images/news/files
  ĐOÀn trưỜng đh spkt vinh số: QĐ/Đtn đOÀn tncs hồ chí minh
Images/News/files/2018/Van ban
  TrưỜng chính trị Số: 02 -hd/tct đẢng cộng sản việt nam
Images/News/files
  Bộ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/news/files
  ĐỀ CƯƠng ôn tập môn tiếng anh
  Trao đỔi với sinh viên về KỸ NĂng giao tiếP
  Tài liệu tìm hiểu luật phòng chống tham nhũng năM 2018 Phần thứ nhất
  TrưỜng đẠi học spkt vinh
Images/News/files/2018/Van ban
  Quy chế Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng
  TrưỜng chính trị Số: /hd-tct đẢng cộng sản việt nam
images/news/files
  Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thảo luận nhóm trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ các học phần Lý luận chính trị
  Nhận diện sự thay đỔi các yếu tố CỦa quá trình dạy học từ ĐÀo tạo niên chế sang đÀo tạo theo tín chỉ VÀ VẤN ĐỀ quản lý thời gian tự HỌc ts. Đặng Quang Khoa
directory images news  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương