Học viện kỹ thuật quân sựtải về 136.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích136.5 Kb.
#1757HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY QUYỂN LUẬN VĂN THẠC SĨ
I. Hình thức chung trình bày luận văn

Luận văn thạc sĩ phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng, hình vẽ, đồ thị và công thức. Luận văn đóng bìa cứng, in chữ nhũ. Cụ thể:

- Soạn thảo văn bản: Luận văn sử dụng chữ .VnTime (hoặc Time New Roman) cỡ 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy bắt đầu từ trang số 1, nằm ở phần MỞ ĐẦU. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.

- Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm), dày khoảng 100 trang, không kể phụ lục.

- Tiểu mục: Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất là chỉ số chương (ví dụ 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất 2 tiểu mục.

- Bảng, hình vẽ, công thức: Việc đánh số bảng, hình vẽ, công thức gắn với số chương (ví dụ Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3). Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, canh giữa, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình, canh giữa, cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản luận văn, số công thức để trong ngoặc đơn và canh phải. Trong trường hợp công thức dài hơn một dòng thì số công thức được đánh ở dòng dưới canh phải.

- Viết tắt: Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Viết tắt sau lần viết đầy đủ thứ nhất và chữ viết tắt để trong ngoặc đơn. Nếu luận văn có nhiều hơn 10 chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự A, B, C) ở phần đầu luận văn.

- Phụ lục của luận văn: Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn, như: chương trình tính, kết quả khảo sát trên mô hình số, các số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh... Phụ lục không được đánh số trang, không được dày hơn phần chính của luận văn.

- Mục lục: Mục lục chỉ đưa đến nhóm tiểu mục (tức là đến 3 chữ số).

- Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn:

+ Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn. Việc trích dẫn là theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ: [15, tr.314-315].

+ Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo thứ tự từng ngôn ngữ như sau: Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật... Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật ...

+ Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:


  • Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam.

  • Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

  • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu tiên của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm.

+ Tài liệu tham khảo sách, luận văn, báo cáo phải ghi đầy đủ thông tin sau:

  • Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách),

  • Năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn),

  • Tên sách, luận văn hoặc báo cáo (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên),

  • Nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản),

  • Nơi xuất bản (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).

+ Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách v.v... phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

  • Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách),

  • Năm công bố (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn),

  • Tên bài báo (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên),

  • Tên tạp chí hoặc tên sách (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên),

  • Tập (không có dấu ngăn cách),

  • Số (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn),

  • Các số trang (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc).

+ Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất khoảng 1cm để rõ ràng, dễ theo dõi.

II. Đĩa CD

Khi nộp luận văn và đĩa CD phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

- Học viên cao học nộp 02 quyển luận văn thạc sĩ và 01 đĩa CD (nội dung như nhau) đính kèm vào các ngày theo lịch ấn định tại quầy thư ký Ban Thư viện.

- Đĩa CD chứa các file dữ liệu của quyển và tóm tắt luận văn:

File 1 – nội dung từ trang bìa chính đến hết trang tài liệu tham khảo;

File 2 – phụ lục (chương trình; kết quả tính; sơ đồ; ảnh v.v...);

File 3 – tóm tắt luận văn.

- Nhãn đĩa CD chứa đầy đủ các thông tin theo mẫu nhãn đĩa bên dưới:


- Chất lượng đĩa CD phải đảm bảo sử dụng được và đĩa phải được đựng trong hộp nhựa cứng, gáy dày 1cm hình chữ nhật.III. Hình thức trình bày quyển luận văn:

Hình thức trình bày quyển luận văn theo mẫu sau:Trang bìa ngoài: (Bìa cứng, in chữ nhũ đ dấu tiếng Việt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNGHỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

Chuyên ngành:...............................................


LUẬN VĂN THẠC SĨ………..

(Ghi ngành của học vị được công nhận: Kỹ thuật hoặc Quản lý)Hà Nội - Năm 20..

Trang bìa phụ: (In trên giấy trắng)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNGHỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

Chuyên ngành:...............................................

Mã số: ...............................


LUẬN VĂN THẠC SĨ………..

(Ghi ngành của học vị được công nhận: Kỹ thuật hoặc Quản lý)
Hà Nội - Năm 20..

Trang tiếp theo:
CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
Cán bộ hướng dẫn chính:....................................................................

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị)


Cán bộ hướng dẫn phụ (nếu có):........................................................

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị)


Cán bộ chấm phản biện 1:..................................................................

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị)


Cán bộ chấm phản biện 2:..................................................................

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị)

Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại:

HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Ngày ... tháng ... năm 20..


Trang tiếp theo:

Tôi xin cam đoan:

Những kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là hoàn toàn trung thực, của tôi, không vi phạm bất cứ điều gì trong luật sở hữu trí tuệ và pháp luật Việt Nam. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.TÁC GIẢ LUẬN VĂN

(Ký và ghi rõ họ tên)
Trang tiếp theo:
MỤC LỤC

Trang


Trang phụ bìa ......................................................................................................

Bản cam đoan ......................................................................................................

Mục lục.................................................................................................................

Tóm tắt luận văn...................................................................................................

Danh mục các ký hiệu, viết tắt, các bảng, các hình vẽ (nếu có)..........................


MỞ ĐẦU 11

Chương 1
LÝ THUYẾT RỦI RO VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ RỦI RO 11

1.1. Các khái niệm liên quan đến rủi ro 11

1.1.1. Tổn thất 11

TÀI LIỆU THAM KHẢO 11


Trang tiếp theo:
Tóm tắt luận văn:

Tóm tắt luận văn được đưa lên mạng thông tin nội bộ và lưu trữ tại thư viện Học viện, nhằm thông báo rộng rãi kết quả nghiên cứu khoa học của từng học viên, giúp cho việc tra cứu và quản lý đào tạo sau đại học thuận lợi.

Tóm tắt luận văn được trình bày trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 của hệ soạn thảo Winword. Nội dung chính của tóm tắt được trình bày không quá 5 – 7 dòng, rõ ràng, mạch lạc.

Nội dung được trình bày gồm:

+ Họ và tên học viên:

+ Lớp: Khoá:

+ Cán bộ hướng dẫn: (học hàm, học vị, họ và tên)

+ Tên đề tài:

+ Tóm tắt: trình bày những nội dung chính được nghiên cứu trong luận văn và kết quả đạt được.
Ví dụ minh họa viết tóm tắt luận văn:
Họ và tên học viên: Ngô Thành Tín

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Khoá: 24

Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Phạm Cao Thăng

Tên đề tài: Nghiên cứu tính toán thời gian phục vụ còn lại của mặt đường ôtô đang khai thác.

Tóm tắt: nghiên cứu hai phương pháp tính toán thời gian phục vụ còn lại của mặt đường ôtô đang khai thác, đó là phương pháp lý thuyết thực nghiệm và phương pháp thực nghiệm, từ đó đề xuất hoàn thiện phương pháp lý thuyết thực nghiệm, đây là phương pháp phù hợp với điều kiện khai thác mặt đường ở Việt Nam.
Trang tiếp theo: (Trình bày vào giữa trang)
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU

(Nếu có)Trang tiếp theo: (Trình bày vào giữa trang)
DANH MỤC CÁC BẢNG

(Nếu có)


Trang tiếp theo: (Trình bày vào giữa trang)

DANH MỤC HÌNH VẼ

(Nếu có)Ví dụ:

DANH MỤC HÌNH VẼ

Trang


Trang tiếp theo: (Trang 1 bắt đầu từ phần mở đầu) ví dụ:

1

MỞ ĐẦU


Sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở nước ta đã đưa nền kinh tế đang hoà nhập với các nước trong khu vực và ...
Trang tiếp theo:

Chương 1
LÝ THUYẾT RỦI RO VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ RỦI RO


Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm liên quan đến rủi ro, các phương thức xử lý rủi ro và tìm hiểu phương thức xử lý rủi ro hiệu quả được sử dụng rộng rãi là bảo hiểm [1, tr.5].

1.1. Các khái niệm liên quan đến rủi ro


Trong đời sống sinh hoạt và sản xuất hàng ngày, dù muốn hay không và dù khoa học kỹ thuật có tiến bộ đến đâu đi nữa, ...

1.1.1. Tổn thất


Tổn thất là sự thiệt hại nào đó phát sinh từ một biến cố ...

(Toàn bộ nội dung luận văn)Trang tiếp theo:

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tiếng Việt

1. PGS.TS Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình nguyên lý bảo hiểm, Trường đại học Công nghiệp TP. HCM, Nhà xuất bản Thống kê.

2. TS. Lê Đình Sơn, Nguyễn Văn Viễn (2010), Thuật toán mới tính xác suất phá sản trong mô hình Cramer-Lundberg hai tham số, tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện KTQS, số 133, trang 5 - 14.

Tiếng Anh

3. Albers, W. (1999), Stop-loss premiums under dependence, Insurance: Mathematics and Economics, N. 24, P. 173 - 185.

4. Ammeter (2003), Spreading of exceptional claims by means of an internal stop loss cover, ASTIN Bulletin, N. 2, P. 380 - 386.

...


Tiếng Nga

12. Ковалева И.О. (2003), Математические модели эксцедентного перестрахования. Дипломная работа, Новосибирск: НГУ, механико-математический фак-т. 84 с.

...

Trang tiếp theo:

PHỤ LỤC

(Nếu có)


Trang tiếp theo:

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Họ và tên:.....................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:................................. Nơi sinh:..................................

Địa chỉ liên lạc:............................................................................................

.....................................................................................................................


Quá trình đào tạo:

(Bắt đầu từ Đại học đến nay)


Quá trình công tác:

(Bắt đầu từ khi đi làm đến nay)


Trang tiếp theo:

XÁC NHẬN QUYỂN LUẬN VĂN ĐỦ ĐIỆU KIỆN NỘP LƯU CHUYỂN
CHỦ NHIỆM KHOA (BỘ MÔN) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)tải về 136.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương