Hệ Phái Giáo Lý Của Bốn Vị Imamtải về 4.05 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2017
Kích4.05 Mb.
#2915
1   2   3   4   5   6

104() Ông tên Ishaq bin Ysa bin Najih, người Baghdad, Ibnu Hajar nói về ông: “Trung thực, mất năm 214 hijri” – Taqrib Attahzib (1/60), xem phần tiểu sử của ông trong Tahzib Attahzhib (1/254).

105() Zhammul-Kalam (173).

106() Sự cao quý của các vị học giả Hadith trang 5.

107() Zhul-Kalam (173)

108() Zhul-Kalam (173).

109() Al-Haliyah (6/324).

110() Giảng giải tổng hợp về kiến thức và ân phước của nó trang 416, 417, nhà xuất bản: Darul Kutub Al-Islamiyah.

111() Albukhair ghi nhận trong Kitab đức tin Iman và sự thề nguyền, chương “Không được phép thề bởi ông cha của các người” (11/530), Muslim ghi trong Kitab đức tin Iman chương “Cấm thề bởi ai (vật gì) khác Allah” (3/1266, 1464).

112() Những ưu điểm và đức hạnh của Ash-Shafi’y (1/405).

113() Ibnu Abu Hatim ghi nhận trong “Đạo đức của Ash-Shafi’y” trang 193, Abu Na’im trong Al-Haliyah (9/112, 113), Albayhaqi trong Assunan Alkubra (10/28), trong Al-Asma wassifat trang 255, 256, Al-Baghawi đề cập trong “Giảng giải Assunnah” (1/188), xem Al-Ulu trang 121, và quyển tóm lược của Al-Ulu trang 77.

114() Ijtima’ Al-Juyush Al-Islamiyah trang 165, Ithbat Sifat Al-Ulu trang 124, xem Fatawa tổng hợp (4/181 – 183), Al-Ulu của Azzahabi trang 120, Mukhtasar của Al-Bani trang 176.

115() Sayr A’lam Al-Nubula’ (10/31).

116() Ông là Yunus bin Abdul’Ala bin Maysarah Assada-fi Assamri, Ibnu Hajar nói về ông: “Trung thực và chắc chắn, mất năm 264 hijri” – Taqrib Attahzib (2/385), xem phần tiểu sử của ông trong Shazharat Al-Zhahab (2/149), Tabaqat Ash-Shafi’yyah của Ibnu Hida-yatullah trang 28.

117() Al-Intiqa’ trang 79, Fatawa tổng hợp (6/187).

118() Arrisa-lah trang 7, 8.

119() Assayr (20/341).

120() Al-Intiqa’ trang 79.

121() Sharh Usul I’tiqat Ahlis-Sunnah wal-jam’ah (2/506).

122() Có lẽ ông chính là Musa bin Abu Al-Jarawad mà ông Annawawi đã nói về ông: “Một trong các học trò của Ash-Shafi’y”, còn ông Ibnu Hibahtullah nói: “Ông là vị cố vấn giáo luật ở Makkah theo trường phái của Ash-Shafi’y nhưng không biết ông mất năm nào” – Tahzib Al-Asma’ wal-lughat (2/120), Tabaqat Ash-Shafi’y của học giả Ibnu Hida-yatullah trang 29.

123() Ông Ibrahim bin Isma’il ibnu Ulayyah, học giả Azh-Zhahabi nói về ông: “Là người theo phái Jamiyah lệch lạc, y đã từng thảo luận và nói rằng Qur’an là tạo vật, ông mất năm 218 hijri” – Mizan Al’Itidal (1/20), xem phần giới thiệu lý lịch về ông trong Lisan Al-Mizan (1/34, 35).

124() Al-Intiqa’ trang 79, câu chuyện mà Albayhaqi đã kể nó về những ưu điểm và đức hạnh của Ash-Shafi’y, Al-Lisan (1/35).

125() Sharh Usul I’tiqat Ahlis-Sunnah wal-jam’ah (1/252).

126() Ưu điểm và đức hành của Ash-Shafi’y (1/407, 408).

127() Ông là Muhammad bin Ali Al-Asha-ry, ông là người trung thực mà ai cũng biết, quả thật, ông đã một mình đơn lẽ trích dẫn phần thông điệp này và nó được nhập chung với những câu nói khác chẳng hạn như Azh-zhahabi nói trong Al-Mizan (3/656), tuy nhiên, nó được thông qua bởi nhiều vị học giả Salaf rằng đó là sự khẳng định trong giáo lý đức tin này như Ibnu Quda-ma trong cuốn sách Sifah Al’Ulu trang 124, Ibnu Abu Ya’la trong Attabaqat (1/382), Ibnu Al-Qayyim trong Ijtima’ Aljuyush trang 165, Azh-Zhahabi trong Assayr (10/79).

128() Albukhari ghi lại trong Kitab Tafseer mục: “Và nó (Hỏa ngục) nói còn nữa không?” (8/594) hadith 4848, Muslim trong Kitab “Thiên Đàng, mô tả niềm hạnh phúc và cư dân nơi đó, chương Hỏa Ngục những người vào nơi đó là những kẻ tự cao tự đại còn Thiên Đàng những người vào nơi đó là những người yếu hèn” (4/2187) hadith 2848, cả hai đều được dẫn truyền theo đường truyền Qata-dah thuật lại từ Anas bin Malik.

129() Albukhari ghi lại trong Kitab Al-Jihad chương người Kafir giết người Muslim (6/39) hadith 2826, Muslim: Kitab Al-Ima-rah chương giảng giải về câu chuyện hai người đàn ông người này giết người kia nhưng cả hai đều vào Thiên Đàng (3/1504) hadith (1890), cả hai hadith đều đến từ đường dẫn truyền Al-A’raj – Abu Huroiroh.

130() Albukhari: Kitab Al-Fitan chương nói về Dajjal (13/19) hadith (7131), Muslim: Kitab Al-Fitan Wa Ashrat Assa’ah chương nói về Dajjal (4/2248) hadith 2933, cả hai hadith đều đến theo đường dẫn truyền Qata-dah – Anas bin Malik.

131() Ahmad cũng ghi lại hadith này với lời tương tự trong Musnad (4/182), Ibnu Ma-jah trong Al-Muqadimah chương nói về những điều phản bác lại nhóm người Jamiyah (1/72) hadith (199), Hakim trong Al-Mustarik (1/525), Al-Ajari trong Ash-Shari’ah trang 317 và Ibnu Mundah trong “Đối đáp lại nhóm người Jamiyah” trang 87, tất cả hadith đều theo đường truyền của Annuwais bin Sam’an. Hakim nói: “Hadith Sahih trên các điều kiện của Muslim”, Azh-zhahabi cũng khẳng định điều này trong Al-Talkhis, ông Ibnu Mundah nói: “Hadith của Annuwas bin Sam’an là hadith xác thực và được ghi nhận bởi các vị Imam nổi tiếng lỗi lạc, những vị mà không ai trong số họ bị phê bình”.

132() Giáo lý đức tin này được trích dẫn từ bản sao của một bản gốc viết tay được lưu giữ trong thư viện trung tâm Đại Học Leiden, Hà Lan.

133() Các Ưu điểm và đức hạnh của Ash-Shafi’y (1/412, 413), Sharh Usul I’tiqad Ahlis-Sunnah (2/702).

134() Các ưu điểm và đức hạnh của Ash-Shafi’y (1/415).

135() Sharh Usul I’tiqad Ahlis-Sunnah (2/701).

136() Abu Dawood: Kitab Assunnah chương nói về sự tiền định (5/66) hadith 4691, Hakim trong Al-Mustadrik (1/85), cả hai hadith đều theo đường dẫn Abu Hazim – Ibnu Umar, Hakim nói: “Đây là Hadith Sahih theo điều kiện của Albukhari và Muslim” và Azh-zhahabi đã khẳng định điều này.

137() Các ưu điểm và đức hạnh của Ash-Shafi’y (1/413).

138() Các ưu điểm và đức hạnh của Ash-Shafi’y (1/413).

139() Al-Intiqa’ trang 81.

140() Các ưu điểm và đức hạnh của Ash-Shafi’y (1/387).


141() Những ưu điểm và đức hạnh của Ash-Shafi’y (1/387 – 393).

142() Những ưu điểm và đức hạnh của Ash-Shafi’y (1/442).

143() Những ưu điểm và đức hạnh của Ash-Shafi’y (1/432).

144() Ông là Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, người Ai cập, bút danh của ông là Abu Abdullah, Ash-Shayra-zi nói về ông: “Học trò của Ash-Shafi’y, một người thông thái về giáo luật ... mất năm 262” – Tabaqat Al-Fuqaha trang 99, xem phần giới thiệu tiểu sử của ông trong Tabaqat Ash-Shafi’yah của Ibnu Hida-yatullah trang 30, và trong Shazharat Azhzhahab (2/154).

145() Những ưu điểm và đức hạnh của Ash-Shafi’y (1/433).

146() Zhul-Kalam (215), Azh-Zhahabi trích dẫn trong Assayr (10/31).

147() Zhul-Kalam (213), Azh-Zhahabi trích dẫn trong Assayr (10/30).


148() Zhul-Kalam (213), Azh-Zhahabi trích dẫn trong Assayr (10/30).

149() Zhul-Kalam (215).

150() Al-Iba-nah Al-Kubra trang 535, 536.

151() Mana-qib Ash-Shafi’y của học giả Ibnu Abu Hatim trang 182.

152() Tabaqat Al-Hana-bilah (1/416).

153() Al-Mihnah trang 68.

154() Tabaqat Al-Hana-bilah (1/65).

155() Assunnah trang 71 từ nhà xuất bản Darul Kutub Al’Ilmiyah.

156() Ông là Hambal bin Ishaq bin Hambal bin Hilal bin Asad, tên thường gọi là Abu Ali Ash-Shayba-ni, là anh em họ với Imam Ahmad bin Hambal, Alkhatib nói về ông: “Trung thực, chính xác”, ông mất năm 273 hijri theo Lịch sử Baghdad (8/286, 287), và xem thêm phần giới thiệu tiểu sử về ông trong Tabaqat Al-Hanabilah (1/143).

157() Sharh I’tiqad Ahlis-Sunnah wal-Jama’ah (2/507).

158() Ông là Musaddid bin Musrahid bin Musrabil Al-Asadi Albasri, Azh-zhahabi nói về ông: “Là vị Imam, học thuộc lòng Qur’an và dày dặn kiến thức”, ông mất năm 228 hijri, Sayr A’lam Al-Nubula’ (10/591), và xem thêm phần giới thiệu tiểu sử về ông trong Tahzhib Attahzhib (10/107).

159() Manaqib Al-Imam Ahmad trang 221.

160() Arrad A’la Al-Jahmiyah trang 104.

161() Dir-u Ta’a-rudh Al’Aql wannaql (2/30).

162() Tabaqat Al-Hanabilah (1/59, 145).

163() Tabaqat Al-Hanabilah (1/185).

164() Sharh Usul I’tiqad Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah (1/157).

165() Manaqib Al-Imam Ahmad trang 169, 172, nhà xuất bản Darul-Afaaq Al-Jadidah.

166() Assunnah của Alkhilal (85).

167() Assunnah trang 68.

168() Assunnah của Alkhilal (85).

169() Assunnah của Abdullah bin Ahmad trang 119.

170() Assunnah trang (1/384).

171() Tabaqad Al-Hanabilah (2/275).

172()Ahmad ghi nhận trong Musnad (2/250), Abu Dawood trong Assunnah chương bằng chứng nói về sự tăng giảm của đức tin Iman (5/60) Hadith 4682, Tirmizhi trong Arridha chương nói về quyền lợi của người phụ nữ từ người chồng (3/457) hadith 1162, tất cả đều được ghi lại theo đường dẫn truyền Abu Salmah – Abu Huroiroh, và Tirmizhi nói: “Đây là Hadith xác thực và khá tốt”.

173() Manaqib Al-Imam Ahmad trang 173, và xem thêm trang 153, 168.

174() Ông là Abu Dawood Sulayman bin Ash’ath bin Ishaq, người Sijistani, là tác giả của bộ Assunan, Azh-zhabi nói về ông: “là Imam trung thực, người thuộc lòng thuộc hạng ưu”, ông mất năm 275 hijri, Tazhkirah Alhuffazhd (2/591), và xem thêm phần tiểu sử của ông trong Lịch sử Baghdad (9/55).

175() Assunnah của Alkhilal (96).

176() Muslim ghi lại trong Kitab Al-Jana-iz chương nói về điều được nói khi vào khu chôn cất và cầu nguyện cho những người trong mộ (2/669) hadith 974 theo đường dẫn truyền Ata’ – A’ishah .

177() Assunnah của Abdullah bin Ahmad (1/307, 308).

178() Assunnah của Abdullah bin Ahmad (1/307).

179() Assunnah của Imam Ahmad trang 77, 78.

180() Manaqib Al-Imam Ahmad của học giả Ibn Al-Jawzi trang 170, nhà xuất bản Darul A-faq Al-Jadidah.

181()Assunnah trang 235.

182() Assunnah trang 235.

183()Manaqib Al-Imam Ahmad của học giả Ibn Al-Jawzi trang 163, nhà xuất bản Darul A-faq Al-Jadidah.

184() Tabaqat Al-Hanabilah (1/45).

185() Al-Iba-nah (2/538).

186() Jamia’ Bayan Al-Ilmu (2/95), nhà xuất bản Darul-Kutub Al’Ilmiyah.

187() Ông là Abu Al-Hasan Abi-dullah bin Yahya bin Khaqa-n, người Thổ Nhĩ Kỳ sau đó sống ở Baghdad, Azh-zhahabi nói về ông: “Là bộ trưởng lớn .. bộ trưởng bộ tín nhiệm và chứng nhận ... ông là người rộng lượng và vị tha”, và Ibnu Abu Ya’la nói: “dẫn truyền từ lời của Imam của chúng tôi một số điều, trong đó ông nói: tôi đã nghe Ahmad nói: “Bản thân tôi luôn tránh xa nguồn tài sản của nhà cầm quyền và nó không phải là Haram”, ông mất năm 263 hijri, Sayr A’lam Annubula’ (13/9), Tabaqat Al-Hanabilah (1/204).

188() Zhul-Kalam (216).

189() Manaqib Al-Imam Ahmad trang 205.

190() Al-Iba-nah của Ibnu Battah (2/539).

191() Al-Iba-nah của Ibnu Battah (2/359).

192()Al-Iba-nah của Ibnu Battah (2/540).tải về 4.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương