imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_08
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
imgs
  Nội dung chương trình toán Tiểu học
imgs/gd_ngll
  Huong dan thi tot nghiep 2007
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_04
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/tieng-anh
  Phiếu khảo sát thông tin
imgs/van_phong
  Bộ chqs tt- huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Ubnd huyện a lưỚi phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs
  Ubnd huyện phú vang
files/office
  Sá ž gd&Đt quẢng trá Š
imgs/tieng-anh
  ChưƠng trình bồi dưỠng học sinh giỏI
imgs/2013-2014
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_01
  Thực hiện nhiệm vụ năm học 016-2017, nhằm kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai Chương trình Tiếng Việt lớp Công nghệ gd của một số trường, bộ phận tiểu học Phòng gd&Đt a lưới tiến hành kiểm tra các trường tiêu
imgs/012015
  Tiêu chuẩn quốc gia: tcvn 8794 : 2011
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_01
  Đt kiên lưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cụm thi đua soos3 Độc lập – Tự do Hạnh phúc
  Y chế hoạt động khối thi đua
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_03
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_02
  Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học huyện Mai Sơn lần thứ nhất năm học 2014 2015
imgs/gd_ngll
  Cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ 40
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_02
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs
  Pgd-đt hưƠng thủY
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_10
  Quy trình hoạT ĐỘng năm họC 2017-2018
imgs/012015
  LđLĐ huyện phú vang
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_01
  Kế hoạch giáo dục mầm non
imgs
  Ubnd thị XÃ HƯƠng trà CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  ĐỘi tntp hồ chí minh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_12
  Chủ đề : Gia đình Hoạt động : Làm quen với tác phẩm văn học Đề tài
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thang3
  Mục đích yêu cầu: Kiến thức
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/thang-12
  Biết vâng lời mẹ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-tuan
  Chủ ĐỀ: Thế giới động vật
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_12
  Chủ đề : Gia Đình Hoạt động
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/khoi-a
  Phát triển tình cảm xã HỘI
imgs/tieng-anh
  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-cp ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo
imgs/thang-05
  Ubnd huyện phú vang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_11
  TrưỜng mầm non hưƠng sơ Số 15 /kh-mnhs cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/kh-thuc-hien-nv-nam-hoc-16_17
  Phòng gd&Đt hưƠng trà
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_11
  Câu 1: Theo Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo quyết định số 14/2008/QĐ-bgdđT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non là
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-tuan
  Chủ ĐỀ: Nước và một số hiện tượng tự nhiên
  Chủ ĐỀ: Gia đình
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_02
  Chất lượng bữa ăn ngày được quan tâm và chú trọng hơn. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ luôn được giữ vững, không xảy ra dịch bệnh, ngộ độc trong nhà trường
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/2018-2019/ke-hoach-nam/cac-khoi
  TrưỜng mầm non vinh hiền cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khối mg – tuổI Độc lập -tự do – Hạnh phúc
imgs/tieng-anh
  Bộ giáo dục và ĐÀo tạo số: 032 / bgdđT – gdth v/v: Hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp năm học 2012-2013 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  GiáO Án hoạT ĐỘng học có chủ ĐỊnh tên hoạt động : Làm quen văn học Đề tài : Truyện “Củ cải trắng”
imgs
  Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học huyện Mai Sơn lần thứ nhất năm học 2014 2015
  Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học huyện Mai Sơn lần thứ nhất năm học 2014 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_07
  Ubnd huyện a lưỚi phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/2015/t5-2015
  ĐOÀn tncs hồ chí minh tỉnh thừa thiên huế
imgs
  Xây dựng thtt,hstc” Số: /bc-pgd&Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_01
  ĐỀ CƯƠng ôn tập môn: hoá HỌc lớp 8
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_02
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/khoi-d
  Mục tiêu giáo dục chủ ĐỀ: BÉ VÀ CÁc bạn thời gian thực hiện 3 tuần: từ ngày 07/09 đến ngày 25/09/2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_01
  PhiếU ĐÁnh giá
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-tuan
  Chủ ĐỀ: Giao thông
imgs/ke_hoach/thcs_gdtx
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạo số : 166/pgd&ĐT Độc lập Tự do Hạnh phúc
imgs/2015/t7-2015
  Bộ phần mềm giáO ÁN ĐIỆn tử phát triển trẻ NĂm tuổI
imgs
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/khoi-a
  Lĩnh vựC: pttcxh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/ke-hoach-giao-duc
  Kế hoạch giáo dục năM
imgs
  Hồ SƠ thành viên tham dự
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_12
  GiáO Án lĩnh vực phát triển thẩm mỹ hoạT ĐỘng giáo dụC Âm nhạc ndtt
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-nam
  Các nguy cơ XẢy ra tai nạn và CÁch phòng tranh
imgs
  ĐỘi tntp hồ chí minh tỉnh tt huế
imgs/lanh
  Ubnd huyện phú LỘc phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng mn vinh hiềN
imgs/gd_tieu_hoc
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_10
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_01
  ChưƠng trình giáo dục mầm non
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  Kế hoạch giáo dục năm họC 2015-2016
imgs/cntt
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_02
  Ubnd huyện phú vang phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/gd_tieu_hoc
  Phòng giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/khoi
  Ubnd huyện phú LỘC
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  ĐỀ CƯƠng gợI Ý
imgs/042014
  Ý tưởng trẻ thơ
imgs/gd_tieu_hoc
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/gd_ngll
  Hoäi sinh vieân vieät nam
imgs
  Ubnd huyện phú vang phòng giáo dục và ĐÀo tạO
  HưỚng dẫn nhập số liệu thống kê giáo dục tiểu học dùng cho trường tiểu học A. Khái quát
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  TrưỜng th&thcs dưƠng hòa cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/gd_tieu_hoc
  Tiêu chí ĐÁnh giá XẾp loạI
imgs/122014
  Tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ 44 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
imgs
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
  Ubnd huyện phú vang
imgs/kt_kdclgd/isef
  Sở giáo dục và ĐÀo tạo lâM ĐỒNG
imgs
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/van-thu
  Ubnd thị XÃ HƯƠng trà CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_09
  TrưỜng th&thcs bến ván cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/thang-12
  Ubnd huyện phú vang
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/_Thang_01
  Kế hoạch giáo dụC
imgs/thang-06
  Kính gửi: Các Câu lạc bộ bóng đá cộng đồng tại huyện Phú Vang
imgs/2015/t12-2015
  CâU 1: “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017
  Ubnd huyện a lưỚi phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/gd_ngll
  Huong dan thi tot nghiep 2007
  Huong dan thi tot nghiep 2007
imgs
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/_Thang_08
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thuỷ phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/_Thang_10
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy ban chỉ ĐẠo pcgd-xmc
imgs/092014
  Ubnd huyện phú vang
imgs/cong-doan-pgd
  LđLĐ huyện phú vang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2019/_Thang_02
  Ubnd thị XÃ HƯƠng thủy phòng giáo dục và ĐÀo tạO
Uploads/imgs/file
  Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định vào học tại Việt Nam a Trình tự thực hiện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/_Thang_01
  TrưỜng mn phú thanh
imgs/gd_trung_hoc
  Bảng chỉ MỤC
imgs
  HưỚng dẫn sử DỤNG
directory imgs  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương