file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/05
  Bộ thông tin và truyềN thôNG
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Uỷ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủ/y ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Thành phố Hà Nội Số: 48/2001/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Số: 145/2004/ QĐ ub
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãI
  Thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc o0o
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công nghiệp
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2012/01
  Thủ TƯỚng chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Tỉnh an giang
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
  Thành phố Hà Nội
  Uỷ ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
  Uỷ ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2016/10
  Chính phủ Số: /2016/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc chưƠng trìNH
  Uỷ ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/07
  Bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/02
  Bộ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Ubnd lâm thời cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2016/10
  Bộ lao đỘng thƯƠng binh và XÃ HỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Số: 149/2004/QĐ ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/02
  Bộ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/04
  Chính phủ Số: /2017/NĐ-cp dự thảO
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ Về việc ban hành Quy ®Þnh thu, nép, qu¶n lý và sö dông Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Cần Thơ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập- tự do- hạnh phúc
  Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố Hà Nội Độc lập tự do hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/06
  Thủ TƯỚng chính phủ Số: 795
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2016/08
  Bộ ngoại giao
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2016/09
  Bộ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2018/01
  Thông tư Quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/07
  Chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Thành phố Hà Nội
  Thành phố hà nội
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố Về việc ban hành Quy định về thi công
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=duthaovanban/2010/08
  Thủ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Chỉ thị CỦA Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ V/v tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/04
  Bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số: /2017/tt-btnmt
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Thông tư Qui định chế độ thu, nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh
  Sè : 13 /2004/Q§-ub tp. Hå ChÝ Minh, ngµy 23 th¸ng n¨m 2004
  Quy chế Làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2018/06
  Và phát triển nông thôN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2016/10
  Bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố Hà Nội Độc lập tự do hạnh phúc
  Bộ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về việc thu thuỷ lợi phí, tiền nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Điều 2
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2012/05
  Văn phòng chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cần thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Số: 01 /2004/CT. Ubndt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Độc lập Tự do Hạnh phúc o0o Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2001 quyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân thành phố
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/06
  Bộ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Về việc ban hành kế hoạch khảo sát và giải quyết tình trạng
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ V/v thành lập Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/08
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/tt-bnnptnt ngày 30/12/2015
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Quy đỊnh bảng giá CÁc loạI ĐẤt trêN ĐỊa bàn tỉnh an giang
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2018/02
  Bộ giao thông vận tải số: /2018/tt-bgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2018/01
  Bộ giao thông vận tải dự thảo số /2018/tt-bgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Tỉnh an giang
  Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Các xã loại I là những xã có từ 10. 000 dân trở lên, xã loại II là những xã còn lại
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân thành phố Về ban hành Quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia
  Tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
  Tỉnh cần thơ Số: 04/2003/ct-ub cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/10
  Dự thảo 3 BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số: /2017/tt-bnnptnt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố HÀ NỘI
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2018/11
  B¶n th¶o ngµy 16/8/2007
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  TØnh VÜnh Long §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố HÀ NỘI
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/09
  Thông tư Quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận Người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Chỉ thị V/v tổ chức đón Tết Nguyên Đán Giáp Thân 2004
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân thành phố Về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố
  Số : 5 /2004/ct-ub long Xuyên, ngày 30 tháng năm 2004
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/05
  Bộ NÔng nghiệp và
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2018/07
  Bộ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/05
  Bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng dự thảO 15 2017
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=duthaovanban/2017/10
  Guidelines on rectification of gender marker on civil documents for confirmed Vietnamese transgender individuals
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/03
  Thông tư Quy định về hướng dẫn tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc o0o
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2018/11
  Bộ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: /2018/tt-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
  Ngân hàng nhà NƯỚc việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=duthaovanban/2010/08
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 149/2005/NĐ-cp ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2016/10
  Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2016/06
  Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2018/06
  Quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2018/07
  Part 2: Observation for water level and temperature of river water
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Uỷ ban nhân dân tỉnh an giang số: 778 /2005/QĐ-ub
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=duthaovanban/2010/08
  Thủ TƯỚng chính phủ Số: /2010/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2018/09
  Số: /2018/tt- byt
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố
  Chỉ thị Về việc tổ chức đón Tết Ất Dậu 2005
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2018/05
  Bộ thông tin và truyềN thôNG
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2015/07
  Chính phủ Số: /2015/NĐ-cp (Dự thảo lần 2 ngày 26/6/2015)
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Bộ CÔng nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2018/06
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 5/2016/tt-byt ngày 28 tháng năm 2016 của Bộ trưởng Bộ y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm VI được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/01
  Bé y tÕ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/02
  Của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2018/10
  Bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số: /2018/tt-btnmt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/07
  Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 04 năm 2016
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/05
  Thông tư Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2018/06
  Dự thảo thông tư Quy định hồ sơ khai thác và quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2016/10
  Bộ lao đỘng – thưƠng binh
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/10
  Bộ TÀi nguyên và MÔi rưỜNG
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2008/11
  Ubnd tỈnh lẠng sƠn céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt Nam
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2009/11
  Ubnd tỉnh hà nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân thành phố
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2016/09
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ V/v thành lập Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2017/08
  Giải thích hệ thống chỉ tiêU thống kê quốc gia
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  Văn phòng chính phủ Số: 1946
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 2218/2004/QĐ. Ub
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ V/v ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước thành phố Cần Thơ
  Tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/04
  Văn phòng chính phủ Số: 2049
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Ñy ban nh¢n d¢n céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam thµnh phè Hå chý minh §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố HÀ NỘI
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập- tự do- hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố HÀ NỘI
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Quy đỊnh xây dựng vµ TỔ chức hoạT ĐỘng trạm câN ĐỐI chứNG
  Tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2019/04
  Chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2018/06
  Ban thao ngay 08/01/2014
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Uû ban nhn dn thµnh phè Hµ Néi
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2018/11
  Bé Giao th ng VËn ti
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Ủy ban nhân dân cộng bòa xã hội chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập- tự do- hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2012/09
  Thủ TƯỚng chính phủ Số: 1338
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2019/09
  Thuyết minh căn cứ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật công tác điều hành hoạt động, vận hành phà Cụm phà Vàm Cống
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 07/2005/CT. Ub
  Ủy ban nhân dân cộng bòa xã hội chủ nghĩa việt nam
  ChÝnh phñ  céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãI
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn – Hà Nội
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Bộ TÀi chính số: 149/2004/QĐ-btc
directory file-remote-v2 DownloadServlet  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương