Héi ®ång nhn dn CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam tønh Kon Tum Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 55.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.05.2018
Kích55.64 Kb.

Héi ®ång nh©n d©n CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TØnh Kon Tum Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


––––––––– –––––––––––––––––––

Kho¸ VIII-kú häp thø 9 Kon tum, ngày 15 tháng 12 năm 2003

Số: 21 /2003/NQ-HĐNGHỊ QUYẾT


Về các chuyên đề do UBND tỉnh trình tại kỳ họp

---------------
Héi ®ång nh©n d©n tØnh Kon Tum
- Căn cứ các §iều 11, 12, 13 Mục I, Chương II, Luật tổ chức HĐND-UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994.

- Căn cứ §iều 5, Mục I, Chương II, Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp.

- Căn cứ Pháp lệnh Dân số.

- Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước.

- Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn;
Sau khi xem xét các tờ trình, đề án của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu HĐND tỉnh.


QUYẾT NGHỊI/ Tờ trình số 75/TT-UB, ngày 03/12/2003 của UBND tỉnh về việc xin phê duyệt kế hoạch biên chế tăng thêm năm 2004.

Qua xem xét HĐND tỉnh nhất trí với những nội dung cơ bản do UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Tổng biên chế sự nghiệp tăng thêm trong năm 2004 là 721 người; trong đó lĩnh vực giáo dục đào tạo tăng thêm 631 người, bao gồm gi¸o viªn mÇm non 187 ng­êi, giáo viên tiểu học 70 người, giáo viên trung học cơ sở 232 người, giáo viên trung học phổ thông 93 người, giáo viên trung học chuyªn nghiÖp vµ dạy nghề 41 người và giáo viên trường cao đẳng sư phạm là 08 người; sự nghiệp y tế tăng thêm 50 người; sự nghiệp văn hoá thông tin và sự nghiệp kh¸c tăng thêm 40 người. Ngoài biên chế sự nghiệp tăng thêm trong năm 2004 trên đây, tõ n¨m 2005 UBND tØnh x©y dùng kÕ ho¹ch tæng biªn chÕ, chó träng lÜnh vùc gi¸o dôc ®µo t¹o tr×nh H§ND phª chuÈn.

Cùng với số lượng biên chế tăng thêm trong những năm tới các ngành giáo dục - ®µo t¹o, y tế, văn hoá - thông tin và ngành sự nghiệp khác, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức phẩm chất, n¨ng lùc vÒ chuyªn m«n, bảo đảm cho cán bộ,công chức phục vụ tốt cho nhân dân nói chung, các ngành giáo dục, y tế nói riêng trên địa bàn của tỉnh.
II/ Tờ trình số 74/TT-UB ngày 03/12/2003 của UBND tỉnh về thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn cán bộ thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia, thảo luận; Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với tờ trình của UBND tỉnh về một số chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở.

Xuất phát từ điều kiện cụ thể của tỉnh, nhất là ngân sách tỉnh còn hạn hẹp do đó cần giữ nguyên các chức danh cán bộ không chuyên trách hiện nay đã có ở cơ sở. Tiến hành rà soát và bổ sung thêm các chức danh phó chỉ huy trưởng quân sự, phó công an và công an viên; đồng thời giao cho UBND tØnh trªn c¬ së ng©n s¸ch ®­îc c©n ®èi vµ theo thÈm quyÒn cña m×nh quy định lại mức trợ cấp cho phù hợp với tinh thần Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ. Trong điều kiện hiện nay, việc thực hiện một số chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố ... là một cố gắng lớn, thiết thực. Do vậy đề nghị UBND các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của mình một cách toàn diện hơn, bảo đảm cho bộ máy ở cơ sở hoạt động có hiệu quả.
III/ Tờ trình số 71/TT-UB ngày 26/11/2003 của UBND tỉnh về việc xin chủ trương tiếp tục cấp bù lãi suất cho vay ưu đãi hộ nghèo từ năm 2004 trở đi.

Hội đồng nhân dân tỉnh xét thấy: Trong năm 2003 việc thực hiện cấp bù lãi suất cho vay ưu đãi hội nghèo trên địa bàn của tỉnh, theo nghị quyết số 08 ngày 13/01/2003 của HĐND tỉnh là có hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hộ nghèo vay vốn, mạnh dạn đầu tư cho sản xuất, nâng cao đời sống.

Để tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp tục được vay vốn tổ chức sản xuất, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với tờ trình của UBND tỉnh về việc tiếp tục cấp bù lãi cho vay ưu đ·i hộ nghèo lµ 0,3% từ năm 2004 trở đi.

Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương hoàn thành các thủ tục chứng nhận hộ nghèo; cho vay và cấp bù lãi suất đúng đối tượng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm túc các vi phạm nếu có, xẩy ra trong việc thực hiện chủ trương này.


IV/ Tờ trình số 70/TT-UB ngày 24/11/2003 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt đề án đặt tên đường phố thuộc thị trấn Sa thầy, huyện Sa thầy thị trấn Шk Tô, huyện Шk Tô.

Qua xem xét tờ trình của UBND tỉnh, đề án đặt tên đường phố thị trấn Sa Thầy, thị trấn Шk Tô thuộc 2 huyện Sa Thầy và Шk Tô. Hội đồng nhân dân tỉnh xét thấy: Trong thời gian qua các thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn của tỉnh có tốc độ đô thị hoá ngày càng cao nhất là sau khi có quy hoạch thì các công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện.

Tại thị trấn Sa Thầy có tổng số 36 đường giao thông trong đó 21 đường đã có; 15 đường đã quy hoạch.

Tại thị trấn Đak Tô có tổng số 56 đường giao thông; trong đó 23 đường đã có; 33 đường quy hoạch.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trên từng địa bàn, thuận tiện cho công tác quản lý, giao dịch và thông tin liên lạc của các ngành, các cấp và nhân dân. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với tờ trình và đề án đặt tên đường tại 2 thị trấn Sa Thầy và Đak Tô. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện Đak Tô, Sa Thầy tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án đã được trình ra tại kỳ họp lần này, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân các thị trấn Sa Thầy và Đak Tô.
V/ Tờ trình số 72/TT-UB ngày 26/11/2003 của UBND tỉnh, về việc đề nghị ra Nghị quyết chấm dứt hiệu lực thi hành đối với một số quy định trước đây cña H§ND tØnh, nay không còn phù hợp so với Pháp lệnh Dân số được Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành tháng 01/2003 và Nghị định 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số.

Qua xem xét HĐND tỉnh thấy rằng: Nghị quyết kú häp thø 9 của HĐND tỉnh khoá VII cũng như Nghị quyết sè 05 của HĐND tỉnh khoá VIII-Kú häp thø 3 ban hành tháng 01/2001 sửa đổi một số nội dung trong chính sách dân số - KHHG§ của tỉnh thời gian qua đã có tác động tích cực đến việc thực hiện chính sách dân số - KHHG§ của tỉnh nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào d©n téc thiÓu sè.

Tuy nhiên kể từ sau khi Pháp lệnh dân số được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua tháng 01/2003; tiếp theo đó là Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Dân số của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, những quy định ®­îc nªu trong Ph¸p lÖnh D©n sè của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, còng nh­ nghÞ ®Þnh cña Chính phủ về chính sách dân số - KHHG§ đã đề cập đầy đủ về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số ... Do vậy HĐND tỉnh nhất trí với Tờ trình của UBND tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực thi hành đối với Nghị quyết HĐND tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 9 về chính sách dân số vµ néi dung thø 4 cña Nghị quyết 05/2001/NQ-HĐ ngày 03/01/2001 của HĐND tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ III về sửa đổi một số nội dung trong chính sách dân số - KHHG§ của tỉnh.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng, UBND các huyện thị xã tổ chức thực hiện tốt chính sách dân số - KHHG§ theo quy định của Pháp lệnh và hướng dẫn của Chính phủ. Bảo đảm cho chính sách dân số - KHHG§ thật sự đi vào cuộc sống từ cơ sở góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh.


VI/ Tê tr×nh sè 80/TT-UB ngµy 05/12/2003 cña UBND tØnh vÒ thêi h¹n phª chuÈn quyÕt to¸n ng©n s¸ch.

Qua xem xÐt H§ND tØnh quy ®Þnh thêi h¹n phª chuÈn quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña H§ND huyÖn, thÞ x· vµ x·, ph­êng, thÞ trÊn nh­ sau :

- H§ND huyÖn, thÞ x· phª chuÈn quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp m×nh chËm nhÊt lµ 6 th¸ng sau khi n¨m ng©n s¸ch kÕt thóc.

- H§ND x·, ph­êng, thÞ trÊn phª chuÈn quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp m×nh chËm nhÊt lµ 6 th¸ng sau khi n¨m ng©n s¸ch kÕt thóc.


UBND tØnh chØ ®¹o c¸c ngµnh, c¸c cÊp h­íng dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn, b¶o ®¶m cho c«ng t¸c quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Hội đồng nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND, các ban của Hội đồng nhân dân phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức chỉ đạo và giám sát các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá VIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10/12/2003./.


N¬i nhËn chñ to¹ kú häp

- UBTVQH chñ tÞch

- ChÝnh phñ

- H§DT vµ c¸c UB cña QH ®· ký NguyÔn Thanh Cao

- TT TØnh uû

- CT, PCT H§ND, UBND tØnh.

- TTUBMTTQVT tØnh

- §oµn §B Quèc héi tØnh

- C¸c Ban H§ND tØnh

- §¹i biÓu H§ND tØnh

- Së, Ban, Ngµnh, §oµn thÓ

- TT H§ND, UBND huyÖn, thÞ x·- CVP, PVP H§ND-UBND tØnh

- L­u VT-THH§


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương