Esl program Exit Notificationtải về 0.59 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu31.03.2019
Kích0.59 Mb.
#93299

http://www.clipartbest.com/cliparts/rtd/gyj/rtdgyjjt9.jpegesl logo
ESL Program Exit Notification

August 2016


Dear Parents / Guardians of ________________________,
Congratulations! This letter is to inform you that your child has demonstrated proficiency in English in all four areas of the WIDA ACCESS for ELLs 2.0 assessment that was given in March of 2016. Attached is the official score sheet from the State of Tennessee. You may keep these forms for your records.
The four areas tested on WIDA ACCESS for ELLs 2.0 are: Listening, Speaking, Reading, and Writing. A score of 5 in literacy AND an overall score of 5 is required to exit the ESL program.
At this time, it has been determined that your child no longer requires ESL services, and is being exited from the program. Your child will be monitored for two years to ensure that he/she is progressing as expected. If you have any questions, please call or email me at efranks@athensk8.net.
Thank you, http://www.clipartkid.com/images/42/you-did-it-svg-graduation-svg-file-graduation-clipart-cute-clip-art-c2awkb-clipart.png

Beth Franks

Teacher of English to Speakers of Other Languages

Athens City Schoolsefranks@k12tn.net

http://www.clipartbest.com/cliparts/rtd/gyj/rtdgyjjt9.jpegesl logo
Notificación de Salida del Programa de ESL

(Ingles como Segundo Idioma)

Agosto 2016


Estimados Padres de familia / Guardián de ________________________,

¡Felicitaciones! Esta carta es para informarle que su hijo ha demostrado el dominio de Inglés en las cuatro áreas de la WIDA ACCESS for ELLs 2.0 que haya sido dictada en marzo del 2016. Se adjunta la hoja de puntuación oficial del Estado de Tennessee. Es posible mantener estas formas para sus archivos.

Los cuatro áreas son: Escuchar, Hablar, Lectura, y Escritura. Se requiere una calificación de 5 en la alfabetización Y una valoración global de 5 para salir del programa de ESL.

Se ha determinado que los servicios del programa de ESL no son necesarios para su hijo / hija y ahora puede salir del programa. El progreso de su hijo / hija se observa por dos años para asegurar que tenga éxito en sus estudios. Si tiene preguntas, por favor llámenos. efranks@athensk8.net.


Gracias,

http://www.clipartkid.com/images/42/you-did-it-svg-graduation-svg-file-graduation-clipart-cute-clip-art-c2awkb-clipart.png
Beth Franks

Teacher of English to Speakers of Other Languages

Athens City Schools

efranks@k12tn.net


http://www.clipartbest.com/cliparts/rtd/gyj/rtdgyjjt9.jpegesl logo
Chương trình ESL thông báo Exit

Tháng 8 năm 2016


Thưa quý phụ huynh / người giám hộ của ________________________,
Xin chúc mừng! Bức thư này là để thông báo cho bạn rằng con bạn đã chứng tỏ được trình độ thông thạo tiếng Anh trong tất cả bốn lĩnh vực của WIDA ACCESS for ELLs 2.0 đã được trao vào tháng Ba năm 2016. Kèm theo là bảng điểm chính thức từ Tiểu bang Tennessee. Bạn có thể giữ các mẫu này cho hồ sơ của bạn.
Bốn lĩnh vực thử nghiệm trên WIDA ACCESS for ELLs 2.0 là: Nghe, Nói, Đọc và Viết. Một số điểm của 5 chữ và một số điểm chung của 5 là cần thiết để thoát khỏi chương trình ESL.
Tại thời điểm này, nó đã được xác định rằng con bạn không còn đòi hỏi các dịch vụ ESL, và được thoát khỏi chương trình. Con bạn sẽ được theo dõi trong hai năm để đảm bảo rằng anh / cô ấy đang tiến triển như mong đợi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi email cho tôi tại efranks@athensk8.net.
Cho tôi biết,

http://www.clipartkid.com/images/42/you-did-it-svg-graduation-svg-file-graduation-clipart-cute-clip-art-c2awkb-clipart.png

Beth Franks

Teacher of English to Speakers of Other Languages

Athens City Schoolsefranks@k12tn.net

Vietnamese

tải về 0.59 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương