vanban/vb_giaoan
  Bài1 Tiết: nhật bản ngày soạn: 05/08/09 Ngày dạy: I. Mục tiêu bài học
  Tiết ct: 1 chưƠng I: XÃ HỘi nguyên thủY
  Tiết ct: 1 chưƠng I: XÃ HỘi nguyên thủY
  TiếT 19+20 Ngày soạn: 11/8/2009
  Tiết 1-2: Ngày soạn: 10-08-09 TỔng quan văn học việt nam
  Ngày soạn: 12/08/2008
  Tiết 1,2: khái quát văn học việt nam từ cmt8 1945 -> HẾt tk XX
  TrưỜng thpt chuyên lưƠng văn cháNH
  Tiết 1: Đọc văn
  Chương 1 – nguyên tử
  GiáO Án sinh họC 12 (NÂng cao) – trưỜng thpt ngô gia tự phần V. Di truyền họC
  Trường thpt nguyễn Trãi Giáo viên: Phạm Thị Hải Yến Môn: Địa Lí. Khối 11
  Chöông 2: nhoùm nitô muïc tieâu cuûa chöÔNG
  GiáO Án lý thuyếT
  Phần hai : LỊch sử việt nam (Từ năm 1945 đến năm 2000)
  Chương I dao đỘng cơ
  Thêu pha màu một số loại hoa. I. MỤc tiêU: Học sinh nắm vững được phương pháp thêu pha màu một số hoa, lá 1
  Nối nối tiếp và phân nhánh dây dẫN ĐIỆn i/ MỤc tiêU
  Phaàn moät : LÒch söÛ theá giôÙi hieäN ÑAÏI. Chöông I : SÖÏ HÌnh thaønh traät töÏ theá giôÙi môÙI
directory vanban vb giaoan  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương