file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Uỷ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủ/y ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  A. TÌNh hình thực hiện xã HỘi hoá trong các hoạT ĐỘng giáo dụC, y tế, VĂn hóa và thể DỤC thể thao, thực hiện nghị quyếT 90/1997/nq-cp của chính phủ Ở an giang
  Ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Thành phố Hà Nội Số: 48/2001/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 1108/2005/QĐ-ub
  Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Số: 145/2004/ QĐ ub
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãI
  Thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 16/2005/ct-ubnd
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc o0o
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công nghiệp
fileupload/vanban
  TrưỜng tiểu học an lĩnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7EE3BBE490340DA14725794400119C19/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Thñ t­íng chÝnh phñ
  Tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 18/2004/CT. Ub
  Tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Tài liệu hưỚng dẫn vận hành hệ thống thông tin đIỆn tử TỔng hợp kt-xh trêN ĐỊa bàn tỉnh an giang
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/F435ADE11756DEB54725714500097A84/$file
  Qui đỊnh tạm thờI
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc quy đỊnh về Tiêu chí làng nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh An Giang
  Tỉnh an giang
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
  Thành phố Hà Nội
  Uỷ ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
  Uỷ ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc chưƠng trìNH
  Uỷ ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ubnd lâm thời cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long
  Số: 149/2004/QĐ ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq
  Qcvn 01 99: 2012/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ Về việc ban hành Quy ®Þnh thu, nép, qu¶n lý và sö dông Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Cần Thơ
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/738EA7812AC905EB4725809E000D78D7/$file
  Thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyềN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Quy trình công nhận trưỜng mầm non, tiểu họC
  V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Ban Tôn giáo Dân tộc thành phố Cần Thơ
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc o0o
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập- tự do- hạnh phúc
  Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố Hà Nội Độc lập tự do hạnh phúc
qlvb/vbpq.nsf/03515270D3DDCF49472580D5002ABB99/$file
  Rà soáT ĐIỀu chỉnh qhtt phát triển kt-xh tỉnh đIỆn biêN ĐẾn năM 2020 VÀ TẦm nhìN ĐẾN 2030
vbpq/Files
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hai bên đường Võ Văn Kiệt trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1456/2004/QĐ-ub
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
  Tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/DB0A2E7246DADC994725714500097A8B/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Uỷ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh Sóc Trăng Độc lập Tự do Hạnh phúc ––––––––
  Thành phố Hà Nội
  Thành phố hà nội
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ Về việc ban hành Quy ®Þnh thu, nép, qu¶n lý và sö dông Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Cần Thơ
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố Về việc ban hành Quy định về thi công
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/08
  Ubnd tỉnh đỒng tháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/vbpq.nsf/45E6C09DC594FCD24725807A004FB395/$file
  Ubnd tỉnh đIỆn biêN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2001 quyếT ĐỊnh của ubnd thành phố
  V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới
  Độc lập tự do hạnh phúc Số: 73/2001/QĐ-ub hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2001 quyếT ĐỊnh của ubnd thành phố
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập- tự do- hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long
  Chỉ thị CỦA Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ V/v tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự
  Theo Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/10
  Thông tư Qui định chế độ thu, nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh
  Sè : 13 /2004/Q§-ub tp. Hå ChÝ Minh, ngµy 23 th¸ng n¨m 2004
fileupload/vanban
  TrưỜng tiểu học bạch đẰng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Quy chế Làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc
  Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố Hà Nội Độc lập tự do hạnh phúc
  Bộ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về việc thu thuỷ lợi phí, tiền nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Điều 2
  Thñ t­íng chÝnh phñ
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số : 15 /2005/ct-ub
  Tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Héi ®ång nhn dn CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam tønh Kon Tum Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 3201/2005/QĐ-ubnd
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/3455E9AE0CD1C050472577A0002A486E/$file
  Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/836A3F906B077360472576960027FF09/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Chỉ thị Về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia
  ChÝnh phñ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cần thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/vbpq.nsf/str/03515270D3DDCF49472580D5002ABB99/$file
  Rà soáT ĐIỀu chỉnh qhtt phát triển kt-xh tỉnh đIỆn biêN ĐẾn năM 2020 VÀ TẦm nhìN ĐẾN 2030
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/C40E651BC2D92076472578B1003132D1/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/vbpq.nsf/A0F6B7B822F9751D472583000065A1D0/$file
  HộI ĐỒng gdqp-an t
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/E211DE9BE3824B14472572920027FCC8/$file
  Tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc DỰ ÁN Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Số: 01 /2004/CT. Ubndt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Độc lập Tự do Hạnh phúc o0o Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2001 quyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân thành phố
  Về việc ban hành kế hoạch khảo sát và giải quyết tình trạng
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
fileupload/text
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng cao đẲng nghề phú YÊN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ V/v thành lập Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng
  Ubnd tỉnh an giang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
  Theo Quy hoạch chi tiết khu vực nút giao thông Ngã Tư Vọng Tỷ lệ 1/500
upload/s/20171226
  Bộ giáo dụC ĐÀo tạO
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A6FF90E73456DC2E47257B4900312AAF/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Quy định về xử lý VI phạm pháp luật trong lÜnh vùc cạnh tranh
  Quy đỊnh bảng giá CÁc loạI ĐẤt trêN ĐỊa bàn tỉnh an giang
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/783DCA7087749EA1472576960025AC42/$file
  Danh mục thuốc yhct dự kiến sử DỤng năM 2008
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Tỉnh an giang
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
  Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Các xã loại I là những xã có từ 10. 000 dân trở lên, xã loại II là những xã còn lại
  Uỷ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh Sóc Trăng Độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân thành phố Về ban hành Quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia
  Tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/F5996D3C5EF9328347257728000FEDEB/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/ECE21A0574BD8BC147257AED000AE1E9/$file
  Về CÂy giống hồ tiêu bình phưỚC 2012
  Về CÂy giống cao su loại tum bầu có TẦng lá BÌnh phưỚC 2012
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
vbpq/Files
  Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Tỉnh cần thơ Số: 04/2003/ct-ub cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
upload/s/20171226
  Các tiết dành cho đỊa phưƠNG
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố HÀ NỘI
vbpq/Files
  Mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 1A thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/F840A089027D889647257A780026551B/$file
  SôÛ noâng nghieäP &ptnt
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  TØnh VÜnh Long §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/81E3041A226128044725769600263121/$file
  Một số góp ý
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố HÀ NỘI
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
  Chỉ thị V/v tổ chức đón Tết Nguyên Đán Giáp Thân 2004
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/10
  Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng tháP
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân thành phố Về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố
  Số : 5 /2004/ct-ub long Xuyên, ngày 30 tháng năm 2004
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
  Phụ LỤc các loại thủ TỤC, HỒ SƠ quan hệ HÀnh chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/ECE21A0574BD8BC147257AED000AE1E9/$file
  Về CÂy giống sầu riêng bình phưỚC 2012
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy
vbpq_binhphuoc.nsf/f6ab5451f0098eb34725723d002e1f58/CB41700ABB0E2A68472572AB00130C4A/$file
  Tỉnh bình phưỚc số: 09/2007/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Thñ t­íng chÝnh phñ
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ V/v thành lập Thanh tra Giao thông Công chính
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc o0o
  Tcxdvn tiªu chuÈn xy dùng viÖt nam tcxdvn 335 : 2005
  Chø thþ CñA ubnd thµnh phè CÇn th¥ V/v tiÕp tôc ®Èy m¹nh thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh, träng tm
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
  Thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
  Số: 2828/2005/QĐ-ubnd long Xuyên, ngày 11 tháng 10 năm 2005
  Ngân hàng nhà NƯỚc việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/351787D6CB71841E472572260028E06E/$file
  Uûy ban nhaân daân coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
vbpq/Files
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/vbpq.nsf/71F62F518975ED1D472582980010260E/$file
  A nhà ĐẦu tư Tên doanh nghiệp
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/71F9C7245842590D47257147000DDEDD/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc quy đỊNH
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7553A0FDB37EAAAE4725809E000D2798/$file
  Thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền quản lý VÀ giải quyết của ngành giáo dục và ĐÀo tạo trêN ĐỊa bàn tỉnh bình phưỚC
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/02
  Ubnd tỉnh hà nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Uỷ ban nhân dân tỉnh an giang số: 778 /2005/QĐ-ub
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 20 /2005/ct-ubnd
vbpq_binhphuoc.nsf/f6ab5451f0098eb34725723d002e1f58/7136F8CAF376DB0447257145000DB303/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Ủy ban nhân tỉnh long an
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/03
  Bộ TÀi chính số 183/2011/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố
  Chỉ thị Về việc tổ chức đón Tết Ất Dậu 2005
  Bộ CÔng nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/E7C5FFA3F9770FE747257F8C00309E8D/$file
  Thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền quản lý VÀ giải quyết của ngành văn hoá, thể thao và du lịch trêN ĐỊa bàn tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9CD091C515B2D2C9472582CD002DFE72/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2008/11
  Ubnd tỈnh lẠng sƠn céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt Nam
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/11
  Ubnd tỉnh hà nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân thành phố
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2007/01
  Ubnd tỉnh Tiền Giang
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ V/v thành lập Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Tỉnh bắc kạN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 2218/2004/QĐ. Ub
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ V/v ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước thành phố Cần Thơ
  Tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Files
  Chỉ thị Về việc tăng c­ường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/ECE21A0574BD8BC147257AED000AE1E9/$file
  Về CÂy giống cao su loại bầu cắt ngọn bình phưỚC 2012
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Ñy ban nh¢n d¢n céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam thµnh phè Hå chý minh §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố HÀ NỘI
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập- tự do- hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố HÀ NỘI
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2008/04
  Ủy ban nhân dân tỉnh đĂk nôNG
vbpq/Files
  Cải tạo, mở rộng thư viện Trung tâm Đại học tại chức Cần Thơ chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Quy đỊnh xây dựng vµ TỔ chức hoạT ĐỘng trạm câN ĐỐI chứNG
  Tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Quèc héi LuËt sè: 42
  Tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/vbpq.nsf/90698FE9B1E1AD704725843900112BE2/$file
  Bc kết quả kiểm tra (B giang, Lào Cai, Đ Tháp, a giang) doc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0956DA568D94014D4725809E000D15C1/$file
  Thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền quản lý VÀ giải quyết của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trêN ĐỊa bàn tỉnh bình phưỚC
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1261
  ĐẢng cộng sản việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Uû ban nhn dn thµnh phè Hµ Néi
  Ủy ban nhân dân cộng bòa xã hội chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập- tự do- hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 07/2005/CT. Ub
qlvb/vbpq.nsf/8C5B5358C0E0460A472583D0002CA64F/$file
  Gỗ và lâm sản ngoài gỗ là ngành hàng xuất khẩu quan trọng thứ 6 của Việt Nam và liên tục có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt trên 13%/năm trong giai đoạn 2010 2018
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Ủy ban nhân dân cộng bòa xã hội chủ nghĩa việt nam
vbpq_hanam.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/7CA743045AA5B3AB472574C5004AC197/$file
  Phủ Lý, ngày 5 tháng năm 2008
upload/s/20171226
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo số: 5572/QĐ-bgdđt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Tỉnh an giang
vbpq_hanam.nsf/4721b28c3486913e47256f96002926df/A08E0743E380588A47257A8E00283504/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/vbpq.nsf/44B212FCD4843B6047258434002CB91D/$file
  Số: /nq-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1262
  Tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  ChÝnh phñ  céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãI
qlvb/vbpq.nsf/8D3AD3496EBED5B64725830500093E72/$file
  Số: 25/ct-ttg cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn – Hà Nội
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Bộ TÀi chính số: 149/2004/QĐ-btc
  Ubnd tØnh an giang céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãI
  Thñ t­íng chÝnh phñ Céng hßa x• héi chñ nghÜa ViÖt nam
  Tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  ChÝnh phñ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Resources/VBPQ
  Dự án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Tài nguyên và Môi trường
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu di dân Đồng Tàu, tỷ lệ 1/500 Thuộc xã Thịnh Liệt- huyện Thanh Trì- hà Nội
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
  Uû ban nh¢n d¢n céng hoµ X· Héi chñ nghüa viöt nam
  Uûy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
  Héi ®ång nhn dn céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
directory vbpq  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương