Gọi µ là thời gian trung bình để sơn 1 căn phòng với 15 thợ sơntải về 25.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.08.2022
Kích25.88 Kb.
#183516
BTVN
PL02 Thông báo gửi Phụ huynh học sinh (gửi PHHS), BTL-Python

Câu 1:
Gọi µ là thời gian trung bình để sơn 1 căn phòng với 15 thợ sơn
Số trung bình:
Độ lệch chuẩn: σ = 8
Tổng thể mẫu: n = 15
Độ tin cậy: 1 – α = 95% => α = 0.05 =>
Với độ tin cậy 95%, ước lượng khoảng tin cậy của thời gian trung bình để sơn 1 căn phòng với 15 thợ sơn là:Vậy P(

Câu 2:
1) Sai số loại I là bác bỏ giả thuyết khi nó đúng


2) Sai số loại II là không bác bỏ giả thuyết khi nó sai
3) Miền bác bỏ là phần xác suất bác bỏ giả thuyết khi nó đúng
4) Mức ý nghĩa của kiểm định

Câu 3:
Gọi µ là thời gian trung bình để làm đề án.


n = 15
1) α = 0.05 =>
Giả thuyết “không”:
Để kết luận có đủ chứng cứ thống kê để tin rằng sinh viên thực hiện đúng thì phải chấp nhập giả thuyết

  • Miền bác bỏ: => T < 1.761

2)


Để kết luận có đủ chứng cứ thống kê để tin rằng sinh viên không thực hiện đúng yêu cầu thì phải chấp nhận giả thuyết

  • Miền bác bỏ: => T <

3) σ = 5; α = 0.05 =>


3.1)

Tiêu chuẩn kiểm định:

3.2)


Tiêu chuẩn kiểm định:

Câu 4:
Gọi µ là thời gian trung bình để làm bài trắc nghiệm Anh Văn.n = 25;
α = 10% = 0.1 =>
σ = 4
Tiêu chuẩn kiểm định:

Bác bỏ giả thuyết
Không có chứng cứ chứng minh niềm tin giáo viên là đúng

Câu 5:
n = 50


S = 7,6
µ0 = 24


Gọi µ là số km đi được bằng 1 lít xăng
Theo đề bài ta có giả thiết:

1) Tiêu chuẩn kiểm định

Chấp nhận giả thiết H0
Có căn cứ để khẳng định hiệu quả đường đi của xăng sẽ tăng.
2) Gọi µ là trung bình chiều dài đường đi mỗi lít xăng với độ tin cậy 99%, ước lượng khoảng tin cậy của khối lượng trung bình chiều dài đường đi mỗi lít xăng nằm trong khoảng(TINV(0,1;49) = 1,677)
Vậy P(24,198

Câu 6:
n=100=5

Gọi µ là trung bình thời gian chờ đựi của mỗi khách hàng

Tiêu chuẩn kiểm định:
Z=

Câu 7:
là tỉ lệ tổng thể các khuyết tật


Theo đề bài ta có giả thuyết

Với


Tiêu chuẩn kiểm định:

Bác bỏ H0
Không đủ căn cứ để khẳng định tỉ lệ tổng thể khuyết tật tối thiểu là 3%.

Bài 8:
là tỉ lệ tai nạn xe xảy ra sau khi áp dụng công thức


Theo đề bài ta có giả thuyết

Với


Tiêu chuẩn kiểm định:

Bác bỏ giả thuyết Ho


Không có căn cứ để khẳng định sau khi áp dụng công thức thì tỉ lệ tai nạn xe giảm, chương trình thành công.

Câu 9:
là doanh thu trung bình của chuỗi cửa hàng 1là doanh thu trung bình của chuỗi cửa hàng 2


Theo đề bài ta có giả thiết:

Tiêu chuẩn kiểm định:
T = =

T= 1.883 >
Bác bỏ giả thiết .
Không đủ chứng cứ để minh chứng rằng 2 chuỗi cửa hàng có doanh thu bằng nhau. Có sự khác biệt giữa 2 chuỗi cửa hàng.

Câu 10:
Gọi là năng suất trung bình của ca 1


là năng suất trung bình của ca 2
;

;α = 0.1 =>
Tiêu chuẩn kiểm định:

Chấp nhận giả thuyết


Có cơ sở để chứng minh không có sự khác biệt về năng suất trung bình của 2 ca

Câu 11:
Gọi là lợi nhuận sau thuế trung bình theo phương pháp 1


là lợi nhuận sau thuế trung bình theo phương pháp 2
;

;


1)
α = 0.05 =>
Tiêu chuẩn kiểm định:

Bác bỏ giả thuyết
Không có cơ sở để chứng minh phương pháp 2 làm giảm lợi nhuận sau thuế

2)1 – α = 99% => α = 0.01 =>
Với độ tin cậy 99%, ước lượng khoảng tin cậy hiệu số trung bình lợi nhuận của 2 phương pháp là:


VậyCâu 13:
Gọi là tỷ lệ người có ít nhất 1 vết muỗi đốt khi dùng công thức hiện tại
là tỷ lệ người có ít nhất 1 vết muỗi đốt khi dùng công thức mới
;
;

1) α = 5% = 0.05 =>

Tiêu chuẩn kiểm định:

Chấp nhận giả thuyết
Có cơ sở để cho rằng công thức mới tốt hơn công thức hiện tại
tải về 25.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương