giao-an-ngu-van-7/word
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 1
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 82
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 61
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 34
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 102
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 110
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 92
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 77
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 58
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 17
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 107
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 133
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 5
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 26
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 55
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 62
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 37
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 81
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 15
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 29
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 73
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 11. TỪ LÁY
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 30. BẠN ĐẾn chơi nhà
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 113. Ca huế trên sông hưƠNG
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 112. Liệt kê I. MỤc tiêu bài họC
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiết những câu hát về TÌnh cảm gia đÌNH
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 60. LÀM thơ LỤc báT
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 78. RÚT gọn câU
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiết mẹ TÔI (Ét- môn- đô đơ a- mi- XI)
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 10
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 13. Những câu hát than thâN
  Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 99
directory giao-an-ngu-van-7 word  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương