Hồ SƠ MỜi thầu dự án: NÂng công suất trạm biếN ÁP 20kv bình long gói thầu số : Cung cấp, lắp đặt hệ thống pccc


Trách nhiệm, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháytải về 2.98 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2017
Kích2.98 Mb.
#2391
1   2   3   4   5

2.3. Trách nhiệm, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Căn cứ điều 16 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ về Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới, đơn vị tư vấn dự án, giám sát thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng, cơ quan phê duyệt dự án, cơ quan cấp giấy phép xây dựng và cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng công trình:2.3.1. Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới

a) Lập dự án thiết kế theo đúng quy định, tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này. Trình hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát thi công theo đúng thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được thẩm duyệt. Trường hợp trong quá trình thi công nếu có sự thay đổi về thiết kế và thiết bị phòng cháy và chữa cháy thì phải giải trình hoặc thiết kế bổ sung và phải được thẩm duyệt lại.

c) Tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Đối với các cơ sở quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện phải thông báo với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

đ) Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình trong suốt quá trình xây dựng đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.2.3.2. Trách nhiệm của đơn vị tư vấn dự án và giám sát thi công

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư trong việc thực hiện các nội dung về phòng cháy và chữa cháy theo cam kết trong hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.2.3.3. Trách nhiệm của đơn vị tư vấn thiết kế

a) Thiết kế bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng và sử dụng công trình.

b) Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp công trình.

c) Tham gia nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.2.3.4. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng

a) Thi công theo đúng thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được thẩm duyệt.

b) Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý của mình trong suốt quá trình thi công đến khi bàn giao công trình.

c) Lập hồ sơ hoàn công; chuẩn bị các tài liệu và điều kiện để phục vụ công tác nghiệm thu và tham gia nghiệm thu công trình.2.3.5. Trách nhiệm của cơ quan phê duyệt dự án và cơ quan cấp giấy phép xây dựng

a) Cơ quan phê duyệt dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này, trước khi phê duyệt thì tùy từng dự án, công trình phải có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng, văn bản về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

b) Cơ quan cấp giấy phép xây dựng, trước khi cấp giấy phép có trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư xuất trình giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

2.3.6. Trách nhiệm của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

a) Xem xét, trả lời về giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế quy hoạch, hồ sơ thiết kế cơ sở; chấp thuận địa điểm xây dựng công trình; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

b) Kiểm định thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thi công xây dựng.

c) Kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền.

2.3.7. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Căn c điều 17 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ về việc “ Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy”:

1. Dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đã, được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa vào sử dụng phải được chủ đầu tư, chủ phương tiện tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy bao gồm nghiệm thu từng phần, từng giai đoạn, từng hạng mục và nghiệm thu bàn giao; riêng đối với các bộ phận, của công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi thi công bị che khuất thì phải được nghiệm thu trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

2. Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy:

a) Các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định này phải được chủ đầu tư, chủ phương tiện tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và trước khi đưa vào sử dụng chủ đầu tư, chủ phương tiện phải thông báo cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã thẩm duyệt trước đó đến kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

b) Hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy gồm:

- Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

- Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

- Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

- Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt;

- Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

- Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về phòng cháy và chữa cháy.

Các văn bản, tài liệu nêu trên phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt.

c) Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo các nội dung sau:

- Kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy do chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới chuẩn bị;

- Kiểm tra việc thi công, lắp đặt phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới theo thiết kế đã thẩm duyệt;

- Tổ chức kiểm tra thử nghiệm hoạt động thực tế của các phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới khi xét thấy cần thiết.

d) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

đ) Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy là một trong những căn cứ để chủ đầu tư nghiệm thu, quyết toán và đưa công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy vào sử dụng.

V. CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾSố

TT

Tên bản vẽ

Số bản vẽ

Ghi chú

A

PHẦN ĐIỆN TRẠM


1

Sơ đồ nối điện hiện hữu

416030I-NT-Đ1-01

Tờ số 1
2

Mặt bằng bố trí thiết bị hiện hữu

416030I-NT-Đ1-02

Tờ số 1
3

Sơ đồ nối điện chính sau khi thay thế MBA AT1

416030I-NT-Đ1-03

Tờ số 1
4

Mặt bằng bố trí thiết bị sau khi thay thế MBA AT1

416030I-NT-Đ1-04

Tờ số 1
5

Sơ đồ nguyên lý hệ thống báo cháy tự động hiện hữu

416030I-NT-PC-01

Tờ số 1
6

Sơ đồ nguyên lý hệ thống báo cháy tự động bổ sung

416030I-NT-PC-02

Tờ số 1
7

Chi tiết lắp đầu báo nhiệt MBA 250MVA AT1 và nối đất đường ống cấp nước chữa cháy

416030I-NT-PC-01

Tờ số 1
B

PHẦN XÂY DỰNG TRẠM


8

Mặt bằng xây dựng

416030I-NT-XD-01

Tờ số 1
9

Bể nước PCCC: Mặt bằng – mặt cắt

416030I-NT-XD-05

Tờ số 1
10

Bể nước PCCC: Bố trí cốt thép - mặt bằng

416030I-NT-XD-05

Tờ số 2
11

Bể nước PCCC: Bố trí cốt thép - mặt cắt

416030I-NT-XD-05

Tờ số 3
12

Mái che bể nước PCCC: Mặt bằng - mặt cắt

416030I-NT-XD-06

Tờ số 1
13

Mái che bể nước PCCC: Các chi tiết

416030I-NT-XD-06

Tờ số 2
14

Mái che bể nước PCCC: Chi tiết cửa xuống bể

416030I-NT-XD-06

Tờ số 3
15

Hệ thống PCCC: Bố trí thiết bị chữa cháy ngoài trời

416030I-NT-XD-07

Tờ số 1
16

Hệ thống PCCC: Sơ đồ hệ thống cấp nước chữa cháy

416030I-NT-XD-07

Tờ số 2
17

Hệ thống PCCC: Lắp đặt thiết bị nhà trạm bơm hiện hữu

416030I-NT-XD-07

Tờ số 3
18

Hệ thống PCCC: Mặt bằng lắp đặt thiết bị nhà trạm bơm cải tạo

416030I-NT-XD-07

Tờ số 4
19

Hệ thống PCCC: Mặt cắt lắp đặt thiết bị nhà trạm bơm cải tạo

416030I-NT-XD-07

Tờ số 5
20

Giàn phun sương máy biến áp: Mặt bằng - mặt đứng

416030I-NT-XD-07

Tờ số 6
21

Giàn phun sương máy biến áp: Mặt bằng bố trí vòi phun sương

416030I-NT-XD-07

Tờ số 7
22

Giàn phun sương máy biến áp: Giá đỡ - móng trụ

416030I-NT-XD-07

Tờ số 8
23

Giàn phun sương máy biến áp: Sơ đồ nguyên lý cum van Deluge

416030I-NT-XD-07

Tờ số 9
24

Hệ thống PCCC: Chi tiết hố ga H1 và trụ nước chữa cháy

416030I-NT-XD-07

Tờ số 10
25

Hệ thống PCCC: Chi tiết gối đỡ G3

416030I-NT-XD-07

Tờ số 11
26

Hệ thống PCCC: Chi tiết gối đỡ G2

416030I-NT-XD-07

Tờ số 12
27

Hệ thống PCCC: Chi tiết gối đỡ G1

416030I-NT-XD-07

Tờ số 13
28

Hệ thống PCCC: Chi tiết trụ TĐ1

416030I-NT-XD-07

Tờ số 14
29

Hệ thống PCCC: Chi tiết trụ TĐ2

416030I-NT-XD-07

Tờ số 15
30

Hệ thống PCCC: Chi tiết trụ TĐ3

416030I-NT-XD-07

Tờ số 16

tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương