Học viện nông nghiệp việt namtải về 29.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích29.77 Kb.
#2003

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ỨNG DỤNG

NGÀNH ĐÀO TẠO: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ RỦI RO SINH THÁI NÂNG CAO

(Advanced in Environmental Impact assessments and Ecological Risk Assessment)
I. Thông tin về học phần

  • Mã học phần: MT07067

  • Số tín chỉ: 3TC (2,0-1,0-6,0)

  • Giờ tín chỉđối với các hoạt động học tập

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp:

+ Làm bài tập và thảo luận để viết bài luận

+ Tự học


  • Đơn vị phụ trách học phần

   • Bộ môn: Công nghệ môi trường

   • Khoa: Môi trường

  • Là học phần: Tự chọn

  • Môn học tiên quyết:

II. Thông tin về đội ngũ giảng viên

- Họ và tên:Trịnh Quang Huy

- Chức danh, học hàm, học vị:Tiến sỹ

- Địa chỉ liên hệ:Bộ môn Công nghệ môi trường

- Điện thoại: 0989801210 email:tqhuy@vnua.edu.vn

- Họ và tên: Đỗ Thuỷ Nguyên

- Chức danh, học hàm, học vị:Tiến sỹ

- Địa chỉ liên hệ:Bộ môn Công nghệ môi trường

- Điện thoại: email:dothuynguyen@gmail.com

III. Mục tiêu học phần

- Về kiến thức: cung cấp cho học viện cơ sở tiếp cập trong Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; Cơ sở lý thuyết và quy trình đánh giá rủi ro Các kiến thức này giúp học viên ứng dụng vào việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định. Bên cạnh đó sinh viên có thể nhận định, đánh giá được chất lượng của báo cáo.

- Về kỹ năng: trang bị và rèn luyện các kỹ năng sử dụng phương pháp, phân tích, nhận định vấn đề trong việc thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và môi trường chiến lược.

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): đáp ứng được các yêu cầu về tinh thần trách nhiệm đối với nghề nghiệp.

IV. Mô tả tóm tắt nội dung môn học

MT07067: Đánh giá tác động môi trường và rủi ro sinh thái nâng cao (Advanced in Environmental Impact and Ecological Rick Assessment) 3TC (2,0-1,0-6,0). Cơ sở khoa học và phương pháp tiếp cận trong đánh giá tác động môi trường (ĐTM; ĐMC)); Các phương pháp xử dụng trong đánh giá tác động môi trường; Cơ sở khoa học trong đánh giá rủi ro; Kỹ thuật đánh giá và kiểm soát rủi ro;

V. Nhiệm vụ của học viên

- Dự giờ lý thuyết, thực hành, thảo luận của môn học

- Hoàn thành các nội dung của thực hành kỹ năng, thảo luận, tiểu luận/ bài tập

- Đảm bảo các dụng cụ, kinh phí cho học tập

- Tham gia semina của nhóm học tập

VI. Tài liệu học tập

- Giáo trình thao khảo

[1] Hoàng Xuân Cơ và Phạm Ngọc Hồ (1998). Giáo trình đánh giá tác động môi trường. Đại học Quốc gia Hà nội, Đại học khoa học tự nhiên.

[2] Nguyễn Đình Mạnh. Đánh giá tác động môi trường. Giáo trình cho ngành Môi trường & ngành Quản lý Ðất đai . NXB Nông nghiệp- 2005 .Sách tham khảo:

[3] Lâm Minh Triết (1995). Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. Báo cáo khoa học đề tài KT02-04: Xây dựng và áp dụng một số qui trình công nghệ điển hình để xử lý ô nhiễm bào vệ môi trường tại một số cơ sở công nghiệp tại các tỉnh phía nam. Trung Tâm Công Nghệ và Quản Lý Môi trường, Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh. Tập 1.

[4] Trung Tâm Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ Quốc gia (1997). Tuyển Tập báo cáo Hội Thảo lần thứ Nhất về Đào tạo Đánh giá tác động Môi Trường, 6-7/06/1997, Hà Nội, Việt nam. Lê Đức Anh và Trần Văn Ý (Biên tập), Công ty in Tiến bộ.

[5] Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam (1993). Luật bảo vệ môi trường. Khoá IX, Kỳ họp thứ IV, từ ngày 6 đến 30 tháng 12 năm 1993.

[6] David, J.G and D.C. Wooten (Ed). (1980). Environmental Impact Analysis Handbook.McGRAW-HILL BOOK COMPANY. New York.

[7] Jain, R.K., L.V. Urban and G.S. Stacey (1977).Environmental Impact Analysis. A New Dimension in Decision Making. Van Nostrand Reinhold Company

[8] Gilpin, A. (1995). Environmental Impact Assessment (EIA).Cutting Edge for the twenty-first century. Cambridge University Press.

[9] Lê Trình (2000). Đánh giá tác động môi trường: phương pháp và ứng dụng. Nhà xuất bản KH&KT.

[10] Những quy định về đánh giá tác động môi trường trên mạng của Cục Môi trường: www.nea.gov.vn.

VII. Tiêu chuẩn đánh giá

- Dự giờ


- Thực hành

- Hoàn thành bài thực hành

- Thi cuối học kỳ

VIII. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10 (lấy một chữ số thập phân)

- Kiểm tra giữa học kỳ, báo cáo thực hành/thực tập/tiểu luận: 30%

- Điểm thi cuối kỳ: 70%

IX. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

1.1. Quy trình thực hiện (ĐTM và ĐMC)

1.2. Vai trò của các bên liên quan trong quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

1.3. Yêu cầu về tư liệu và số liệu trong lập báo cáo đánh giá tác động môi trườngChương 2: Các phương pháp sử dụng trong đánh giá tác động môi trường

2.1. Phương pháp danh mục

2.2. Phương pháp ma trận

2.3. Phương pháp đánh giá nhanh

2.4. Phương pháp mô hình hóa

2.5. Phương pháp SWOTChương 3: Đánh giá rủi ro môi trường

3.1. Giới thiệu, phân loại, lịch sử phát triển của đánh giá rủi ro môi trường

3.2. Mục đích của đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro

3.3. Các bước chính trong công tác đánh giá rủi ro môi trường

3.4. Các phương pháp đánh giá

Chương 4: Quản lý rủi ro môi trường

4.1. Các đặc trưng của rủi ro môi trường

4.2. Các khả năng quản lý rủi ro môi trường

3.3. Các nhiệm vụ chính của quản lý rủi ro môi trường

4.4. Các công việc cụ thể nà nhà quản lý rủi ro phải thực hiện

4.5. Quản lý kỹ thuật và xử lý sự cố khi có rủi ro MTChương 5: Thực hành

+ Bài 1: Xác định phạm vi, đối tượng và mức độ đánh giá

+ Bài 2: Ước tính tải lượng và dự báo phát tán trong môi trường

+ Bài 3: Sàng lọc và mô tả đặc trưng rủi roX. Hình thức tổ chức dạy học

Lịch trình chung: (ghi tổng số giờ tín chỉ cho mỗi cột)


Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học học phần

Tổng

Lên lớp

Thực hành


Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận
Chương 1

5


10

15

Chương 2

10


20

30

Chương 3

10


20

30

Chương 4

5


10

15

Chương 5


15

30

45

Tổng

3015

90

120


X. Yêu cu ca ging viên đối vi hc phần

- Yêu cầu của giảng viên vềđiều kiện để tổ chức giảng dạy học phần: giảng đường, phòng máy…

- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên:


 • Tham dự đầy đủ các giờ giảng lý thuyết theo quy định của Học viện

 • Tham dự đầy đủ các buổi thực hành

 • Hoàn thành bài thực hành

 • Thi kết thúc môn học đạt kết quả
Trưởng bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)TS. Trịnh Quang Huy

Phụ trách học phần

(Ký và ghi rõ họ tên)TS. Trịnh Quang Huy


Trưởng khoa Duyệt của Học viện

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

tải về 29.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương