upload/21235/20171015
  Ngân hàng câu hỏi môn sinh họC 6
  Ngân hàng câu hỏi môn lịch sử LỚP 8
upload/21235/20170920
  Thông báo về việc gửi dánh sách Giáo viên, Nhân viên Tham gia lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quốc Phòng An Ninh
upload/21235/20171015
  ĐỀ CƯƠng ôn thi hki
upload/21235/20180614
  Kiểm tra bài cũ Đọc thuộc lòng bài thơ Đồng chí của Chính Hữu
upload/21235/20171011
  ĐỀ 1 I/ Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất
upload/21235/20171015
  Ngân hàng đỀ HỌc kì I
  Ngân hàng câu hỏi môn sinh lớP 7
  TrưỜng thcs nhuận phú TÂn tổ: thể DỤC Âm nhạc mĩ thuậT
upload/21235/20171010
  Câu :(TN) Bộ môn: Toán Lớp Tên bài: Nhân đơn thức với đa thức
upload/21235/20171011
  Câu hỏi trác nghiệm hóa học thcs
upload/21235/20171015
  Đoạn văn trả lời câu hỏi 1,2
upload/21235/20171011
  Bộ CÂu hỏi phát triển năng lực thành phầN (nltp)
  * Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau đây
  ĐỀ kiểm tra tiếng anh học kỳ I lớP 6- năm họC 2007-2008
upload/21235/20171015
  Một số CÂu hỏi ngữ VĂN 7
  TrưỜng thcs đỔng khởI
  TrưỜng thcs đỒng khởi thư viện câu hỏI
upload/21235/20171011
  Bộ ĐỀ 1 I/ Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất
upload/21235/20181020
  1. Câu hỏi tnkq nhiều lựa chọn (mcq)
upload/21235/20171011
  Test 1 I/ Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất
upload/21235/20171015
  Câu 19: Trên thực tế, khi nói giống thuần chủng là nói tới :
upload/21235/20171011
  Câu hỏi trắc nghiệm chưƠng I. ChấT – nguyên tử phân tử Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng
  Truôøng thcs an Xuyeân 2
upload/21235/20181027
  Câu chuyện kể Ấn tưỢNG
upload/21235/20180620
  MôN ĐỊa lí 8- hki
upload/21235/20180305
  Các nhận xét sau là đúng hay sai?
upload/21235/20180909
  Ngân hàng câu hỏi môn văn bảN 8 Câu 1: Cho biết truyện ngắn “ Tôi đi học” thuộ
upload/21235/20171015
  TrưỜng thcs đỒng khởi thư viện câu hỏI
upload/21235/20171010
  TrưỜng thcs đỒng khởi thư viện câu hỏI
upload/21235/20171015
  TrưỜng thcs đỒng khởI
upload/21235/20180620
  Trường thcs nhuận Phú Tân
  Phần văn câu1: Truyện bánh chưng bánh giày có ý nghĩa như thế nào? ( T h)
  Ngân hàng câu hỏi môn sinh họC 6
upload/21235/20181026
  Chủ đề: Động vật Lứa tuổi: 5-6 tuổi Mục đích – Yêu cầu
upload/21235/20180614
  Cuộc thi “Ý TƯỞng khởi nghiệP” Dành cho đoàn viên, thanh niên và học sinh huyện Mỏ Cày bắc lần thứ I, năn 2017
upload/21235/20181103
  Môn: gdcd 8 ( 2017-2018)
upload/21235/20171010
  TrưỜng thcs đỒng khởi thư viện câu hỏI
upload/21235/20171015
  ĐỀ CƯƠng ôn tập công nghệ 6 hki
  * Mức 1: Nhận biết
  Tổ: SỬ ĐỊa gdcd ngân hàng câu hỏi gdcd lớP 7 Học kì I -năm Học 2017 – 2018 A/ phần trắc nghiệm khách quan
upload/21235/20181101
  Những giá trị VĂn hóa việt nam nơI ĐÌnh phú TỰ
upload/21235/20180530
  ĐỀ TÀI : giọt nưỚc tí XÍU
upload/21235/20171010
  Tổ toán tin học chưƠng I: Ôn tập và BỔ TÚc về SỐ TỰ nhiên chủ ĐỀ I: TẬp hợp số phần tử CỦa một tập hợP
upload/21235/20181017
  Bài truyền thông phòng chống ma túy trong trường học Năm học 2018 2019
upload/21235/20171015
  Ngân hàng đỀ HỌc kì I
upload/21235/20171010
  TrưỜng thcs đỒng khởi thư viện câu hỏI
upload/21235/20180620
  Bộ CÂu hỏi phát triển năng lực thành phầN (nltp)
upload/21235/20171015
  ĐỀ CƯƠng ôn tập hki môn tin họC 6
  MôN ĐỊa lí 8- hki
upload/21235/20180622
  Giáo án Ngữ văn 9 Trường thcs nguyễn Văn Tư
upload/21235/20180620
  Ngân hàng câu hỏi môn lịch sử LỚP 8
upload/21235/20181013
  Câu 1: Số ngày vắng mặt của 30 học sinh lớp 7A trong học kỳ II được ghi
upload/21235/20181103
  MôN ĐỊa lí 8- hki
upload/21235/20171010
  TrưỜng thcs đỒng khởi thư viện câu hỏI
upload/21235/20181103
  MôN ĐỊa lí 8- hki
upload/21235/20171010
  TrưỜng thcs đỒng khởi thư viện câu hỏI
  TrưỜng thcs đỒng khởi thư viện câu hỏI
upload/21235/20180620
  Ngân hàng câu hỏi môn lịch sử LỚP 8
upload/21235/20171015
  Tổ: SỬ ĐỊa gdcd ngân hàng câu hỏi môN ĐỊa lí LỚP 7 Học kì I -năm Học 2017 – 2018 I. Trắc nghiệm khách quan
upload/21235/20181024
  Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt ( phần đọc hiểu) cuối học kì 1 khối 3
upload/21235/20181023
  Sử DỤng trò chơi trong dạy học tiếng anh
upload/21235/20180620
  Test 1 I/ Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất
upload/21235/20171109
  TrưỜng tiểu học nhuận phú TÂN 1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/21235/20171015
  ĐỀ CƯƠng ôn tập kiểm tra học kỳ I – NĂm họC 2008 – 2009
upload/21235/20180909
  Câu hỏi ngữ VĂN 7 Học kì I câu 1
upload/21235/20181018
  I những vấN ĐỀ chung về kiểm tra, ĐÁnh giá theo đỊnh hưỚng phát triển năng lực hs
upload/21235/20180909
  Câu hỏi ngữ VĂN 9 Câu 1
upload/21235/20180620
  Ngân hàng đỀ HỌc kì I
upload/21235/20190523
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo vụ giáo dục trung họC
upload/21235/20181225
  Giáo viên: Trần Ngọc Yến Trường Tiểu học Tân Thanh Tây
upload/21235/20190506
  Một số VẤN ĐỀ chung về TƯ VẤn tâm lý cho học sinh và khó khăn tâm lý CỦa học sinh gs. Ts. Vũ Dũng
upload/21235/20190522
  1-Tên sáng kiến: Dạy học theo chủ đề “Hình ảnh người línhtrong thơ hiện đại”
upload/21235/20181128
  Môn ngữ VĂn tiếT 127: DẤu chấm lửNG, DẤu chấm phẩY
upload/21235/20190519
  Kiểm tra bài cũ: Cái nhãn vở 1 / Bạn Giang viết những gì trên nhãn vở ?
upload/21235/20190815
  Ubnd tỉnh bến tre cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/21235/20191101
  Kế hoạch bồi dưỠng thưỜng xuyên năm họC: 2019-2020
upload/21235/20181024
  Kỳ diệu rừng xanh gv: Đặng Thị Hồng Gấm
upload/21235/20190921
  Xeáp loaïi tay ngheà vaø hoà SÔ soå saùch caû naêM
upload/21235/20190312
  Ôn tập học kỳ II năm họC 2007 – 2008 MÔn tiếng anh
upload/21235/20190604
  Ngày soạn: tuầN 25 Tiết: 98 Ngày dạy: Phân môn: Tiếng Việt
upload/21235/20190523
  Kế hoạch dạy thêm môn tiếng anh lớP 9
upload/21235/20181103
  Phòng gd&Đt mỏ CÀy bắC
  Ngân hàng câu hỏi lí 8 –HỌc kì 1-NĂM: 2018-2019
upload/21235/20181209
  Ngân hàng câu hỏi môn hoá (từ tuần đến tuần 9)
upload/21235/20181231
  Tuaàn 13; Tieát 37 ns: /ND
upload/21235/20190523
  Câu hỏi toáN 8 HỌc kỳ 2
upload/21235/20180620
  Câu hỏi trắc nghiệm chưƠng I. ChấT – nguyên tử phân tử Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng
upload/21235/20171010
  Bộ môn: Toán Lớp 8 Tên bài: Tứ giác Chương: Tứ giác
upload/21235/20190516
  Ngaøy soaïn
upload/21235/20190523
  ĐỀ CƯƠng ôn tập thi kthk II vật lý 7
upload/21235/20181225
  Thể LỆ chơI
upload/21235/20190522
  ĐỀ CƯƠng ôn tập năm họC 018 – 2019 MÔN: tin học I. Phần trắc nghiệM
upload/21235/20181103
  Thư viện câu hỏi tin họC 9
upload/21235/20171015
  TrưỜng thcs nhuận phú TÂn tổ: thể DỤC Âm nhạc mĩ thuậT
  Trường thcs nhuận Phú Tân
upload/21235/20190422
  ĐỀ kiểm tra viếT 1 tiếT
upload/21235/20190519
  Phụ lục i-b
upload/21235/20181227
  Ma trận kiến thứC, KỸ NĂng đỀ ĐÁnh giá kqht hs
upload/21235/20181103
  Ngân hàng câu hỏi môn lịch sử LỚP 8
upload/21235/20181226
  Tuần: 10 Ngaøy soaïn
upload/21235/20190923
  E nglish exercises the passive voice
upload/21235/20190522
  Bài dự thi kể chuyện về TẤm gưƠng đẠO ĐỨc hồ chí minh
upload/21235/20200712
  Quý ĐẠi biểu về DỰ tiết ngoài giờ LÊn lớP
upload/21235/20201229
  Bộ giáo dục cà ĐÀo tạo vụ giáo dục trung học dự Án grep tài liệu tập huấN
upload/21235/20200713
  Xưng hô trong hội thoại tiết 18 Kể tên các phương châm hội thoại?
upload/21235/20191120
  1. Tên sáng kiến: Giúp học sinh học tốt dân ca ở Trường thcs
upload/21235/20190522
  Tiết 39: Văn bản Ếch ngồi đáy giếng (truyện ngụ ngôN)
upload/21235/20181231
  Ma trậN ĐỀ thi học kì I khốI 6 NĂm họC 2013-2014
upload/21235/20181103
  Test 1 I/ Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất
upload/21235/20190517
  Luyện từ VÀ CÂu nhân hóA. ÔN cách đẶt và trả LỜi câu hỏI "Ở ĐÂU?"
upload/21235/20190522
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do- hạnh phúc ĐƠn yêu cầu công nhận sáng kiếN
directory upload 21235  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương