phap/tieubokinh/note
  Thứ Sáu 04 07- 2014 room vietheravada tiểu Bộ Khuddhaka Nikaya (XIV) Kinh Tuvataka (Con đường mau chóng ) (Sn 179) 14. Tuvaṭakasuttaṃ Giảng sư: tt toại Khanh. Kinh dành cho người nhiều mộ tánh, đức tin mạnh
  Tin Hanh: Thứ Ba 24 06- 2014 room vietheravada tiểu Bộ Khuddhaka Nikaya (XIII) Kinh Chánh xuất gia (Sn 63)- giảng sư: tt toại Khanh
  Thứ Sáu 27 06- 2014 room vietheravada tiểu Bộ Khuddhaka Nikaya
  Namtruyen: Atisāradiṭṭhiyāti
  Biệt giải thoát=patimokkha
  Battrimai: 111111111 duythien: 11111111111111 Thich Hoang Phap a lancé sa webcam
  Tin Hanh: Thứ Ba 24 06- 2014 room vietheravada tiểu Bộ Khuddhaka Nikaya (XIII) Kinh Chánh xuất gia (Sn 63)- giảng sư: tt toại Khanh
  Biệt giải thoát=patimokkha
directory phap tieubokinh  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương