HộI ĐỒng nhân dân tỉnh ninh bìNHtải về 0.95 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích0.95 Mb.
#1214
1   2   3   4   5


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 2696/2006/QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2006QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ sung chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất

vụ đông đến năm 2010 tỉnh Ninh Bình.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Thực hiện văn bản số 339/CV-TU ngày 27/10/2006 của Thường trực Tỉnh uỷ Ninh Bình về việc bổ sung chính sách hỗ trợ khuyến khích sản xuất vụ đông, căn cứ Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND ngày 12/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất vụ đông đến năm 2010 tỉnh Ninh Bình và thực hiện văn bản số 120/TTHĐ-CV ngày 01/12/2006 của Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình về việc bổ sung chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất vụ đông,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất vụ đông đến năm 2010, tỉnh Ninh Bình, với các nội dung sau:

I. Đối tưng và định mức hỗ trợ:

a. Đối với diện tích trồng cây khoai lang vụ đông trên đất 2 lúa và đất lúa màu, người sản xuất được hưởng mức hỗ trợ 560.000 đồng/ha.

b. Thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích sản xuất vụ đông trên cả diện tích đất lúa màu theo quy định tại nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND ngày 12/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 5.

II. Nguồn vốn:

Ngân sách tỉnh cấp mỗi năm khoảng 2 tỷ đồng, riêng năm 2007 là 2,7 tỷ đồng để thực hiện nội dung hỗ trợ nêu trên.III. Thời gian thực hiện: Từ vụ đông năm 2007

Điều 2. Giao UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách công khai công bằng tránh xảy ra khiếu kiện.

Giao các sở chuyên ngành hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất, cơ chế đầu tư cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Thắng


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 2665/2006/QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2006QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện

Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11


năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các cơ quan đơn vị thực hiện Chương trình này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Thắng


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2665/2006/QĐ-UBND

ngày 05 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU.

1. Mục tiêu:

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, của cán bộ, công chức, viên chức và công dân về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tạo ra dư luận rộng rãi, kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, tiêu cực; trên cơ sở đó tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn xã hội trong đấu tranh đẩy lùi và khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực diễn ra trong các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Định hướng cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp trong tỉnh xây dựng chương trình kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Phòng, chống tham nhũng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp trong tỉnh; gắn việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các cấp trong tỉnh, có trách nhiệm tổ chức tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, cụ thể hoá nội dung nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan các cấp.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của tỉnh cho cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh.

- Sở Văn hoá thông tin xây dựng kế hoạch, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Báo Ninh Bình, Đài phát thanh và Truyền hình Ninh Bình và các cơ quan tuyên truyền của tỉnh ngoài việc tăng cường tuyên truyền làm rõ chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cần định hướng dư luận xã hội phê phán, lên án những hành vi tham nhũng hoặc có biểu hiện thoái hoá biến chất trong đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, mở chuyên mục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời biểu dương và khích lệ kịp thời cá nhân và tập thể đã phát hiện và đấu tranh chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ s, tăng cường vai trò giám sát của nhân dân và các tổ chức xã hội trong việc thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Các cơ quan, tổ chức liên quan đến giải quyết công việc của doanh nghiệp và người dân có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời và trả lời khi nhận được yêu cầu, đề nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; trả lời các cơ quan báo chí và của cán bộ đảng viên, nhân dân về những thông tin phản ảnh về các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của mình và những nội dung liên quan đến tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị tổ chức do mình phụ trách.

- Các sở ban, ngành, địa phương, đơn vị phải xây dựng quy chế cụ thể để, phát huy vai trò của cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; công khai, minh bạch trong tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị về mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, tài chính và Ngân sách Nhà nước, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí huy động từ các khoản đóng góp của nhân dân, các nguồn kinh phí hỗ trợ, viện trợ; quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý doanh nghiệp, quản lý và sử dụng đất đai, công tác tổ chức, cán bộ; các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, tư pháp, thể dục thể thao và các lĩnh vực khác có liên quan. Đối với những dự án đầu tư xây dựng tại các địa phương phải quy định cụ thể thời gian và hình thức công khai để nhân dân giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng cũng như quy định rõ những biện pháp xử lý người đứng đầu những cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng.

- Các cơ quan đơn vị cần tăng cường chuẩn hoá đội ngũ cán bộ công chức, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, tác phong, lối sống, qui tắc ứng xử của cán bộ công chức cơ quan, đơn vị bao gồm những việc phải làm, những việc không được làm phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ công chức, viên chức và lĩnh vực công tác làm cơ sở đánh giá cán bộ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức khi thực thi công việc; nâng cao chất lượng công tác, phục vụ nhân dân. Xây dựng chế độ giám sát của nhân dân, của cán bộ công chức đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức, đảng viên có chức vụ. Có cơ chế bảo vệ, khen thưởng kịp thời đối với người có công trong việc phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực, đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng chống tham nhũng để vu cáo, bôi nhọ người khác, hoặc có hành vi trù dập người tố cáo.

- Căn cứ vào quy định của Nhà nước, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh rà soát lại các quy định của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ban hành và công khai các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính, sử dụng tài sản công trong các cơ quan, đơn vị làm cơ sở chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước và đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phòng, chống tham nhũng của tỉnh một cách có hiệu quả.3. Tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật, đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

- Sở Tư pháp chủ trì cùng thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp trên ban hành nhằm loại bỏ ngay hoặc kiến nghị bãi bỏ, bổ sung những nội dung, quy định, thủ tục giấy tờ không phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc chồng chéo, tạo điều kiện nhũng nhiễu, gây khó khăn, mất thời gian của nhân dân và cơ quan, tổ chức.

- Căn cứ vào kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp phối hợp với Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh, tiến hành hệ thống hoá những thủ tục hành chính và thời hạn giải quyết đối với từng công việc của từng lĩnh vực đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của cơ quan, doanh nghiệp như: Cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu phí và lệ phí, thủ tục đăng ký kinh doanh, trình tự, thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản, xuất nhập cảnh, tín dụng ngân hàng, quản lý hộ khẩu, thuế, hải quan, bảo hiểm, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân để công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và công sở làm căn cứ cho nhân dân và các cơ quan tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện.

- Các sở, ngành, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã không được tuỳ tiện đề ra các thủ tục hành chính ngoài những quy định đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.4. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải hướng vào việc phục vụ các chương trình trọng tâm phát triển kinh tế của tỉnh với quan điểm chỉ đạo là: Tích cực phòng ngừa, kiên quyết xử lý những sai phạm đã được phát hiện, kết hợp giữa “Xây và Chống”. Phải gắn thanh, kiểm tra với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung vào các ngành, các lĩnh vực mà cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều ý kiến như: Đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý thu, chi ngân sách; quản lý các dự án, chương trình mục tiêu; tuyển dụng cán bộ công chức; quản lý tài sản công gắn với việc thực thi chức trách công vụ. Thông qua công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cần tìm ra nguyên nhân, điều kiện, những kẽ hở trong cơ chế quản lý, sử dụng tài chính dễ bị lợi dụng tham nhũng từ đó kiến nghị, sửa đổi bổ sung chính sách cho phù hợp.

+ Về giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng.

- Các sở ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp cần tập trung chỉ đạo kiểm tra xác minh, kết luận dứt điểm các vụ việc tham nhũng (nếu có), xử lý nghiêm khắc những cán bộ công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

- Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan thành lập một số đoàn thanh tra liên ngành trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo ở các địa phương, đơn vị, kiểm tra việc giải quyết các đơn tố cáo các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố xét xử.- Thanh tra tỉnh: Có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng pháp luật Chương trình Thanh tra đã được UBND tỉnh phê duyệt, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cuộc thanh tra và xác minh, kết luận, kiến nghị các biện pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.

Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra. Đối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Khi có yêu cầu đột xuất được UBND tỉnh giao, Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp thanh tra việc thực thi công vụ của cán bộ công chức ở một số lĩnh vực: Quản lý nhà đất, cấp phép đầu tư xây dựng, thuế, hải quan, đăng kiểm, cấp giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện giao thông và một số vụ việc cụ thể do nhân dân, công luận phản ánh có biểu hiện không minh bạch.

- Công an tỉnh: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công an, tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, nắm chắc tình hình, chủ động tiến hành các biện pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, tham mưu xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội nhất là những lĩnh vực có nhiều bức xúc được xã hội quan tâm; khẩn trương khởi tố điều tra các hành vi tham nhũng được xác định đã cấu thành tội phạm, hỗ trợ mạnh mẽ cho công tác giáo dục, tuyên truyền và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động phối hợp với Công an tỉnh tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động điều tra, truy tố các tội phạm về tham nhũng, kiểm sát hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án đối với các tội phạm về tham nhũng.

- Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, hướng dẫn và tiến hành xét xử kịp thời các vụ án về tham nhũng, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, phục vụ tốt cho nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng của địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Trong năm 2006 các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã tổ chức quán triệt các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức đồng thời tiến hành tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống tham nhũng ở địa phương, đơn vị mình và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

- Căn cứ vào Chương trình hành động này, ngay trong quý IV năm 2006, các sở ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp phải cụ thể hoá để triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị mình, đưa Luật Phòng, chống tham nhũng đi vào cuộc sống. Kế hoạch triển khai thực hiện phải cụ thể và phân công người chịu trách nhiệm từng khâu công việc. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp báo cáo Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương.

- Chủ tịch UBND tỉnh sẽ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương về việc thực hiện kế hoạch này./.TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Thắng


tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương