần hóa tại thời điểm 31/07/2015 14

1.5.Hiện trạng lao động của Tổng công ty 24

1.6.Vị thế của Tổng công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành Cơ khí xây dựng 24

1.6.1.Vị thế của Tổng công ty trong ngành 24

1.6.2.Triển vọng phát triển của ngành xây dựng 28

1.6.3.Phân tích các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 30

1.7.Danh sách công ty con, công ty liên kết 31

2.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 4 năm trước khi cổ phần hóa (2011- 2014) 32

2.1.Đánh giá tổng quát 32

2.2.Những thuận lợi và khó khăn của Tổng công ty 33

2.3.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh bốn năm trước cổ phần hóa 34

2.3.1.Hoạt động kinh doanh chính 34

2.3.2.Nguồn nguyên liệu 39

2.3.3.Chi phí sản xuất 40

2.3.4.Trình độ công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển sản phẩm mới 40

2.3.5.Công tác quản lý chất lượng sản phẩm/dịch vụ 43

2.3.6.Hoạt động marketing 44

2.3.7.Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 44

2.3.8.Các hợp đồng lớn đang được thực hiện 45

2.4.Tình hình tài chính Công ty mẹ - COMA bốn năm trước cổ phần hóa 50

2.4.1.Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực hoạt động 51

2.4.2.Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 53

2.4.3.Một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp 55

2.4.4.Tình hình nợ vay 55

2.4.5.Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước 56

2.4.6.Cơ cấu nguồn vốn và tài sản Công ty mẹ - COMA 56

2.4.7.Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu Công ty mẹ - COMA 57

2.4.8.Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2011-2014 59

2.4.9.Hoạt động đầu tư phát triển 59

2.4.10.Công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp 59

2.5.Tình hình tài chính của COMA 27 và DECOIMEX bốn năm trước khi cổ phần hóa 60

2.5.1.Tình hình tài chính của COMA 27 60

2.5.2.Tình hình tài chính của DECOIMEX 61

2.6.Tình hình tài chính hợp nhất COMA bốn năm trước khi cổ phần hóa 61

II. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC XỬ LÝ 62

1.Giá trị thực tế của doanh nghiệp và giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 62

2.Hiện trạng sử dụng đất của Tổng công ty 64

3. Những vấn đề cần tiếp tục xử lý 66

PHẦN III: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 67

I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 67

1.Mục tiêu cổ phần hóa 67

2.Yêu cầu cổ phần hóa 67

3.Hình thức cổ phần hóa 68

4.Thông tin chung của doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa 68

4.1.Thông tin doanh nghiệp 68

4.2.Hình thức pháp lý 69

4.3. Ngành nghề kinh doanh 695.Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ 70

5.1 Căn cứ xác định vốn điều lệ 70

5.3. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ 73

6.Phương thức phát hành cổ phần 74

6.1 Bán đấu giá công khai 74

6.1.1Quy mô chào bán 74

6.1.2Phương pháp chào bán và cơ quan thực hiện chào bán cổ phần 74

6.1.3Xác định giá khởi điểm 74

6.1.4Lộ trình thực hiện 75

6.2 Chào bán ưu đãi cho Người lao động 75

6.2.1.Mục tiêu chào bán 75

6.2.2.Nguyên tắc xác định thời gian công tác được tính để mua cổ phần và Quy mô chào bán 76

7.Xử lý cổ phần không bán hết 78

8.Chi phí cổ phần hóa 79

9.Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành 81

II. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA 82

1.Phương án tổ chức và quản lý điều hành sau cổ phần hóa 82

1.1.Cơ cấu tổ chức 82

1.2.Cơ cấu sở hữu 85

2.Phương án đào tạo và sắp xếp lại lao động 86

2.1. Kế hoạch sắp xếp lại lao động 86

2.2. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần 87

2.3. Kế hoạch xử lý lao động thôi việc, mất việc 88

2.4.Kế hoạch tuyển dụng 88

3.Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa 89

4.Phương án kinh doanh sau cổ phần hóa 94

4.1. Chiến lược phát triển 94

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện 96

5.Dự thảo điều lệ Công ty cổ phần 103

6.Nhận diện và phân loại rủi ro 103

6.1. Rủi ro về cân đối dòng tiền 103

6.2. Rủi ro về chi phí vốn 104

6.3. Rủi ro về sức mua của thị trường 104

6.4. Rủi ro về tỷ giá hối đoái 104

6.5. Rủi ro về khả năng tái đầu tư 105

6.6. Rủi ro về đợt chào bán cổ phiếu 105

6.7. Các rủi ro khác 105PHẦN IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 105

I.TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 105

II.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 107

Lê Văn Khương 108

PHỤ LỤC 109

Phụ lục 1: Dự thảo Điều lệ CTCP 109

Phụ lục 2: Danh sách lao động được mua cổ phần 109

Phụ lục 3: Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp 109

Phụ lục 4: Xác định giá khởi điểm 109

Phụ lục 5: Phương án lao động 109

Phụ lục 6: Hồ sơ lao động dôi dư 109

Phụ lục 7: Tài liệu pháp lý liên quan đến phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa 109

Phụ lục 8: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011,2012, 2013, 2014 109

Phụ lục 9: Tài liệu liên quan khác 109

tải về 1.75 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương