qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/117
  05 tiểu phẩm pháp luậT
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/79
  ĐẶc san tuyên truyền pháp luật số 01/2011 chủ ĐỀ pháp luật về BẦu cử ĐẠi biểu quốc hội và BẦu cử ĐẠi biểu hộI ĐỒng nhân dâN
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/172
  Bộ TƯ pháp nội dung chưƠng trìNH phát thanh chuyêN ĐỀ
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/103
  HộI ĐỒng phối hợp phổ biếN
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/109
  ĐỀ CƯƠng chi tiếT
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/50
  Defense Industry
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/95
  Thanh tra chính phủ
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/122
  HộI ĐỒng phối hợp phổ biếN, giáo dục pháp luật trung ưƠng đẶc san tuyên truyền pháp luậT
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/81
  Một số VẤN ĐỀ LÝ luận và thực tiễN
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/174
  200 CÂu hỏI ĐÁp pháp luật về HÔn nhân gia đÌnh và luật trẻ em năM 2016 Chủ đề: Quy định pháp luật về kết hôn
qt/tl-pbgdpl/Lists/DeCuong/Attachments/53
  Bộ TƯ pháp vụ phổ biêN, giáo dụC pháp luậT ĐỀ CƯƠng giới thiệu luậT ĐẤT Đai năM 2003 I. SỰ CẦn thiết sửA ĐỔi luậT ĐẤT Đai năM 1993
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/69
  ĐẶc san tuyên truyền pháp luật số 02 chủ ĐỀ trách nhiệM, quyền hạn củA Ủy ban nhân dâN
qt/tl-pbgdpl/Lists/DeCuong/Attachments/59
  Bộ TƯ pháp vụ phổ biếN, giáo dụC pháp luậT
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/177
  40 câu hỏi đáp về các quy định pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích, trách nhiệm, nghĩa vụ, các hành VI cấm, xử lý VI phạm thanh thiếu niên trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. A- lĩnh vực bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/107
  HộI ĐỒng phối hợp phổ biếN
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/80
  ĐẶc san tuyên truyền pháp luật số 02/2011 chủ ĐỀ pháp luật về BẢo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/72
  Tổng quan về TỔ chức thưƠng mại thế giớI ( wto )
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/53
  Báo cáo về Pháp luật Bảo vệ và môi trường
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/83
  HỏI – ĐÁp pháp luật về HÔn nhân và gia đÌNH
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/89
  HỏI – ĐÁp về LĨnh vực an toàn giao thôNG
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/167
  I phẩn những quy đỊnh chung
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/122
  Quốc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/78
  Thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/59
  Những đIỂm mới cơ BẢn của luật công chứNG
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/47
  Nội dung sổ tay
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/123
  Tình huống số 2
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/73
  GiảI ĐÁp pháp luậT, TÌnh huống pháp luậT
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/90
  Câu 01: Khi Nhà nước thu hồi đất mà các tổ chức, cá nhân phải di chuyển tài sản thì Nhà nước sẽ bồi thường những chi phí gì
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/54
  Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ TƯ pháP, HỘ TỊCH
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/98
  ĐẶc san tuyên truyền pháp luật số: 09/2012 chủ ĐỀ pháp luật về BÌnh đẲng giới và KẾt quả thực hiện luật bình đẲng giớI
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/200
  06 tiểu phẩm về quyền dân sự, chính trị
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/58
  Phần I : trách nhiệm phòng chống ma túY; ĐẤu tranh chống các tội phạm về ma túy và CÁc hàNH VI Vi phạm hành chính về ma túY
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/137
  HộI ĐỒng phối hợp phổ biếN, giáo dục pháp luật trung ưƠng đẶc san tuyên truyền pháp luật số: 02/2017 chủ ĐỀ
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/42
  Bộ TƯ pháp vụ phổ biếN, giáo dụC pháp luậT
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/164
  1. Qua báo đài, anh h được biết Quốc hội vừa thông qua Luật đấu giá tài sản với tỷ lệ biểu quyết rất cao. Đây là sự kiện pháp luật quan trọng góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống tham nhũng
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/165
  138 CÂu hỏI ĐÁp về thủ TỤc hành chính trong một số LĨnh vực I thủ TỤc hành chính trong thực hiện chế ĐỘ ƯU ĐÃi ngưỜi có CÔNG
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/48
  Bộ TƯ pháp vụ phổ biếN, giáo dụC pháp luậT
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/67
  I quy đỊnh về thuế thu nhập doanh nghiệP
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/41
  Pháp luật dành cho ngưỜi dân nông thôN
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/187
  35 TÌnh huống tiếp cận pháp luậT
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/183
  Anh Qun lµ ng­êi dn téc Kinh yªu vµ kÕt h n víi chÞ La ng­êi dn téc Tµy
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/41
  ĐẶc san tuyên truyền pháp luật số 09 chủ ĐỀ tranh chấP, khiếu nạI, TỐ CÁo về ĐẤT Đai và giải quyếT tranh chấP, khiếu nạI, TỐ CÁo về ĐẤT ĐAI
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/53
  Tìm hiểu một số quy đỊnh củA
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/114
  HộI ĐỒng phối hợp phổ biếN
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/179
  100 CÂu hỏI ĐÁp pháp luật mới củA ĐỀ Án phổ biến pháp luật về CÁc quyền dân sự, chính trị
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/44
  Biên soạN: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật LỜi giới thiệU
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/71
  Tài liệu bồi dưỠng kiến thức pháp luật dành cho giáo viên dạy giáo dục công dân trung học phổ thôNG
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/95
  Một số quy đỊnh của pháp luậT
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/60
  120 CÂu hỏI ĐÁp pháp luật về phòNG, chống tham nhũNG
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/83
  Ban chấp hành trung ưƠNG
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/61
  Apec viet Nam 2006
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/99
  Lại bàn thêm về vấn đề Quyền lực nhà nước
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/97
  ĐẶc san tuyên truyền pháp luật số: 08 /2012 chủ ĐỀ luật phổ biếN, giáo dục pháp luậT
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/74
  GiảI ĐÁp pháp luậT, TÌnh huống pháp luậT
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/116
  HộI ĐỒng phối hợP
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/85
  ChuyêN ĐỀ: những nội dung cần công khai đỂ DÂn biếT
qt/tl-pbgdpl/Lists/DeCuong/Attachments/147
  Vụ pháp chế ĐỀ CƯƠng giới thiệu luật giáo dục quốc phòng và an ninh
qt/tl-pbgdpl/Lists/DeCuong/Attachments/283
  Vụ pháp chế BỘ TƯ pháp vụ phổ biếN, giáo dụC pháp luậT
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/88
  Tài liệu hỗ trợ nhóm tình nguyện viên trong cộng đỒNG
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/64
  Hội đồng phối hợp công tác phổ biến
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/171
  Câu Hành VI bị cấm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/119
  Các tình huống pháp luật trong lĩnh vực tố TỤng dân sự
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/121
  10 TÌnh huống về HÌnh sự
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/172
  100 CÂu hỏi tình huốNG, 100 CÂu hỏi trắc nghiệm pháp luật về CÁc quyền dân sự
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/287
  Trưởng thành
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/48
  Bộ TƯ pháp vụ phổ biếN, giáo dụC pháp luậT
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/308
  Pháp lệnh thực hiện dân chủ Ở XÃ, phưỜNG, thị trấN
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/293
  Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về VI phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/300
  10 tiểu phẩm pháp luật I. 03 tiểu phẩm tìm hiểu
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/311
  1 Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật mới (phạm VI Đề án 471) Tiểu phẩm “ĐIỆn thoại quảng cáO”
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/226
  13 tiểu phẩm về quyền dân sự, chính trị Tiểu phẩm 01: Ánh sáng trên non cảnh 1: Tại nhà ông Tráng a páo
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/172
  Bộ TƯ pháp nội dung chưƠng trìNH phát thanh chuyêN ĐỀ
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/120
  20 CÂu về BỘ luật tố TỤng hình sự TỪ ĐIỀU 264 ĐẾN ĐIỀU 344
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/116
  Khái quát một số KĨ NĂng cơ BẢn trong phổ biếN, giáo dục pháp luậT
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/115
  100 CÂu hỏI ĐÁp pháp luật về phòNG, chống tham nhũng hỏi: Tham nhũng là gì? Đặc trưng của tham nhũng
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/290
  12 Tiểu phẩm pháp luật tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng Tiểu phẩm 1: Tìm hiểu Luật Tiếp công dân buổi sáng mùA ĐÔNG
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/312
  Thu hồi giấy phép lao đỘng của ngưỜi lao đỘng nưỚc ngoài làm việC Ở việt nam
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/107
  110 CÂu hỏI ĐÁp pháp luật về phòNG, chống tham nhũNG
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/229
  Tiểu phẩm HẠnh phúc giảN ĐƠN
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/180
  40 CÂu hỏI ĐÁp bộ luật dân sự 2015 I. Một số quy định chung
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/307
  Cấp hộ chiếu không khó (Tìm hiểu về Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019)
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/222
  I. Tìm hiểu một số quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến phòng, chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/89
  HỏI – ĐÁp về LĨnh vực an toàn giao thôNG
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/240
  00 CÂu hỏI – ĐÁp pháp luật về phòNG, chống tệ NẠn xã HỘI
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/90
  Câu 01: Khi Nhà nước thu hồi đất mà các tổ chức, cá nhân phải di chuyển tài sản thì Nhà nước sẽ bồi thường những chi phí gì
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/122
  180 CÂu hỏI ĐÁp tình huống pháp luật I. TÌM hiểu pháp luật về HÌnh sự
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/303
  10 tiểu phẩm pháp luật hãy cảnh giác với chiêu lừA ĐẢO “BÁn xe đẸp giá RẺ”
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/114
  HộI ĐỒng phối hợp phổ biếN
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/291
  166 CÂu hỏI ĐÁp pháp luật về phòNG, chống tham nhũNG
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/110
  0 Câu hỏi đáp về phòng, chống tham nhũng kỳ Quy định về phòng, chống rửa tiền
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/231
  Tiểu phẩm số 1: TỪ nay tôi chừA
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/249
  100 CÂu hỏI ĐÁp liên quan đẾn hình sự, TỐ TỤng hs cho thanh thiếu niêN
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/179
  100 CÂu hỏI ĐÁp pháp luật mới củA ĐỀ Án phổ biến pháp luật về CÁc quyền dân sự, chính trị
qt/tl-pbgdpl/Lists/DacSan/Attachments/42
  ĐẶc san tuyên truyền pháp luật số 08 chủ ĐỀ luật lý LỊch tư pháp hà NỘI – NĂM 2009
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/45
  S¸ch “CÈm nang ph¸p luËt cho thanh niªn”
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/299
  65 CÂu hỏI ĐÁp pháp luật mới câu 1: Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào những nội dung nào?
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/280
  ĐỀ Án tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, CÔng chứC, viên chức và nhân dân về NỘi dung công ưỚc chống tra tấn và pháp luật việt nam về phòNG, chống tra tấN
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/310
  I tiểu phẩM 1 ĐƯỢc lợi từ hiểu biết pháp luậT
qt/tl-pbgdpl/Lists/Sach/Attachments/191
  85 câu hỏi-đáp pháp luật gắn với nội dung của tiêu chí Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật và tiêu chí thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Quyết định số 619/QĐ-ttg
directory tl-pbgdpl  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương