assets/users/bbt
  Bộ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
  ChưƠng trình môn học toán kinh tế phần I. Giới thiệu chưƠng trình tên môn học: Toán kinh tế Thời lượng: 4 Đvht loại môn học
  Tran Thanh
  ThS. Nguyễn Tùng Phòng Đào tạo Đặt vấn đề
  TrưỜng đẠi học tdtt III đÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
assets/users/haivy
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ban quản trạI Độc lập Tự do Hạnh phúc
assets/users/bbt
  Thời lượng: Đvht loại môn học
  Tran Thanh
  Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐIỀu lệ giai đOẠn I hội thao cán bộ viên chức lao đỘng năM 2015
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tran Thanh
  Cộng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴNG
  I giới thiệu chưƠng trình tên môn học: Xã hội học tdtt thời lượng: 4 Đvht loại môn học
  Thời lượng: Đvht loại môn học
  TrưỜng đẠi học tdtt III đÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần thông tin về giảng viên
  Clb nghiên cứu khoa học sinh viêN
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴNG
  Tran Thanh
  Tran Thanh
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng khoa Quản lý tdtt đỀ CƯƠng chi tiết học phầN
  Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2016 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2016
  Ths nguyễn văn tráng trưỜng đh tdtt đN
assets/users/minhtrung
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm giáo dục quốc phòNG
assets/users/bbt
  Dự thảo lần 2 chưƠng trình đÀo tạO
  ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần IV ngành giáo dục thể chấT
  TrưỜng đẠi học thể DỤc thể thao đÀ NẴng đỀ CƯƠng chi tiết học phầN
  TrưỜng đẠi học thể DỤc thể thao đÀ NẴng đỀ CƯƠng chi tiết học phần phổ tu
  Clb nghiên cứu khoa học sinh viên số: /kh-nckhsv đOÀn tncs hồ chí minh
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng bộ MÔN: CẦu lôNG
assets/users/minhtrung
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng khoa: Ngoại Ngữ Tin học
  TrưỜng đẠi học thể DỤc thể thao đÀ NẴng khoa y sinh đỀ CƯƠng chi tiết học phầN
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng khoa: Ngoại Ngữ Tin học
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng cộng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng khoa: y sinh tdtt đỀ CƯƠng chi tiết học phần môN: giải phẫu tdtt
assets/users/bbt
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng bộ MÔN: CẦu lông-quần vợT
  ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần môN: tin họC ĐẠi cưƠNG
  Cộng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴNG
  ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần thông tin về giảng viên
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng đỀ CƯƠng chi tiết học phần môn học: taekwondo
assets/users/haivy
  ĐOÀn tn cs hồ chí minh tp đÀ NẴNG
assets/users/bbt
  TrưỜng đẠi học tdtt III đÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
assets/users/minhtrung
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng khoa: y sinh tdtt đỀ CƯƠng chi tiết học phần môN: giải phẫu tdtt
assets/users/bbt
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng khoa: Quản lý tdtt
  Mã số học phần: 21202 Số tín chỉ: 02 tín chỉ Lý thuyết: 19 tiết Bài tập, thảo luận: tiết Hoạt động nhóm: tiết Kiểm tra, thi học phần: tiết
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng bộ MÔN: BÓng đÁ – ĐÁ CẦU
  ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần tin họC ĐẠi cưƠng thông tin về giảng viên
  Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam công đOÀn trưỜng đh tdtt đN Độc lập Tự do Hạnh phúc
assets/users/minhtrung
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng khoa: Quản lý tdtt
assets/users/bbt
  ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần giải phẩu ngưỜi thông tin về giảng viên
  Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Cử nhân giáo dục thể chất
assets/users/minhtrung
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng hoàng Tú Anh ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
assets/users/bbt
  ChưƠng trình môn học luật thể DỤc thể thao I. Giới thiệu chưƠng trìNH
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng bộ MÔN: CẦu lôNG
assets/users/minhtrung
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bộ MÔN: ĐIỀn kinh độc lập- tự Do- hạnh Phúc
assets/users/bbt
  Cộng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴNG
  1. Giảng viên biên soạn đè cương
assets/users/minhtrung
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam khoa y sinh tdtt
assets/users/bbt
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng khoa: Ngoại Ngữ Tin học
assets/users/minhtrung
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng khoa Ngoại ngữ Tin học
assets/users/bbt
  Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam khoa y sinh học tdtt
  Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 01/2019
  ChưƠng trình môn học tổ chức quản lý thi đẤu thể thao I. Giới thiệu chưƠng trìNH
  TrưỜNGĐẠi học thể DỤc thể thao đÀ NẴng dự thảo lần 2 chưƠng trình đÀo tạO
  Dự thảo lần 1: BÁo cáo hội nghị CÁn bộ, CÔng chứC, viên chức năM 2019 Phần thứ nhất
  Mẫu số 4 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  TrưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng đỀ CƯƠng chi tiết học phầN
  ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần môN: ngoại ngữ chuyên ngàNH
  ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần môN: ngoại ngữ chuyên ngàNH
  ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần môn sinh lý HỌc tdtt thông tin về giảng viên
  Mã số học phần: 3121202 Số tín chỉ: 02 tín chỉ
  ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần môN: ngoại ngữ chuyên ngàNH
assets/users/haivy
  Tù ®¸nh gi¸ trong gi¸o dôc ®¹i häc
directory assets users  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương