[Document ] [Active tb disease Brochure] [English] [Vietnamese]tải về 25.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.11.2017
Kích25.93 Kb.
#3398

[Document ]

[Active TB Disease Brochure]

[English]

[Vietnamese]

Active TB Disease

Take control of your health

Bệnh TB (Lao) Đang Hoạt Động

Chủ động về sức khỏe của bạn

What is Directly Observed Therapy?
DOT is a partnership between you and your health care worker. He or she will make sure that you take all of your TB medicines as prescribed so that you can complete a course of therapy.

Liệu Pháp Quan Sát Trực Tiếp Là Gì?
Liệu pháp quan sát trực tiếp (DOT- Directly Observed Therapy) là sự cộng tác giữa bạn và nhân viên y tế của bạn. Người này sẽ phải chắc chắn là bạn dùng hết thuốc TB (Lao) của mình như đã cho toa để bạn có thể hoàn tất quá trình điều trị.


When you are placed on DOT,

your medicine is given to you by

a trained health worker from the

Department of Public Health

at a time and place that you

both agree on. This may be your

home, clinic, or place of work.


Khi bạn được cho vào DOT, thuốc men sẽ được cung cấp cho bạn bởi một nhân viên y tế đã được đào tạo của Sở Y Tế Công Cộng vào thời điểm và nơi chốn mà cả hai đều đồng ý. Nơi này có thể là nhà của bạn, y viện, hoặc sở làm.


All TB medicines will be given and evaluation of your TB will be conducted by the Department of Public Health. Its physicians and nurses, who are experts in treating TB, will be in charge of your care.

Tất cả thuốc TB (Lao) sẽ được cho dùng và việc đánh giá về TB của bạn sẽ được tiến hành bởi Sở Y Tế Công Cộng. Các bác sĩ và y tá của sở, là các chuyên viên trong việc điều trị bệnh TB (Lao), sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho bạn.

What role will the Department of Public Health play?
The Department is concerned about the health of you, your family, and people who spend a lot of time with you.


Sở Y Tế Công Cộng đóng vai trò như thế nào?
Sở quan tâm đến sức khỏe của bạn, gia đình bạn, và những người dành nhiều thì giờ ở với bạn.


It is responsible for making

sure that you receive proper

treatment for your TB, and for

preventing the spread of TB

to others.


Sở chịu trách nhiệm đoan chắc là bạn được điều trị thích hợp về bệnh TB (Lao) của bạn, và để ngăn ngừa sự lây lan TB cho những người khác.

To prevent the spread of TB

to your family and friends,

your health care provider may

recommend that they get a

TB skin test (TST).


Để ngăn ngừa sự lây lan TB (Lao) cho gia đình và bạn bè của bạn, nhân viên y tế có thể đề nghị họ đi thử lao TB (Lao) trên da (TST).

If they have a positive reaction to the skin test, their doctor will probably order a chest X-ray to see if they have TB infection or active TB disease.

Nếu họ có phản ứng dương tính sau khi thử lao trên da, bác sĩ của họ sẽ cho đi chụp quang tuyến X để xem coi họ có bị nhiễm vi trùng bệnh lao TB hay không hoặc bệnh lao TB hiện đang hoạt động hay không.

If they have a negative reaction to the skin test, they should have the test repeated after two to three months.

Nếu họ có phản ứng âm tính sau khi thử bệnh lao trên da, họ sẽ phải đi thử lại sau từ hai tới ba tháng.

For more information on TB, visit www.publichealth.lacounty.gov/tb

or contact your local health department.

Để biết thêm thông tin về TB (Lao), đến viếng www.publichealth.lacounty.gov/tb

hoặc liên lạc với sở y tế tại địa phương của bạn.

What is active TB disease?
Tuberculosis (TB) disease is said to be “active” when TB germs are alive and “awake” in your body. If you have active TB disease, you have symptoms like a bad cough, night sweats, fatigue, and weight loss. You can spread TB germs to other people.Bệnh TB (Lao) hiện đang hoạt động là gì?
Bệnh lao (TB) được nói là "đang hoạt động" khi vi trùng TB hiện đang sống và "thức giấc" trong cơ thể của bạn. Nếu bạn có bệnh TB (Lao) hiện đang hoạt động, bạn có các triệu chứng như ho trầm trọng, đổ mồ hôi đêm, mệt mỏi, và sụt cân. Bạn có thể truyền vi trùng bệnh TB (Lao) cho những người khác.TB mainly affects the lungs, but it can also affect other parts of the body. If left untreated, TB can lead to death.

TB (Lao) chủ yếu ảnh hưởng nơi phổi, nhưng bệnh này cũng có thể ảnh hưởng các phần khác của cơ thể. Nếu không điều trị, TB (Lao) cũng có thể dẫn đến tử vong.

How does someone get TB disease?
TB germs are spread in the air

when someone who is sick with

active TB disease coughs, sneezes,

laughs, speaks, or sings. If you

breathe in air that has TB germs,

you may get infected. This means

you have TB germs in your body,

but they are asleep.Một người bị nhiễm bệnh TB (Lao) như thế nào?
Vi trùng bệnh TB (Lao) lan truyền trong không khí khi có người bị bệnh mang bệnh TB (Lao) hiện đang hoạt động ho, hắt hơi, cười, nói, hoặc ca hát. Nếu bạn hít thở không khí có vi trùng TB (Lao), bạn có thể bị nhiễm bệnh. Điều này có nghĩa là bạn có vi trùng TB (Lao) trong cơ thể của mình, nhưng chúng con đang say ngủ.

However, if your immune system weakens, these TB germs may “wake up” and multiply. You may then get sick with active TB disease. You cannot catch TB from clothes, dishes, food, bedding, or physical contact with someone who has active TB disease.

Tuy nhiên, nếu hệ thống miễn nhiễm của bạn yếu đi, các vi trùng TB (Lao) này có thể "thức giấc" và nhân bội. Sau đó bạn có thể bị bệnh bởi bệnh TB (Lao) hiện đang hoạt động. Bạn không thể lây bệnh TB (Lao) từ quần áo, các món ăn, thực phẩm, mùng mền chiếu gối, hoặc đụng chạm về thể chất với một người nào đó bị bệnh TB (Lao) hiện đang hoạt động.

Anyone can get active TB disease. But you are more likely to get it if you have TB infection and are HIV positive, are a substance abuser, are very young or elderly, or have a condition that weakens

your immune system, like diabetes or cancer.Bất cứ ai cũng có thể bị bệnh TB (lao) hiện đang hoạt động. Nhưng bạn rất có thể bị bệnh này nếu bạn bị nhiễm TB (Lao) và có HIV dương tính, là người lạm dụng ma túy, là người rất trẻ hoặc già, hoặc bị một tình trạng làm yếu đi hệ thống miễn nhiễm của bạn như bệnh tiểu đường hoặc ung thư.

What are some of the signs and symptoms

of active TB disease?

Một số dấu hiệu và triệu chứng của

bệnh TB (Lao) hiện đang hoạt động là gì?

• Bad cough for three

weeks or more

• Chest pain

• Coughing up blood

• Weakness

• Feeling very tired

Loss of weight

without trying
• Ho trầm trọng trong ba tuần trở lên

• Đau ngực

• Ho ra máu

• Suy nhược

• Cảm thấy rất mệt mỏi

• Bị sụt cân ngoài sự mong muốn
• Loss of appetite

• Chills and fever

• Sweating at night

• Positive TB skin test (usually)

• Abnormal chest X-ray (usually)


• Ăn mất ngon

• Bị ớn lạnh và lên cơn sốt

• Đổ mồ hôi ban đêm

• Thử TB (Lao) trên da dương tính (thường là như vậy)

• Chụp quang tuyến X thấy có sự bất thường (thường là như vậy)


How is active TB disease treated?

TB germs are very strong, so it may take a long time for them to die. That is why you need to take all of your medicines, as directed by your health care provider, to treat active TB disease.
Bệnh TB (Lao) hiện đang hoạt động được điều trị như thế nào?

Vi trùng TB (Lao) rất mạnh, vì thế có thể cần một thời gian lâu chúng mới bị tiêu diệt. Đó là lý do tại sao bạn cần dùng tất cả thuốc men của bạn, theo chỉ dẫn của nhân viên y tế của bạn, để điều trị bệnh TB (Lao) hiện đang hoạt động.
You will start off with many kinds of TB medicines, which you will need to take for at least six months.

Bạn sẽ bắt đầu bằng nhiều loại thuốc TB (Lao), mà bạn sẽ cần dùng trong ít nhất sáu tháng.

What are some of the possible side effects of

TB medicines?

Một số phản ứng có thể xảy ra của thuốc

trị bệnh TB (Lao) là gì?

Although side effects are rare with these pills, they may include the following:


Mặc dù các phản ứng phụ hiếm khi xảy ra đối với các thuốc viên này, chúng có thể bao gồm những điều sau:


• Continued loss of appetite

• Always feeling tired for

no reason

• Feeling dizzy or sleepy

• Yellow eyeballs

• Yellow skin

• Rash, itching

High fever• Tiếp tục ăn mất ngon

• Luôn luôn cảm thấy mệt mỏi mà không rõ nguyên do

• Cảm thấy chóng mặt và buồn ngủ

• Cầu mắt có màu vàng

• Da vàng

• Nổi mẩn, ngứa

• Sốt cao


• Blurred vision

• Unusual pain in hands,

feet, joints

• Headache

• Nausea and/or vomiting

• Any other unusual symptoms

• Dark-colored urine (the color

of coffee or tea)• Nhìn thấy mờ

• Bị đau bất thường nơi bàn tay, bàn chân, khớp xương

• Nhức đầu

• Buồn nôn và/hoặc ói mửa

• Bất cứ các triệu chứng bất thường nào khác

• Nước tiểu có màu sẫm (màu cà phê hoặc trà)If you have any of these side effects, immediately tell your doctor, nurse, or trained health worker from the Department of Public Health.

Nếu bạn có bất cứ các phản ứng phụ nào trong số này, hãy lập tức cho bác sĩ, y tá, hoặc nhân viên y tế đã được đào tạo của Sở Y Tế Công Cộng biết.

Note: If taking Rifampin, it is common for your bodily fluids (i.e., urine, sweat, and tears) to turn orange or red. This may stain your contact lenses, but is not harmful to you.

Ghi chú: Nếu dùng Rifampin, thường thì dịch cơ thể của bạn (thí dụ, nước tiểu, mồ hôi, và nước mắt) chuyển sang màu cam hoặc màu đỏ. Việc này có thể làm cho kính dán sát tròng mắt của bạn bị nhuộm màu, nhưng không có hại cho bạn.

What happens if I don’t take the pills as prescribed?

Điều gì xảy ra nếu tôi không dùng thuốc viên như đã chỉ dẫn?

• You can stay sick for a longer time.

• You can pass TB germs to others.

• Your TB germs can become resistant to the medicine you take.

This is very difficult to treat and can take much longer to cure (up to 24 months).• Bạn có thể vẫn bị bệnh trong một thời gian lâu hơn.

• Bạn có thể truyền vi trùng TB (Lao) cho những người khác.

• Vi trùng TB (Lao) của bạn có thể trở nên kháng thuốc mà bạn dùng.

Như vậy rất khó điều trị và có thể cần một thời gian lâu hơn để chữa khỏi (lên đến 24 tháng).To cure you of TB disease, your doctor recommends that you get your medication through Directly Observed Therapy, or DOT.


Để điều trị bệnh TB (Lao), bác sĩ có thể đề nghị là bạn lấy thuốc thẳng từ chương trình Liệu Pháp Quan Sát Trực Tiếp, hoặc DOT.


DOT is a special service given only by the Department of Public Health.

DOT là một dịch vụ đặc biệt của Sở Y Tế Công Cộng.


tải về 25.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương