Exercises exercise 1tải về 1.5 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu30.09.2018
Kích1.5 Mb.
#34991EXERCISES

Exercise 1: Hôm qua bạn gặp Steve sau một thời gian dài không gặp và sau đây là những điều anh ấy đã nói với bạn. Hôm nay bạn sẽ kể lại những điều đó với một người bạn khác. Hãy viết lại những câu tường thuật phù hợp dựa trên những lời mà Steve đã kể với bạn.


 1. Steve said that he was living in London

 2. He said ______

 3. He ______

 4. ______________

 5. ______________

 6. ______________

 7. ______________

 8. ______________

 9. ______________

 10. ______________

 11. ______________

 12. ______________

Exercise 2: Hãy truyền đạt lại những câu hội thoại sau với tình huống phù hợp:


 1. Will was taking a long time to get ready, so I told him to hurry up

 2. Sarah was driving too fast, so I asked _________________________________

 3. Sue was nervous about the situation. I told _________________________________

 4. I couldn’t move the piano alone, so I _________________________________

 5. The security guard looked at me suspiciously and _________________________________

 6. Tome was going to the shop, so I _________________________________

 7. The man started asking me personal questions, so I _________________________________

 8. John was in love with Marianne, so he _________________________________

 9. I didn’t want to delay Helen, so I _________________________________

Exercise 3: Trong một buổi nói chuyện, Tony đã hỏi bạn rất nhiều câu hỏi. Bây giờ bạn sẽ tường thuật lại những câu hỏi của Tony với một người bạn khác. 1. He asked me how I was

 2. He asked me _______________

 3. He _______________________

 4. _________________________

 5. _________________________

 6. _________________________

 7. _________________________

 8. _________________________

 9. _________________________Exercise 4: Những câu sau có thể chứa lỗi sai và có thể không. Nếu có lỗi thì hãy sửa chúng

 1. I asked Tony why had she taken my CD without asking me.

 2. Roger told Isabelle don’t make any plans for the weekend.

 3. Madison asked me how much had my new jeans cost.

 4. Alexander asked his dad giving him some money for his school trip.

 5. I told Jeremy you don’t move while I took his photograph

 6. Annie ordered her dog doing sit, but it didn’t.

Exercise 5: Trong những câu sau sẽ có những từ bị dư thừa. Hãy tìm ra và loại bỏ chúng.KEY

Exercise 1:

1. He said that his father wasn’t very well

2. He said that Rachel and Mark were getting married next month.

4. He said that his sister had had a baby

5. He said that he didn’t know what joe was doing

6. He said that he had seen Helen at a party in June and she had seemed fine

7. He said he hadn’t seen Amy recently.

8. He said that he wasn’t enjoying his job very much.

9. He said that I could come and stay at his place if I was ever in London.

10. He said that his car had been stolen a few days ago.

11. He said that he wanted to go on holiday, but he couldn’t afford it.

12. He said that he’d tell Chris he had seen me


Exercise 2:

2. her to slow down.

3. her not to worry.

4. asked Tom to give me a hand/to help me.

5. asked me to open my bad.

6. asked him to get (me) a paper.

7. told him to mind his own business.

8. asked her to marry him.

9. told her not to wait (for me) if I was late.
Exercise 3:


 1. He asked me where I had been

 2. He asked me how long I had been back

 3. He asked me what I was doing now

 4. He asked me why I had come back

 5. He asked me where I was living.

 6. He asked me if/whether I was glad to be back

 7. He asked me if/whether I had any plans to go away again.

 8. He asked me if/wheather I could help him find a job.


Exercise 4:

 1. why had she taken  why she had taken

 2. don’t make  didn’t make

 3. how much had my new jeans cost  how much my new jeans had cost

 4. giving  to give (ask someone to do something)

 5. don’t move  not to move (tell someone not to do something)

 6. doing  to do (order someone to do something)


Exercise 5:


1. to

2. if


3. that

4. have


5. it

6. been


7. that

8. to


9. so

10. doing

11. has

12. with


13. me

14. would15. said


Каталог: ?id=JHy599ZMSz4wRTYHXQfFA3th7g6Ush6k&path=TÀI%20LIỆU%20KHÓA%20HỌC%20TRÊN%20IP -> IVY%20GRAMMAR -> BÀI%20HỌC%20VÀ%20BÀI%20TẬP%20TỪ%20VỰNG%20BỔ%20SUNG -> CÂU%20TƯỜNG%20THUẬT
CÂU%20TƯỜNG%20THUẬT -> BàI 12: CÂu tưỜng thuậT (Reported Speech) Bạn hãy đoán xem cô gái tóc vàng sẽ nói gì với Peter?
BÀI%20HỌC%20VÀ%20BÀI%20TẬP%20TỪ%20VỰNG%20BỔ%20SUNG -> BàI 9: TÍnh từ và trạng từ
IVY%20GRAMMAR -> Phân biệt được mệnh đề (Clauses) và cụm từ (Phrases)
IVY%20GRAMMAR -> Nắm được chức năng của thành phần bổ nghĩa trong câu
IVY%20GRAMMAR -> Nắm vững nguyên tắc “Chủ ngữ Động từ phải có nghĩa”
BÀI%20HỌC%20VÀ%20BÀI%20TẬP%20TỪ%20VỰNG%20BỔ%20SUNG -> Exercises technology Exercise 1
BÀI%20HỌC%20VÀ%20BÀI%20TẬP%20TỪ%20VỰNG%20BỔ%20SUNG -> Exercise 1: [Advices for effective study]
BÀI%20HỌC%20VÀ%20BÀI%20TẬP%20TỪ%20VỰNG%20BỔ%20SUNG -> Exercises exercise 1: Hoàn thành các câu sau mới giới từ hợp lý Mozart was born in Salzburg in
BÀI%20HỌC%20VÀ%20BÀI%20TẬP%20TỪ%20VỰNG%20BỔ%20SUNG -> Sounds/goes off at 30, then I get out of bed/from my bed

tải về 1.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương