Hồ SƠ DỰ thầu góI thầU “Xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016”tải về 1.13 Mb.
trang7/10
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích1.13 Mb.
#1697
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Các chức năng hệ thống


   1. Các nghiệp vụ quản lý Cổng thông tin điện tử và Dịch vụ công théo quy định Nhà nước

 • Nghị định 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/06/2011 của Chính phủ về Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

 • Thông tư 22/2013/TT-BTTTT ban hành 23/12/2013 về ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

 • Công văn số 3386/BTTTT-ƯDCNTT ngày 23/10/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bổ sung, điều chỉnh một số điểm tại công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT, 1655/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/05/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 • Công văn số 1725/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/06/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử.

 • Công văn số 512/BTTTT-ƯDCNTT ngày 20/02/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản điều chỉnh trong cơ quan nhà nước.

 • Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/04/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0.

   1. Quản trị nội dung Cổng

 • Quản lý Sự kiện

 • Quản lý danh mục bài viết

 • Quản trị bài viết

 • Kiểm duyệt nội dung

 • Xuất bản nội dung

 • Xuất bản tin nổi bật, tin mới

 • Quản lý bình luận, ý kiến bài viết

 • Quản lý tùy chọn hiển thị

 • Quản lý theo dõi log hệ thống

 • Tìm kiếm

 • Xem, theo dõi tin tức

 • Thu thập và xuất bản thông tin RSS

 • Thống kê báo cáo Tin Tức

   1. Chức năng quản trị hệ thống

 • Quản trị người dùng

 • Thiết lập cấu hình hệ thống

 • Thiết lập danh mục hệ thống

 • Thiết lập giao diện hệ thống

 • Thiết lập và quản trị nhóm người dùng, người dùng như tên, thông tin cá nhân, phòng ban, quyền truy cập hệ thống…

 • Phân quyền xử lý thủ tục hành chính theo cá nhân, chức vụ, nhóm người dùng

 • Thiết lập tham số cho kết nối máy in, cơ sở dữ liệu danh mục, các tham số chế độ làm việc, quyền truy cập hệ thống, đăng nhập, đăng xuất…

 • Chức năng cung cấp báo cáo vận hành, giám sát hệ thống.

   1. Chức năng quản lý các biểu mẫu thủ tục hành chính

 • Quản lý danh mục biểu mẫu

 • Quản lý danh mục trạng thái hồ sơ tủ tục hành chính

 • Định nghĩa các báo cáo động

 • Định nghĩa các trường biểu mẫu

   1. Chức năng quản lý người dùng, xác thực và bảo mật

 • Chức năng đăng ký thông tin người dùng

 • Chức năng đăng nhập thông tin vào hệ tthống

 • Xác thực người dùng qua hệ thống xác thực tập trung, single sign on

 • Chức năng xác thực đa yếu tố (email, SMS, mật khẩu)

 • Chức năng hiển thị thông tin người dùng trên hệ thống.

   1. Chức năng tra cứu hồ sơ

 • Cho phép đăng nhập tài khoản để tra cứu hồ sơ

 • Cho phép tra cứu hồ sơ theo mã hồ sơ

 • Cho phép tra cứu hồ sơ theo dịch vụ và cơ quan thụ lý

 • Hiển thị trạng thái hồ sơ.

   1. Chức năng đăng ký hồ sơ trực tuyến

 • Đăng nhập thông tin người dùng vào hệ thống

 • Chức năng đăng ký hồ sơ trực tuyến

 • Chức năng lựa chọn đơn vị thụ lý hồ sơ

 • Chức năng lựa chọn danh sách dịch vụ hành chính công

 • Chức năng tải hồ sơ văn bản mẫu tương ứng với thủ tục hành chính

 • Chức năng cập nhật thông tin hồ sơ trực tuyến

 • Chức năng đính kèm file theo yêu cầu

 • Chức năng gửi hồ sơ trực tuyến

 • Chức năng hủy hồ sơ trực tuyến

 • Chức năng chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ trực tuyến.

   1. Chức năng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính

 • Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin về hồ sơ

 • In phiếu biên nhận và nhãn hồ sơ, in phiếu hướng dẫn trình tự giải quyết hồ sơ nếu công dân yêu cầu, tải về các biểu mẫu.

 • Cho phép tiếp nhận hồ sơ có thể thêm các giấy tờ khác không nằm trong quy định

 • Hiển thị danh sách hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chưa được chuyển qua bộ phận xử lý, danh sách hồ sơ chờ trả kết quả.

 • Cập nhật thông tin (sửa, xóa) hồ sơ chưa được luân chuyển qua bộ phận xử lý

 • Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn

 • Yêu cầu và nhận bổ sung hồ sơ (nếu có)

 • Theo dõi trình tự giải quyết hồ sơ

 • Cập nhật thông tin trả kêt quả cho công dân như lệ phí, thời gian trả…

 • In sổ theo dõi tình hình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ.

   1. Phân hệ xử lý hồ sơ

 • Nhận hồ sơ chuyển đến

 • Hiển thị danh sách hồ sơ chờ xử lý

 • Cập nhật danh mục tài liệu hồ sơ

 • Cập nhật nội dung chi tiết xử lý hồ sơ

 • Phân công xử lý

 • Xử lý hồ sơ

 • In nội dung xử lý hồ sơ, các biểu mẫu, văn bản…

 • Yêu cấu bổ sung hồ sơ

 • Luân chuyển hồ sơ

 • Xem tiến độ xử lý hồ sơ

 • In tiến độ xử lý hồ sơ

 • Cập nhật ý kiến trao đổi trong quá trình xử lý hồ sơ

 • Đề xuất ý kiến chỉ đạo với cấp trên

 • Trình lãnh đạo ký duyệt

 • Cập nhật lý do xử lý chậm hồ sơ

 • In sổ theo dõi tình hình xử lý hồ sơ

 • Trả hồ sơ về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

   1. Phân hệ phê duyệt hồ sơ

 • Hiển thị danh sách hồ sơ chờ phê duyệt và đã phê duyệt

 • Phê duyệt kết quả xử lý hồ sơ (đối với lãnh đạo phòng)

 • Ký duyệt hồ sơ

 • Cập nhật ý kiến chỉ đạo xử lý hồ sơ

 • Trả về hồ sơ, yêu cầu xử lý lại

 • Theo dõi tình trạng cử lý hồ sơ.

   1. Chức năng tiếp nhận phản ánh

 • Tra cứu thông tin phản ánh

 • Lựa chọn nội dung phản ánh

 • Hiển thị thông tin phản ánh

 • Cập nhật (thêm, sửa, xóa) thông tin phản ánh

 • Trả lời thông tin phản ánh.

   1. Phân hệ báo cáo, thống kê

 • Kết xuất sổ tiếp nhận và trả kết quả của thủ tục hành chính

 • Thống kê tổng hợp về tình hình giải quyết thủ tục hành chính theo tình trạng như mới tiếp nhận, đang giải quyết, đã giải quyết, đã trả kết quả, chậm giải quyết

 • Thống kê hồ sơ đã trả cùng với lệ phí đã thu

 • Kết xuất báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ cho cấp trên.

   1. Chức năng quản lý nhật ký hệ thống

Cập nhật tất cả các thao tác của chức năng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính gồm:

 • Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin về hồ sơ

 • In phiếu biên nhận và nhãn hồ sơ, in phiếu hướng dẫn trình tự giải quyết hồ sơ nếu công dân yêu cầu, tải về các biểu mẫu.

 • Cho phép tiếp nhận hồ sơ có thể thêm các giấy tờ khác không nằm trong quy định

 • Hiển thị danh sách hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chưa được chuyển qua bộ phận xử lý, danh sách hồ sơ chờ trả kết quả.

 • Cập nhật thông tin (sửa, xóa) hồ sơ chưa được luân chuyển qua bộ phận xử lý

 • Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn

 • Yêu cầu và nhận bổ sung hồ sơ (nếu có)

 • Theo dõi trình tự giải quyết hồ sơ

 • Cập nhật thông tin trả kêt quả cho công dân như lệ phí, thời gian trả…

 • In sổ theo dõi tình hình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ.

   1. Chức năng liên thông với các hệ thống khác

 • Kết xuất danh sách hồ sơ xử lý dưới dạng XML

 • Kết nối với hệ thống email, SMS

 • Kết xuất thông tin chi tiết hồ sơ

 • Kết xuất số liệu báo cáo


  1. tải về 1.13 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương