Hồ SƠ MỜi thầu gói thầu số 04 – Toàn bộ phần xây lắptải về 328.18 Kb.
trang1/16
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích328.18 Kb.
#22390
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

HỒ SƠ MỜI THẦU

Gói thầu số 04 – Toàn bộ phần xây lắp
(trừ phần hệ thống PCCC)


Dự án: Trụ sở HĐND và UBND phường Hương Hồ,
thị xã Hương Trà

Hương Trà, 01/2017
HỒ SƠ MỜI THẦUSố hiệu gói thầu:

Gói thầu số 04

Tên gói thầu:

Toàn bộ phần xây lắp

Dự án:

Trụ sở HĐND và UBND phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà
Phát hành ngày:

17/01/2017
Ban hành kèm theo Quyết định:

15/QĐ-ĐTXD ngày 10/01/2017NGƯỜI LẬP

Trần Duy Vĩnh Phú

BÊN MỜI THẦU

BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh LâmMỤC LỤC


Mô tả tóm tắt ……………………………………………………………………

2

Từ ngữ viết tắt……………………………………………………………….......

4

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU………………………………………………

5

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu ……………………………………………………

5

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu ……………………………………………..

36

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu……………………………….

41

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu………………………………………………….

54

Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP……………………………………………

88

Chương V. Yêu cầu về xây lắp…………………………………………………

88

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG…………

121

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng……………………………………

121

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng……………………………………


138

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng………………………………………………

142

Phần 4. PHỤ LỤC …………………………………………………..…………

151

MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định ở Chương này.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu.

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương V. Yêu cầu về xây lắp

Chương này cung cấp các thông tin về thông số kỹ thuật, bản vẽ, thông tin bổ sung mô tả công trình đang được đấu thầu, các yêu cầu về nhân sự và thiết bị để thực hiện gói thầu.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm các điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định ở Chương này.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng


Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực.

TỪ NGỮ VIẾT TẮTCDNT

Chỉ dẫn nhà thầu

BDL

Bảng dữ liệu đấu thầu

HSMT

Hồ sơ mời thầu

HSDT

Hồ sơ dự thầu, bao gồm hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính

HSĐXKT

Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

HSĐXTC

Hồ sơ đề xuất về tài chính

ĐKC

Điều kiện chung của hợp đồng

ĐKCT

Điều kiện cụ thể của hợp đồng

VND

đồng Việt Nam

USD

đô la Mỹ

EUR

đồng tiền chung Châu Âu


tải về 328.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương