Geographic information quality principlestải về 354.17 Kb.
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích354.17 Kb.
#2980
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Table C.6 — Summary of relevant quantitative quality information, Example 3

Data quality element

Data quality subelement

Relevant?

completeness

commission

yes
omission

yes

logical consistency

conceptual consistency

no
domain consistency

yes
format consistency

no
topological consistency

no

positional accuracy

absolute or external accuracy

yes
relative or internal accuracy

no
gridded data position accuracy

no

temporal accuracy

accuracy of a time measurement

no
temporal consistency

no
temporal validity

no

thematic accuracy

classification correctness

no
non-quantitative attribute correctness

no
quantitative attribute accuracy

no

Biên soạn thông tin chất lượng phi định lượng

Mục đích: Tập dữ liệu sử dụng đất được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động quản lý và quy hoạch đất đai, càng gần với định dạng analog ban đầu đã được phê duyệt pháp lý càng tốt.

Cách sử dụng: Nguồn dữ liệu gốc trên giấy được sử dụng để quản lý đất trong mỗi tỉnh.

Nguồn gốc: Nguồn: bản đồ sử dụng đất sử dụng kỹ thuật tương tự (analogue), vẽ trên bản đồ địa hình tỉ lệ 1/25 000 và 1/10 000.

Quy trình xử lý: Bản đồ giấy gốc được quét. Hình ảnh đã được nắn bằng ít nhất chín điểm tọa độ được biết trước.Compilation of non-quantitative quality information

Purpose: The Land Use Dataset is intended to support land management and planning activities, being as similar as possible as the original legally approved analogue format.

Usage: The original paper sources have been used for land management in each county.

Lineage: Source: Analogue land use maps, drawn over 1:25 000 and 1:10 000 topographic maps.

Process step: Original paper maps were scanned. Images were registered using at least nine points of known coordinates.C.4 Ví dụ 4 – Cơ sở Dữ liệu Mạng lưới Đường 3 chiều (3D) kích thước A3

C.4 Example 4 — A3 Dimensional (3D) Road Network Database

C.4.1 Tổng quan

Ví dụ 4 minh họa việc đánh giá thông tin chất lượng định lượng có liên quan của một nhà sản xuất dữ liệu bằng cách xác định các phần tử chất lượng dữ liệu có thể ứng dụng và các phần tử con chất lượng dữ liệu cho một phạm vi chất lượng dữ liệu có kích thước đúng bằng tập dữ liệu sử dụng thông số kỹ thuật sản phẩm.

Ví dụ 4 không bao gồm báo cáo thực tế về thông tin chất lượng có liên quan bằng siêu dữ liệu hoặc sử dụng báo cáo đánh giá chất lượng.


C.4.1 Overview

Example 4 illustrates a data producer’s assessment of relevant quantitative quality information by identifying applicable data quality elements and data quality subelements for a data quality scope equalling the dataset using the product specification.

Example 4 does not include the actual reporting of the relevant quality information as metadata or using the quality evaluation report.


C.4.2 Thông tin cơ bản

Tập dữ liệu: Cơ sở Dữ liệu Mạng lưới Đường bộ vector 3 chiều. Tập dữ liệu nhằm mục đích phục vụ như là dữ liệu nguồn để xây dựng cơ sở dữ liệu mới như (1) một cơ sở dữ liệu 2 chiều mạng lưới đường bộ với các thuộc tính về điều kiện vỉa hè (tham chiếu theo khoảng cách đo bằng 3 chiều từ nguồn gốc của mỗi đoạn thẳng) và (2) cơ sở dữ liệu mạng lưới đường bộ 2 chiều với các tham chiếu tốc độ và (3) hồ sơ đường bộ.

Thông số kỹ thuật sản phẩm: yêu cầu cho một sản phẩm bao gồm một tập các polylines vector 3 chiều miêu tả mạng lưới các tuyến đường quốc gia.

Mổ tả sản phẩm: Mỗi polyline 3 chiều tương ứng với một đoạn mạng lưới đường bộ. Mỗi đoạn được lưu trữ trong một lớp riêng với tên tương ứng nhận dạng của nó. Việc nhận dạng các tuyến đường sẽ được thực hiện bằng các tên đã liệt kê trong một tập tin cung cấp cho nhà sản xuất dữ liệu.

Sai số vị trí, cả theo mặt bằng và độ cao không được lớn hơn 2m. Các polyline 3 chiều sẽ kết nối với nhau trong giao cắt và chỉ bị phá vỡ tại vị trí giao cắt hoặc khi xuất hiện sự thay đổi nhận dạng.C.4.2 Background information

Dataset: A vector 3D Road Network Database. The dataset is intended to serve as source data to build new databases such as (1) a 2 dimensional road network database with attributes about paving condition (referenced by distance measured in 3D from the origin of each segment) and (2) a 2 dimensional road network database with references to speeds and (3) road profiles.

Product specification: A requirement for a product consisting of a set of 3D vector polylines describing the network of national roads.

Product description: Each 3D polyline corresponds to an arc of the road network. Each arc is stored in a individual layer with the name corresponding to its identification. The identification the roads should be made according to the names listed in a file supplied to the data producer.

Positional errors, both planimetric and altimetric, should not be greater than 2 m. 3D polylines should connect to one another in crossings and be broken only in crossings or when there is a change of identificationC.4.3 Đánh giá thông tin chất lượng định lượng có liên quan

CHÚ THÍCH Nhà sản xuất dữ liệu nhận ra phạm vi chất lượng dữ liệu có liên quan chỉ là tập dữ liệu. Nhà sản xuất dữ liệu không tìm tất cả các phần tử chất lượng dữ liệu và các phần tử con chất lượng dữ liệu có thể áp dụng (Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm không viện dẫn trực tiếp bất kỳ phần tử chất lượng dữ liệu nào và phần tử con chất lượng dữ liệu của chúng). Chỉ liệt kê các các phần tử chất lượng dữ liệu và các phần tử con chất lượng dữ liệu có thể sử dụng được (xem bảng C.7).C.4.3 Assessment of relevant quantitative quality information

NOTE The data producer identified the only relevant data quality scope to be the dataset. The data producer did not find all data quality elements and data quality subelements to be applicable (the Product Specification did not directl reference any of the data quality elements and their data quality subelements). Only applicable data quality elements and applicable data quality subelements are listed (see Table C.7).


Bảng C.7 – Đánh giá thông tin chất lượng định lượng, Ví dụ 4

Các đoạn văn bản có liên quan từ việc áp dụng tài liệu đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Phần tử chất lượng dữ liệu và phần tử con chất lượng dữ liệu

Không có báo cáo cụ thể, có tham chiếu đến bao hàm tính hoàn thiện, các thông tin về sự không đầy đủ

bao hàm tính hoàn thiện

sự đầy đủTập dữ liệu chứa tất cả các tuyến đường được phân loại như các tuyến đường Quốc gia

bao hàm tính hoàn thiện

không đầy đủXác định các tuyến đường nên thực hiện theo các tên được liệt kê trong một hồ sơ cung cấp cho nhà sản xuất dữ liệu.

ổn định về lôgic

ổn địnhvề miền giá trịCác polyline 3 chiều sẽ kết nối với nhau trong giao cắt và chỉ bị phá vỡ trong giao cắt hoặc khi xuất hiện sự thay đổi nhận dạng.

ổn định về lôgic

ổn định về miền giá trịCác polyline 3 chiều sẽ kết nối với nhau trong giao cắt và chỉ bị phá vỡ tại vị trí giao cắt hoặc khi xuất hiện sự thay đổi nhận dạng.

độ chính xác vị trí

độ chính xác tuyệt đối hoặc bên ngoài
Table C.7 — Quantitative quality information assessment, Example 4

Relevant paragraphs from the product specification documenting applicability

Applicable data quality element/ data quality subelement

No specific statement; refer to completeness, omission statement.

completeness

commission

The dataset should contain all roads classified as National roads.

completeness

omission

The identification of the roads should be made according to the names listed in a file supplied to the data producer.

logical consistency

domain consistency

3D polylines should connect each other in crossings and be broken only in crossings or when a change of identification occurs.

logical consistency

topological consistency

3D polylines should connect each other in crossings and be broken only in crossings or when a change of identification occurs.

positional accuracy

absolute or external accuracyNhà sản xuất dữ liệu tóm tắt các thông tin chất lượng định lượng có liên quan về phạm vi chất lượng dữ liệu bằng tập dữ liệu được trình bày trong Bảng C.8

The data producer’s summary of relevant quantitative quality information for data quality scope equalling the dataset is presented in Table C.8

Bảng C.8 - Tóm tắt thông tin chất lượng định lượng có liên quan, Ví dụ 4

Phần tử chất lượng dữ liệu

Phần tử con chất lượng dữ liệu

Có liên quan?

bao hàm tính hoàn thiện

sự đầy đủ


không đầy đủổn định về lôgic

ổn định về khái niệm

không
ổn định về miền giá trị


ổn định về định dạng

không
ổn định về tôpôđộ chính xác về vị trí

chính xác tuyệt đối hoặc bên ngoài


chính xác tương đối hoặc bên trong

không
độ chính xác về vị trí dữ liệu lưới

không

độ chính xác về thời gian

thời gian đo chính xác

không
thời gian ổn định

không
thời gian hợp lệ

không

độ chính xác về thông tin chuyên đề

phân loại độ chính xác

không
Độ chính xác thuộc tính phi định lượng

không
Độ chính xác thuộc tính định lượng

không

Table C.8 — Summary of relevant quantitative quality information, Example 4

Data quality element

Data quality subelement

Relevant?

completeness

commission

yes
omission

yes

logical consistency

conceptual consistency

no
domain consistency

yes
format consistency

no
topological consistency

yes

positional accuracy

absolute or external accuracy

yes
relative or internal accuracy

no
gridded data position accuracy

no

temporal accuracy

accuracy of a time measurement

no
temporal consistency

no
temporal validity

no

thematic accuracy

classification correctness

no
non-quantitative attribute correctness

no
quantitative attribute accuracy

no1
tải về 354.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương