Executive Order s-14-06 by the Governor of the State of California honoring the Vietnamese Heritage Flagtải về 363.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích363.11 Kb.
#3173

sac-lenh-co-vang

Executive Order S-14-06 by the Governor of the State of California honoring the Vietnamese Heritage Flag


WHEREAS California is the home to approximately 500,000 Vietnamese immigrants; and
WHEREAS the Vietnamese-American community has made positive contributions to the historical, cultural, educational, and economic prosperity of California; and
WHEREAS Vietnamese-Americans remain vigilant in opposing tyranny of all forms, actively supporting human rights for all people, and celebrating the principles of democracy, justice, and tolerance upon which our nation was founded; and
WHEREAS the flag of the former Republic of Vietnam, with three red stripes upon a field of yellow, and dating back to 1948, has been and will continue to be a symbol of resilience, freedom, and democracy to many Vietnamese-Americans in California; and
WHEREAS the flag of the former Republic of Vietnam is an important symbol in the history of Vietnamese-Americans and is now known as the Vietnamese Freedom and Heritage Flag; and
WHEREAS the vast majority of California's Vietnamese-Americans embrace the yellow and red-striped Freedom and Heritage Flag as the symbol of the Vietnamese-American community.
NOW, THEREFORE, I, ARNOLD SCHWARZENEGGER, Governor of the State of California, formally recognize the Vietnamese Freedom and Heritage Flag as the official symbol of the California Vietnamese-American community and support the efforts of California's Vietnamese-American community to promote freedom and democracy. By virtue of the power and authority vested in me by the Constitution and statutes of the State of California, I do hereby issue this Order to become effective immediately:
The Vietnamese Freedom and Heritage Flag may be displayed on the premises of state buildings in connection with a state-sponsored Vietnamese-American ceremonial event, consistent with rules and protocol regarding the proper display of the United States and the State of California flags, including the provisions of title 4, chapter1 of the United States Code.
I FURTHER DIRECT that as soon as hereafter possible, this Order be filed in the Office of the Secretary of State and that widespread publicity and notice be given to this Order.
IN WITNESS WHEREOF I have hereunto set my hand and caused the Great Seal of the State of California to be affixed this 5th of August 2006.
________________________________

ARNOLD SCHWARZENEGGER

Governor of California

ATTEST:

________________________________

BRUCE McPHERSON

Secretary of State


tuongdaimyviet

01
Sắc Lệnh Số S-14-06 của Thống Đốc Tiểu Bang California

Công Nhận Lá Cờ Truyền Thống Của Người Việt Nam
XÉT RẰNG California lả nơi sinh sống cũa khoảng 500.000 di dân người Việt Nam; và
XÉT RẰNG cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã đóng góp tích cực vào sự phồn thịnh về lịch sử, văn hoá, giáo dục, và kinh tế của California; và
XÉT RẰNG người Mỷ gốc Việt luôn luôn cẳnh giác chống lại độc tài dưới mọi hình thức, tích cực ủng hộ quyền làm người cho mọi dân tộc, và đề cao các nguyên tắc dân chủ, công lý, và khoan dung là những giá trị chính đáng xây dựng nên quôc gia chúng ta, và
XÉT RẰNG lá cờ của nước Việt Nam Cộng Hòa cũ, với ba sọc đỏ trên nền vàng, và đã sử dụng từ năm 1948, vẫn là và sẽ luôn luôn là biểu tượng của sự kiên trì, tinh thần tự do và dân chủ của người Mỹ gốc Việt tại California, và
XÉT RẰNG lá cờ của nước Việt Nam Cộng Hòa cũ là một biểu tượng quan trọng trong lịch sử của người Mỹ gốc Việt và nay được xem là lá cờ Truyền Thống của Người Việt Tự Do; và
XÉT RẰNG đại đa số người Mỹ gốc Việt tại California xem lá cờ Truyền Thống và Tự Do màu vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt;
BỞI THẾ NÊN, TÔI, ARNOLD SCHWARZENEGGER, Thống Đốc Tiểu Bang California, chính thức công nhận lá cờ Truyền Thống Của Người Việt Tự Do là biểu tượng chính thức của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại California và ủng hộ nỗ lực của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại California trong công cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ. Với thẩm quyền do Hiến Pháp và Luật Tiểu Bang California trao cho tôi, nay tôi ban hành Sắc Lệnh này với hiệu lực ngay lập tức.
Lá cờ Truyền Thống của Người Việt Tự Do được phép treo tại các công sở tiểu bang trong những buổi lễ của người Mỹ gốc Việt được tiểu bang bảo trợ theo đúng các nguyên tắc và nghi thức về việc treo cờ Hoa Kỳ và cờ tiểu bang California, theo các điều khoản thuộc Tiết 4, chương 1 thuộc Bộ Luật Hoa Kỳ.

TÔI RA LỆNH THÊM rằng, Sắc Lệnh này được đệ nạp tại Văn Phòng Bộ Trưởng Tiểu Bang và loan báo rộng rãi càng sớm càng tốt.
VỚI SỰ CHỨNG THỰC DƯỚI ĐÂY tôi đặt bút ký và cho gắn dấu đại ấn của Tiểu Bang hôm nay ngày 5 tháng 8 năm 2006.
ARNOLD SCHWARZENEGGER

Thống Đốc California


LÀM CHỨNG

BRUCE McPHERSON

Bộ Trưởng Tiểu Bang

Đến ngày 30 tháng 03 năm 2011, quốc kỳ Việt Nam đã được các đơn vị hành chánh địa phương chánh thức công nhận theo thứ tự thời gian, như sau:

1. Ngày 19/2/2003, thành phố Westminster, tiểu bang California. Nghị Quyết 3750.

2. Ngày 11/3/03, thành phố Garden Grove, tiểu bang California. Nghị Quyết 8486-03.

3. Ngày 14/4/03, thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia. Nghị Quyết TR-03-07.

4. Ngày 5/5/03, thành phố Milpitas, tiểu bang California. Nghị Quyết 7300.

5. Ngày 3/6/03, quận hạt Santa Clara, tiểu bang California. Quận Hạt này bao gồm 15 thành phố, kể cả thành phố San Jose, với dân số toàn Quận khoảng 1.700.000 người.

6. Ngày 4/6/03, thành phố Hooland, tiểu bang Michigan.

7. Ngày 18/6/03, thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nghị Quyết 17-2003.

8. Ngày 24/6/03, thành phố Saint Paul, tiểu bang Minesota. Nghị Quyết 03-502.

9. Ngày 7/7/03, thành phố Pomona, tiểu bang California. Nghị Quyết 2003-140.

10. Cùng ngày 7/7/03, quận hạt Fairfax, tiểu bang Virginia.

11. Ngày 15/7/03, tiểu bang Louisiana. Luật số 839. Đây là tiểu bang đầu tiên.

12. Ngày 30/7/03, thành phố Sacramento, thủ phủ tiểu bang California.

13. Ngày 30/7/03, thành phố Boston, tiểu bang Massachussetts. Nghị Quyết 03-1104.

14. Ngày 8/9/03, thành phố Springfield, tiểu bang Massachussetts.

15. Ngày 12/9/03, thành phố Oklahoma, thủ phủ tiểu bang Oklahoma.

16. Ngày 16/9/03, thành phố El Monte, tiểu bang California. Nghị Quyết 8384.

17. Ngày 16/9/03, thành phố Garland, ngoại ô thành phố Dallas, tiểu bang Texas.

18. Ngày 16/9/03, thành phố Tumwater, tiểu bang Washington. Nghị Quyết R2003-013.

19. Cũng cùng ngày 16/9/03, thành phố Malden, tiểu bang Massachussetts.

20. Ngày 17/9/03, thành phố Rowley, tiểu bang Massachussetts.

21. Ngày 30/9/03, thành phố Grand Rapids tiểu bang Michigan.

22. Ngày 9/10/03, thành phố Lacey, tiểu bang Washington

23. Ngày 8/10/03, thành phố Quincy, tiểu bang Massachussetts.

24. Ngày 20/10/03, thành phố Doraville, tiểu bang Georgia.

25. Ngày 21/10/03, thành phố Olympia, tiểu bang Washington.

26. Cùng ngày 28/10/03, thành phố Lowell, tiểu bang Massachussetts.

27. Ngày 3/11/03, thành phố Norcross, tiểu bang Georgia.

28. Cùng ngày 3/11/03, thành phố Clarkston, cũng tiểu bang Georgia.

29. Cùng ngày 3/11/03, thành phố Dekalb, tiểu bang Georgia.

30. Cũng ngày 3/11/03, thành phố Gwinnett, tiểu bang Georgia.

31. Ngày 4/11/03, thành phố Lawrence, tiểu bang Massachussetts.

32. Ngày 11/11/03, thành phố Arlington, tiểu bang Texas. Nghị Quyết 03-E-555.

33. Cùng ngày 11/11/03, thành phố Port Arthur, tiểu bang Texas.

34. Ngày 12/11/03, thành phố Rainer, tiểu bang Washington. Nghị Quyết 461.

35. Ngày 18/11/03, thành phố Marina, tiểu bang California. Nghị Quyết 2003.

36. Ngày 1/12/03, thành phố Puyallup, tiểu bang Washington. Nghị Quyết 1834.

37. Ngày 6/12/03, thành phố Worcester, tiểu bang Massachussetts.

38. Ngày 8/12/03, thành phố Lakewood, tiểu bang Washington. Nghị Quyết 2003-29.

39. Ngày 16/12/03, thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas. Nghị Quyết 3017.

40. Ngày 13/1/2004, thành phố Lincoln, tiểu bang Nebraska.

41 Cùng ngày 13/1/04, thành phố Dupont, tiểu bang Washington. Nghị Quyết 04-279.

42. Cùng ngày 13/1/04, thành phố Wichita, tiểu bang Kansas.

43. Ngày 14/1/04, thành phố San Diego, tiểu bang California. Nghị Quyết R-2004-670.

44. Ngày 27/1/04, quận hạt Pierce, tiểu bang Washington.

45. Ngày 29/1/04, thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania.

46. Ngày 3/2/04, thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas. Nghị Quyết 3975.

47. Ngày 10/2/04, thành phố South El Monte, tiểu bang California.

48. Ngày 17/2/04, thành phố Stockton, tiểu bang California.

49. Trong cùng ngày 21/2/04, ba văn kiện Resolution của Hạ Viện, Resolution của Thượng Viện, và Proclamation của Thống Đốc tiểu bang New Jersey, công nhận và vinh danh quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ chúng ta. Đây là tiểu bang thứ hai.

50. Ngày 20/2/04, thành phố Hartfort, tiểu bang Connecticut. Nghị Quyết ngày 20/2/04.

51. Ngày 24/2/04, thành phố Centralia, tiểu bang Washington.

52. Cùng ngày 24/2/04, thành phố University Place, tiểu bang Washington.

53. Ngày 28/2/04, thành phố Jersey City, tiểu bang New Jersey.

54. Ngày 15/3/04, thành phố West Hartfort, tiểu bang Connecticut. NQ ngày 15/3/04.

55. Cùng ngày 15/3/04, thành phố Salina, tiểu bang Kansas.

56. Ngày 16/3/04, thành phố Biloxi, tiểu bang Mississippi.

57. Cùng ngày 16/3/04, thành phố Orlando, tiểu bang Florida.

58. Cũng cùng ngày 16/3/04, thành phố Fort Wayne, tiểu bang Indiana

59. Ngày 24/3/04, thành phố Honolulu, thủ phủ tiểu bang Hawaii. Nghị Quyết 04-72.

60. Ngày 1/4/04, thành phố Tampa, tiểu bang Florida.

61. Ngày 12/4/04, thành phố Syracure, tiểu bang New York.

62. Ngày 15/4/04, tiểu bang Virginia. Đây là tiểu bang thứ ba. Luật 1457 ER.

63. Ngày 16/4/04, thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota. Nghị Quyết 2004R-155.

64. Ngày 20/4/04, thành phố Kent, tiểu bang Washingon. Nghị Quyết 1667.

65. Cùng ngày 20/4/04, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Nghị Quyết 36154.

66. Ngày 24/4/04, quận hạt Thurston, tiểu bang Washington.

67. Ngày 30/4/04, thành phố Saint Louis, tiểu bang Missouri. Nghị Quyết 16.

68. Cùng ngày 30/4/04, quận hạt Camden, tiểu bang New Jersey.

69. Ngày 4/5/04, thành phố West Valley, tiểu bang Utah. Nghị Quyết 04.

70. Ngày 11/5/04, thành phố Bonney Lake, tiểu bang Washington.

71. Ngày 3/6/04, thành phố Seaside, tiểu bang California.

72. Ngày 7/6/04, thành phố Vancouver, tiểu bang Washington.

73. Ngày 12/6/04, tiểu bang Colorado. Đây là tiểu bang thứ tư.

74. Ngày 15/6/04, thành phố Coral Springs, tiểu bang Florida.

75. Cùng ngày 15/6/04, thành phố Carrollton, tiểu bang Texas.

76. Ngày 19/6/04, tiểu bang Georgia. Đây là tiểu bang thứ năm. Nghị Quyết 1866.

77. Ngày 28/6/04, thành phố Beaverton, tiểu bang Oregon.

78. Ngày 19/7/04, thành phố St. Cloud, tiểu bang Minnesota. Nghị Quyết 2004-7-180.

79. Ngày 20/7/04, thành phố Portland, thủ phủ tiểu bang Oregon.

80. Cùng ngày 20/7/04, thành phố Eagle Mountain, tiểu bang Utah.

81. Ngày 10/8/04, quận hạt Marin, tiểu bang California. Quận Marin có 10 thành phố.

82. Ngày 24/8/04, thành phố Sugar Land, tiểu bang Texas.

83. Ngày 7/9/04, thành phố Missouri, tiểu bang Texas.

84. Ngày 4/10/04, thành phố Indianapolis, tiểu bang Indiana. Nghị Quyết 70.

85. Ngày 29/10/04, tiểu bang Florida. Đây là tiểu bang thứ sáu.

86. Ngày 11/11/04, thành phố Austin, thủ phủ tiểu bang Texas.

87. Cùng ngày 11/11/2004, tiểu bang Texas. Đây là tiểu bang thứ bảy.

88. Ngày 22/11/04, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina.

89. Ngày 13/12/04, thành phố Albuquerque, tiểu bang New Mexico. NQ R-04-156.

90. Ngày 6/2/2005, thành phố Reading, tiểu bang Pennsylvania.

91. Ngày 3/3/05, thành phố Kansas, tiểu bang Kansas. Nghị Quyết 050233.

92. Ngày 11/5/05, tiểu bang Minnesota. Đây là tiểu bang thứ tám. Nghị Quyết SR0097 Thượng Viện ký ngày 10/5/05, và Nghị Quyết HR0017 Hạ Viện ký ngày 11/5/05.

93. Ngày 17/5/05, thành phố San Jose, tiểu bang California.

94. Ngày 18/5/05, thành phố San Antonio, tiểu bang Texas.

95. Ngày 10/6/05, thành phố Greenville, tiểu bang South Carolina.

96. Ngày 14/6/05, thành phố Columbus, tiểu bang Ohio. Nghị Quyết ngày 14/06/06.

97. Ngày 5/10/05, thành phố Greer, tiểu bang South Carolina. Trước đó, tuy chưa chánh thức, nhưng quốc kỳ Việt Nam chúng ta đã phép treo vĩnh viễn trên kỳ đài trong công viên Victor Memorial Veterans Park của thành phố Greer từ ngày 23/8/05.

98. Ngày 28/01/2006, thành phố Allentown, tiểu bang Pennsylvania.

99. Ngày 26/4/06, thành phố Pennsauken, tiểu bang New Jersey. Nghị Quyết 126-06.

100. Ngày 3/6/06, quận hạt San Diego, tiểu bang California.

101. Ngày 5/8/2006, tiểu bang California. Đây là tiểu bang thứ 9 Thống Đốc Arnolt Schwarzenegger đã ký Executive Order S-14-06 (Sắc Lệnh) tại khu Little Saigon, Nam California lúc 10 giờ 30 sáng.

102. Ngày 19/8/06, tiểu bang Ohio. Đây là tiểu bang thứ 10. Tiểu bang Ohio có hai Nghị Quyết do ông Thống Đốc ký ngày 30/7/05 và ngày 19/8/06. Được giải thích rằng, NQ 30/7/05 có sự chống đối nên tiểu bang giữ lại, mãi đến ngày 19/8/06 ông Thống Đốc ký một NQ nữa, và tiểu bang phổ biến cả hai bản. Do vận động của Uỷ Ban Bảo Vệ Cờ Vàng tiểu bang OHIO để nâng cao giá trị văn bản, Dự Luật mang ký hiệu HB 55 do Dân Biểu McGregor đệ nạp với đồng bảo trợ của 22 Dân Biểu, Hạ Viện OHIO đã thông qua ngày 30/1/2008. Sau đó, Dự Luật “Heritage and Freedom Flag of the Former Republic of Viet Nam Day” có ký hiệu SB 163 được Thượng Viện thông qua ngày 29/4/2008 với số phiếu 32/32. Thống Đốc tiểu bang ký ban hành ngày 14/5/2008. Đến nay có hai tiểu bang (Louisiana và Ohio) công nhận quốc kỳ chúng ta bằng Luật. (trích bài của anh chị Phạm Ngọc Tấn, Dayton, Ohio)

103. Ngày 10/11/06, thành phố San Francisco, tiểu bang California. Nghị Quyết 642-06. Tổng Lãnh Sự cộng sản Việt Nam tại San Francisco, đã chạy đôn chạy đáo vận động khắp nơi để ngăn chận Nghị Quyết này nhưng đã thất bại như đã từng thất bại các nơi khác.

104. Ngày 3/12/06, thành phố Davenport, tiểu bang Iowa.

105. Ngày 16/12/06, tiểu bang Michigan. Nghị Quyết SA 148 ngày 16/12/07của Thượng Viện và Nghị Quyết HR 16 ngày 21/3/07 của Hạ Viện. Đây là tiểu bang thứ 11.

106. Ngày 13/4/07, tiểu bang Oregon. Nghị Quyết ký ngày 13/4/07, chánh thức trao cho Cộng Đồng Việt Nam Oregon ngày 23/4/07 tại văn phòng ông Thống Đốc. Đây là tiểu bang thứ 12.

107. Ngày 26/4/07, tiểu bang Nebraska. Tuyên Cáo của ông Thống Đốc ngày 25/4/07, và chánh thức trao cho ông Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam tại đây. Đây là tiểu bang thứ 13.

108. Ngày 30/4/07, tiểu bang Utah. Tuyên Cáo (Declaration) do Thống Đốc tiểu bang ký ban hành. Đây là tiểu bang thứ 14.

109. Ngày 1/1/2008, thành phố Sunnyvale, tiểu bang California.

110. Ngày 2/2/2009, thành phố Santa Ana, tiểu bang California. Nghị Quyết 85A.

111. Ngày 26/5/2009, thành phố Stanton, tiểu bang California. Ông Thị Trưởng Stanton trao Nghị Quyết cho Nghị viên Diệp Miên Trường ngày (tối) 26/5/2009.

112. Ngày 16/6/2009, thành phố Costa Mesa, tiểu bang California.

113. Ngày 15/05/2009, tiểu bang Oklahoma. Nghị Quyết số 27. Đây là tiểu bang thứ 15. (trích e-mail 21/10/2009 từ địa chỉ viettri......) Trước đây, do tham khảo e-mail ngày 12/09/2003 của .... (xin dấu tên) nên tin tức thiếu chính xác vì lúc ấy mới thông qua ở Hạ Viện và dự thảo NQ đó nằm chết tại Thượng Viện do CSVN vận động ngăn trở. Người tổng hợp, thành thật xin lỗi quí vị, và cám ơn anh Mai Sen, anh Bat Tac, cô Mai Lý Đỗ.

114. Ngày 18/11/2009, Quân Hạt Lancaster, tiểu bang Pennsylvania. Proclamation ngày 18/11/2009.

115. Ngày 26/03/2010, thành phố Rosemead, tiểu bang California. Nghị Quyết số 2010-21.Sơ kết 115 địa phương đã công nhận quốc kỳ Việt Nam chúng ta, gồm:

 • 15 tiểu bang, 8 quận hạt, 94 thành phố.

 • Và 115 địa phương này thuộc 29 tiểu bang theo thứ tự mẫu tự sau đây:

 • Tiểu bang California và 3 quận hạt (QH) với 18 thành phố (TP).

 • Tiểu bang Colorado. Connecticut có 1 TP.

 • Tiểu bang Florida và 3 TP.

 • Tiểu bang Georgia và 5 TP.

 • Hawaii có 1 TP.

 • Indiana có 2 TP.

 • Iowa có 1 TP.

 • Kansas có 3 TP.

 • Tiểu bang Louisiana. Massachussetts có 8 TP.

 • Tiểu bang Michigan và 2 TP.

 • Tiểu bang Minnesota và 3 TP.

 • Mississippi có 1 TP.

 • Missouri có 1 TP.

 • Tiểu bang Nebraska và 1 TP.

 • New Mexico có 1 TP. New York có 1 TP.

 • Tiểu bang New Jersey với 1 QH và 2 TP.

 • North Carolina có 1 TP.

 • Tiểu bang Oklahoma và 1 TP.

 • Tiểu bang Ohio và 1 TP.

 • Tiểu bang Oregon và 2 TP.

 • Pennsylvania có 1 QH và 3 TP.

 • South Carolina có 2 TP.

 • Tiểu bang Texas và 11 TP.

 • Tiểu bang Utah và 2 TP.

 • Tiểu bang Virginia với 1 QH và 1 TP.

 • Sau cùng là Washington State với 2 quận hạt và 13 thành phố.


tải về 363.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương