file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Uỷ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủ/y ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  A. TÌNh hình thực hiện xã HỘi hoá trong các hoạT ĐỘng giáo dụC, y tế, VĂn hóa và thể DỤC thể thao, thực hiện nghị quyếT 90/1997/nq-cp của chính phủ Ở an giang
  Ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Thành phố Hà Nội Số: 48/2001/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 1108/2005/QĐ-ub
  Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Số: 145/2004/ QĐ ub
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãI
  Thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 16/2005/ct-ubnd
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tài liệu hưỚng dẫn vận hành hệ thống thông tin đIỆn tử TỔng hợp kt-xh trêN ĐỊa bàn tỉnh an giang
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc o0o
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công nghiệp
  Thñ t­íng chÝnh phñ
  Tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 18/2004/CT. Ub
  Tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Tài liệu hưỚng dẫn vận hành hệ thống thông tin đIỆn tử TỔng hợp kt-xh trêN ĐỊa bàn tỉnh an giang
  Tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc quy đỊnh về Tiêu chí làng nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh An Giang
  Tỉnh an giang
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
  Thành phố Hà Nội
  Uỷ ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
  Uỷ ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với
  Thủ T­ƯỚng chính phủ
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc chưƠng trìNH
  Uỷ ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ubnd lâm thời cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long
  Chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 149/2004/QĐ ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  Số 7/2002/NĐ-cp ngày 03 tháng năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí
  Quy trình công nhận trưỜng mầm non, tiểu họC
  V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Ban Tôn giáo Dân tộc thành phố Cần Thơ
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc o0o
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập- tự do- hạnh phúc
  Tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 27/2004/CT. Ub
  Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố Hà Nội Độc lập tự do hạnh phúc
  Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1456/2004/QĐ-ub
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
  V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
  ChÝnh Phñ Sè : 160
  1. Nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực của đồng bằng sông Cửu Long để phát huy sức mạnh của vùng, tạo bước đột phá trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  Tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long
  Thủ TƯỚng chính phủ Số: 43
  Uỷ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh Sóc Trăng Độc lập Tự do Hạnh phúc ––––––––
  Thành phố Hà Nội
  Thành phố hà nội
  Héi ®ång nhn dn CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam tønh Kon Tum Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Bộ CÔng nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ Về việc ban hành Quy ®Þnh thu, nép, qu¶n lý và sö dông Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Cần Thơ
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố Về việc ban hành Quy định về thi công
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2001 quyếT ĐỊnh của ubnd thành phố
  Thñ t­íng chÝnh phñ
  V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long
  Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới
  Độc lập tự do hạnh phúc Số: 73/2001/QĐ-ub hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2001 quyếT ĐỊnh của ubnd thành phố
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập- tự do- hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãI
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự Do Hạnh phúc quy chế
  Số: 54/2006/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Chỉ thị CỦA Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ V/v tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự
  Theo Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/10
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Xhh cho từng lĩnh vực. Cụ thể: -Đối với lĩnh vực gd-đT: Tăng đầu tư cho giáo dục từ ngân sách nhà nước và đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục-đào tạo
  Thông tư Qui định chế độ thu, nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh
  Sè : 13 /2004/Q§-ub tp. Hå ChÝ Minh, ngµy 23 th¸ng n¨m 2004
  Quy chế Làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc
  Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố Hà Nội Độc lập tự do hạnh phúc
  Bộ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về việc thu thuỷ lợi phí, tiền nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Điều 2
  Thñ t­íng chÝnh phñ
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số : 15 /2005/ct-ub
  Tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Héi ®ång nhn dn CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam tønh Kon Tum Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 3201/2005/QĐ-ubnd
  Chỉ thị Về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia
  ChÝnh phñ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cần thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Số: 01 /2004/CT. Ubndt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Uỷ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh Sóc Trăng Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Độc lập Tự do Hạnh phúc o0o Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2001 quyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân thành phố
  Về việc ban hành kế hoạch khảo sát và giải quyết tình trạng
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ V/v thành lập Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng
  Ubnd tỉnh an giang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dư­ỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 2010
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
  Theo Quy hoạch chi tiết khu vực nút giao thông Ngã Tư Vọng Tỷ lệ 1/500
  Quy định về xử lý VI phạm pháp luật trong lÜnh vùc cạnh tranh
  Quy đỊnh bảng giá CÁc loạI ĐẤt trêN ĐỊa bàn tỉnh an giang
  Tỉnh an giang
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
  Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Các xã loại I là những xã có từ 10. 000 dân trở lên, xã loại II là những xã còn lại
  Uỷ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh Sóc Trăng Độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân thành phố Về ban hành Quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia
  Tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
  Tỉnh cần thơ Số: 04/2003/ct-ub cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố HÀ NỘI
  QuyếT ĐỊNH
  TØnh VÜnh Long §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố HÀ NỘI
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
  Thủ TƯỚng chính phủ Số : 34
  Chỉ thị V/v tổ chức đón Tết Nguyên Đán Giáp Thân 2004
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân thành phố Về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố
  Số : 5 /2004/ct-ub long Xuyên, ngày 30 tháng năm 2004
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
  1. Thẻ abtc có giá trị sử dụng trong 03 năm, kể từ ngày cấp và không được gia hạn. Khi thẻ abtc hết thời hạn sử dụng, nếu người được cấp thẻ vẫn còn nhu cầu đi lại trong khối apec, thì làm thủ tục đề nghị cấp lại thẻ mới
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 2696/2005/QĐ-ubnd
  Phụ LỤc các loại thủ TỤC, HỒ SƠ quan hệ HÀnh chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy
  ChưƠng trình hành đỘng quốc gia phổ biếN, giáo dục pháp luật và NÂng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dâN Ở XÃ, phưỜNG, thị trấn từ NĂM 2005 ĐẾn năM 2010
  Số: 05/2006/ct-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/11
  Bé Th­ng m¹i
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Thñ t­íng chÝnh phñ
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ V/v thành lập Thanh tra Giao thông Công chính
  Thủ TƯỚng chính phủ ­­ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc o0o
  Tcxdvn tiªu chuÈn xy dùng viÖt nam tcxdvn 335 : 2005
  Chø thþ CñA ubnd thµnh phè CÇn th¥ V/v tiÕp tôc ®Èy m¹nh thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh, träng tm
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
  Thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
  Số: 2828/2005/QĐ-ubnd long Xuyên, ngày 11 tháng 10 năm 2005
  Ngân hàng nhà NƯỚc việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/11
  Bé Th­ng m¹i
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Uỷ ban nhân dân tỉnh an giang số: 778 /2005/QĐ-ub
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 20 /2005/ct-ubnd
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố
  Chỉ thị Về việc tổ chức đón Tết Ất Dậu 2005
  Bộ CÔng nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân thành phố
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ V/v thành lập Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang
  Tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Thương mại trình Đề án Phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006 2010
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 2218/2004/QĐ. Ub
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ V/v ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước thành phố Cần Thơ
  Tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ñy ban nh¢n d¢n céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam thµnh phè Hå chý minh §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố HÀ NỘI
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập- tự do- hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố HÀ NỘI
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Quy đỊnh xây dựng vµ TỔ chức hoạT ĐỘng trạm câN ĐỐI chứNG
  Tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Quèc héi LuËt sè: 42
  Số: 10/2006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãI
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Bản quy định quản lý, sử dụng và phát triển
  Tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Nghị định về Thương mại điện tử
  Uû ban nhn dn thµnh phè Hµ Néi
  Ủy ban nhân dân cộng bòa xã hội chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập- tự do- hạnh phúc
  Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 07/2005/CT. Ub
  Ủy ban nhân dân cộng bòa xã hội chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/11
  Thủ TƯỚng chính phủ Số: 269
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07
  Tỉnh an giang
  ChÝnh phñ  céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn – Hà Nội
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Bộ TÀi chính số: 149/2004/QĐ-btc
  Ubnd tØnh an giang céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Chính phủ Số: 27
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãI
  Thñ t­íng chÝnh phñ Céng hßa x• héi chñ nghÜa ViÖt nam
  Tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  ChÝnh phñ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu di dân Đồng Tàu, tỷ lệ 1/500 Thuộc xã Thịnh Liệt- huyện Thanh Trì- hà Nội
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
  Uû ban nh¢n d¢n céng hoµ X· Héi chñ nghüa viöt nam
  Chñ ~ftãn~ chýnh phi' céng HßA x· Héi chñ N'GHÜa viöT ~a~l sè: Ü
  Uûy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
  Héi ®ång nhn dn céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
directory file-remote-v2 DownloadServlet  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương