Geographic information quality evaluation procedurestải về 3.22 Mb.
trang1/106
Chuyển đổi dữ liệu14.01.2022
Kích3.22 Mb.
#18779
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106


TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN ISO 19114:2013

ISO 19114:2003
Xuất bản lần 1

First edition

THÔNG TIN ĐỊA LÝ– THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

GEOGRAPHIC INFORMATION – QUALITY EVALUATION PROCEDURES


DỰ THẢO 3
HÀ NỘI – 2013

Nội dung .......................................................................................................

Trang

Lời nói đầu ...................................................................................................

11

Giới thiệu ......................................................................................................

12

1.  Phạm vi ứng dụng ..................................................................................

13

2. Sự phù hợp ..............................................................................................

13

3. Tài liệu viện dẫn .......................................................................................

14

4. Thuật ngữ và định nghĩa .........................................................................

14

5.  Các thuật ngữ viết tắt .............................................................................

16

6. Quy trình đánh giá chất lượng dữ liệu .................................................

16

6.1 Tổng quát ............................................................................................

16

6.2 Các thành phần của quy trình ..........................................................

17

7. Các phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu ...................................

20

7.1 Phân loại phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu ....................

20

7.2 Phương pháp đánh giá trực tiếp ......................................................

22

7.3 Phương pháp đánh giá gián tiếp ......................................................

25

7.4 Các ví dụ về đánh giá chất lượng dữ liệu ........................................

26

8. Báo cáo thông tin đánh giá chất lượng dữ liệu ...................................

26

8.1 Báo cáo bằng siêu dữ liệu ................................................................

26

8.2 Báo cáo trong một báo cáo đánh giá chất lượng dữ liệu ..............

27

8.3 Báo cáo tổng hợp kết quả chất lượng dữ liệu ................................

27

Phụ lục A. (quy định) bộ thử nghiệm trừu tượng ......................................

28

A.1 Giới thiệu.............................................................................................

28

A.2 Các thủ tục đánh giá chất lượng ......................................................

28

A.3 Đánh giá chất lượng dữ liệu .............................................................

29

A.4 Báo cáo chất lượng dữ liệu ..............................................................

29

Phụ lục B (tham khảo) Sử dụng các thủ tục đánh giá chất lượng ..........

30

B.1 Giới thiệu ............................................................................................

30

B.2 Phát triển thông số kỹ thuật sản phẩm hoặc yêu cầu của người sử dụng ...................................................................................................

30

B.3 Kiểm soát chất lượng trong khi xây dựng tập dữ liệu ..................

30

B.4 Kiểm tra sự phù hợp với thông số kỹ thuật của một sản phẩm ...

30

B.5 Đánh giá tập dữ liệu phù hợp với yêu cầu người sử dụng ...........

30

B.6 Kiểm soát chất lượng trong việc cập nhật tập dữ liệu ..................

31

Phụ lục C (tham khảo) Áp dụng các thủ tục đánh giá chất lượng với các tập dữ liệu động....................................................................................

32

C.1 Giới thiệu ............................................................................................

32

C.2 Xác định và báo cáo chất lượng của một tập dữ liệu động...........

32

C.3 Xây dựng thủ tục đánh giá chất lượng liên tục ..............................

33

C.4 Định kỳ thiết lập lại tài liệu tham khảo chất lượng của tập dữ liệu ................................................................................................................

34

Phụ lục D (tham khảo) Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng dữ liệu ........................................................................................................

35

D.1 Giới thiệu ............................................................................................

35

D.2 Mối quan hệ của các thành phần chất lượng dữ liệu ....................

35

D.3 Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá sự đầy đủ chất lượng dữ liệu ..................................... ...................................................................

39

D.4 Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá sự ổn định logic chất lượng dữ liệu ........................................................................................................

44

D.5 Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá chính xác vị trí chất lượng dữ liệu .......................................................................................................

53

D.6 Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá chính xác thời gian chất lượng dữ liệu theo chuyên đề ...............................................................

60

D.7 Các ví dụ về tiêu chuẩn để đánh giá chính xác chất lượng dữ liệu ................................ ...........................................................................

67

Phụ lục E (tham khảo) Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu áp dụng cho các tập dữ liệu địa lý ...................................................................................

74

E.1 Giới thiệu ............................................................................................

74

E.2 Mảnh và mẫu .....................................................................................

74

E.3 Kích thước mẫu .................................................................................

74

E.4 Thủ thuật lấy mẫu .............................................................................

77

E.5 Lấy mẫu dựa trên xác xuất ................................................................

82

Phụ lục F (tham khảo) Ví dụ về kiểm tra tính chính xác và đầy đủ theo chuyên đề .....................................................................................................

86

F. 1 Giới thiệu ...........................................................................................

86

F.2 Thủ tục đánh giá chất lượng .............................................................

86

F.3 Phương pháp đánh giá chất lượng dữ liệu .....................................

88

F.4 Kiểm tra chất lượng ...........................................................................

90

F.5 Xác định sự phù hợp và các kết quả chất lượng dữ liệu ...............

92

F.6 Báo cáo kết quả chất lượng ...............................................................

94

Phụ lục G (tham khảo) Ví dụ về đo và báo cáo chính xác và đầy đủ theo chuyên đề ...........................................................................................

99

G.1 Giới thiệu ............................................................................................

99

G.2 Mô tả tập dữ liệu ................................................................................

99

G.3 Đánh giá chất lượng dữ liệu .............................................................

109

G.4 Báo cáo kết quả chất lượng .............................................................

115

Phụ lục H (tham khảo) Ví dụ về tổng hợp kết quả chất lượng dữ liệu ...

120

H.1 Giới thiệu ............................................................................................

120

H.2 Mô tả tập dữ liệu ................................................................................

120

H.3 Thế giới thực .....................................................................................

122

H.4 Tập dữ liệu ..........................................................................................

123

H.5 Tổng hợp báo cáo và kết quả đánh giá ...........................................

126

Phụ lục I (quy định) Thông tin chất lượng trong một báo cáo đánh giá chất lượng ...................................................................................................

128

I.1 Giới thiệu .................................................................................................

128

I.2 Các thành phần báo cáo đánh giá chất lượng ....................................

128

Phụ lục J (tham khảo) Tổng hợp kết quả chất lượng dữ liệu ..................

136

J. 1 Giới thiệu ...........................................................................................

136

J.2 100% chấp nhận/không chấp nhận ..................................................

136

J.3 Chấp nhận/không chấp nhận ...........................................................

137

J.4 Tập hợp đủ các kết quả về mục đích sản phẩm ............................

137

J.5 Giá trị tối thiểu/tối đa .........................................................................

138

Tài liệu tham khảo .......................................................................................

140Contents

Page

Foreword ....................................................................................................

11

Introduction ...............................................................................................

12

1.    Scope ...................................................................................................

13

2.    Conformance ......................................................................................

13

3.    Normative references .........................................................................

14

4.    Terms and definitions ........................................................................

14

5.     Abbreviated terms .............................................................................

16

6. The process for evaluating data quality ..............................................

16

6.1 General ............................................................................................

16

6.2 Components of the process .........................................................

17

7. Data quality evaluation methods .........................................................

20

7.1 Classification of data quality evaluation methods ......................

20

7.2 Direct evaluation methods ............................................................

22

7.3 Indirect evaluation method ............................................................

25

7.4 Data quality evaluation examples .................................................

26

8. Reporting data quality evaluation information ..................................

26

8.1 Reporting in metadata ...................................................................

26

8.2 Reporting in a quality evaluation report ......................................

27

8.3 Reporting aggregated data quality result ....................................

27

Annex A (normative) Abstract test suite ..................................................

28

A.1 Introduction ....................................................................................

28

A.2 Quality evaluation procedures .....................................................

28

A.3 Evaluating data quality ..................................................................

29

A.4 Reporting data quality .......................................................................

29

Annex B (informative) Uses of quality evaluation procedures ..................

30

B.1 Introduction .......................................................................................

30

B.2 Development of a product specification or user requirements ...

30

B.3 Quality control during dataset creation ..........................................

30

B.4 Inspection for conformance to a product specification ...............

30

B.5 Evaluation of dataset conformance to user requirements ..........

30

B.6 Quality control during dataset update ..........................................

31

Annex C (informative) Applying quality evaluation procedures to dynamic datasets ......................................................................................

32

C.1 Introduction ....................................................................................

32

C.2 Determining and reporting the quality of a dynamic dataset ....

32

C.3 Establishing continuous quality evaluation procedures ............

33

C.4 Periodically re-establish the reference quality of the datase ....

34

Annex D (informative) Examples of data quality measures ....................

35

D.1 Introduction ....................................................................................

35

D.2 Relationship of the data quality components .............................

35

D.3 Examples of data quality completeness measure .....................

39

D.4 Examples of data quality logical consistency measure .............

44

D.5 Examples of data quality positional accuracy measure .............

53

D.6 Examples of data quality temporal accuracy measure ..............

60

D.7 Examples of data quality thematic accuracy measure ...............

67

Annex E (informative) Guidelines for sampling methods applied to geographic datasets ..................................................................................

74


E.1 Introduction .....................................................................................

74

E.2 Lot and item .....................................................................................

74

E.3 Sample size ......................................................................................

74

E.4 Sampling strategies .........................................................................

77

E.5 Probability-based sampling ............................................................

82

Annex F (informative) Example of testing for thematic accuracy and completeness ..............................................................................................

86

F.1 Introduction ......................................................................................

86

F.2 Quality evaluation process .............................................................

86

F.3 Method for data quality evaluation .................................................

88

F.4 Inspection for quality .......................................................................

90

F.5 Determination of data quality results and conformance ..............

92

F.6 Reporting quality results .................................................................

94

Annex G (informative) Example of measurement and reporting of completeness and thematic accuracy .......................................................

99

G.1 Introduction ......................................................................................

99

G.2 Dataset description ..........................................................................

99

G.3 Evaluation of data quality ................................................................

109

G.4 Reporting quality results .................................................................

115

Annex H (informative) Example of an aggregated data quality result ....

120

H.1 Introduction .....................................................................................

120

H.2 Dataset description .........................................................................

120

H.3 Universe of discourse ....................................................................

122

H.4 Dataset ............................................................................................

123

H.5 Aggregation of evaluation results and reporting ........................

126

Annex I (normative) Reporting quality information in a quality evaluation report .......................................................................................

128

I.1 Introduction .....................................................................................

128

I.2 Quality evaluation report components .........................................

128

Annex J (informative) Aggregation of data quality results ......................

136

J.1 Introduction ......................................................................................

136

J.2 100% pass/fail ....................................................................................

136

J.3 Weighted pass/fail .............................................................................

137

J.4 Subset of results sufficient for product purpose ...........................

137

J.5 Maximum/minimum value ................................................................

138

Bibliography .................................................................................................

140tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương