Images/UploadDocs
  Chăm sóc ngưỜi bệnh sau mổ TẠi phòng hồi sức sau mổ bs nguyễn Ngọc Hiền
ebookseo
  Marketing mới cho thờI ĐẠi mới vài nét về philip kotler
Content/Upload
  Hồ SƠ DỰ thầu góI thầU “Xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016”
dichvu/dauthau
  Bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Files/TTHanhChinhCong/SO_KH_DAUTU
  Mẫu I. 4 Văn bản 4326/bkhđT-Đtnn ngày 30/6/2015 Đề xuất nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án
tttl/NGHE_AN/giayto/2017_07
  I đỀ CƯƠng chung tên công trình lâm sinh
dmdocuments
  Hồ SƠ chưƠng trình sản phẩM, DỊch vụ gia đÌnh việt lựa chọN
tttl/LANG_SON/giayto/2017_11
  Mẫu số 02b/ĐĐN
UserFiles/phihoanglong/QHXDNONGTHONMOI/2014/HANOI/HUYENGIALAM/XADONGDU
  Ủy ban nhân dân xã long hưng thuyết minh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã long hưng huyện văn giang
dichvu/dauthau
  Hồ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 04
  Bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
  Ubnd xã Phú Dương, hạng mục: Khối nhà làm việc Đảng ủy, Mặt trận và các đoàn thể xã Phú Dương
UserFiles/phihoanglong/QHXDNONGTHONMOI/2014/HANOI/HUYENGIALAM/XADUONGQUANG
  Ủy ban nhân dân xã DƯƠng quang
tttl/PHU_THO/giayto/2015_11
  Phụ lục 2 MẪu biên bản kiểm tra đÁnh giá trưỜng tiểu học theo mức chất lưỢng tối thiểU
2011/11
  Nhóm thực hiện: Bắc – Trung – Nam Lớp: CĐtatm 13b giáo viên hướng dẫn
source/giadichvukham
  Bvđk tỉnh bình dịNH
Data/soytehcm/qldichvuyte/Attachments
  Yêu cầu tối thiểu là chất lượng nước uống theo tiêu chuẩn quốc gia
tttl/PHU_THO/giayto/2017_10
  Mẫu hồ sơ thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên
UserFiles/phihoanglong/QHXDNONGTHONMOI/2014/HANOI/HUYENGIALAM/XADATON
  Mở ĐẦu I. SỰ CẦn thiết lập quy hoạCH
dichvu/dauthau
  Hồ SƠ MỜi thầu gói thầu số 04 – Toàn bộ phần xây lắp
2011/11
  Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại
files/Dichvuhanhchinhcong
  Quy hoạch hạ TẦng kỹ thuật viễn thông thụ ĐỘng tỉnh đẮk lắK ĐẾn năM 2020, ĐỊnh hưỚng đẾn năM 2025
2011/11
  Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại
system/application/upload/files/ThuTucHanhChinh
  Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch
_layouts/LacVietBio/LacViet.DichVuCong/Pages/DownloadFilePage.aspx?FileUrl=/kiemsoattthc/PublishingImages/2016-07
  Bộ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
dvc/DinhKemThuTuc/2017-02
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập Tự Do Hạnh Phúc SƠ YẾu lý LỊCH
dvc/DinhKemThuTuc/2017-07
  4. Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức
documents/10184/11106
  ChưƠng I: quy đỊnh chung điều Tên gọi Giải thưởng
BieuMauDinhKem
  41. Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở y tế Trình tự thực hiện
dvc/DinhKemThuTuc/2017-09
  Phụ lục: 1 ĐỀ CƯƠng thuyết minh dự Án lâm sinh
dichvu/dauthau
  Tên gói thầu số 1: Thiết bị dạy và học Tên dự toán: Thiết bị dạy và học trưỜNG TH trưỜng an tên chủ đầu tư: trưỜNG TH trưỜng an
portaldvc/VanBanDinhKem/2017-06
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 3570/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
dvc/DinhKemThuTuc/2017-02
  Mẫu số 01-gt (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2014/tt-ttcp ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
tttl/20/giayto/2018_05
  Mẫu số 01/gpp
downloads
  Mẫu số 01/sms
dichvu/dauthau
  Tên gói thầu số 1: Thiết bị dạy và học Tên dự toán: Thiết bị dạy và học trưỜng th lăng cô Tên chủ đầu tư: trưỜng th lăng cô
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t¦
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t¦
  Bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
documents/10184/11106
  Điều Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam gồm danh mục và nội dung
vi/soct/Lists/DichVuHanhChinhCong/Attachments/61
  12. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá do bị mất, bị hư hỏng a. Trình tự thực hiện
tttl/08/giayto/2018/03
  Tên doanh nghiệP
dvc/DinhKemThuTuc/2017-05
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc BẢng kê LÂm sản khai tháC
dichvu/dauthau
  Bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­
portaldvc/VanBanDinhKem/2017-06
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1700 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ebookseo
  + Bá Ngọc Khanh + Nguyễn Thị Mây tp hcm, ngày 28/01/2011
dvc/DinhKemThuTuc/2017-11
  Mẫu Bảng kê lâm sản
dvc/DinhKemThuTuc/2018-06
  Phụ lục số IV mẫu Giấy khám sức khoẻ thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
ebookseo
  Thảo luận seo group
dichvu/dauthau
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­
Files/TTHanhChinhCong/2017/Thang3
  Mẫu báo cáo thẩM ĐỊnh hồ SƠ YÊu cầU
dichvu/dauthau
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
Content/Upload
  HưỚng dẫn sử DỤng cho công dân hướng dẫn đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu
tttl/HAI_DUONG/giayto/2018_04
  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
dichvu/dauthau
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp
  Hồ SƠ MỜi thầu tên dự án: mua sắm trang thiết bị
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp
Content
  HưỚng dẫn sử DỤNG
dichvu/dauthau
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­
dvc/DinhKemThuTuc/2017-12
  Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp a Trình tự thực hiện
dichvu/dauthau
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­
  Ban quản lý DỰ Án phục hồi và quản lý BỀn vững rừng phòng hộ
  Sở NÔng nghiệp và ptnt tỉnh thừa thiên huế ban quản lý DỰ Án phục hồi và quản lý BỀn vững rừng phòng hộ
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t¦

  ĐƠN ĐỀ nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
dichvu/dauthau
  Hồ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 05
  Bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
vi/soct/Lists/DichVuHanhChinhCong/Attachments/62
  13. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá a. Trình tự thực hiện
dichvu/dauthau
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­
tttl/PHU_THO/giayto/2016_07
  ĐƠN ĐỀ nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
dvc/DinhKemThuTuc/2017-10
  Đơn đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
dichvu/dauthau
  Ban quản lý DỰ Án phục hồi và quản lý BỀn vững rừng phòng hộ
files/Dichvuhanhchinhcong
  Quy hoạch hạ TẦng kỹ thuật viễn thông thụ ĐỘng tỉnh đẮk lắK ĐẾn năM 2020, ĐỊnh hưỚng đẾn năM 2025
dichvu/dauthau
  Dự án: Kè chống xói lở bờ sông Nong, huyện Phú Lộc
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t¦
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t¦
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t¦
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­
  Số hiệu gói thầu: 4
  Hồ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu
  Hồ SƠ MỜi thầu tên gói thầu: Gói thầu số 07: Toàn bộ phần sản xuất lắp dựng cửa van Cống An Xuân
  Hồ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 03
  Hồ SƠ MỜi thầu tên gói thầu
  Tên gói thầu số 1: Thiết bị dạy và học Tên dự toán: Thiết bị dạy và học trưỜng thcs phan sào nam tên chủ đầu tư: trưỜng thcs phan sào nam
  Hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: mua sắm trang thiết bị
  Hồ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 02
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t¦
Files/TTHanhChinhCong/SoCT/Users/461/2018/Thang8
  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10
Data/soytehcm/qldichvuyte/Attachments
  Asean gmp training module kiểm tra chất lưỢNG
dichvu/dauthau
  Ban đẦu tư và XÂy dựNG
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tên dự án
  Hồ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
  Hồ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 03
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
  Độc lập Tự do Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 07
  Ban quản lý DỰ Án phục hồi và quản lý BỀn vững rừng phòng hộ
  Hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị dạy học
  Hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị dạy học
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t¦
  Tên gói thầu số 1: Thiết bị dạy và học Tên dự toán: Thiết bị dạy và học trưỜng th hưƠng sơ Tên chủ đầu tư: trưỜng th hưƠng sơ
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU
  Hồ SƠ MỜi thầu gói thầu số 02: XÂy lắp công trìNH: ĐƯỜng vào thôn phưỚc trạCH
tttl/PHU_THO/giayto/2015_11
  Phụ lục 3 MẪu biên bản kiểm tra đÁnh giá trưỜng tiểu họC ĐẠt chuẩn quốc gia
dichvu/dauthau
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t¦
dvc/DinhKemThuTuc/2017-12
  Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học a Trình tự thực hiện
tttl/PHU_THO/giayto/2017_10
  Phụ lục 03 Mẫu kế hoạch sử dụng rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân

  Độc lập Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ thiết kế khai tháC, TẬn dụNG, TẬn thu lâm sảN
Bieu mau/1 HOAT DONG KHOA HOC VA CONG NGHE
  Mẫu Đơn đề nghị đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ
portaldvc/VanBanDinhKem/2017-06
  Tỉnh hà TĨnh số: 3768 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
dichvu/dauthau
  Hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: mua sắm trang thiết bị
dvc/DinhKemThuTuc/2017-05
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc thuyết minh phưƠng án khai thác từ TỰ nhiêN
dichvu/dauthau
  Hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: mua sắm trang thiết bị
dvc/DinhKemThuTuc/2017-05
  Mẫu 30 ĐỀ CƯƠng thuyết minh dự Án lâm sinh ban hành kèm theo Thông tư số 69
portaldvc/VanBanDinhKem/2017-07
  Thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở NÔng nghiệp và phát triển nông thôn hà TĨNH
dvc/DinhKemThuTuc/2017-07
  9. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
dichvu/dauthau
  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t¦
vi/soct/Lists/DichVuHanhChinhCong/Attachments/60
  11. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá do hết thời hạn hiệu lực a. Trình tự thực hiện
uploads/document/mau-hop-dong
  HợP ĐỒng gia côNG
Content/Upload
  HưỚng dẫn sử DỤng cho công dân hướng dẫn đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu
dichvu/dauthau
  Mẫu hồ SƠ MỜi thầu mua sắm hàng hóA
UserFiles/phihoanglong/QHXDNONGTHONMOI/2014/HANOI/HUYENGIALAM/XAKIEUKI
  Ủy ban nhân dân xã kiêu kỵ thuyết minh tổng hợP
dichvu/dauthau
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
dvc/DinhKemThuTuc/2017-07
  1. Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa. Trình tự thực hiện
wp-content/uploads/2017/09
  Lời dẫn chương trình đêm trung thu
ebookseo
  Tiến sĩ Collette Snowden
dichvu/dauthau
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
  Hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
  Ubnd huyện phú LỘc ban đẦu tư VÀ XÂy dựNG
BieuMauDinhKem
  8. Xác nhận bản đăng ký khai thác tre, nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, chủ rừng là hộ gia đình. Trình tự thực hiện
Files/CTDT
  TrưỜng đẠi học nha trang khoa Kinh tế Bộ môn Marketing ĐỀ CƯƠng học phầN
ebookseo
  Marketing mới cho thờI ĐẠi mớI
dichvu/dauthau
  Tên gói thầu: mua sắm thiết bị DẠy họC
  Hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: mua sắm trang thiết bị
dvc/DinhKemThuTuc/2017-07
  29. Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh
ebookseo
  Integrity Marketing
dichvu/dauthau
  Tên gói thầu: mua sắm thiết bị DẠy họC
BieuMauDinhKem
  3. Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
dvc/DinhKemThuTuc/2018-08
  Phụ LỤc số 1b mẫu văn bảN ĐỀ nghị thẩM ĐỊnh báo cáO ĐÁnh giá TÁC ĐỘng môi trưỜng và phưƠng án bổ sung
dvc/DinhKemThuTuc/2017-07
  8. Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu
wp-content/uploads/2019/08
  Căn cứ Nghị định số 8/2017/NĐ-cp ngày 18 tháng năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
dvc/DinhKemThuTuc/2016-09
  Kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
directory dichvu  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương