Học viện kỹ thuật quân sựtải về 197 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích197 Kb.
#4184

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

CÔNG NGHỆ WEB - WEB TECHNOLOGIES


 1. Thông tin về giáo viên

TT

Họ tên giáo viên

Học hàm

Học vị

Đơn vị công tác (Bộ môn)

1

Chu Thị Hường

GV

ThS

Hệ thống thông tin

2

Hoa Tất Thắng

GVC

TS

Hệ thống thông tin
 • Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại phòng làm việc bộ môn A1505

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

 • Điện thoại, email: 0973080942 – 01233936886; HuongKtqs@yahoo.com, hoatatthang@gmail.com.

 • Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ web, Khai phá dữ liệu, các hệ thống phân tán.

 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: Công nghệ web.

 • Mã học phần:

 • Số tín chỉ: 02

 • Cấu trúc học phần: 45 tiết (15 lý thuyết, 15 bài tập, 6 thảo luận, 9 thực hành)

 • Học phần bắt buộc.

 • Các học phần tiên quyết: Công nghệ client/server.

 • Các yêu cầu đối với học phần. Nghe giảng trên lớp. Nghiên cứu tài liệu ở nhà. Tích cực tham gia thảo luận.

 • Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

  • Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết

  • Làm bài tập trên lớp: 15 tiết

  • Thảo luận: 6 tiết

  • Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, thực tập...): 9 tiết

  • Hoạt động theo nhóm:

  • Tự học:

  • Hoạt động theo nhóm:

  • Tự học:

 • Khoa/Bộ môn phụ trách học phần, địa chỉ: Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

 1. Mục tiêu của học phần

 • Kiến thức: Mục tiêu khóa học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về vai trò của Client và Server trong world wide web, những nguyên tắc làm việc chung nhất của ngôn ngữ Client và Server, các protocol cần thiết để làm việc với phần mềm web.

 • Kỹ năng: Biết cách thiết kế và triển khai hệ thống website.

 • Thái độ, chuyên cần: Yêu cầu chú ý nghe giảng trên lớp, tích cực nghiên cứu tài liệu, thực hành ở nhà và tham gia thảo luận.

 1. Tóm tắt nội dung

Cùng với sự phát triển của Internet, web cũng đã thay đổi nhiều. Nó không còn chỉ là tập hợp các hình ảnh tĩnh, những siêu liên kết đơn giản, mà giờ đây nội dung thực sự sinh động với hoạt họa và audio/video tương tác, dùng làm nền tảng để phân phối phần mềm và những công nghệ "siêu đẳng" khác mà HTML nguyên thủy chưa thể hình dung được. Công nghệ Web đã và đang phát triển rất nhanh chóng.

Cùng với nhịp phát triển đó, môn học nhằm giúp cho sinh viên nắm bắt được các công nghệ nền tảng để có thể xây dựng và triển khai một ứng dụng web. Thông qua đó, sinh viên có thể tự tiếp cận và nắm bắt những công nghệ phát triển mới đang thay đổi hàng ngày.

Mục tiêu của môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về vai trò của Client và Server trong world wide web, những nguyên tắc làm việc chung nhất của ngôn ngữ Client và Server, các protocol cần thiết để làm việc với phần mềm web. Từ đó hình thành kỹ năng thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống website.


 1. Nội dung chi tiết học phần

Chương, mục, tiểu mục

Nội dung

Số tiết

Giáo trình, Tài liệu tham khảo

(TT của TL ở mục 6)

Ghi chú

Chương 1.

Tìm hiểu về công nghệ web.

61.1.

Tìm hiểu về công nghệ web

 • Khái niệm

 • Lịch sử phát triển

 • Các chuẩn sử dụng trong Internet

 • Protocol TCP/IP và

 • Hệ thống tên miền DNS.
1, 8
1.2

Cấu tạo và nguyên tắc làm việc của WWW

Các khái niệm: • WWW,

 • Protocol HTTP,

 • URL,

 • Web Server,

 • Web Client,

 • Web Browser

 • HTML
1, 8
1.3

Cấu trúc của một trang HTML
1, 8
1.4.

Các thẻ HTML
1, 8
1.5

CSS
1, 8
Chương 2.

Ngôn ngữ phát triển Web

92.1

Ngôn ngữ kịch bản phía client
1, 8
2.1.1

Giới thiệu về Client Script và JavaScript
1, 8
2.1.2

Cách khai báo và sử dụng biến trong JAVASCRIPT
1, 8
2.1.3

Cấu trúc lệnh điều khiển trong JAVASCRIPT
1, 8
2.1.4

Cách khai báo và xây dựng hàm trong JavaScript
1, 8
2.1.5

Một số tìm hiểu mở rộng khác
1, 8
2.1.6

Một số ứng dụng thường dụng của JavaScript
1, 8
2.2.

Ngôn ngữ kịch bản phía server


2.2.1

Giới thiệu một số ngôn ngữ kịch bản phía server

 • ASP

 • PHP

 • ASP.NET
1, 2,3,4,5,6,7 8
2.2.2

Ngôn ngữ ASP.NET
1, 2,3,4,5,6,7,8
Chương 3.

Làm việc với CSDL

153.1

Các thao tác trên CSDL.

- Insert


- Update

- Delete


- Select
1, 5,6,7,8
3.2

Các điều khiển cho phép kết nối và hiển thị dữ liệu trên một webform.
1,5,6,7,8
3.2.1

Data Binding Expressions


3.2.2

Điều khiển Data Bound


3.2.3

Điều khiển Data Sources


3.3

Kết nối và hiển thị dữ liệu sử dụng mô hình kết nối ADO.NET
1, 5, 6, 7, 8
3.3.1

Giới thiệu mô hình ADO.NET


3.3.2

Các lớp trong mô hình ADO.NET


3.4.

CSDL và ứng dụng WEB
6,7, 8
3.5

Làm quen với XML


Chương 4.

Thiết kế ứng dụng web

154.1

Các mô hình ứng dụng
7, 8
4.1.1.

Giới thiệu mô hình đa lớp.

 • Giới thiệu

 • Mô hình ứng dụng 2 lớp

 • Mô hình ứng dụng 3 lớp


4.1.2

Ứng dụng mô hình đa lớp trong thiết kế web


4.2.

Thiết kế ứng dụng web
1,2,3,4,5,6,7, 84.2.1


Xây dựng một website.

- Xây dựng một website.- Nguyên tắc thiết kế website.


4.2.2

Thiết kế customer control
7, 8
4.2.3

Publish website lên world wide web.
7,8
4.3

Thiết kế một số chức năng web
1, 5, 6, 7, 8
4.3.1

Một số chức năng cơ bản của website.

 • Hiển thị thông tin

 • Cập nhật, thay đổi thông tin


4.3.2

Một số chức năng nâng cao:

 • Đăng nhập

 • Thiết kế một giỏ hàng

 • Bảo mật trong website
1, 5, 6, 7, 8
4.4.

Dịch vụ web
7, 8
4.4.1

Dịch vụ web

 • Khái niệm

 • Đặc điểm dịch vụ web

 • Các thành phần của dịch vụ web: XML, SOAP, WSDL, DISCO, UDDI,


4.4.2.

Xây dựng dịch vụ web

 • Xây dựng ứng dụng dịch vụ web

 • Triển khai dịch vụ web


4.5.

Hệ quản trị nội dung
7, 8
4.5.1

Hệ quản trị nội dung web.

 • Giới thiệu

 • Hệ quản trị nội dung (CMS).

 • Hệ quản trị nội dung web (WCMS)

 • Giới thiệu một số hệ quản trị nội dung


4.5.2

Hệ quản trị nội dung DotNetNuke

 • Giới thiệu

 • Cài đặt

 • Thử nghiệm
8
4.6

Cổng thông tin và Mạng xã hội

- Khái niệm cổng thông tin.

- Phân loại.

- Khái niệm “Xã hội web”.- Phần mềm xã hội.
8


 1. Giáo trình, tài liệu tham khảo

TT

Tên tài liệu

Tình trạng tài liệu

Có ở thư viện

Giáo viên có hoặc khoa có

Đề nghị mua mới

Đề nhị biên soạn mới

1

Bài giảng Lập trình Web, Chu Thị Hường
2

ASP.NET Web Developer’s Guide, Adrian Turtschi, DotThatCom.com, Jason Werry, Greg Hack, Joseph Albahari, Tec Saurabh Nandu, Wei Meng Lee Series
3

Beginning ASP.NET 2.0, Chris Hart, John Kauffman
4

Developing Web Applications with Microsoft Visual Basic .NET and Microsoft Visual C# .NET
5

Pro ASP.NET 3.5 in C# 2008, Matthew MacDonald and Mario Szpuszta
6

Pro ASP.NET for SQL Server, Brennan Stehling
7

MSDN Library
8

Một tài liệu trên mạng 1. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)


Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học học phần

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm, thực tập

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Chương 1. Tìm hiểu về công nghệ web.

3

1

26

Chương 2. Ngôn ngữ phát triển Web

3

1

2

3
9

Chương 3. Làm việc với CSDL

5

6

1

3
15

Chương 4. Thiết kế ứng dụng web

4

7

1

3
15


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:

Bài giảng 1: Tìm hiểu công nghệ web

Chương 1 Mục 1.1 + 1.2 +1.3

Tiết thứ: Tuần thứ: 1

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm sơ lược về Học phần, các chính sách riêng của giáo viên, địa chỉ Giáo viên, bầu lớp trưởng Học phần.

 • Nắm được các khái niệm về www, Protocol HTTP, URL, Web Server,Web Client, Web Browser, HTML;

 • Nắm bắt được cấu trúc của một trang HTML; Các thẻ HTML cơ bản.

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 3t; Tự học, tự nghiên cứu: 3t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

1.1. Tìm hiểu về công nghệ web

1.2. Cấu tạo và nguyên tắc làm việc của WWW

1.3. Các thẻ HTML- Yêu cầu SV chuẩn bị:

 • Đọc trước TL[1]: Các mục 1.1, 1.2, 1.3

 • Đọc thêm các tài liệu [8]

 • Bài tập về nhà:

  • Thực hành các ví dụ trong TL[1].

  • Tìm hiểu mở rộng về HTML5

Bài giảng 2: Thiết kế web với CSS

Chương 1 Mục 1.4

Tiết thứ: Tuần thứ: 2

- Mục đích, yêu cầu:


 • Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về CSS, hướng dẫn các bước cơ bản trong quy trình thiết kế web. Từ đó hình thành khả năng đọc các đoạn code về CSS.

 • Tổ chức giao bài tập lớn môn học cho các nhóm.

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 3t; Tự học, tự nghiên cứu: 3t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

1.4. CSS


   • Giới thiệu

   • Cách tạo style

   • Đặc điểm

   • Một số thuộc tính hay dùng

   • Một số ví dụ

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

 • Đọc trước TL[1]: Các mục 1.4,

 • Đọc thêm các tài liệu [8]

 • Bài tập về nhà:

  • Thực hành các ví dụ trong TL[1] và tìm hiểu mở rộng về CSS3.

  • Thiết kế giao diện cho đề tài được giao.

Bài giảng 3: Ngôn ngữ kịch bản phía Client

Chương 1 Mục 1.5

Tiết thứ: Tuần thứ: 3

- Mục đích, yêu cầu:


 • Giới thiệu sinh viên về khai báo, cấu trúc điều khiển, các đối tượng trong Javascript.

 • Sinh viên hình thành kỹ năng viết các đoạn code Javascript, khai thác các thư viện có sẵn.

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Thảo luận, thực hành: 3t; Tự học, tự nghiên cứu: 3t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

1.5. JavaScript

- Giới thiệu về Client Script và JavaScript

- Cách khai báo và sử dụng biến trong JAVASCRIPT

- Cấu trúc lệnh điều khiển trong JAVASCRIPT

- Các đối tượng trong JavaScript- Yêu cầu SV chuẩn bị:

 • Đọc trước TL[1]: 1.5

 • Bài tập về nhà:

 • Thực hành các ví dụ trong TL[1] và tìm hiểu mở rộng về các thư viện JQuery phục vụ cho bài tập lớn.

 • Tiếp tục thiết kế giao diện cho bài tập lớn.

Bài giảng 4: Thực hành, thảo luận về thiết kế giao diện

Chương 1

Tiết thứ: Tuần thứ: 4

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm bắt quy trình thiết kế giao diện

 • Củng cố sinh viên về thiết kế web.

 • Mở rộng tìm hiểu về CSS3 và HTML5

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 3t; Tự học, tự nghiên cứu: 3t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

- Thảo luận về ý nghĩa, vai trò của CSS, CSS3, HTML, HTML5 và JavaScript trong thiết kế website.

- Thực hành định dạng khối và các liên kết

- Thực hành sử dụng JavaScript trong việc kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập.

- Tiến hành thiết kế giao diện cho bài tập lớn môn học: Định dạng khung trang, bố trí giao diện.

- Yêu cầu SV chuẩn bị:


 • Đọc trước TL[1]: Ôn lại các nội dung

 • Đọc thêm các tài liệu: Tìm hiểu mở rộng CSS3, HTML5, JQuery

 • Bài tập về nhà:

  • Tiếp tục thiết kế giao diện cho bài tập lớn.

Bài giảng 5: Tổng quan về ngôn ngữ kịch bản phía server ASP.NET

Chương 2 Mục 2.1+ 2.2+2.3

Tiết thứ: Tuần thứ: 5

- Mục đích, yêu cầu:


 • Giới thiệu sinh viên một số ngôn ngữ kịch bản phía trình chủ.

 • Giới thiệu tổng quan về ASP.NET

 • Và nền tảng của ASP.NET

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 3t; Tự học, tự nghiên cứu: 3t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

2.1. Giới thiệu một số ngôn ngữ kịch bản phía server

2.2. Tổng quan về ngôn ngữ ASP.NET

2.3. Nền tảng của ASP.NET

2.4. Master Page

2.5. ASP.NET Web Server Control- Yêu cầu SV chuẩn bị:

 • Đọc trước TL[1]: Các mục 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

 • Đọc thêm các tài liệu [2][3][4][5][6][7][8]

 • Bài tập về nhà:

  • Đọc và nắm bắt các thuộc tính, các phương thức, cách thức sử dụng các điều khiển trong ASP.NET

  • Tiếp tục thiết kế giao diện cho bài tập lớn.

  • Tạo một Project cho bài tập lớn được phân công

Bài giảng 6: Các đối tượng trong ASP.NET

Chương 2 Mục 2.6+ 2.7

Tiết thứ: Tuần thứ: 6

- Mục đích, yêu cầu:


 • Sinh nắm bắt và sử dụng các đối tượng trong ASP.NET, bao gồm các thuộc tính và các phương thức hay sử dụng của từng đối tượng. 

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 3t; Tự học, tự nghiên cứu: 3t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

2.6. Các đối tượng trong ASP.NET

2.7. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình .NET

- Yêu cầu SV chuẩn bị:


 • Đọc trước TL[1]: Các mục 2.6, 2.7,

 • Đọc thêm các tài liệu [2][3][4][5][6][7][8]

 • Bài tập về nhà:

  • Thực hành thao tác với các đối tượng.

  • Ứng dụng các đối tượng vào bài tập lớn được phân công


Bài giảng 7: Các thao tác dữ liệu và các điều khiển dữ liệu

Chương 3: Mục 3.1+3.2

Tiết thứ: Tuần thứ: 7

- Mục đích, yêu cầu:


 • Củng cố lại các kiến thức về CSDL, đặc biệt là các thao tác dữ liệu: Insert, Update, Delete, Select 

 • Giới thiệu các điều khiển Data Sources.

 • Các biểu thức buộc dữ liệu

 • Các điều khiển Data Bound

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, Thảo luận: 3t; Tự học, tự nghiên cứu: 3t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

3.1 Các thao tác trên CSDL.

3.2. Các điều khiển dữ liệu ASP.NET

3.2.1. Điều khiển Data Sources

3.2.2. Điều khiển Data Bound

3.2.3. Data Binding Expressions- Yêu cầu SV chuẩn bị:

 • Đọc trước TL[1]: Mục 3.1, 3.2.1

 • Đọc thêm các tài liệu [2][3][4][5][6][7][8]

 • Bài tập về nhà:

  • Thực hành các thao tác CSDL trên SQL Server.

  • Cài đặt CSDL cho bài tập lớn được phân công

  • Tiếp tục hoàn thiện bài tập lớn

Bài giảng 8: Kết nối ứng dụng với mô hình ADO.NET

Chương 3: Mục 3.3 , 3.4

Tiết thứ: Tuần thứ: 10

- Mục đích, yêu cầu:


 • Sinh viên nắm bắt mô hình kết nối ADO.NET

 • Nắm bắt các thuộc tính, các phương thức của các lớp được cung cấp trong lập trình kết nối .

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, Thảo luận: 3t; Tự học, tự nghiên cứu: 3t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

3.3. Kết nối và hiển thị dữ liệu sử dụng mô hình kết nối ADO.NET

3.3.1. Giới thiệu mô hình ADO.NET

3.3.2. Các lớp trong mô hình ADO.NET

3.4. CSDL và ứng dụng WEB

- Yêu cầu SV chuẩn bị:


 • Đọc trước TL[1]: Mục 3.3

 • Đọc thêm các tài liệu [2][3][4][5][6][7][8]

 • Bài tập về nhà:

  • Thực hành thao tác kết nối theo mô hình ADO.NET.

  • Tiếp tục vận dụng cho bài tập lớn được phân công

Bài giảng 9: Làm quen với XML

Chương 3 Mục 3.5

Tiết thứ: Tuần thứ: 9

- Mục đích, yêu cầu:


 • Củng cố lại các kiến thức và sử dụng các đối tượng trong ASP.NET. 

 • Vận dụng các đối tượng trong các tình huống lập trình.

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Thảo luận, thực hành: 3t; Tự học, tự nghiên cứu: 3t

- Địa điểm: Phòng máy.

- Nội dung chính:

+ Thảo luận ý nghĩa, vai trò và ứng dụng các đối tượng.

+ Thực hành thao tác với các đối tượng

- Yêu cầu SV chuẩn bị:


 • Đọc trước TL[1]: Ôn tập chương 2

 • Đọc thêm các tài liệu [2][3][4][5][6][7][8]

 • Bài tập về nhà:

  • Thực hành thao tác với các đối tượng.

  • Ứng dụng các đối tượng vào bài tập lớn được phân công


Bài giảng 10: Thảo luận, thực hành các đối tượng, kết nối Cơ sở dữ liệu

Chương 3: Ôn tập chương

Tiết thứ: Tuần thứ: 10

- Mục đích, yêu cầu:


 • Củng cố lại các kiến thức kết nối CSDL cho sinh viên.

 • Thảo luận, hướng dẫn sinh viên nắm bắt được các kỹ năng lập trình kết nối CSDL.

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Thảo luận, thực hành: 3t; Tự học, tự nghiên cứu: 3t

- Địa điểm: Phòng máy.

- Nội dung chính:

 • Thảo luận các tình huống sử dụng các đối tượng trong web

 • Thảo luận ý nghĩa, vai trò trong lập trình kết nối ứng dụng bằng hai cách:

 • Sử dụng các điều khiển Data Source

 • Viết trực tiếp Code

 • Thực hành kết nối ứng dụng với CSDL

 • Trao đổi về bài tập lớn của các nhóm.

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

 • Đọc trước TL[1]: Ôn tập chương 3

 • Đọc thêm các tài liệu [2][3][4][5][6][7][8]

 • Bài tập về nhà:

  • Thực hành thao tác kết nối ứng dụng.

  • Vận dụng cho bài tập lớn được phân công.

Bài giảng 11: Các mô hình ứng dụng và thiết kế ứng dụng web

Chương 4: Mục 4.1

Tiết thứ: Tuần thứ: 11

- Mục đích, yêu cầu:


 • Sinh viên nắm bắt các mô hình ứng dụng đa lớp: hai lớp, ba lớp

 • Ứng dụng mô hình code 3 lớp trong thiết kế web

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, Thảo luận: 3t; Tự học, tự nghiên cứu: 3t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

4.1. Các mô hình ứng dụng

4.1.1. Giới thiệu mô hình đa lớp

4.1.2. Thiết kế ứng dụng web.- Yêu cầu SV chuẩn bị:

 • Đọc trước TL[1]: Mục 4.1

 • Đọc thêm các tài liệu [2][3][4][5][6][7][8]

 • Bài tập về nhà:

  • Thực hành thiết kế ứng dụng web theo mô hình 3 lớp.

  • Tiếp tục vận dụng cho bài tập lớn được phân công


Bài giảng 12: Thiết kế một số chức năng web

Chương 4: Mục 4.2, 4.3

Tiết thứ: Tuần thứ: 12

- Mục đích, yêu cầu:


 • Sinh viên có thể tự tạo các điều khiển.

 • Nắm bắt các vấn đề liên quan đến bảo mật của hệ thống.

 • Sinh viên vận dụng các nội dung các kiến thức được cung cấp trong thiết kế một số chức năng hay gặp.

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, Thảo luận: 3t; Tự học, tự nghiên cứu: 3t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

4.2. Thiết kế ứng dụng web

4.2.1. Xây dựng một website

4.2.1. Thiết kế customer control

4.2.2. Publish website lên world wide web.

4.3. Thiết kế một số chức năng web- Yêu cầu SV chuẩn bị:

 • Đọc trước TL[1]: Mục 4.2, 4.3

 • Đọc thêm các tài liệu [2][3][4][5][6][7][8]

 • Bài tập về nhà:

  • Thực hành thiết kế một control.

  • Tiếp tục vận dụng cho bài tập lớn được phân công

Bài giảng 13: Dịch vụ web

Chương 4: Mục 4.4

Tiết thứ: Tuần thứ: 13

- Mục đích, yêu cầu:


 • Sinh viên có thể tự tạo các điều khiển.

 • Nắm bắt các vấn đề liên quan đến bảo mật của hệ thống.

 • Sinh viên vận dụng các nội dung các kiến thức được cung cấp trong thiết kế một số chức năng hay gặp.

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, Thảo luận: 3t; Tự học, tự nghiên cứu: 3t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

4.4. Dịch vụ web

4.2.1. Dịch vụ web

4.2.1. Xây dựng dịch vụ web- Yêu cầu SV chuẩn bị:

 • Đọc trước TL[1]: Mục 4.2, 4.3

 • Đọc thêm các tài liệu [2][3][4][5][6][7][8]

 • Bài tập về nhà:

  • Sử dụng một số Web services miễn phí trên mạng

  • Tiếp tục vận dụng cho bài tập lớn được phân công

Bài giảng 14: Hệ quản trị nội dung

Chương 4: Mục 4.5

Tiết thứ: Tuần thứ: 14

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm bắt được khái niệm hệ quản trị nội dung.

 • Giới thiệu một số hệ quản trị nội dung.

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, Thảo luận: 3t; Tự học, tự nghiên cứu: 3t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

4.5. Hệ quản trị nội dung

4.5.1. Hệ quản trị nội dung web

4.5.2. Hệ quản trị nội dung DotNetNuke- Yêu cầu SV chuẩn bị:

 • Đọc trước TL[1]: Mục 4.2, 4.3

 • Đọc thêm các tài liệu [2][3][4][5][6][7][8]

 • Bài tập về nhà:

  • Cài đặt và sử dụng hệ quản trị nội dung Hệ quản trị nội dung DotNetNuke

  • Tiếp tục vận dụng cho bài tập lớn được phân công

Bài giảng 15: Thực hành, thảo luận hoàn thiện ứng dụng web

Chương 4:

Tiết thứ: Tuần thứ: 15

- Mục đích, yêu cầu:


 • Sinh viên vận dụng các nội dung các kiến thức được cung cấp trong thiết kế một số chức năng hay gặp.

 • Thảo luận, hướng dẫn sinh viên hoàn thiện bài tập lớn.

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Thảo luận, thực hành: 3t; Tự học, tự nghiên cứu: 3t

- Địa điểm: Phòng máy.

- Nội dung chính:

 • Thiết kế một số chức năng web

 • Thảo luận cổng thông tin và mạng xã hội

 • Thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan đến bài tập bài tập lớn của các nhóm.

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

 • Đọc trước TL[1]: Ôn tập chương 4

 • Đọc thêm các tài liệu [2][3][4][5][6][7][8]

 • Bài tập về nhà:

  • Tìm hiểu cổng thông tin và mạng xã hội.

  • Hoàn thiện bài tập lớn được phân công.
 1. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giáo viên

Sinh viên được phân nhóm, mỗi nhóm thực hiện một đề tài website và được phân công từ đầu môn học. Mỗi nhóm sinh viên phân công công việc rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm.

Theo tiến trình môn học sinh viên tích lũy kiến thức và hoàn thiện dần đề tài của mình. Mỗi đề tài phải đáp ứng được các nghiệp vụ chính của một hệ thống website.

Các nhóm sinh viên hoàn thành và nộp nội dung từng phần bài tập lớn môn học theo tiến trình của môn học.


 1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học phần

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên:

Thường xuyên điểm danh vào thời điểm thích hợp9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì:

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài và tích cực thảo luận,…): hệ số 0.10.

- Hoàn thành và nộp đúng tiến độ Bài tập lớn môn học, kiểm tra đánh giá giữa kì: hệ số 0.2

- Thi kết thúc học phần: hệ số 0.7

Chủ nhiệm khoa

(Ký ghi rõ họ tên)

Chủ nhiệm bộ môn

(Ký ghi rõ họ tên)

Giảng viên biên soạn

(Ký ghi rõ họ tên)


tải về 197 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương