[Document] [Latent tb brochure] [English] [Vietnamese]tải về 25.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích25.48 Kb.
#3300

[Document]

[Latent TB Brochure]

[English]

[Vietnamese]

Latent TB Infection

What you need to know to stay healthy

Nhiễm Bệnh TB (Lao) Ngấm Ngầm

Những điều bạn cần biết để giữ cho được khỏe mạnh

What are some of the possible side effects

of LTBI medicine?
Side effects are rare with these pills, but may include…
• Nausea

• Vomiting

• Dark urine

• Skin rash

• Yellow skin and/or eyes

• Loss of appetite

• Numb hands and/or feet


Một số phản ứng phụ có thể xảy ra của thuốc LTBI là gì?
Các phản ứng phụ hiếm khi xảy ra đối với các thuốc viên này, nhưng có thể bao gồm...
• Buồn nôn

• Ói mửa


• Nước tiểu sẫm màu

• Nổi mẩn trên da

• Da và/hoặc mắt có màu vàng

• Ăn mất ngon

• Tê bàn tay và/hoặc bàn chân


If you have any of these side

effects, immediately tell your

doctor, nurse, or trained health

worker from the Department

of Public Health.

Nếu bạn có bất cứ các phản ứng phụ nào trong số này, hãy lập tức cho bác sĩ, y tá, hoặc nhân viên y tế đã được đào tạo của Sở Y Tế Công Cộng biết.

What if I had the BCG vaccine?
BCG, or Bacille Calmette-Guérin, is a TB vaccine that children often get in countries that have a lot of TB. It may protect them from severe forms of TB disease. BCG shots are not used much in the United States. The vaccine may be effective for about one year. This shot may not keep people from getting TB, especially adult pulmonary TB.

Nếu tôi đã được chủng ngừa BCG thì sao?
BCG, hoặc Bacille Calmette-Guérin, là một loại thuốc chủng bệnh TB (Lao) mà trẻ em thường được chủng tại các quốc gia có nhiều bệnh TB (Lao). Thuốc này có thể bảo vệ cho các em khỏi bị các hình thức bệnh TB (Lao) nghiêm trọng. Các mũi tiêm BCG không được dùng nhiều tại Hoa Kỳ. Thuốc chủng có thể có hiệu lực trong khoảng một năm. Việc chích ngừa này không thể giữ cho người ta khỏi mắc bệnh TB (Lao), đặc biệt là ở những người lớn bị TB (Lao) nơi phổi.

What role will the Department of Public Health play?
The Department is concerned about you and your family, and gives treatment for latent TB infection.


Sở Y Tế Công Cộng đóng vai trò như thế nào?
Sở quan tâm về bạn và gia đình, và điều trị cho việc nhiễm bệnh TB (Lao).


If you are treated by Public Health, you may be seen by a physician or TB Extended Role Nurse (ERN). The ERN is a registered nurse who has had special training in managing patients with latent

TB infection or active TB disease. This service is provided only by the Los Angeles County Department of Public Health.Nếu bạn được sở Y Tế Công Cộng điều trị, bạn có thể được một bác sĩ hoặc Y Tá có Vai Trò Mở Rộng (ERN- Extended Role Nurse) về TB (Lao) khám. ERN là một y tá có đăng ký là người được huấn luyện đặc biệt trong việc lo liệu cho các bệnh nhân bị nhiễm bệnh TB (Lao) ngấm ngầm hoặc bệnh TB (Lao) đang hoạt động. Dịch vụ này chỉ được cung cấp bởi Sở Y Tế Công Cộng của Quận Los Angeles.

For more information on TB, visit www.publichealth.lacounty.gov/tb

or contact your local health department.

Để biết thêm thông tin về TB (Lao), xin viếng www.publichealth.lacounty.gov/tb

hoặc liên lạc với sở y tế tại địa phương của bạn.

What is Latent TB Infection (LTBI)?
Latent TB infection, or LTBI, means that TB germs are alive but “asleep” in your body. If you have latent TB, you will not have symptoms, may not feel sick, and cannot spread TB germs to other people.


Nhiễm TB Ngấm Ngầm (LTBI) là gì?
Nhiễm TB (Lao) ngấm ngầm, hoặc LTBI, có nghĩa là vi trùng TB (Lao) hiện sống nhưng "đang ngủ" trong cơ thể của bạn. Nếu bạn bị TB (Lao) ngấm ngầm bạn sẽ không có các triệu chứng nào, có thể không cảm thấy bị bệnh, và không thể truyền vi trùng TB (Lao) cho những người khác.

However, if your immune system weakens, these TB germs may “wake up” and multiply. You may then get sick with active TB disease.

Tuy nhiên, nếu hệ thống miễn nhiễm của bạn yếu đi, các vi trùng TB (Lao) này có thể "thức giấc" và nhân bội. Sau đó bạn có thể bị bệnh TB (Lao) hiện đang hoạt động.

What is active TB disease?
Active TB disease means that TB

germs are alive and “awake” in your

body. If you have active TB disease,

you have symptoms like a bad cough,

night sweats, fatigue, and weight loss.

Also, you can spread TB germs toother people.


Bệnh TB (Lao) hiện đang hoạt động là gì?
Bệnh TB (Lao) đang hoạt động có nghĩa là các vi trùng TB (Lao) hiện đang sống và "thức giấc" trong cơ thể của bạn. Nếu bạn có bệnh TB (Lao) hiện đang hoạt động, bạn có các triệu chứng như ho trầm trọng, đổ mồ hôi đêm, mệt mỏi, và sụt cân. Ngoài ra, bạn có thể truyền vi trùng bệnh TB (Lao) cho những người khác.


TB mainly affects the lungs, but it can also affect other parts of the body. If left untreated, TB can lead to death.

TB (Lao) chủ yếu ảnh hưởng nơi phổi, nhưng bệnh này cũng có thể ảnh hưởng các phần khác của cơ thể. Nếu không điều trị, TB (Lao) cũng có thể dẫn đến tử vong.

How does someone get infected?
TB germs are spread in the air when someone who is sick with active TB disease coughs, sneezes, laughs, speaks, or sings. If you breathe in air that has TB germs, you may get infected. However, you cannot catch TB from clothes, dishes, food, bedding, or physical contact with someone who has active TB disease.

Người ta bị nhiễm bệnh như thế nào?
Vi trùng bệnh TB (Lao) lan truyền trong không khí khi có người bị bệnh mang bệnh TB (Lao) hiện đang hoạt động ho, hắt hơi, cười, nói, hoặc ca hát. Nếu bạn hít thở không khí có vi trùng TB (Lao), bạn có thể bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, bạn không thể lây bệnh TB (Lao) từ quần áo, các món ăn, thực phẩm, mùng mền chiếu gối, hoặc đụng chạm về thể chất với một người nào đó bị bệnh TB (Lao) hiện đang hoạt động.

What is the treatment for LTBI?
If you have been infected with TB germs, you may become sick with TB. This can happen right away or several years later.Điều trị cho LTBI như thế nào?
Nếu bạn bị nhiễm vi trùng TB (Lao), bạn có thể bị bệnh vì TB (Lao). Điều này có thể xảy ra ngay hoặc một vài năm sau đó.LTBI can be treated with medicine, most often Isoniazid (INH). You must take this medicine for six to nine months. (Children and persons with HIV will need to take medicine longer, for at least nine months.)

LTBI có thể được chữa trị bằng thuốc men, thường nhất là Isoniazid (INH). Bạn có thể dùng thuốc này trong từ sáu tới chín tháng. (Trẻ em và những người bị HIV sẽ cần dùng thuốc lâu hơn, trong ít nhất là chín tháng.)

Why should I take medicine if I don’t feel sick?
You may develop active TB disease if you do not take medicine for your latent TB infection. Many TB germs are killed after you start taking your medicine, but some stay alive in your body for a long time. As long as you still have TB germs in your body, they can “wake up,” multiply, and make you sick.


Tại sao tôi phải dùng thuốc này nếu tôi không cảm thấy bị bệnh?
Bạn có thể bị bệnh TB (Lao) đang hoạt động nếu bạn không dùng thuốc để trị bệnh nhiễm TB (Lao) ngấm ngầm của mình. Nhiều vi trùng TB (Lao) bị tiêu diệt sau khi bạn bắt đầu dùng thuốc, nhưng một số vẫn còn sống trong cơ thể của bạn trong một thời gian lâu. Chừng nào bạn còn có vi trùng TB (Lao) trong cơ thể, chúng có thể "thức giấc," nhân bội, và làm cho bạn bị bệnh.


If you are taking TB medication, it is important that you finish your medicine, as your doctor or health care provider prescribes.

Nếu bạn hiện đang dùng thuốc TB (Lao), điều quan trọng là bạn phải dùng hết thuốc này, theo như bác sĩ hoặc nhân viên y tế đã chỉ dẫn.

What is the difference between latent TB infection and active TB disease?

Sự khác biệt giữa việc nhiễm TB (Lao) ngấm ngầm và bệnh TB (Lao) đang hoạt động là gì?

Latent TB Infection

No symptoms

Don’t feel sick

Positive skin test (usually)

Chest X-ray normal (usually)

Not contagious (cannot spread TB)

Can develop active TB if treatment

not completed


Active TB Disease

Bad cough for 3 weeks or longer

Coughing up blood

Weakness, fatigue

Weight loss

Lack of appetite

Chills, fever, sweating at night

Positive skin test (usually)

Chest X-ray abnormal (usually)


Nhiễm Bệnh TB (Lao) Ngấm Ngầm

Không có triệu chứng

Không cảm thấy bệnh

Thử lao trên da có kết quả dương tính (thường là như vậy)

Chụp quang tuyến X nơi ngực thấy bình thường (thường là như vậy)

Không lây (không thể lây lan TB)

Có thể phát triển thành TB (Lao) đang hoạt động nếu không

hoàn tất cuộc điều trị


Bệnh TB (Lao) Đang Hoạt Động

Ho trầm trọng trong 3 tuần hoặc lâu hơn

Ho ra máu

Suy nhược, mệt mỏi

Sụt cân

Ăn mất ngonỚn lạnh, lên cơn sốt, đổ mồ hôi đêm

Thử lao trên da có kết quả dương tính (thường là như vậy)

Chụp quang tuyến X nơi ngực thấy có kết quả bất thường (thường là như vậy)


How can I tell if I have LTBI?
Get a TB skin test (TST). After you

get a skin test, make sure you go

back to your doctor after two to

three days for your test results.Làm thế nào tôi có thể biết được là mình bị LTBI hay không?
Đi thử TB trên da (TST). Sau khi bạn đi thử trên da, phải chắc chắn là bạn trở lại với bác sĩ của mình sau từ hai tới ba ngày để biết kết quả của cuộc thử nghiệm này.

What if the skin test result is

negative?
A negative result usually means

you are not infected. If you were in

close contact with someone with active TB disease, you should have another skin test after two to three months.


Nếu kết quả thử lao trên da là âm tính thì sao?
Kết quả âm tính thường có nghĩa là bạn không bị nhiễm bệnh. Nếu bạn không tiếp xúc gần gũi với người nào bị bệnh TB (Lao) đang hoạt động, bạn nên làm một cuộc thử nghiệm trên da sau từ hai tới ba tháng.

What if the skin test result is positive?
A positive skin test result usually means that you have been infected with TB germs, but it does not necessarily mean that you have active TB disease.Nếu kết quả thử nghiệm trên da là dương tính thì sao?
Kết quả thử nghiệm trên da dương tính có nghĩa là bạn đã bị nhiễm vi trùng TB (Lao), nhưng không nhất thiết có nghĩa là bạn bị bệnh TB (Lao) đang hoạt động.Other tests, such as a chest X-ray or sputum (phlegm) sample, are needed to find out if you have active TB disease.

Các thử nghiệm khác, như chụp quang tuyến X nơi ngực hoặc lấy mẫu đờm (phlegm), cần để tìm xem bạn có bị bệnh TB (Lao) đang hoạt động hay không.

When should I get the skin test?
You should get tested for TB if you...
• Have symptoms of active TB

• Have spent a long time with

someone who has active TB

• Have a condition that weakens

your immune system, like HIV

or diabetes

• Have injected illegal drugs

active TB disease?

• Have come to the United States

recently from an area with a lot

of TB, such as Latin America,

the Caribbean, Africa,

Asia, or Eastern Europe

• Have worked or stayed in a

nursing home, homeless shelter,

prison, or other group setting.


Khi nào tôi nên đi thử bệnh lao trên da?
Bạn nên đi thử tìm bệnh TB (Lao) nếu bạn...
• Có các triệu chứng của bệnh TB (Lao) đang hoạt động

• Ở một thời gian lâu với người nào đó bị bệnh TB (Lao) đang hoạt động

• Bị một tình trạng làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn, như HIV hoặc bệnh tiểu đường

• Chích ma túy bất hợp pháp

• Mới đây đến Hoa Kỳ từ một vùng có nhiều bệnh TB (Lao) như Mỹ La Tinh, Caribbean, Phi Châu, Á Châu, hoặc Đông Âu

• Đã làm việc hoặc ở trong một viện điều dưỡng, nơi tạm trú cho người vô gia cư, nhà giam, hoặc các bối cảnh theo nhóm khác.
tải về 25.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương