Giải thích Đức Di Lạc cỡi cọp. Giải thích tám khuôn hình trước bao lơn Đền Thánhtải về 3.57 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu20.03.2018
Kích3.57 Mb.
#14581
  1   2   3   4   5MỤC LỤC

 • Đền Thánh.

 • Giải thích Đức Di Lạc cỡi cọp.
 • Giải thích tám khuôn hình trước bao lơn Đền Thánh.

 • Giải thích mặt tiền Đền Thánh.

 • Giải thích Tam Thánh ký hòa ước trước Đền Thánh.

 • Giải thích chữ Khí.

 • Giải thích Thất Đầu Xà dưới ngai Đức Hộ Pháp.

 • Giải thích lân mã đứng trên quả địa cầu.

 • Giải thích Quả Càn Khôn.

 • Giải thích 28 cây cột rồng và màu sắc của rồng.

 • Giải thích Thiên Nhãn và bông sen chung quanh Đền Thánh.

 • Giải thích tấm diềm ngay chính giữa.
 • Giải thích khuôn diềm bên tả có Bát Tiên.
 • Giải thích khuôn diềm bên hữu có Thất Thánh.

 • Giải thích Kim Mao Hẩu ở bốn cửa Đền Thánh.

 • Giải thích ba vị Phật trên nóc Bát Quái Đài.

 • Giải thích hai cái đài thuyết đạo.

 • Giải thích Phật Tổ cỡi ngựa trước Đền Thánh.

 • Giải thích cây cột phướn và lá phướn.
 • Giải thích ông Thiện và ông Ác.
 • Giải thích cây cân công bình ở phía trước.

 • Giải thích Đức Diêu Trì Kim Mẫu và Cửu Vị Nữ Phật nơi Báo Ân Từ.
INDEX

 • The Holy See.

 • Explaining the Maitreya-Buddha Mounting on thetiger.

 • Explaining the eight pattern in front of the shield of the Holy See.

 • Explaining the front of the Holy See.

 • Explaining Three Saints signing the peace treaty in front of the Holy See.

 • Explaining the word “Gas”.

 • Explaining the Seven-Head Snake under the Đức Hộ Pháp throne.

 • Explaining the Unicorn one the globe.

 • Explaining the Hevenly Globe.

 • Explaining 28 dragon pillars and the color dragon.

 • Explaining the Holy Eye and lotus surrounding the Holy See.

 • Explaining the edging pattern in the middle.

 • Explaining the left edging pattern with Eight Immortials.

 • Explaining the right edging pattern with the Temple.

 • Explaining the Yellow Lion at four doors of the Holy See.

 • Explaining three Buddhas on the ridge of the Octogonal Divine Palace.

 • Explaining two preaching palaces.

 • Explaining the Founder of Buddhism in front of the Holy See.

 • Explaining the oiriflamme pillar and the oriflamme.

 • Explaining the Good Genius and Bad Genius.

 • Explaining the justice balance.

 • Explaining the HOLY MOTHER DIÊU TRÌ and Nine Buddha at Gratitude Temple.

GIẢI THÍCH NỘI TÂM VÀ NGOẠI TÂM ĐỀN THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH

EXPLAINING THE INNER AND EXTERNAL MEANING OF THE TAY NINH HOLY SEE OF CAODAI

ĐỀN THÁNH GỒM CÓ 3 ĐÀI

THE HOLY SEE HAS THREE PALACES

 1. Bát Quái Đài (tượng trưng linh hồn).
 1. Cữu Trùng Đài ( tượng trưng hình thể).

 2. Hiệp Thiên Đài (tượng trưng chơn thần).

 • Trời thì có Nhựt, Nguyệt, Tinh.

 • Đất thì có Thủy, Hoả, Phong.

 • Người thì có Tinh Khí Thần.
 • Đạo thì có Tam Giáo: Phật, Thánh, Tiên.

- Ba đài hiệp một thành hình thể mới có sự khôn ngoan và sáng suốt được. Con người nếu thiếu linh hồn thì phải chết, thiếu chơn thần phải điên, thiếu hình thể thì không thành người, như vậy vật bất ly tâm.

- Hôm nay Tòa Thánh cất là thay thế hình thể Chí Tôn tại thế cho chúng sanh đến mà nhìn Thầy, tức là Chí Tôn đến để cứu vớt chúng sanh trong thời kỳ thứ ba, theo lời tiên tri của Đức Chúa Giê Su Christ đã nói:"Trong hai ngàn năm thì có chúa xuống thế nhưng Ngài đến như kẻ trộm đi đêm, Ngài sẽ huyền diệu hơn ta, nhiều người kính mến hơn ta và không chịu đổ máu như ta, khi Ngài đến có nhiều tiếng còi kêu la inh ỏi trên thinh không. Ấy là cơ bút ngày nay đó vậy." 


 1. The Octogonal Palace (to be sumbolic for the soul)

 2. The Palace Nine Divine Planes (to be symbolic for conformation)

 3. The Palace of Divine Alliance (to be sympolic for perisprit body)

 • The Heaven has the Sun, Moon, Star.

 • Th Earth has Water, Fire, Wind.

 • Human being has a Tinh, Khí, Thần (Carnal body, Gas or Perisprit, Soul)

 • The Tao has Three Religions: Buddhism, the Way of Saint, Taoism.

- Three palaces must be in union with a conformation to make wisdom and lucidity. The human being without a soul must die, without perisprit must be crazy, without carnal body can not exist. Consequently, all things can not be centrifugal.

- Nowadays, the Holy See has been built to deputise for conformation of the SUMPREME BEING on the earth, so that all living being comes to see the MASTER. That means the SUPREME BEING comes to save all living beings at third period. According to the prophecy of the Jesus Christ:

Within two thousand years, the Savior will come down the earth but HE will come down like a burglar. HE will be more mysterious than me, many humans will respect more than me and He will not shed HIS blood as me, when HE comes, there will have much loud whistles on the sky. That is the present apparatus in a spiritual sesance”.
Hình Tòa Thánh

Picture of Holy See

GIẢI THÍCH

ĐỨC DI LẠC CỠI CỌP 

EXPLAINING THE

MAITREYA-BUDDHA ON TIGER

- Đức Di Lạc là một vị phật cầm quyền làm chủ Hội Long Hoa lần thứ ba, Ngài ngồi trên nóc Hiệp Thiên Đài để vâng lịnh dạy của Chí Tôn và quan sát chấm công điểm Đạo được đem vào Bạch Ngọc Kinh mà dự hội.

- Tượng trưng hình Ngài cỡi cọp là kỷ niệm nền đại đạo khai năm Bính Dần (1926)- The Maiteya-Budda is a Buddha holding power as a master of the third Hội Long Hoa. The Buddha sits on the roff of the Palace of Divine Alliance to obey the SUPREME BEING’s order and observe to examine and grade religious who can join the Bạch Ngọc Kinh (White Palace).

- The sybol of the Maiteya-Buddha mounting on tiger shows the opening ceremony on Bính Dần (Tiger year-1926).

Hình Đức Di lạc cỡi cọp

Piture of the Maiteya-Buddha on tiger


GIẢI THÍCH TÁM KHUÔN HÌNH TRƯỚC BAO LƠN ĐỀN THÁNH

EXPLAINING THE EIGHT PATTERN IN FRONT OF THE SHIELD OF THE HOLY SEE

1. Vua Hạ Võ Trị Thủy: Lúc ngài chăn dân đốc sức dân khai thác sông Lương và sông Dị cho dân khỏi bị lụt ngập.

1. Hạ Võ king controling flood: He reared people and urged to exploit Lương and Dị rivers in preventing flood.2. Vua Nghiêu Tầm Hiền: Lúc Ngài đi vu sơn gặp ông Thuấn đang cày voi, chim lượm cỏ thì Ngài biết ông này là người hiền nên ngài rước về mà nhường ngôi và gả con.

2. Nghiêu king seeking gentle man: when He admired rivers and mountains, Thuấn was ploughing with a elephant, birds were picking the grass up, then He knew the gentle man, so He invited him and ceded His throne and also gave him His daughter in marriage.3. Toại Nhân Hữu Sào: Là hai vị tổ công nghệ đầu tiên. Đức Hữu Sào dạy dân cất nhà làm tổ. Đức Toại Nhân tìm cách làm mà dạy dân nấu nướng và tạo các đồ kim khí.

3. Toại Nhân, Hữu Sào: They are two the first progenitors of technology. Mr. Hữu Sào taught people in building house and making nest. Mr. Toại Nhân researched the ways to cook and make metallic tools for people.4. Phạm Lãi và Tây Thi: Hai nhân vật đời chiến quốc. Đây là lúc Tây Thi làm xong sứ mạng rồi gặp Phạm Lãi là người tri ngộ vợ chồng giữ lời hứa hẹn trong buổi giao sơ, hôm nay được toại chí đi du hồ.

4. Phạm Lãi and Tây Thi: two characters of Warning States of China history (403-222). It shows Tây Thi completed her mission then met Phạm Lãi – a person of friendship at the first sight and they could reveled on lake.5. Khương Thượng và Võ Kiết: Lúc Khương Thượng ngồi câu nơi Sông Dị thì Võ Kiết gánh củi đến nghĩ ngơi nơi Bàn Khê thấy Khương Thượng ngồi câu mà không có mồi, lưỡi câu ngay đót thì nói rằng: - Ông câu không có mồi làm sao được cá?

Khương Thượng trả lời: - Ta câu đây câu câu thời, câu vận chớ phải câu cá đâu?

Võ Kiết cười và nói: - Ông Đến tuổi đó mà nói câu thời, câu vận tôi bắt nực cười!

Khương Thượng nói: - Ngươi chớ cười ta, hôm nay ngươi gánh củi xuống chợ đụng người ta mà thường mạng.

Thật như lời Võ Kiết gánh củi xuống chợ đụng nhằm người ta té chết. Lính bắt giải đến vua Văn Vương. Vua Văn Vương bắt vẽ vòng giam lại thì Võ Kiết khóc nói: - Còn mẹ già xin về nuôi mẹ ba năm sau sẽ xuống mà thọ tội.

Vua thấy người có hiếu bèn cho về nuôi mẹ. Ấy vậy lúc này Khương Thượng gần ra công hầu.5. Khương Thượng and Võ Kiết: Khương Thượng was fishing at the Dị River, Võ Kiết carried firewoods and took a rest at Bàn Khê and saw Khương Thượng fishing without decoy and fish-hook then said: - How can you fish without decoy?

Khương Thượng answered: - I hook fortune, not fishes.

Võ Kiết smiled and said: - You are old enough like that but you say hooking the fortune, I feel to smile!

Khương Thượng said: - Do not smile at me, today you carry the firewood to market and collide other one then you will pay retribution compensation for murder.

As what Khương Thượng had said, Võ Kiết carried firewood to the market and collided other one tumbled and died. Soldier arrested him and took him to the Văn Vương king. Văn Vương king comfined, Võ Kiết cried and said: - I have an old mother, please beg three years to look after my mother, then I will accept the crime.

The king knew Võ Kiết’s filial piety and let hime go back to look after hi mother. At this time, Khương Thượng was going to be a duke.

6. Bá Nha - Tử Kỳ: Là bạn tri âm, Bá Nha làm quan nước Tần. Đây là lúc đi sứ nước Sở về đến cửa sông Hán Dương nhằm lúc Trung Thu trăng sáng ngài bèn ra lịnh cắm thuyền lại nghĩ. Ngài lấy cây đàn Cầm ra mà đàn một khúc bổng đứt dây, Ngài biết có người nghe lén, ngài sai kẻ tả hữu lên bờ xem kiếm. Tử Kỳ ngồi dưới chân núi Mã Yên lên tiếng trả lời. Hai người đối đáp vừa ý bèn xin kết nghĩa anh em và hẹn năm sau giờ này, tháng này, sẽ hội ngộ nơi đây. Đúng lời hứa hẹn năm sau, Bá Nha đến cắm thuyền dưới bến chờ hoài không thấy Tử Kỳ. Ngài buồn quá bèn lấy cây Đàn Cầm mà đàn thì tiếng đàn kêu ai oán, ngài biết Tử Kỳ có nạn, ngài và tùy tùng lên núi Mã Yên mà tìm mới hay Tử Kỳ đã thác. Ngài đến mộ thăm và tế lễ xong, ngài lấy cây đàn cầm ra mà đàn khúc bản ca để tế người tri âm mạng yểu, rồi ngài đập cây đàn vào phiến đá.

6. Bá Nha - Tử Kỳ: Intimate friends. Bá Nha was a mandarin of Tần nation. When he came back from Sở nation as an emissary, at the gate of Hán Dương river just at the Mid-Autumn with clear moon, He stopped his boats and took a stop for a rest. He was playing music with Đàn Cầm (a kind of Chinese instrument with five of sevenstringed-musical instrument) for a short section, the string was droken, He knew there was somebody eavesdropping. He ordered left and right soldiers to find. Tử Kỳ was sitting at the foot of Mã Yên mountain, he replied. Both of them asked and replied in satisfactory meaning. They instantly became brothers and made an appointment for this time and this month of next year for meeting at this place. As the appointment made, Bá Nha stopped his boats at the river station. He waited but could not see Tử Kỳ. He felt too sad and took his Đàn Cầm instrument then played, the sound was plaintive, He knew Tử Kỳ had gotten an accident. He and his soldiers climbed the Mã Yên mountain to find and knew Tử Kỳ had died. He went to Tử Kỳ’s tomb and sacrificed, used his Đàn Cầm to play a music to offer for an intimate friend with a premater life, then he broke the musical instrument on a stone.7. Sào Phủ và Hứa Do: Đây là lúc Hứa Do đi gặp Vua Nghiêu đi tầm hiền, Nghe Hứa Do là người hiền triết có tiếng, bèn kêu mà nhường ngôi, Hứa Do bèn trả lời: -Tôi không ham phú quý, không thích công danh chí muốn thong thả ngao du.

Nhưng tiếng nói của vua Nghiêu vẫn còn trong tai nên xuống suối mà rửa. Sào Phủ dẩn trâu đến uống nước thấy vậy mới hỏi rằng: -Anh Hưá Do làm gì mà anh rửa lổ tai vậy?

Hứa Do trả lời: - Tôi đi gặp vua Nghiêu ngài kêu tôi mà nhường ngôi, vì tôi không thích công danh mà nghe tiếng nói ấy vẫn còn văng vẳng trong tai, sợ nhơ lổ tai và nó nhiễm nên tôi phải rửa.

Sào Phủ nói: - May dữ, phải tôi không hỏi ông thì trâu của tôi nó uống nhằm nước của anh rửa lổ tai thì nó nhiễm vô cũng nhơ bụng nó. Nói xong người bèn dẩn trâu lên trên dòng nước mà cho uống.7. Sào Phủ and Hứa Do: The pictures shows the time Hứa Do met Nghiêu king finding gentle persons. Nghiêu king heard a rumour Hứa Do was a famous sage, asked Hứa Do ceded the throne. Hứa Do instantly replied: - I do not like riches, do not like fame, just like a carefree and wandered life.

But the king’s sound was still in his ears, he went to a stream for washing. Sào Phủ took his buffalo for drinking and asked that: - Brother Hứa Do, why do you wash your ears?

Hứa Do replied: - I went to meet Nghiêu king, He ceded his throne. Because I do not like fame, those sounds are still remote at my ears. I am afraid it will make my ears dirty and impregnate. Thus, I have to wash them.

Sào Phủ said: - It is very luck, if I did not ask you, my buffalo would drink the water you had washed your ears, then its stomach would be dirty. After asking, he took his buffalo into the upper current of water to let his buffalo for drinking.

8. Châu Mãi Thần: Người nho sĩ nước lỗ. Lúc ngài có vợ mà vẫn ham học, cứ lo đọc sách ngâm thi lúc gánh củi, lúc chăn trâu, không giờ phút nào ngài quên sự học, cứ lo đọc sách ngâm thi không lo sự giàu nghèo. Người vợ thấy vậy khuyên ngài lo làm ăn, nhưng ngài có chí học hành, vợ khuyên không được bà vợ bèn trốn bỏ nhà ra đi. Sau ngài thi đậu làm quan người vợ bèn xin về ở lại. Ngài múc tô nước đầy đổ xuống mà bảo bà vợ hốt lại đầy thì ở lại, người vợ thất chí bèn tự tử mà chết. Ngài chôn dựa bên lề đường và dựng mộ bia đề như vầy:

Thanh thảo trì biên mộ nhứt khu,
Thiên niên mai cốt bất mai tu.
Đinh ninh ký giử nhơn gian phụ,
Tự cổ tào khang đáo bạch đầu.


8. Châu Mãi Thần: a scholar of Lỗ nation. Even He got married, He was still very fond of learning, reading, reciting poem when carrying firewood and taking his buffalo. He never forgot learning, reading, reciting poem, did not worry riches or poorness. His wife saw him doing in that way, then advised him to give his whole mind in doing business but he had learning will, his wife could not advise him, she left home. Later, he passed a examination and became a mandarin, his wife petitioned for coming back. He scooped a bowl of full water and poured out, then asked her to gather enough in order to stay. The wife lost the will and killed herself. He buried next a kerb and built a gravestone written:

A grave is next to a mass of fresh brasse,

In thousand years, remains and bones can be burried but shamfulness.

Advising women on the earth,

Long since, poor wives! Live and conserve maritalt fidelity till end of life.

GIẢI THÍCH MẶT TIỀN ĐỀN THÁNH 

EXPLAINING THE FRONT OF THE HOLY SEE

- Đứng về măt tiền mà ngó vào thì Đền Thánh chỉ phô ra phần thứ nhất là Hiệp Thiên Đài tức là nơi để thông công với Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng Thượng Đẳng.

Hiệp Thiên Đài gồm có:

 • Bên Hữu: Bạch Ngọc Chung Đài

 • Bên Tả: Lôi Âm cổ Đài và chính giửa chánh điện có ba từng,

 • Từng dưới đất (Rez de chaussée)

 • Từng lầu thứ nhất và lầu thứ nhì

* Bạch Ngọc Chung Đài: Ở về bên hữu tức là cái đài có chuông bằng ngọc trắng nhưng hai chữ bạch ngọc có thể do mấy chữ Bạch Ngọc Kinh mà ra. Ý nói chuông ấy là do nơi Thên Đình mỗi khi đánh chuông thì tiếng ngân của nó thấu đến Phong Đô, mười cửa ngục đều mở để cho các âm hồn giác ngộ xám hối, tiền khiên mà siêu rỗi.

* Lôi Âm Cổ Đài: tức là đài trống sấm nhưng hai chữ lôi âm có lẽ rút trong ba chữ Lôi Âm Tự, là ngôi đền của Đức Phật Thích Ca ngự tại Tây Phương. Mỗi khi có cúng đại lễ Lôi Âm Cổ nổi lên ba hồi, mỗi hồi 12 chập mỗi chập 12 dùi thì Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật phải đến chầu Ngọc Đế.

- At the view angle of the front to see, the Holy See just shows the first part as the Palace of Divine Alliance – a place to spiritually communicate with the SUPREME BEING and Highly Divine Immortals.

The Palace of Divine Alliance includes:

 • On The Downstairs.

 • The first and second floors. • The downstairs (Rez de chaussée

 • The first and second floors.

* The Tower of Bạch Ngọc Bell: is on the right – a tower with a white gem bell but two words “ Bạch Ngọc” may appear from the “Bạch Ngọc Kinh” phrase. It implies that when the Celestial Court knocks it, its sound penetrates into the Hell, and makes ten doors of the Hell opened in order to let souls at the Hell repent their karmas for being saved.

* The Tower of Drum of Thunder: a tower with a drum for knocking. But perhaps, original phrase comes from the Temple of Thunder – a Temple the Sakyaminu Buddha is seated on at the Nirvana at the West. Each great ceremony, the Drum of Thunder rolls three acts, one act has 12 volleys, one volley has 12 knocks, Deities, Saints, Immortals, Buddhas go to attend the God’s court.Hình Đền Thánh

Picture of the Holy See

GIẢI  THÍCH TAM THÁNH KÝ HOÀ ƯỚC TRƯỚC ĐỀN THÁNH

EXPLAINING THREE SAINTS SIGNING THE PEACE TREATY IN FRONT OF THE HOLY SEE

- Tạo sao trước đền thờ ĐỨC CHÍ-TÔN lại có tượng ba bậc vĩ-nhân của ba nước Việt- Pháp- Hoa là NGUYỄN-BĨNH-KHIÊM, VICTOR-HUGO và TÔN-VĂN mà chúng ta tôn là Tam Thánh.

- Theo Thánh-Giáo, nơi cỏi vô hình vốn có một Động Thiêng Liêng gọi là Bạch Vân Động (Loge Blanche). Trước kia, 3 vị cao đồ Bạch Vân Động vâng lịnh giáng thế giúp đời. Một vị thác sanh xuống nước Việt Nam với phàm kiếp Nguyễn Bỉnh Khiêm (tức Trạng Trình). Một vị thác sanh xuống nước Pháp với phàm kiếp Vitor-Hugo và một vị thác sanh xuống nước Trung Hoa với phàm kiếp Tôn Văn hiệu Trung-Sơn.

- Sau khi làm tròn Thiên mạng, 3 vị ấy trở về cỏi Thiêng Liêng, rồi Tam Kỳ Phổ Độ nầy, ba vị lại có phận sự Phổ Độ về mặt vô hình và lãnh sứ mạng lập Hội Thánh Ngoại Giáo tại Kiêm Biên dưới quyền Chưởng Đạo của ĐỨC NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN mà phàm kiếp cuối cùng là Victor Hugo đó vậy. Ba vị nầy thường có giáng cơ dạy đạo. Hiện giờ đệ tử Bạch Vân Động giáng phàm giúp đạo rất đông.


- Why is there a picture with three great men of Vietnam – France – China, NGUYỄN BỈNH KHIÊM, VICTOR-HUGO and TÔN VĂN in front of the Holy See of SUPREME BEING that we respect as Three Saints?

- According to Divine Teachings, on the invisible wolrd, there is a Divine called Bạch Vân Động (Loge Blanche). Formerly, three adepts of Bạch Vân Động obeyed to descended down the earth to the world. One adept descended down to Vietnam with a carnal life as Nguyễn Bỉnh Khiêm (namely Trạng Trình). One adept descended down to France with a carnal life as Victor-Hugo and other adept descended down to China with a carnal life as Tôn Văn – Trung Sơn.

- After completing dispensation, those adepts came back Divine World. In this Third Period of Universal Salvation, they have the responsibility to preach in invisible aspect and receive the mission of founding a Society of Foreign Missions at Kim Biên (belonging Cambodia with Phnom Penh capital) under the Religious Governor of NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN whose carnal life is Victor Hugo. Three adepts used to descend to teach the Tao via The apparatus in a spiritual séance. Nowadays, many disciples belonging to Bạch Vân Động have descended down the earth to help the Caodaism.
Каталог: booksv -> khaitam
khaitam -> I/. Introduction to caodai religion 3 ii/. Meaning of word "tao" in caodai religion 4
khaitam -> Những lời tiên tri đẦy huyền diệu củA Ông phật sống là ĐỨc hộ pháp phạm- công -tắc mà Ít ngưỜi biếT ĐẾN
khaitam -> Đinh Tấn Thành 933 Woodside Dr. Holland, Mi 49424 tiểu sử ĐỨc hộ pháp phạm công tắc giáo chủ ĐẠo cao đÀi tòa thánh tây ninh
khaitam -> Thánh Thơ của Thượng Sanh. 1 Holy Letter of His Holiness Thượng Sanh
khaitam -> -
khaitam -> Đêm 28 tháng Canh-Dần (1950). Phò Loan: Luật-sự: Khoẻ, Hưỡng
khaitam -> Holy Letter of His Holiness Thượng Sanh
khaitam -> ChưƠng thứ nhứT 6 A. NỀn tảng chánh trị CỦA ÐẠO 6
khaitam -> 3 great way-third period-universal salvation tay ninh holy see precis of divine messages

tải về 3.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương