Hội sinh viên việt namtải về 29.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.04.2019
Kích29.18 Kb.

TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Số: /KH-HSV Quảng Bình, ngày tháng năm 2015

 

KẾ HOẠCHV/v tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình

Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2015 - 2018
Căn cứ Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) năm 2009;

Căn cứ Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016, BCH Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình xây dựng kế hoạch Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2018 như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể hội viên, sinh viên toàn trường thông qua công tác tuyên truyền, thi đua sôi nổi trước, trong và sau Đại hội, đảm bảo truyền tải thông tin rộng rãi trong sinh viên về mục đích ý nghĩa và nội dung của Đại hội, đồng thời phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tập hợp ý kiến, giải pháp xây dựng chương trình công tác Hội nhiệm kỳ 2015 - 2018.

- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội sinh viên Việt Nam lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Hội sinh viên Trường lần thứ III, công tác xây dựng và phát triển Chi hội, hội viên, qua đó nhận định tình hình mới, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp, xây dựng chương trình công tác nhằm đẩy mạnh phong trào sinh viên trong giai đoạn tới.

- Kiện toàn Ban Chấp hành với chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.2. Yêu cầu

- Đại hội phải xây dựng những nội dung, chương trình công tác thiết thực, sáng tạo, phù hợp đảm bảo thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường đặt ra đối với Hội Sinh viên.

- Công tác chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đảm bảo tính thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, trí tuệ, sáng tạo và nguồn lực của toàn thể hội viên, đảm bảo thực hiện nghiêm túc Điều lệ Hội sinh viên, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Trung ương Hội Sinh viên.

- Công tác hiệp thương nhân sự phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; đảm bảo chọn những người có năng lực, phẩm chất tốt, nhiệt tình, phù hợp và tâm huyết.II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2015

2. Phương hướng và nhiệm vụ công tác Hội phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2015 - 2018

3. Kiểm điểm hoạt động của BCH Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2013 - 2015

4. Thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản dự thảo phương hướng công tác Hội phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2015 - 2018

5. Hiệp thương dân chủ bầu BCH Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2015-2018

6. Biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có những đóng góp tích cực cho công tác Hội và phong trào sinh viên nhà trường trong nhiệm kỳ qua.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: (Dự kiến)

- Đại hội phiên thứ nhất: Từ 7h30 đến 10h30- ngày 25/11/2015

- Đại hội phiên thứ hai: Từ 13h30 đến 17h00- ngày 25/11/2015

2. Địa điểm: Giảng đường B3- Trường Đại học Quảng Bình

3. Thành phần đại biểu

- Đại biểu chính thức: 200 đại biểu. (Đại biểu bầu từ đại hội các Liên chi: 180 đại biểu; Đại biểu đương nhiên: 15 đại biểu; Đại biểu chỉ định: 5 đại biểu)

- Đại biểu mời: 60 đại biểu

+ Đại biểu TW Hội Sinh viên Việt Nam: 02 đại biểu

+ Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình (Bộ phận Quản lý các tổ chức Hội cấp tỉnh). 01 đại biểu

+ Đại biểu trong trường: Đảng uỷ, BGH, Công đoàn, BTV Đoàn trường, Đại diện các tổ chức Hội trong trường: Hội CCB, CTĐ, Khuyến học; Trưởng các khoa, phòng, ban, trung tâm trong toàn Trường. 30 đại biểu

+ Đại biểu ngoài trường:  BTV Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Tỉnh; Hội Doanh nghiệp trẻ QB; Công ty Mobifone QB, Hội Sinh viên các Trường: Đại học Huế, Đại học Hà Tĩnh, CĐSP Quảng Trị. 10 đại biểu + Đại diện Đoàn TN- Hội LHTN các trường THCN 07 đại biểu

trên địa bàn

+ Đại diện Hội Sinh viên Lào đang học tại Trường. 01 đại biểu

+ Các đồng chí là UVBTK; Các đồng chí đạt giải Sao Tháng Giêng, Sinh viên 5 tốt cấp TW trong nhiệm kỳ. 05 đại biểu

+ Đại diện phóng viên Đài PTTH Quảng Bình, 04 đại biểu

Báo Quảng Bình, Báo Dân trí.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Đại hội

- Xây dựng chương trình làm việc của BTC Đại hội, trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội thực hiện chế độ giao ban, báo cáo thường xuyên.

- Lập kế hoạch, và chỉ đạo các Liên chi hội đại hội theo đúng kế hoạch

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo, BCH Hội Sinh viên trường, các LCH.

- Theo dõi, kiểm tra và cập nhật thông tin liên quan đến Đại hội, công tác hiệp thương tại Đại hội các LCH và các vấn đề liên quan đến nhân sự.

- Xây dựng nội dung, phương thức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội

- Thành lập các tiểu ban Đại hội

2. Nhiệm vụ các tiểu ban Đại hội

2.1. Tiểu ban nội dung

Hoàn thành các văn bản cần thiết trong đại hội và báo cáo chính trị trình đại hội.2.2. Tiểu ban tuyên truyền

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thi đua hướng tới Đại hội Hội Sinh viên trường.

- Phối hợp Đài Phát thanh và truyền hình Quảng Bình làm phóng sự tuyên truyền về các hoạt động Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2015-2018.

- Liên hệ Báo Quảng Bình, Báo Dân trí viết bài, đưa tin trước và sau Đại hội.2.3. Tiểu ban nhân sự

- Xây dựng đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ 2015-2018 để trình Thường vụ Đảng uỷ và Trung ương Hội Sinh viên2.4. Tiểu ban hậu cần

Chuẩn bị các công tác hậu cần, phục vụ đại hội.3. Các Liên chi hội, Chi hội

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đông đảo hội viên, sinh viên góp sức cho sự thành công của Đại hội.

- Các đồng chí trong BCH Hội Sinh viên trường, BCH Liên chi hội, Chi hội sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban chỉ đạo, Ban thư ký Hội Sinh viên trường; đảm bảo chế độ báo cáo thường xuyên.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Hỗ trợ kinh phí từ Nhà trường

2. Kinh phí hoạt động của Hội Sinh viên

3. Hỗ trợ từ các đơn vị tài trợVI. PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1. Phối hợp với Đoàn Thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức trước, trong và sau đại hội.

2. Phòng Quản trị cho mượn địa điểm, các thiết bị, CSVC cần thiết để tổ chức Đại hội.

3. Các khoa tạo điều kiện và thông báo để sinh viên có trong thành phần tham gia đầy đủ.Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2018. Ban chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Quảng Bình kính trình Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng ủy, BGH Nhà trường xét duyệt, chỉ đạo và tạo điều kiện để kế hoạch được thực hiện có hiệu quả.

DUYỆT CỦA ĐẢNG ỦY, BGH NHÀ TRƯỜNG T/M BCH HỘI SINH VIÊN

Hiệu trưởng Chủ tịch

(Đã ký) (Đã ký)
PGS.TS Hoàng Dương Hùng Nguyễn Lương Sáng

Nơi nhận:

- TW Hội Sinh viên Việt Nam( để báo cáo);- Đảng ủy, BGH(để báo cáo);

- Các khoa, phòng liên quan(để phối hợp);

- BTK, BCH Hội SV(để chỉ đạo);

- Các LCH, CH trực thuộc(để thực hiện);- Lưu: VPH.
 Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương