English vietnamesetải về 25.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2018
Kích25.98 Kb.
#26229

ENGLISH

VIETNAMESE

VIETNAMESE

Inala Active Community Projects

Community newsletter #2 | February 2015

It's all part of Council's plan

I am pleased to announce that during 2015 Brisbane City Council will continue to deliver a number of projects in Inala as part of our Active Communities program.

Active Communities is a new Council initiative to

support cycling and walking in Inala. To encourage

residents to cycle and walk locally, Council wants

to provide accessible routes to key locations like

schools, shopping centres, public transport, parks

and recreation areas.

Council will also plant shade trees along these

routes as a result of previous community feedback.

Shade trees will enhance local cycling and walking

networks, encouraging more people to get active

in their community. Over the next few years the

trees will mature, adding to the unique character of

the neighbourhood.

Active Communities is an important component

of the Better Bikeways 4 Brisbane program,

which will see a record $120 million invested in

cycling and walking infrastructure over four years.

This investment supports Council’s overarching

Brisbane Active Transport Strategy 2012-2026.

Encouraging people to cycle and walk around

Brisbane is part of Council’s plan to reduce

congestion, encourage green and active travel,

and keep the city moving.

To find maps and more information on active travel

visit the Cycling Brisbane website. Cycling Brisbane

is a membership-based initiative designed to

encourage people of all ages and abilities to cycle

more often. By signing up, members can access

the latest deals, discounts, cycling news, events,

surveys and competitions. Become a member

at www.cyclingbrisbane.com.au

I encourage you to get involved.

Graham Quirk

Lord Mayor

Project timings

Community consultation

Early –mid 2013

Evaluation and design of projects

Late 2013

Start of construction

Late 2014

End of construction

Early 2015

Legend


Bicycle awareness zone

Projects to be delivered as part of the Inala Active Communities program

1. Centaurus Street bicycle awareness zone

Installing a bicycle awareness zone along Centaurus

Street from Archerfield Road to Octans Street.

The project links cyclists to existing paths in the

parklands at either end of Centaurus Street.

2. Akama Road pedestrian improvements

Installing a pedestrian refuge and kerb ramps on

Akama Road near Glenala Road to provide improved

connections and safety for students to access the

Inala State School, Glenala State High School and the

Western Suburbs Special School.

3. Sycamore Street pedestrian improvements

Installing a pedestrian refuge and kerb ramps on

Sycamore Street near Inala Avenue to improve safety

for residents crossing to access the pathway

in Durack Common and community facilities along

Inala Avenue.

4. Thrush Street pedestrian improvements

Installing a pedestrian refuge and kerb ramps on Thrush

Street near Inala Avenue to provide a safer crossing

point and connection for residents walking to and from

Inala Plaza or Durack Common.

5. Clipper Street pedestrian improvements

Installing a pedestrian refuge and kerb ramps on Clipper

Street near Poinsetta Street to provide safer crossing

points and connections for cyclists and pedestrians

accessing Richlands East State School and St Hugh’s

Anglican Church.

6. Clifton Crescent bicycle awareness zone

Installing a bicycle awareness zone along Clifton

Crescent to connect cyclists to existing pathways at Kev

Hooper Memorial Park and Boss Creek.

More information

go to www.brisbane.qld.gov.au and search

‘Active Communities’

email bikewayprojects@brisbane.qld.gov.au

phone the project team on 1800 669 416

(freecall) or after hours call Council on

(07) 3403 8888

Brisbane City Council

Information

GPO Box 1434

Brisbane Qld 4001

For more information visit

www.brisbane.qld.gov.au

or call (07) 3403 8888

Facebook.com/BrisbaneCityCouncil

@brisbanecityqld
Các Dự Án Cộng Đồng Tích Cực Của Inala

Bản tin cộng đồng số 2 | tháng 2 năm 2015

Đây là một phần trong kế hoạch của Hội Đồng Thành Phố

Tôi rất vui mừng thông báo rằng trong 2015 Hội Đồng Thành Phố Brisbane sẽ tiếp tục cung cấp một số dự án ở Inala là một phần trong chương trình Cộng Đồng Tích Cực của chúng tôi.

Cộng Đồng Tích Cực là một sáng kiến mới của Hội Đồng Thành Phố nhằm hỗ trợ cho việc đi xe đạp và đi bộ ở Inala. Để khuyến khích người dân đi xe đạp và đi bộ ở từng khu vực, Hội Đồng Thành Phố muốn cung cấp các tuyến đường có thể dễ dàng tiếp cận đến những địa điểm chính như trường học, trung tâm mua sắm, giao thông công cộng, công viên và các khu vui chơi giải trí.

Hội Đồng Thành Phố cũng sẽ trồng những cây bóng râm dọc những tuyến đường này từ ý kiến phản hồi trước đây của cộng đồng. Những cây bóng râm sẽ giúp làm tốt đẹp hơn các mạng lưới đi xe đạp và đi bộ tại địa phương, khuyến khích thêm nhiều người hoạt động tích cực trong cộng đồng của họ. Trong một vài năm tới những cây này sẽ lớn lên, tạo thêm nét độc đáo cho khu phố.

Cộng Đồng Tích Cực là một thành phần quan trọng của chương trình Better Bikeways 4 Brisbane mà sẽ được ghi kỷ lục đầu tư $120 triệu vào cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc đi xe đạp và đi bộ trong bốn năm. Khoản đầu tư này hỗ trợ Hội Đồng Thành Phố có thể bao quát toàn bộ Chiến Lược Giao Thông Tích Cực của Brisbane năm 2012-2026. Khuyến khích mọi người đi xe đạp và đi bộ quanh Brisbane là một phần trong kế hoạch của Hội Đồng Thành Phố nhằm làm giảm tình trạng tắc nghẽn, khuyến khích du lịch xanh và tích cực cũng như giúp thành phố luôn chuyển động.

Để tìm bản đồ và thêm thông tin về du lịch tích cực, hãy truy cập trang web của Cycling Brisbane. Cycling Brisbane là một sáng kiến của thành viên được thiết kế nhằm khuyến khích mọi người ở mọi lứa tuổi và khả năng đi xe đạp thường xuyên hơn. Khi đăng ký, các thành viên có thể được tiếp cận với các giao dịch mua bán mới nhất, các chương trình giảm giá, tin tức về việc đi xe đạp, các sự kiện, khảo sát và các cuộc thi đấu. Hãy đăng ký trở thành một thành viên tại www.cyclingbrisbane.com.au

Tôi khuyến khích quý vị nên tham gia.

Graham Quirk

Thị Trưởng

Lịch trình triển khai dự án

Tham khảo ý kiến

cộng đồng

Từ đầu đến giữa năm 2013

Đánh giá và

thiết kế các dự án

cuối năm 2013

Bắt đầu

xây dựng


cuối năm 2014

Kết thúc


xây dựng

đầu năm 2015

Chú thích

Khu vực cần để ý có xe đạp

Các dự án sẽ được cung cấp như một phần trong chương trình Cộng Đồng Tích Cực Inala

1. Khu vực cần để ý có xe đạp của Centaurus Street

Thiết lập khu vực cần để ý có xe đạp dọc Centaurus Street từ Archerfield Road đến Octans Street.

Dự án kết nối những người đi xe đạp với các con đường hiện có trong các khu đất công viên ở hai đầu của Centaurus Street.

2. Cải tạo Akama Road cho người đi bộ

Thiết lập chỗ đứng tránh cho người đi bộ và các dốc thoải ở lề đường nằm trên Akama Road gần Glenala Road để cải thiện các điểm nối và sự an toàn cho học sinh khi đến Trường Tiểu Bang Inala, Trường Trung Học Phổ Thông của Tiểu Bang Glenala và Trường Giáo Dục Đặc Biệt Ngoại Ô Phía Tây.

3. Cải tạo Sycamore Street cho người đi bộ

Thiết lập chỗ đứng tránh cho người đi bộ và các dốc thoải ở lề đường nằm trên Sycamore Street gần Inala Avenue để cải thiện sự an toàn cho người dân sang đường ở Durack Common và các cơ sở cộng đồng dọc Inala Avenue.

4. Cải tạo Thrush Street cho người đi bộ

Thiết lập chỗ đứng tránh cho người đi bộ và các dốc thoải ở lề đường nằm trên Thrush Street gần Inala Avenue để tạo điểm giao cắt và điểm nối an toàn hơn cho người dân đi bộ đến và từ Inala Plaza hoặc Durack Common.

5. Cải tạo Clipper Street cho người đi bộ

Thiết lập chỗ đứng tránh cho người đi bộ và các dốc thoải ở lề đường nằm trên Clipper Street gần Poinsetta Street để tạo điểm giao cắt và điểm nối an toàn hơn cho người đi xe đạp và người đi bộ đến Trường Tiểu Bang Đông Richlands và Nhà Thờ St Hugh’s Anglican.

6. Khu vực đánh dấu khu cần để ý có xe đạp ở Clifton Crescent

Thiết lập khu vực đánh dấu khu cần để ý có xe đạp dọc Clifton Crescent để kết nối những người đạp xe với các con đường hiện tại ở Kev Hooper Memorial Park và Boss Creek.

Thông tin thêm

truy cập www.brisbane.qld.gov.au và tìm kiếm

‘Cộng Đồng Tích Cực’

gửi email đến bikewayprojects@brisbane.qld.gov.au

gọi cho nhóm dự án theo số điện thoại 1800 669 416

(miễn phí) hoặc sau giờ làm việc gọi cho Hội Đồng Thành Phố theo số điện thoại (07) 3403 8888

Thông Tin về Hội Đồng

Thành Phố Brisbane

GPO Box 1434

Brisbane Qld 4001

Để biết thêm thông tin truy cập

www.brisbane.qld.gov.au

hoặc gọi (07) 3403 8888

Facebook.com/BrisbaneCityCouncil@brisbanecityqld


tải về 25.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương