ÑEÀ thi hoïc kyø naêM 1999-2000tải về 22.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2018
Kích22.31 Kb.

Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Bách Khoa Tp.HCM

BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

Họ tên sinh viên:Nhóm: MSSV:

I.Mục tiêu


 • Hiểu biết về IP.

 • Hiểu biết về TCP.

II.Các bước thực hiện

  1. Hiểu biết về IP

   1. IP và ping


 • Khởi động lại phần mềm Ethereal, bắt đầu tiến trình bắt gói.

 • Mở một DOS prompt và lần lượt thực hiện lệnh ping với kích thước tin là 50, 500, 5000 bytes (tới bất kỳ trang nào).

 • Sau khi lệnh ping kết thúc, dừng lại tiến trình bắt gói trên Ethereal. Lọc các thông điệp với “ip.proto==01”.

 • Xem xét thông tin Internet Protocol (từ chi tiết đến tổng quát) trong các gói ping trên và trả lời các câu hỏi sau:

 • Cho biết version của IP: • Bao nhiêu byte trong IP header: • Bao nhiêu byte trong payload của IP datagram:

 • Khi ping 50 bytes:

 • Khi ping 500 bytes:

 • Khi ping 5000 bytes:

 • Cho biết giá trị và ý nghĩa của trường Identification:

 • Cho biết giá trị và ý nghĩa của trường TTL:

 • Các IP datagram trên có IP datagram nào bị fragment? Làm thế nào để xác định datagram nào bị fragment hay không bị fragment? • Đối với IP datagram thứ 3 (ping 5000 bytes), hãy cho biết có bao nhiêu fragment được tạo ra? • Xem xét fragment đầu tiên và fragment thứ 2 của IP datagram thứ 3 (ping 5000 bytes), cho biết sự thay đổi trong IP header. • Xem xét fragment cuối cùng của datagram thứ 3 (ping 5000 bytes), cho biết thông tin nào cho biết nó là fragment cuối cùng:


   1. IP và các lớp trên (Transport, Application)


 • Khởi động trình duyệt, xoá các thông tin trong cache.

 • Khởi động lại phần mềm Ethereal, bắt đầu tiến trình bắt gói.

 • Nhập URL: http://www.hcmut.edu.vn/, trang web sẽ hiển thị.

 • Dừng lại tiến trình bắt gói trên Ethereal. Lọc các thông điệp với “http”.

 • Xem xét thông tin Internet Protocol (từ chi tiết đến tổng quát) trong gói HTTP GET và trả lời các câu hỏi sau:

 • Bao nhiêu byte trong IP header: • Bao nhiêu byte trong payload của IP datagram: • Trong IP header, cho biết giá trị trường Protocol. Cho biêt ý nghĩa của trường này: • Xem xét kích thước các thành phần IP datagram trên, hãy cho biết định dạng của IP datagram (xem lại lý thuyết và so sánh với thực nghiệm, giải thích sự khác nhau nêu có).


  1. Hiểu biết về TCP


 • Khởi động trình duyệt IE, loại bỏ các thông tin trong cache (Tools-> Internet Options-> Delete Files), và loại bỏ việc sử dụng proxy server nếu có thể (Tools ->Internet Options -> Connections -> LAN Settings), xóa cach (xem bài thực hành số 2)

 • Khởi động phần mềm Ethereal, bắt đầu tiến trình bắt gói.

 • Nhập URL: www.cse.hcmut.edu.vn vào trình duyệt IE, trang web hiển thị

 • Sau khi download xong, dừng lại tiến trình bắt gói trên Ethereal, lọc các thông điệp với “tcp”. Chọn gói thông điệp được gởi từ máy của bạn đến server (xem địa chỉ IP nguồn và đích).

 • Xem xét thông tin (từ chi tiết đến tổng quát) trong gói trên và trả lời các câu hỏi sau:

 • Địa chỉ IP máy tính của bạn (client): • TCP port được dùng trên máy client: • Địa chỉ IP của website www.cse.hcmut.edu.vn (server): • TCP port được dùng với máy chủ (server): • Ta không cần quan tâm đến các TCP segment chứa các thông điệp HTTP vì vậy trên giao diện Ethereal chọn Analyze->Enabled Protocols, bỏ chọn cho HTTP và nhấn OK. Giao diện của Ethereal sẽ thay đổi. Xem xét thông tin (từ chi tiết đến tổng quát) trong các TCP segment trên và trả lời các câu hỏi sau:

 • Sequence number của TCP SYN segment được dùng để bắt đầu kết nối TCP giữa client (máy tính của bạn) và www.cse.hcmut.edu.vn? (chọn package TCP SYN từ máy của bạn đến server) • Thông tin của field nào trong segment này dùng để xác định nó là một SYN segment? • Sequence number của TCP SYN ACK segment được gởi bởi www.cse.hcmut.edu.vn? • Giá trị của trường ACKnowledgement field trong SYN ACK segment này? • www.cse.hcmut.edu.vn xác định giá trị ACKnowledgement bằng cách nào? • Thông tin của field nào trong segment này dùng để xác định nó là một SYN ACK segment? • Sequence number của TCP segment chứa lệnh HTTP GET (là segment mà có GET trong trường DATA): • Xem TCP chứa lệnh HTTP GET như là segment đầu tiên. Cho biết các chỉ số sequence number của các segment tiếp theo trong TCP connection có chứa lệnh HTTP GET: • Cho biết kích thước của mỗi TCP segment trên: • Cho biết throughput (bytes transferred per unit time) của TCP connection trên: • Xem lại chương 5 và dựa trên thực nghiệm hãy vẽ lại quá trình thiết lập kết nối, truyền nhận dữ liệu, đóng kết nối TCP với đầy đủ các thông số.

--HẾT--


Trang /


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương