null/file_de_thi
  Vài nét về quê HƯƠng bình giang là một trong 12
  Trong lịch sử Việt Nam, Trạng Trình được xem là nhà tiên tri với những “lời sấm” vẫn được chứng nghiệm ở đời sau
  10 nguyên tắc cơ bản khi áp dụng “Bàn tay nặn bột” trong giảng dạy của giáo viên
  ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm năm họC 2014 2015
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạo bản mô TẢ SÁng kiếN
  Giới thiệu tài liệu phục vụ HỘi giảNG
  Bài kiểm tra giữa học kì I năm họC 2017-2018 MÔN: tiếng việt lớP 5
  Mục tiêu tích hợp giáo dục năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào môn Thủ công, môn Kĩ thuật tiểu học
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạo bình giang
  TrưỜng tiểu học hòa hiệP
  Bình Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2016
  Moät soá bieän phaùp naâng cao chaát löÔÏng daïy hoïc chính taû cho hoïc sinh lôÙP 4
  Để vận dụng và nâng cao chất lượng dạy học theo mô hình trường học mới vnen, tiếp theo nội dung tập huấn Hè tại trường Tiểu học Tráng Liệt
  1. Thông tư 22 – Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 30 liên quan đến môn Đạo đức
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Giang TẬp huấn giáo dục kĩ NĂng sống cho học sinh tiểu học
  Trường Tiểu học mới (vnen)
  Đổi mới căn bản phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục
  ĐỀ ĐÁnh giá học sinh tiểU họC
  Bài dạy tháng 10/2013 Nguyễn Hồng Hiểu
  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết đúng chính tả
  ĐÁnh giá HỌc sinh tiểu họC
  Phần I mở ĐẦU
  ĐỀ CƯƠng ôn tập cuối học kì II ( khốI 4 ) A/ tiếng việT : I. ĐỌc thàNH tiếNG
  Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi lớp 7 môn tiếng Anh cấp thcs
  Giới thiệu sách tháng 9
  Cấp độ Tên Chủ đề (Nội dung, chương…) Nhận biết
  Bài : Viết từ ba đến câu nói về em bé của em
  Câu 1: Tín hiệu đèn giao thông là thông tin dạng gì
  A- phần trắc nghiệM
  Ma trậN ĐỀ kiểm tra tiếng việT –CUỐi kì II bài kiểm tra đọc
  Vua Mi-đát bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng
  ĐỀ kiểm tra đỊnh kỳ MÔn ngữ VĂN 6 NĂm họC: 2015 – 2016
  ĐỀ chính thức phòng gd&Đt bình giang đỀ thi chọn học sinh giỏi vòng I năm họC 2014 2015
  Kiểm tra môn ngữ VĂN 7 BÀi viết tập làm văn số 5
  Phòng gd&Đt bình giang
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 7 HỌc kỳ I –NĂm họC 2015 2016 I. Phần văN: Ca dao
  Ubnd thị XÃ chí linh đỀ kiểm tra 5 phút lớp trưỜng thcs chu văn an môn: Ngữ văn I. Phần trắc nghiệm ( 2điểm )
  Phßng gd vµ §t b×nh Giang Điểm
  Hä vµ tªn häc sinh
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng giữa kì II năm họC 2013 2014
  ĐỀ kiểm tra 45 phúT
  Trường thcs tân Hồng Năm học: 2012-2013 ns: 16/08/2012 nd: 25/08/2012 Tiết 1: BÀi mở ĐẦU
  Câu hỏi thi học sinh giỏi lớP 4
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  Nâng cao chất lượng dạy từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy trong môn Tiếng Việt lớp 4,5
  Tr¬ƯỜng tiểu học tráng liệT
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 7 HỌc kỳ II
  TuầN 28. TiếT 37 kiểm tra mộT Tiết a. Mục tiêu cần đạt
  Gv : Nguyễn Thị Thủy- môn Ngữ văn 8
  Đề ktđk giữa kì I- môn toán lớp 2
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng giữa kì II năm họC 2013 2014
  TrưỜng th bến tắM ĐỀ kiểm tra cuối học kì II- năm họC 2016-2017 MÔN: Khoa học lớp 5
  Phòng giáo dụC ĐÀo tạO
  Ubnd huyện bình giang
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 6 HỌc kì I năm họC 2015-2016 A. HỆ thống kiến thứC
  I/ Trắc nghiệm: 2 điểm
  Phòng gd&Đt bình giang
  Một số biện pháp nâng cao chất lưỢng dạy học chính tả Ở LỚP 4
  TrưỜng tiểu học long xuyêN
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  TiếT 46: kiểm tra văN
  TrưỜng tiểu học long xuyêN
  TrưỜng tiểu học tráng liệT
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng giữa kì II năm họC 2013 2014
  Phòng gd-đt kinh Môn Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm
  Đề thi của pgd chí Linh Năm 2012-2013
  TrưỜng th số 1 quài tở
  Toán Câu 1: Phân số bằng tổng hai phân số nào: Câu 2
  Phòng gd&Đt bình giang
  Ccfv trưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: LỊch sử & ĐỊa lí LỚP 4
  Phòng gd & Đt thanh chưƠng đỀ thi học sinh giỏi cấp huyệN
  Phòng gd&Đt bình giang
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 9
  Phßng gd-§t nghi Xun
  Phòng gd&Đt bình giang
  Phßng gd lý Nhn §Ò kiÓm tra ®Þnh kú cuèi häc kú II
  Mét sè ®Ò thi tuyÓn sinh thpt tỉnh hải dưƠng đÁP Án m n to¸n ( Từ 1998 đến 2012) Đề số 1
  Mô TẢ SÁng kiếN
  Phòng gd & Đt bình giang
  GiáO Án thi dạY
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: tiếng việt lớP 4
  I, Nghe và kiểm tra ( 2p) t f
  Đặng Thị Hằng Năm học 2006 – 2007
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  Phòng gd&Đt bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy đỀ khảo sát chất lưỢng học sinh giỏi lớP 4 NĂm họC 2013 2014
  ĐỀ CƯƠng ôn tập môN ĐỊa lí
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: tiếng việt lớP 1
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: tiếng việt lớP 5
  ®ng céng sn viÖt nam
  Ubnd huyện bình giang
  Đề kiểm tra khảo sát chất lượng hs giỏi NĂm họC 2010 – 2011
  Xây dựng ma trậN ĐỀ kiểm tra môn toán cuối năm học lớP 2
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
  Chủ ĐỀ: biện pháp tu từ
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  HưỚng dẫn thực hiệN ĐIỀu chỉnh nội dung dạy học môn vật lí, CẤp thcs
  Bài : Chữ số trong số thập phân 2006,007 có giá trị là
  Hồ Chí Minh – đẹp nhất tên người
  Đề khảo sát chất lượng giữa kì I
  ĐỀ KiÓm tra v¨n phÇn th¬ m n: Ng÷ v¨n 9 N¨m häc 2014 2015
  TrưỜng thcs
  Ubnd huyện bình giang
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 9
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: tiếng việt lớP 3
  1. Tên sáng kiến: Hướng dẫn học sinh một số cách tính diện tích đa giác trong Hình học 8
  Kiểm tra giữa kì 2-Năm học 2012-2013
  Phòng gd&Đt bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy đỀ khảo sát chất lưỢng học sinh giỏi lớP 2 NĂm họC 2013 2014
  Lời nóI ĐẦu c
  Hä vµ tªn häc sinh
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  ÑEÀ CÖÔng oân taäp hoïc kì II
  Trường thcs tân Hồng Năm học: 2012-2013 ns: 15/08/2012 nd: 21/08/2012 ĐỊa lí DÂn cư Bài 1-Tiết 1: CỘng đỒng các dân tộc việt nam
  Tr¬ƯỜng th tráng liệT
  §Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­îng th¸ng 10 n¨m häc 2011-2012
  Tr¬­êng tiÓu häc tr¸ng LiÖt
  ĐỀ CƯƠng ôn tập môn ngữ VĂN 8 hki năm học: 2015 – 2016 HỆ thống kiến thứC
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  TrưỜng tiểu học long thạNH
  Bài khảo sát chất lưỢng đẦu năm năm học: 2018- 2019
  Môn Tiếng Anh Nguyên tắc của đánh giá định kỳ môn tiếng Anh tiểu học
  Thư MỤc giới thiệu chuyêN ĐỀ toán tiểu họC 5
  Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
  Thư viện trường tiểu học thuận hưng 1
  Bài kiểm tra chất lưỢng giữa kì II môN: tiếng việt lớP 5 (Phần đọc hiểu) Thời gian 25 phút
  Tr­êng TiÓu häc Tr¸ng LiÖt
  Những thông tin chung về SÁng kiếN
  Kiểm tra khảo sát chất lưỢng đẦu năm lớP 4 NĂm họC 2017-2018
  Ubnd huyện bình giang
  ĐỀ kiểm tra giữa học kỳ II năm họC 2017 2018
  ĐỀ SỐ 1 Kiểm tra đọc: (10 điểm)
  Phòng gd&Đt bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy đ: V: C
  Câu 1: Tín hiệu đèn giao thông là thông tin dạng gì
  Giới thiệu cuốn sách con gái ngưỜi lính đẢO
  Phßng gd-®t qu¶ng tr¹ch
  Phòng gd&Đt mỹ xuyêN
  Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o B×nh Giang Tr­êng TiÓu häc vÜnh tuy. ĐiÓm
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: toán lớP 5
  Trong c¸c tõ sau, tõ nµo kh ng ph¶i lµ tõ l¸y
  Tuần thứ hai ngày tháng năm 2015. SÁNg khoa học tiết 5: Vai trò của chất đạm và chất béo
  ĐỀ thi thử tuyển sinh vào lớP 10 thpt năm họC 2018 2019
  Tháng 2 Năm học 2012-2013
  Đề kiểm tra cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 4: Tuần 14 VnDoc com
  Phòng gd&Đt bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy đỀ khảo sát chất lưỢng học sinh giỏi lớP 5 NĂm họC 2013 2014
  Câu 1: Từ đầu hk II đến nay chúng ta đã học những đoạn trích truyện và ký hiện đại nào
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng giữa kỳ II năm họC 2013 2014
  ĐỀ kiểm tra tiếng việT 9 – KÌ I
  Đ: V: C: Tr­­­­­­­­­­­ường Tiểu học Vĩnh Tuy BÀi kiểm tra chất lưỢng giữa kì II
  ¤n TËp tiÕng viÖt
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
  Trường Tiểu học Vĩnh Tuy ĐIỂm bài kiểm tra đỊnh kì giữa học kì II
  Điểm: Trường: bài kiểm tra giữa học kì II
  Phòng gd&Đt bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy đ: V: C
  HưỚng dẫn chấM ĐỀ kiểm tra đẦu năm họC 2017 2018
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo hải dưƠNG
  TrưỜng thcs nhân quyền kì thi tuyển sinh lơP 10 thpt năm họC: 2013- 2014 ĐỀ thi thử Môn thi: ngữ VĂN
  Phòng giáo dụC ĐÀo và TẠo bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy điểm
  ĐỀ CƯƠng ôn tập môn tin học khốI 4
  ĐỀ thi học sinh giỏi năm học 2013-2014
  Phòng gd&Đt bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy đ: V: C
  ĐỀ kiểm tra học kì I
  Đề thi 1 Môn thi : Toán (Thời gian làm bài: 90 phút) Bài 1(3 điểm)
  Sở giáo dụC & ĐÀo tạO
  Ra đỀ kiểm tra theo thông tư 22 – MÔn toán mục đích của đề kiểm tra
  I môc tiªu Luyªn vÒ céng trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè trong ph¹m VI 1000 II bài luyện tập
  ĐỀ kiểm tra đỊnh kỳ MÔn hóa họC 8 NĂm họC: 2014 – 2015
  ĐỀ thi chọn học sinh giỏi cấp trưỜng năm họC 2017 2018
  & thư MỤc chuyêN ĐỀ: SÁch tham khảo môn văN Ở tiểu học năm họC 2016 2017
  ĐỀ ĐÁnh giá HỌc sinh tiểu học môN : Toán
  Giáo dục kĩ NĂng sống cho hs trong các trưỜng phổ thôNG
  ĐÈ kiểm tra văn tháng 10
  Cấu trúc đề chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9
  L điểm ớp: Tr­ường Tiểu học Vĩnh Tuy
  ĐỀ HÓa số 0 Câu (2điểm)
  TrưỜng thcs đỀ chính thứC ĐỀ kiểm tra tháng 2 NĂm họC 2013-2014
  ĐỀ ĐÁnh giá HỌc sinh tiểu họC
  Sáng khoa học tiết 25
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
  ®¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa thcs vµ thpt, m n ®Þa lÝ
  TuầN 21 Ngày soạn: 09/01/2014
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
  Sáng khoa học tiết 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?
  Ubnd thị XÃ chí linh trường thcs chu Văn An
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC ĐỀ thi thử tuyển sinh lớP 10 thpt
  Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi tuyên truyền, giới thiệu sách tại Trung tâm Thông tin Thư viện
  ĐỀ giao lưu học sinh giỏi năm họC 2016-2017
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo hải dưƠNG
  ĐỀ kiểm tra khảo sát chát lưỢng đẦu năm năm học: 2018-2019
  Phần I: trắc nghiệM (3 Điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
  Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng viết đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 2
  ĐỀ thi hsg cấp huyện vòng 1 MÔN ĐỊa lí NĂm họC 2013 – 2014
  TrưỜng thcs long xuyêN ĐỀ chính thứC ĐỀ thi thử tuyển sinh thpt
  Sáng khoa học tiết 13: Phòng bệnh béo phì
  MatrậN ĐỀ kiểm tra khoa họC–LỚP 5 kiểm tra đỊnh kì cuối năM
  Bài kiểm tra đỊnh kì cuối học kì I
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
  Phßng gi¸o dôc b×nh giang tr­êng tiÓu häc hïng th¾ng gi¸o ¸n HỘi giảng dạy học bằng phưƠng pháp bàn tay nặn bộT
  ĐỀ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm họC: 2018 2019
  Sáng khoa học tiết 29: Tiết kiệm nước
  Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o b×nh giang
  Phòng giáo dụC ĐÀo tạo bình giang
  Sáng khoa học tiết 19: Ôn tập: Con người và sức khỏe (tiếp)
  Câu 1: Số bé nhất trong các số: 6289, 6299, 6298, 6288 là
  Tr­êng TiÓu häc An T¶
  Năm họC: 019- 2020 Thời gian làm bài: 120 phút
  TrưỜng thcs nhân quyềN
  Giới thiệu sách tháng 12
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo cần thơ
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
  Bài kiểm tra đỊnh kì cuối học kì 1 Năm học: 2019- 2020
  Tiếng Việt 5 ĐỀ 1
  Phòng giáo dụC ĐÀo tạo bình giang trưỜng thcs vinh tuy
  Phần I: Ma trận đề Môn Toán Lớp 4
  ĐỀ thi thử HỌc sinh giỏi ngữ VĂn ( 2019 – 2020) Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: điểm)
  ĐỀ kiểm tra đẦu năm họC 2017 2018 MÔN: ngữ VĂn lớP 7
  Unit 1: hello Loại từ khác nhóm
  ĐỀ thi chọn học sinh giỏi cấp trưỜng năm họC 2015 2016
  Phòng gdđt bình giang
  ChuyêN ĐỀ bdhsg đỊa lí 12 Đltn đẠi cưƠNG
  Phòng giáo dụC ĐÀo tạo bình giang trưỜng tiểu học vĩnh tuy. Điểm
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạo huyện gia lộC ĐỀ chính thứC ĐỀ khảo sát học sinh giỏi huyệN
  Phòng gd & Đt bình giang trưỜng thcs thái hòA
  Đề trắc nghiệm tiếng việt lớp 3
  Môn ngữ VĂn thời gian làm bài: 120 phút
directory null file de thi  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương