null/file_de_thi
  Trong lịch sử Việt Nam, Trạng Trình được xem là nhà tiên tri với những “lời sấm” vẫn được chứng nghiệm ở đời sau
null/file_ho_tro
  Yêu cầu chung khi xây dựng một chủ ĐỀ DẠy học theo phát triển năng lựC
null/file_de_thi
  ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm năm họC 2014 2015
null/file_van_ban
  TrưỜng thcs thúc kháng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo hưỚng dẫn thực hiệN ĐIỀu chỉnh nội dung dạy học môn ngữ VĂN, CẤp thcs
  Giáo dục bảo vệ MÔi trưỜNG
null/file_de_thi
  Giới thiệu tài liệu phục vụ HỘi giảNG
  Bài kiểm tra giữa học kì I năm họC 2017-2018 MÔN: tiếng việt lớP 5
  Mục tiêu tích hợp giáo dục năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào môn Thủ công, môn Kĩ thuật tiểu học
null/file_van_ban
  Chương 7 phưƠng pháp dạy học tập làm văN
  Kiểm tra, ĐÁnh giá
null/file_de_thi
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạo bình giang
null/file_van_ban
  TrưỜng tiểu học hồng khê
null/file_de_thi
  Bình Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2016
null/file_van_ban
  I/ Nội dung chương trình: Lớp 4
null/File_cv_di
  Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề
null/file_de_thi
  Để vận dụng và nâng cao chất lượng dạy học theo mô hình trường học mới vnen, tiếp theo nội dung tập huấn Hè tại trường Tiểu học Tráng Liệt
  Trường Tiểu học mới (vnen)
  Đổi mới căn bản phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục
null/file_van_ban
  Phßng gd&®t b×nh giang
  Pp bàn tay nặn bột là gì?
null/file_ho_tro
  Yêu cầu chung khi xây dựng một chủ ĐỀ DẠy học theo phát triển năng lựC
null/file_de_thi
  Bài dạy tháng 10/2013 Nguyễn Hồng Hiểu
null/file_van_ban
  Một số trò chơi dành cho học sinh Tiểu học
null/file_de_thi
  Phần I mở ĐẦU
null/file_van_ban
  ChuyêN ĐỀ TẬp làm văn lớP 3
null/file_de_thi
  Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi lớp 7 môn tiếng Anh cấp thcs
null/file_van_ban
  Lớp 2: +Tuần 10: Kể về người thân. + Tuần 13
  ĐỀ CƯƠng ôn tập học kỳ I môn sinh họC 8
null/file_de_thi
  Cấp độ Tên Chủ đề (Nội dung, chương…) Nhận biết
null/File_van_ban
  Nội dung ôn tập sinh họC 6
null/file_de_thi
  Câu 1: Tín hiệu đèn giao thông là thông tin dạng gì
null/file_van_ban
  Chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình Giáo dục phổ thông
  Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề
null/file_de_thi
  ĐỀ chính thức phòng gd&Đt bình giang đỀ thi chọn học sinh giỏi vòng I năm họC 2014 2015
  Kiểm tra môn ngữ VĂN 7 BÀi viết tập làm văn số 5
null/file_van_ban
  Câu hỏi Toán, Tiếng Việt lớp 5 1, Môn Toán
null/file_de_thi
  Phòng gd&Đt bình giang
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 7 HỌc kỳ I –NĂm họC 2015 2016 I. Phần văN: Ca dao
null/file_van_ban
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạO
  HưỚng dẫN ĐIỀu chỉnh nội dung dạy học môn tiếng việT
null/file_de_thi
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng giữa kì II năm họC 2013 2014
  Trường thcs tân Hồng Năm học: 2012-2013 ns: 16/08/2012 nd: 25/08/2012 Tiết 1: BÀi mở ĐẦU
null/file_van_ban
  Nội dung thi học sinh giỏI
null/file_de_thi
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  Nâng cao chất lượng dạy từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy trong môn Tiếng Việt lớp 4,5
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 7 HỌc kỳ II
null/file_van_ban
  Năm họC 18 – 2019 A/ Vocabulary From English to Unit – English B/ Grammar and structure
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
null/file_de_thi
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng giữa kì II năm họC 2013 2014
null/file_van_ban
  Một số VẤN ĐỀ VỀ ngữ Âm tiếng việt trong chưƠng trình tiếng việT 1
null/file_de_thi
  Phòng giáo dụC ĐÀo tạO
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 6 HỌc kì I năm họC 2015-2016 A. HỆ thống kiến thứC
null/file_van_ban
  Phần IV: chính tả 1-Chính tả phân biệt L /n
  TrưỜng tiểu học bình xuyên cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
null/file_de_thi
  Phòng gd&Đt bình giang
  TrưỜng tiểu học long xuyêN
  TiếT 46: kiểm tra văN
  TrưỜng tiểu học long xuyêN
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng giữa kì II năm họC 2013 2014
  Đề thi của pgd chí Linh Năm 2012-2013
  TrưỜng th số 1 quài tở
  Phòng gd&Đt bình giang
  Ccfv trưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: LỊch sử & ĐỊa lí LỚP 4
null/file_ho_tro
  Kế hoạch dạy chủ ĐỀ NĂm họC 2015 – 2016
null/file_de_thi
  Phòng gd & Đt thanh chưƠng đỀ thi học sinh giỏi cấp huyệN
  Phòng gd&Đt bình giang
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 9
null/file_van_ban
  Gíơi thiệu các hình thức trắc nghiệm, các nguyên tắc ra đề thi trắc nghiệm, yêu cầu và mức độ
null/file_de_thi
  Phßng gd-§t nghi Xun
  Phòng gd&Đt bình giang
  Mét sè ®Ò thi tuyÓn sinh thpt tỉnh hải dưƠng đÁP Án m n to¸n ( Từ 1998 đến 2012) Đề số 1
null/file_van_ban
  Nội dung bồi dưỠng học sinh giỏi cấp trưỜng môn tiếng anh khốI , 7, NĂm họC 2012-2013 Grade 6
  Thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ 47 năm 2018 Chủ đề
null/file_de_thi
  Phòng gd & Đt bình giang
null/file_van_ban
  Ubnd huyện bình giang phòng giáo dục và ĐÀo tạO
null/file_de_thi
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: tiếng việt lớP 4
  I, Nghe và kiểm tra ( 2p) t f
null/file_ho_tro
  BưỚC 1: Xây dựng chuyên đề dạy học I xác định tên chủ đề: Education II mô tả chủ đề
null/file_van_ban
  Hướng dẫn viết thư quốc tế upu
null/file_de_thi
  ĐỀ CƯƠng ôn tập môN ĐỊa lí
  §Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: tiếng việt lớP 1
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: tiếng việt lớP 5
null/file_van_ban
  Phòng gd & Đt bình giang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
null/File_van_ban
  Đề tài: Nhận biết phân biệt to- nhỏ Đối tượng trẻ: 24-36 tháng
null/file_de_thi
  Ubnd huyện bình giang
null/file_van_ban
  Cấu trúc đề thi môn tiếng Anh đại trà vào lớp 10 thpt thời gian làm bài: 60 phút
null/File_cv_di
  Ubnd huyện bình giang phòng giáo dục- đÀo tạO
null/file_de_thi
  Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
  Chủ ĐỀ: biện pháp tu từ
null/file_van_ban
  Trư­Ờng thcs hùng thắng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ NĂm họC 2016 2017
  Ubnd huyện bình giang trưỜng th bình xuyêN
  TrưỜng tiểu học bình xuyêN ĐỀ kiểm tra năng lực gvg cấp trưỜng họ và tên giáo viên: NĂm họC: 2015-2016
  Trư­Ờng thcs vĩnh hồng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ NĂm họC 2018 2019
null/file_de_thi
  HưỚng dẫn thực hiệN ĐIỀu chỉnh nội dung dạy học môn vật lí, CẤp thcs
  Bài : Chữ số trong số thập phân 2006,007 có giá trị là
  Hồ Chí Minh – đẹp nhất tên người
  TrưỜng thcs
  ĐỀ CƯƠng ôn tập ngữ VĂN 9
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: tiếng việt lớP 3
  1. Tên sáng kiến: Hướng dẫn học sinh một số cách tính diện tích đa giác trong Hình học 8
null/file_ho_tro
  Các chủ ĐỀ DẠy học môN ĐỊa lý NĂm họC 015-2016 I. Khối lớp thực hiện chủ đề: Lớp II. Số lượng chủ đề
null/file_de_thi
  Lời nóI ĐẦu c
null/file_ho_tro
  Tổ: Khoa học tự nhiên
null/file_de_thi
  Trường thcs tân Hồng Năm học: 2012-2013 ns: 15/08/2012 nd: 21/08/2012 ĐỊa lí DÂn cư Bài 1-Tiết 1: CỘng đỒng các dân tộc việt nam
  §Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­îng th¸ng 10 n¨m häc 2011-2012
null/File_cv_den
  Ubnd huyện bình giang phòng giáo dục- đÀo tạO
null/file_de_thi
  ĐỀ CƯƠng ôn tập môn ngữ VĂN 8 hki năm học: 2015 – 2016 HỆ thống kiến thứC
null/file_van_ban
  Ubnd huyện bình giang phòng giáo dụC ĐÀo tạO
null/file_de_thi
  Bài khảo sát chất lưỢng đẦu năm năm học: 2018- 2019
null/file_ho_tro
  Khái niệm nguyên âm đôi
null/file_van_ban
  TrưỜng tiểu học hồng khê
null/file_de_thi
  Môn Tiếng Anh Nguyên tắc của đánh giá định kỳ môn tiếng Anh tiểu học
null/file_van_ban
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs hưng thịnh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Ubnd huyện bình giang phòng giáo dục và ĐÀo tạO
  Ubnd thành phố HẢi dưƠNG
null/File_van_ban
  Ubnd huyện bình giang trưỜng tiểu học cổ BÌ
null/file_van_ban
  Ý kiÕn tham luËn
null/file_de_thi
  Những thông tin chung về SÁng kiếN
  Kiểm tra khảo sát chất lưỢng đẦu năm lớP 4 NĂm họC 2017-2018
null/file_van_ban
  ChuyêN ĐỀ phưƠng pháp dạy học luyện từ VÀ CÂu báo cáo lí thuyết: Lê Huy Dương. I. Kiến thức và KĨ NĂng cơ BẢN
null/file_de_thi
  Ubnd huyện bình giang
  ĐỀ kiểm tra giữa học kỳ II năm họC 2017 2018
  ĐỀ SỐ 1 Kiểm tra đọc: (10 điểm)
  Câu 1: Tín hiệu đèn giao thông là thông tin dạng gì
null/File_cv_den
  Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
null/file_de_thi
  Phßng gd-®t qu¶ng tr¹ch
  Phòng gd&Đt mỹ xuyêN
  TrưỜng tiểu học cổ BÌ ma trậN ĐỀ kiểm tra đỊnh kì cuối năm họC 2016-2017 MÔN: toán lớP 5
  Tuần thứ hai ngày tháng năm 2015. SÁNg khoa học tiết 5: Vai trò của chất đạm và chất béo
null/File_cv_den
  Cấu trúC ĐỀ kiểm tra học kỳ I năm họC 015 2016 MÔN: tiếng anh
null/file_de_thi
  ĐỀ thi thử tuyển sinh vào lớP 10 thpt năm họC 2018 2019
  Đề kiểm tra cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 4: Tuần 14 VnDoc com
  Câu 1: Từ đầu hk II đến nay chúng ta đã học những đoạn trích truyện và ký hiện đại nào
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng giữa kỳ II năm họC 2013 2014
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
  HưỚng dẫn chấM ĐỀ kiểm tra đẦu năm họC 2017 2018
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo hải dưƠNG
  TrưỜng thcs nhân quyền kì thi tuyển sinh lơP 10 thpt năm họC: 2013- 2014 ĐỀ thi thử Môn thi: ngữ VĂN
null/file_van_ban
  HưỚng dẫN ĐIỀu chỉnh nội dung dạy học môn tiếng việT
null/file_de_thi
  ĐỀ thi học sinh giỏi năm học 2013-2014
null/file_van_ban
  Ubnd huyện bình giang
null/file_de_thi
  Đề thi 1 Môn thi : Toán (Thời gian làm bài: 90 phút) Bài 1(3 điểm)
null/file_van_ban
  A. ĐẶt vấN ĐỀ I. Cơ sở lí luận
null/file_de_thi
  Sở giáo dụC & ĐÀo tạO
  Ra đỀ kiểm tra theo thông tư 22 – MÔn toán mục đích của đề kiểm tra
null/file_van_ban
  Yêu cầu chung khi xây dựng một chủ ĐỀ DẠy học theo phát triển năng lựC
  5. Sổ kế hoạch giảng dạy, ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ, thăm lớp
null/file_de_thi
  ĐỀ thi chọn học sinh giỏi cấp trưỜng năm họC 2017 2018
  & thư MỤc chuyêN ĐỀ: SÁch tham khảo môn văN Ở tiểu học năm họC 2016 2017
null/file_van_ban
  Mụn tiếng việt phần 1 Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng
  Phòng giáo dụC & ĐÀOTẠO
  Bài dự thi: “ cuộc thi tìm hiểu luật biển việt nam” Câu 1
null/file_de_thi
  Cấu trúc đề chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9
  ĐỀ HÓa số 0 Câu (2điểm)
  TrưỜng thcs đỀ chính thứC ĐỀ kiểm tra tháng 2 NĂm họC 2013-2014
  Sáng khoa học tiết 25
null/File_van_ban
  PhÇn a ®Æc ®iÓm t×nh h×nh
null/file_de_thi
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
  ®¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa thcs vµ thpt, m n ®Þa lÝ
  TuầN 21 Ngày soạn: 09/01/2014
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
  Sáng khoa học tiết 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC ĐỀ thi thử tuyển sinh lớP 10 thpt
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo hải dưƠNG
  ĐỀ kiểm tra khảo sát chát lưỢng đẦu năm năm học: 2018-2019
null/file_ho_tro
  BưỚC 1: Xây dựng chủ đề dạy học
null/File_cv_den
  Đi đường an toàn Cho bạn cho tôi
  Ubnd huyện bình giang phòng giáo dục và ĐÀo tạO
null/File_van_ban
  HưỚng dẫN ĐIỀu chỉnh nội dung dạy học môn tiếng việT
null/file_de_thi
  Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng viết đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 2
null/file_van_ban
  Giới hạn những kiến thức trọng tâM Ôn tập học kì I
null/file_de_thi
  ĐỀ thi hsg cấp huyện vòng 1 MÔN ĐỊa lí NĂm họC 2013 – 2014
  TrưỜng thcs long xuyêN ĐỀ chính thứC ĐỀ thi thử tuyển sinh thpt
  Sáng khoa học tiết 13: Phòng bệnh béo phì
null/file_van_ban
  Bch đOÀn huyện bình giang đOÀn tncs hồ chí minh
null/file_de_thi
  Bài kiểm tra đỊnh kì cuối học kì I
null/file_van_ban
  Hãy viết một bức thư nói về thế giới bạn muốn được lớn lên trong đó
  Phòng giáo dụC & ĐÀOTẠO
null/file_de_thi
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
  Phßng gi¸o dôc b×nh giang tr­êng tiÓu häc hïng th¾ng gi¸o ¸n HỘi giảng dạy học bằng phưƠng pháp bàn tay nặn bộT
  ĐỀ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm họC: 2018 2019
  Sáng khoa học tiết 29: Tiết kiệm nước
null/file_van_ban
  ĐỀ thi thử tuyển sinh vào lớP 10 thpt
null/file_de_thi
  Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o b×nh giang
  Sáng khoa học tiết 19: Ôn tập: Con người và sức khỏe (tiếp)
null/File_van_ban
  Các phưƠng án lựa chọn thờI ĐIỂm kscl giữa kì I
null/file_van_ban
  Các phưƠng án lựa chọn thờI ĐIỂm kscl giữa kì I
null/file_de_thi
  Câu 1: Số bé nhất trong các số: 6289, 6299, 6298, 6288 là
null/file_van_ban
  Review i/ Chọn từ có phần in đậm được phát âm khác với phần in đậm trong các từ còn lại
null/file_de_thi
  Tr­êng TiÓu häc An T¶
null/file_van_ban
  HưỚng dẫn tải và CÀI ĐẶt phần mềm zoom phục vụ HỌc trực tuyến bước 1
null/file_de_thi
  Năm họC: 019- 2020 Thời gian làm bài: 120 phút
null/file_van_ban
  Trường thcs lương Thế Vinh
  Các phưƠng án lựa chọn thờI ĐIỂm kscl giữa kì I
  TrưỜng tiểu học bình xuyêN  giáO Án tổng hợp bồi dưỡng giáo viên môn Tiếng Việt
null/file_de_thi
  TrưỜng thcs nhân quyềN
  Phòng gd&Đt bình giang đỀ chính thứC
  Bài kiểm tra đỊnh kì cuối học kì 1 Năm học: 2019- 2020
  Tiếng Việt 5 ĐỀ 1
null/file_van_ban
  ĐỀ CƯƠng ôn tậP Ở nhà LẦN 2
null/file_de_thi
  Phòng giáo dụC ĐÀo tạo bình giang trưỜng thcs vinh tuy
  Phần I: Ma trận đề Môn Toán Lớp 4
  ĐỀ thi thử HỌc sinh giỏi ngữ VĂn ( 2019 – 2020) Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: điểm)
  ĐỀ kiểm tra đẦu năm họC 2017 2018 MÔN: ngữ VĂn lớP 7
null/File_van_ban
  MôN: tiếng anh lớP 7 Ngày giao bài: 3/3/2020 Ngày kiểm tra lại (nộpbài): Sáng 10/3/2020
null/file_de_thi
  Unit 1: hello Loại từ khác nhóm
  ĐỀ thi chọn học sinh giỏi cấp trưỜng năm họC 2015 2016
null/file_van_ban
  Ôn tập ngữ VĂN 6 HỌc kì II tập làm văN (Các em ôn luyện và hoàn thành các bài văn sau)
null/file_de_thi
  Phòng gdđt bình giang
  ChuyêN ĐỀ bdhsg đỊa lí 12 Đltn đẠi cưƠNG
null/file_van_ban
  Ubnd huyện bình giang trưỜng th bình xuyêN
null/file_de_thi
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạo huyện gia lộC ĐỀ chính thứC ĐỀ khảo sát học sinh giỏi huyệN
  Phòng gd & Đt bình giang trưỜng thcs thái hòA
  Đề trắc nghiệm tiếng việt lớp 3
null/File_van_ban
  Lớp MÔN: Tiếng Anh 6 I. Thì Hiện tại thường (The present simple tense: ) Với động từ "Tobe"
null/file_van_ban
  TrưỜng tiểu học hồng khê
  HưỚng dẫN Ôn tập môn ngữ VĂN 8 (Lần 2) I. Phần văn bản
  ĐỀ giới thiệu thi tuyển sinh vào lớP 10 thpt năm học 2020-2021
null/file_de_thi
  Môn ngữ VĂn thời gian làm bài: 120 phút
null/file_van_ban
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạo bình giang
  Công đOÀn giáo dục bình giang
  Các phưƠng án lựa chọn thờI ĐIỂm kscl giữa kì I
directory null  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương